Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

09 Papp.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EGY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE PAP ANDREA százados EGY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF A BUSINESS Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli be- számolók alapján kerül sor. Az éves beszámoló elemzésének feladata az adatok meg- felelő felbontása és csoportosítása. Az adatok ilyen formában történő értékelését és bemutatását mutatószámok s
Transcript
  E GY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE   V ÉDELEM GAZDASÁGTAN  110 P AP A  NDREA százados EGY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF A BUSINESS Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli be-számolók alapján kerül sor. Az éves beszámoló elemzésének feladata az adatok meg-felelő felbontása és csoportosítása. Az adatok ilyen formában történő értékelését és  bemutatását mutatószámok segítségével tehetjük meg. A vállalati gazdálkodás sokol-dalú elemzése, a gazdasági helyzet reális és tárgyilagos értékelése alapján meghatá-rozhatók a tevékenység kritikus pontjai, azok a gazdasági területek, amelyek megfele-lő műszaki, szervezeti és fejlesztési intézkedések kidolgozását, illetve döntések meg-hozatalát igénylik. Cikkemben bemutatom egy vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzését és értéke-lését, és ezáltal feltárom a lehetséges problémákat. The comprehensive analysis of a business’s economic activities is usually carried out on the basis of financial statements. The task of the analysis of the annual statement is the appropriate breakdown and classification of data. Based on the comprehensive analysis of business administration and the realistic and objective evaluation of a busi-ness’s financial position it is possible to determine the critical points of the business’s activities as well as the economic areas which require appropriate organisational and development measures to be worked out and decisions to be taken. In this article I am going to show the analysis and evaluation of a business’s finan-cial position and thereby reveal the possible problems. Egy vállalkozás mérete, tevékenységi köre, piaci pozíciója, a realizálás ütemessége, a kapacitás kihasználása, fejlesztési törekvései és jövedel-mezősége alapvetően meghatározzák pénzügyi helyzetét. Gazdálkodá-sának stabilitása egyben pénzügyi egyensúlyának biztosítéka is, ugyan-akkor csakis kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet esetén képzelhető el a növekedés. Az elemzés során képet kapunk a vállalkozás fizetési fe-gyelméről, fizetőkészségéről és fizetőképességéről. A vagyoni szerkezet megismerése, vizsgálata mellett ezért nagyon fontos elemzési feladat a  E GY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE   V ÉDELEM GAZDASÁGTAN  111  pénzfolyamatok zavartalanságának megteremtése a várható pénzügyi nehézségek feltárása. 1  Likviditási probléma akkor keletkezik, amikor a vállalkozás a tulaj-donosok által rendelkezésre bocsátott tőkét tartós időtartamra, különféle vagyontárgyakban leköti, sőt azon felül is kötelezettségeket vállal, me-lyeket azután nem tud határidőben kifizetni, mert nem tudja a lekötött eszközöket kellő időben pénzzé tenni. Likviditási zavar nyereséges gaz-dálkodás esetén is előfordulhat. A túl magas likviditás és a tőkehiány is csökkenheti a jövedelmezőséget. 2  A jó vagyoni helyzet nem jelent automatikusan kedvező pénzügyi helyzetet is. A pénzügyi elemzés különösen fontos a hitelezőknek, hi-szen a múltbeli adatok lehetővé teszik a jövőbeni pénzügyi teljesítőké- pesség becslését. Az elemzés történhet statikusan, amikor a pénzügyi helyzet egy adott időpontban ismert állapotát vizsgáljuk (likviditási mérleg, pénzügyi mu-tatók segítségével) és dinamikusan, ekkor a fejlődést, a változást is vizsgáljuk, a folyamatos működésből származó eszköz- és forrásválto-zások mellett a pénzforgalmat és azok várható alakulását is figyelembe vesszük (cash-flow elemzés, tőkeforgalmi kimutatás segítségével). A likviditás számításánál a rendelkezésre álló, és a szokásos vállal-kozási üzletmenet mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott időpontban esedékes kötelezettségekkel. A likviditás vizsgálható rövid és hosszú távra. A likviditás vizsgálata elsősorban likviditási mutatókkal történik, amelyek a vállalkozás stabilitását tükrö-zik. Arról adnak számot, hogy a cég milyen könnyen tud pénzhez jutni. Amiatt azonban, hogy a likvid eszközök összetevői nem tehetők pénzzé azonos időtartam alatt, a likviditási mutatóknak különféle finomított változatai vannak. Nem mindegy ugyanis, hogy az adott időszakra vo-natkozóan milyen a forgóeszközök összetétele. A forgóeszközökön  belül ezért megkülönböztetünk lekötött, mobilizálható és mobil eszkö-zöket. 1  Adorján–Bába–Lukács–Mikáczó–Róth 2005, 318. o. 2  Adorján–Bába–Lukács–Mikáczó–Róth 2005.  E GY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE   V ÉDELEM GAZDASÁGTAN  112 A rövid távú pénzügyi helyzet elemzése a likviditási mérleg alapján A pénzügyi helyzet elemzésének egyik eszköze a likviditási mérleg, amely-lyel egy vállalkozás vagyonának megjelenése és eredete közötti egyensúly, illetve összhang meglétét vagy hiányát vizsgáljuk. A likviditási mérleg egy olyan kimutatás, amely az eszközöket mobilitásuk, a forrásokat pedig ese-dékességük szerint csoportosítva állítja egymással szembe, így megállapít-ható, hogy az adott eszköz és forrás struktúra lehetővé teszi-e a kötelezett-ségek teljesítését, fennáll-e a pénzügyi egyensúly. A likviditási mérleg ösz-szeállításánál a vagyonmérlegből indulunk ki, de azzal ellentétben az esz-közoldalon a leglikvidebb eszközöktől haladunk az immobil eszközök felé, míg a forrás oldalon az azonnal esedékes kötelezettségektől kiindulva a vissza nem térítendő forrásokig építjük fel a likviditási mérleget. 3  A likviditási mérlegek készülhetnek statikus és dinamikus szemlélet- ben. A statikus likviditási mérleg főként az ellenőrzési funkciót, a dina-mikus likviditási mérleg a tervezési funkciót segíti. 4  A statikus likviditá-si mérleg alapját a vagyonmérleg képezi, míg a dinamikus likviditási mérleg esetében az alapot a statikus likviditási mérleg adatai biztosítják. A likviditási mérlegben az egymással szembeállított eszköz-forrás kapcsolatok csoportjai képezik a likviditási fokozatokat. A gyakorlatban a négy-, vagy ötfokozatú likviditási mérlegek terjedtek el. Most vizsgáljuk meg egy vállalkozás likviditási mérlegének egyensú-lyát egy négyfokozatú statikus likviditási mérleg segítségével melyet az 1. számú táblázat foglal össze. A mérleg I. fokozata összhangban volt egymással, még egyensúlyt mu-tatott, azonban a I. + II. fokozat eszköz oldalon likviditási hiányt tükrözött, azaz a rövid lejáratú kötelezettségekre nem nyújtottak fedezetet a likvid eszközök. Az I. + II. + III. fokozat esetében már némi javulás volt tapasz-talható, sőt 2003-tól az egyensúly teljesen helyreállt, azaz a forgóeszközök teljes egészében fedezték a kötelezettségeket. A II. és III. fokozat közötti anomália a hosszú lejáratú kötelezettségek hiányával magyarázható.  Ezért célszerűbb lenne a kötelezettségek egy részét hosszú lejáratú kötelezettsé- gekkel kiváltani, ami javítana a likviditási mérleg egyensúlyán. 3  Adorján–Bába–Lukács–Mikáczó–Róth 2005. 4  Dr. Czink Irma 2001, 157. o.  E GY VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE   V ÉDELEM GAZDASÁGTAN  113
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks