Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

0256 Eski Mezopotamya Dinlerine Girish Tanrilar Rituel Kurshat Demirchi

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 120

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
0256-Eski_Mezopotamya_Dinlerine_Girish-Tanrilar-Rituel-Kurshat_Demirchi
Transcript
  Esk Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar, el, Tpınak ÜA MC yşğito  ·  c ã 53 p Minyaür / Onur Sönmez g/İ n Hülya Aşkın B - Cl Çalış Ofset Davuaşa Caddesi No:8  Topkapı İstanbul Serka No 12107 1 Baskı (600 Adet) 1 İstanbul, 2013 ISBN 978975-6336175  T.C. Kültür ve Turizm Bkanlığı Sertia No 007-34-007408 Onn S wwww .kitabevicom. ayışğkitapları br B ürünüdür lçeşme S  4/A -STU el212 12 4 28 11 21 4  Fs212 1  2  Dç D Küşd Dc: Doç. Dr Kürşad Demirci 9 İstanbul doğumlu 98 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Önasya Dilleri ve Arkeolojisi anabilim dalından mezun oldu Halen Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi anabi-  danda Öğretim Üyesidir Dinler Tarihinin Meseleleri Bir Hrıstiyanlık Mezhebi Olarak Ortodoksluğun Teolojisi, Hinduizmn Kutsal Metinleri Yahudilik ve Dini Çoğulculuk, Dinlerin Dejenerasyonu gibi telif eserleri çeşitli makaleleri ve tercümeleri vardır
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks