Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde)

Category:

Humor

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Güvenlik Bilgi Formu Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe ( No.27092) uygun olarak hazırlanmıştır. ATAMER
Transcript
Güvenlik Bilgi Formu Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe ( No.27092) uygun olarak hazırlanmıştır. ATAMER 453 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Madde/Karışım ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1.Madde/Karışımın Tanıtımı Ürün Adı ATAMER 453 Kimyevi İsmi Akrilik emüsyonu 1.2.Madde/Karışım kullanımı Kullanım Alanı Stiren Akrilik Bağlayıcı 1.3. Şirket / İş sahibinin tanıtımı Firma Adı : Ata Kimya İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Keresteciler San. Sit. Adnan Menderes Blv. No:76 Saray-Kazan/ANKARA Telefon : Fax : E-posta : 1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde) 2. Tehlikelerin tanıtımı 2.1. Madde / Karıışımın sınıflandırılması Bu ürün Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne, 67/548/EEC ve 1999/45/EC EC Direktifine göre sınıflandırmaya girmez Etiket Bilgileri Tehlike Kimyasallar Yönetmenliği'ne ve EC direktiflerine göre etiketlendirme gerektirmez. 3. Bileşimi /İçeriği hakkında bilgiler Bu ürün Tehlikeli Kimyasallar Yönetmenliği'ne,67/548/EEC ve 1999/45/EC EC Direktifine göre sınıflandırılmıştır ve bu direktifler uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeleri içermez. 4. İlk yardım tedbirleri Göz ile temas Bol su ile 15 dakika temiz su ile yıkayın. Cilt ile temas Temas yüzeyini bol su ile yıkayın ve kirlenmiş elbiseleri üzerinden çıkarın. Solunum Kişiyi açık havaya çıkarınız,solunumda zorluk olması halinde derhal doktora danışınız. Yutma Ağzı bol su ile çalkalayın ve doktora danışınız. 5.Yangınla mücadele tedbirleri 5.1. Uygun yangın söndürme maddeleri Karbonik Anhidrat,Köpük,Toz ve Su buharı 5.2.Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangın sonrası açığa çıkan gazları solumayın Yangın söndürürme ekibi için öneriler Yangına karşı tam koruyucu giysi giyilmelidir.gerekirse acil durum için Bölüm 4'ebakın. 6.Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1.Kişisel önlemler,koruyucu teçhizat ve acil durum prosedürleri Kişisel koruma için Bölüm 8'e bakınız. 6.2. Çevresel Önlemler Ürünün kanalizasyon ve su yollarına sızmasına izin vermeyiniz. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13.Bölümden alınız. 7.Kullanma ve depolama 7.1.Kullanma Kullanım esnasında çalışılan ortamın havalanmasını sağlayınız. 7.2.Depolama Ürünü ağzı sıkıca kapalı olarak orijinal kabında ya da depolama tankında +5 C ile 35 C ararsında depolayınız.ürünün stabilitesinin korunması açısından donmasına izin vermeyiniz. 8.Maruz kalma kontrolleri / kişisel koruma 8.1. Maruziyet Sınır Değerleri Ürün,çalışılan mahhal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir Kişisel Koruyucu Donanım Gözlerin Korunması : Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur. Solunum Koruması : Onaylanmış solunum donanımı kullanın. Ellerin Koruması : Koruyucu eldiven kullanınız.molalardan önce mesai sonlarında ellerinizi yıkayınız. 9.Fiziksel ve Kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkkında bilgiler Şekil Sıvı Renk Beyaz Koku Karakteristik Ph değeri 7 9 Kaynama Noktası Tespit edilmedi. Parlama Noktası Uygulanamaz Buhar Basıncı Tespit edilmedi. Yoğunluk 20 C'de 1.0 gr /cm3 Suda çözünebilme Suyla tamamen karışabilir. Viskozite CPS 10.Kararlılık ve reaktiflik Kararlılık Bu ürün,tavsiye edilen depolama şartlarında kararlıdır Kaçınılması Gereken Durumlar Sıcaktan ve soğuktan koruyunuz. 11.Toksikolojik bilgi 11.1.Toksikolojik etki hakkında bilgiler Akut Oral Toksisite LD 50 5000 mg/kg ( Sıçan ) Yöntem : EEC 84/449,B.1 Deri Üzerine Tahriş Edici Etki Tahriş edicidir. ( Tavşan ) Yöntem : EEC 84/449,B.4 Gözlerde Tahriş Edici Etki Tahriş edicidir. Yöntem :EEC 84/449,B.5 Sık teması deri ve gözde tahrişe yol açabilir. 12. Ekolojik Bilgi 12.1.Toksitite Balık Toksisitesi LC 50 500 mg /l ( 96 h,balık ) Method : OECD Kalıcılık ve Bozunabilirlik Biyolojik parçalanabilirlik 80 % Method :Zahn -Wellens testi Sulandırılmamış halde ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna,duran ya da akan suya ve kanalilasyon suyuna akmasını önleyiniz. 13.Bertaraf bilgileri 13.1.Atık Yönetimi Methodu Ulusal mevzuatlara göre bertaraf edilmelidir.kanalizyon sistemine ulaşmasına mani olunuz. Temizlenmemiş ambalaj Temizlenmeyen ambalajlar atık ürün gibi bertaraf edilmelidir. 14.Taşınmacılık Bilgileri ADR/RID Karayolu ile taşıma yönetmelikleri uyarınca kısıtlama yoktur. IMDG Code Denizyolu ile taşıma yönetmelikleri uyarınca kısıtlama yoktur. ICAO/ IATA Havayolu ile taşıma yönetmelikleri uyarınca kısıtlama yoktur. 15.Mevzuat Bilgileri Bu ürün Tehlike Kimyasallar Yönetmeliği'ne,67/548/EEC ve 1999/45/EC Direktiflerine göre sınıflandırmaya girmez. 16. Diğer Bilgiler Detaylı teknik bilgi için ürüne ait TDS 'yi isteyiniz.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks