Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1 ALGEMEEN. bijlage 4

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 9 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BIJLAGE 4 Programma van Eisen 1 ALGEMEEN Doelstelling De toekomstige opdrachtnemer is ketenpartner en heeft een belangrijke adviserende rol, met als doel om op duurzame wijze te werken waarbij de totale
Transcript
BIJLAGE 4 Programma van Eisen 1 ALGEMEEN Doelstelling De toekomstige opdrachtnemer is ketenpartner en heeft een belangrijke adviserende rol, met als doel om op duurzame wijze te werken waarbij de totale kosten voor de gemeente Hoorn in meerjarenperspectief worden geminimaliseerd. Met het minimaliseren van de totale kosten in meerjarenperspectief wordt bedoeld dat niet naar de kosten op korte termijn worden gekeken, maar naar de onderhoudskosten binnen de totale exploitatietermijn van het vastgoed, inclusief de kosten voor de begeleiding vanuit de opdrachtgever (b.v. projectmanagement, toezicht, overleg). Begripsbepaling (a) Aanbieding: De Contractdocument(en) die deel uitmaken van de Raamovereenkomst waarmee de Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven de Werkzaamheden te realiseren overeenkomstig het bepaalde in de Raamovereenkomst en het Programma van Eisen tegen betaling van een per overeenkomst nader te overeen te komen Opdrachtsom die is gebaseerd op de Verrekenprijzen, zoals die in de Aanbieding van de Opdrachtnemer zijn opgenomen. (b) Programma van Eisen: de beschrijving van de Werkzaamheden, de voor de Werkzaamheden geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen. Het Programma van Eisen is toegevoegd als. (c) Opdrachtsom: De kosten die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening brengt (d) Partijen: De opdrachtgever en opdrachtnemer zoals genoemd in deze Raamovereenkomst. (e) Raamovereenkomst: onderhavige overeenkomst. (f) Referentieprijzen: De prijzen die in de Aanbieding van de Opdrachtnemer zijn opgenomen en als uitgangspunt dienen voor het verrichten van de Werkzaamheden. Een lijst met Eenheidsprijzen is opgenomen in Formulier E. (g) Werkzaamheden: De als zodanig in de Raamovereenkomst aangemerkte activiteiten die de Opdrachtnemer moet verrichten om te bewerkstellingen dat de realisatie van de schilderwerken overeenkomstig het Programma van Eisen geschiedt. - 1 2 OMVANG VAN DE TAKEN Algemeen Het betreft Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud voor de vastgoedportefeuille van de gemeente Hoorn in beheer bij de afdeling Vastgoed. Deze portefeuille bestaat uit ongeveer 130 objecten, waaronder bijvoorbeeld het stadhuis, welzijnsgebouwen, sportvoorzieningen, diverse monumenten en poortjes en woningen. Locaties en verwachte omzet Het overzicht van de vastgoedportefeuille van de gemeente Hoorn kunt u vinden in Bijlage 5 van deze aanbestedingsleidraad. Hierin vindt u een overzicht van de panden. Het totaal aantal m 2 is De lijst van panden, een indicatieve planning en een indicatie van de omvang van de werkzaamheden is te vinden in bijlage 6 (meerjarenonderhoudsplanning). De verwachte gemiddelde jaaromzet voor de jaren is ca ,- voor de vastgoedobjecten. De vastgoedportefeuille fluctueert als gevolg van bijvoorbeeld het aankopen/aanhuren en afstoten van panden. De genoemde hoeveelheden geven een indicatie van de omvang. Tussentijdse mutaties ten aanzien van de portefeuille of het om andere reden niet in uitvoering nemen van schilderwerk kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de portefeuille wordt één opdrachtnemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren, met uitzondering van werken waarbij de uitvoeringskosten aan een object in enig jaar hoger zijn dan ,- (exclusief BTW). Als de uitvoeringskosten hoger zijn dan , - dan kan de opdrachtgever besluiten om de offerte in concurrentie aan te vragen. Als de opdrachtgever besluit meerdere offertes aan te vragen, dan zal de opdrachtnemer waarmee een raamovereenkomst is gesloten ook een offerteaanvraag krijgen. Scope Het betreft al het schilderwerk, maar ook bijkomende planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de gevel. De bijkomende werkzaamheden betreffen werkzaamheden voor zover deze logischerwijs met het schilderwerk gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat gebruik gemaakt wordt van dezelfde steiger. Voorbeelden zijn voegwerkreparaties en reparaties of deelvervangingen van kozijnen. Overzicht werkzaamheden De werkzaamheden betreffen: Het inmeten van het schilderwerk (inclusief bijkomende werkzaamheden) van de hele vastgoedportefeuille, middels inspecties de conditie te bepalen conform NEN2767:2011 en deze inspectieresultaten vast te leggen in de planningssoftware van de gemeente Hoorn. Gemeente Hoorn stelt de toegang tot deze software (voor één gebruiker) kosteloos ter beschikking. De advisering over de meerjarenplanning voor het schilderwerk (inclusief bijkomende werkzaamheden). Deze meerjarenplanning dient te zijn afgestemd op de doelen en plannen van de gemeente (het ambitieniveau, de verwachte exploitatieperiode v/h object, mogelijke kostenreductie op meerjarenperspectief, duurzaamheidsdoelstellingen). Deze meerjarenplanning dient, inclusief kostenramingen, te worden vastgelegd in de planningssoftware van de gemeente Hoorn. Tevens dient de opdrachtnemer deze gegevens gedurende de looptijd actueel te houden door middel van actualisatie (jaarlijks) en herinspecties (3-jaarlijks). - 2 Het samenstellen van het concept jaarplan en gedurende de uitvoering het actueel houden ervan. Het jaarplan dient door de opdrachtnemer te zijn afgestemd op wensen en eisen van de gemeente en gebruikers. Bij alle schilderprojecten het communiceren met de gebruiker over de uitvoering, waarbij de tevredenheid van gebruikers over de communicatie en de uitvoering hoog gewaardeerd wordt. Bij alle schilderprojecten op objectniveau het deskundig adviseren over het behandelplan. Dit behandelplan dient te zijn afgestemd op de doelen en plannen de gemeente (het ambitieniveau, de verwachte exploitatieperiode v/h object, mogelijke kostenreductie op meerjarenperspectief, duurzaamheiddoelstellingen). Zonodig draagt de opdrachtnemer alternatieven aan. Het zorgdragen voor noodzakelijke vergunningen (indien van toepassing). Het zelfstandig en actief toezien op de kwaliteit van de uitvoering, zodat de kwaliteitscontrole van de opdrachtgever nauwelijks inspanning behoeft. De controle door of namens de opdrachtgever dient slechts ter bevestiging dat de interne kwaliteitscontrole door de opdrachtnemer afdoende is. Het zichzelf voortdurend verbeteren in de geleverde kwaliteit van de adviezen, de uitvoering van het schilderwerk en het proces. Deze verbeteringen moeten een merkbaar positief effect hebben voor de opdrachtgever. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria voor duurzaam inkopen van conserveringswerken, zoals ontwikkeld door AgentschapNL (zie De inschrijver dient te voldoen aan de gestelde minimumeisen uit Criteria voor duurzaam inkopen van Conserveringswerken, versie 1.5, Oktober Voorbehoud Bij de aanbesteding zijn referentiekosten overeengekomen, op basis van standaard recepten (zie hoofdstuk 4 van dit Programma van Eisen). Per project dient de opdrachtnemer een behandelplan te maken. Het behandelplan wordt door opdrachtnemer geoffreerd, waarbij de geoffreerde kosten volledig in lijn moeten liggen met de referentiebedragen. Als de gemeente van mening is dat de geoffreerde kosten niet in lijn liggen met de referentiebedragen uit de raamovereenkomst, dan kan de gemeente de gehele opdracht bij een andere opdrachtnemer aanvragen en uit laten voeren. - 3 3 PROCES EN ROLVERDELING Nulmeting en actualisatie MJOP In onderstaand schema staat in hoofdlijnen het proces om te komen tot een nulmeting en het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Van jaarschijf naar uitvoering Hieronder staat het proces van jaarschijf tot de oplevering van een project in hoofdlijnen beschreven. - 4 Rolverdeling ketenpartners De opdrachtgever beschouwt de opdrachtnemer als ketenpartner. Een andere ketenpartner is Wijzonol o.g. zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad. De rol van Wijzonol in het proces is dat zij (1) een beoordeling doet van de voorgestelde behandelplannen van de opdrachtnemer, met als doel dat de opdrachtgever bevestigd wordt dat de opdrachtnemer hem op de meest optimale wijze adviseert en (2) bij alle objecten steekproefsgewijs controle uitvoert op de uitvoering en de oplevering, met als doel te borgen dat de opdrachtnemer zijn interne kwaliteitscontrole goed uitvoert. Daarnaast levert de procesketenpartner kennis. Zo worden alle betrokken ketenpartners eenmalig kosteloos getraind conform Resultaatgericht Vastgoedonderhoud, worden er 3 gratis opleidingsdagen aangeboden aan projectleiders / opzichters van de opdrachtnemer. Daarnaast worden de (gedelegeerd) opdrachtgever en de opdrachtnemer regelmatig (kosteloos) bijgepraat over nieuwe technologieën, producten en tools in de schildersbranche. Hieronder staat schematisch de rolverdeling tussen de betrokken partijen weergegeven: Gebruik Wijzonol tenzij-principe De opdrachtnemer dient (voor eigen kosten en risico) bij voorkeur gebruik te maken van Wijzonol, tenzij de opdrachtnemer aannemelijk kan maken (ter beoordeling door de opdrachtgever) dat een product van een andere producent voor een specifieke toepassing beter geschikt is. - 5 4 OMSCHRIJVING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR REFERENTIEPRIJZEN Onderstaande coderingen verwijzen naar de codering uit het overzicht met referentieprijzen uit de aanbesteding. De omschrijvingen zijn bedoeld om tot referentieprijzen te komen. Toe te passen werkmethode, verf, kleur, dienen door de opdrachtnemer vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Ook de percentage van de te verwijderen verflagen zijn opgenomen om tot een eenheidsprijs te komen. De werkelijk te verwijderen oude verflagen moeten in de werkvoorbereiding worden bepaald. Onder ondeugdelijke verflagen wordt verstaan: loszittende c.q. onvoldoende hechtende en/of bladderende en gebarsten lagen. Onder raam wordt zowel verstaan de bewegende als de vastgezette glaskaders binnen het kozijn. Onder deur wordt zowel verstaan de bewegende als de vaste deuren binnen het kozijn De slechte (delen) van dorpels en stijlen repareren, vorm en afmetingen als bestaand handhaven. De bestaande slechte delen van de kozijnen uithakken/frezen tot op gezond hout. De uitgehakte/gefreesde delen vullen met een reparatie kunsthars. Cat. I tot 100 ml Cat. II van 100 ml tot 200 ml Cat. III van 200 ml tot 400 ml Cat. IV van 400 ml tot 600 ml Werkwijze, kunsthars producten alvorens toepassing ter goedkeuring voorleggen. Na plaatsing dienen waar nodig alle kieren en naden te worden afgewerkt d.m.v. kit en/of aftimmerlatten. De gerepareerde delen schilderen als aansluitende blijvende delen. Dit is het 2x voorzien van een grondverf en 1x aflakken. Aandachtspunten, niet in prijs op te nemen: Ontstane beschadigingen aan het schone metselwerk te herstellen, Loodslabben, Kozijnankers, DPC-folie De slechte (delen) van dorpels en stijlen van de kozijnen en ramen vernieuwen (lamineren), vorm en afmetingen als bestaand. Het gaat om delen groter dan 10 centimeter lengte en niet verder dan de glaslijn. Reparaties kleiner dan 10 centimeter worden middels reparaties als beschreven in Programma van Eisen tekst behandeld en geprijsd. De bestaande grote slechte delen van de kozijnen en ramen verwijderen en afvoeren. Kleine slechte delen uithakken tot op gezond hout. Waar nodig in overleg de ramen geheel vervangen. Nieuwe delen van de kozijnen inclusief draaiende delen aanbrengen, houtsoort, type en afwerking als bestaand, de kleine uitgehakte stukken vullen met een reparatie kunsthars. Werkwijze, lijmsoorten en kunsthars producten alvorens toepassing ter goedkeuring voorleggen. Na plaatsing dienen waar nodig alle kieren en naden te worden afgewerkt d.m.v. kit en/of - 6 aftimmerlatten. De gerepareerde delen schilderen als aansluitende blijvende delen. Dit is het 2x voorzien van een grondverf en 1x aflakken. Aandachtspunten, niet in prijs op te nemen: Ontstane beschadigingen aan het schone metselwerk te herstellen, Loodslabben, Kozijnankers, DPC-folie Enkel glas vernieuwen Bestaand glas verwijderen en afvoeren, evenals de glaslatten. De sponning opzuiveren. Nieuw enkel glas plaatsen Aanbrengen met compriband. Glaslatten van hardhout plaatsen. Type glaslat afhankelijk van kozijn- en raamtype. Afkitten. Aandachtspunten, niet in prijs opgenomen: Eventueel schilderwerk, Bevestiging glaslatten (volgens Politiekeurmerk) De bestaande EPOXY-vloercoating vervangen: De oude, losse en slechte verflagen verwijderen. De gehele vloer reinigen met een door de opdrachtnemer aan te dragen reinigingsmiddel. Vloer dient goed droog te zijn. Een nieuwe EP-coating voor binnenvloeren aanbrengen volgens voorschrift van de leverancier. Merk, type en kleur nader te bepalen. Voor het verwijderen van de oude verflagen wordt uitgegaan van 60 % van het vloeroppervlak De houten buitenkozijnen en ramen als volgt schilderen: Kleine beurt, dekverf algemeen. De onderdorpel(s) en de onderzijde van de stijlen voorbehandelen, slechte delen van de oude verflaag verwijderen, uitstoppen, plamuren en schuren van oneffenheden. Deze delen voorgronden met dekkende grondverf (Wijzonol of gelijkwaardig primer of gelijkwaardig). Vervolgens deze delen schuren, stofvrij maken en overgronden met dezelfde grondverf. Als laatste de voorgegronde delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met een dekkend verfsysteem (Wijzonol of gelijkwaardig), kleur als aangrenzend en blijvend schilderwerk.. - 7 De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1 ; prijs op basis van werkelijk te behandelen m en en De houten buitenkozijnen, ramen en deuren en panelen als volgt schilderen: Grote beurt, dekverf algemeen. Het gehele kozijn reinigen. Van het kozijn inclusief draaiende delen, de slechte delen van de oude verflaag verwijderen, uitstoppen, plamuren en schuren van oneffenheden. Deze delen voorgronden met dekkende grondverf (Wijzonol of gelijkwaardig). Vervolgens van het kozijn met draaiende delen schuren en overgronden met dezelfde grondverf. Als laatste het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afschilderen met een dekkend verfsysteem (Wijzonol of gelijkwaardig). De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1, De eenheid voor het schilderen van deuren en panelen is in m 2, U dient uit te gaan van het verwijderen van gemiddeld 15% (variërend van 0% tot 20%) van de oude verflagen. Bij deelprojecten waarbij méér dan 20% verwijderd dient te worden kunnen extra kosten worden gerekend en De houten buitenkozijnen, ramen en deuren als volgt schilderen: Grote beurt, dekkende beits. Het gehele kozijn inclusief draaiende delen reinigen. Het plaatselijk (waar noodzakelijk) bijwerken van het kozijn en draaiende delen door schuren, verwijderen, stofvrij maken en stoppen van ondeugdelijke plekken, en deze plekken schilderen met een dekkende buitenbeits (Wijzonol of gelijkwaardig). Vervolgens het kozijn met draaiende delen schuren en overgronden met dezelfde dekkende buitenbeits. Vervolgens gehele kozijn met draaiende delen schuren, stofvrij maken en schilderen met dezelfde, dekkende buitenbeits. De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1. De eenheid voor het schilderen van deuren is in m en De houten buitenkozijnen, ramen en deuren als volgt schilderen: Grote beurt, vernis. Het gehele kozijn inclusief draaiende delen reinigen. Het plaatselijk (waar noodzakelijk) bijwerken van het kozijn en draaiende delen door schuren en uitstoppen van ondeugdelijke plekken. Ca. 40% van het geheel slijpen, ca. 60% van het geheel voorvernissen. Daarna het geheel vernissen (Wijzonol of gelijkwaardig). Inclusief alle benodigde bijkomende werkzaamheden, zoals schuren, stofvrij maken, enz. De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1 ;, De eenheid voor het schilderen van deuren is in m en en De houten buitenkozijnen, ramen en deuren als volgt schilderen: Grote beurt, transparante beits. Het gehele kozijn inclusief draaiende delen reinigen. Het plaatselijk (waar noodzakelijk) bijwerken van het kozijn en draaiende delen door schuren, verwijderen en stoppen van ondeugdelijke plekken, en deze plekken schilderen met een transparante buitenbeits (Wijzonol of gelijkwaardig). Vervolgens ca 60% van het kozijn met draaiende delen schuren en overgronden met dezelfde transparante buitenbeits. Vervolgens gehele kozijn met draaiende delen schuren, stofvrij maken en schilderen met dezelfde, transparante buitenbeits. De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1, De eenheid voor het schilderen van deuren is in m en en en De stalen buitenkozijnen, ramen en deuren, balkons en balkonhekken als volgt schilderen: Ondeugdelijke verflagen verwijderen door afbijten met een milieu ontziend afbijtmiddel. Ontroesten door schrappen en/of schuren. Het geheel reinigen en ontvetten met krachtig schoonmaakmiddel dat hiervoor geschikt is. Het geheel opzuiveren, mat schuren en stofvrij maken. Kaal gekomen delen tweemaal gronden met een Primer (Wijzonol of gelijkwaardig). Het geheel overschilderen met een systeemgrondlak, droge laagdikte minimaal 35 micrometer. Licht schuren, stofvrij maken en afschilderen (Wijzonol of gelijkwaardig). De eenheid voor het schilderen van kozijnen en ramen van dit schilderwerk is in m 1, De eenheid voor het schilderen van deuren is in m 2, U dient uit te gaan van het verwijderen van 15% (variërend van 0 tot 20%) van de oude verflagen. Bij deelprojecten waarbij méér dan 20% dient te worden verwijderd kunnen extra kosten worden gerekend. - 9 De houten dakgoot-/randen, balkons en balkonhekken als volgt schilderen: Grote beurt, dekverf algemeen. De houten dakgoten en/of boeiboorden, balkons en balkonhekken geheel reinigen. De slechte delen van de oude verflaag verwijderen, uitstoppen, plamuren, schuren en stofvrij maken van oneffenheden. Deze delen voorgronden. Daarna gedeeltelijk schuren en gronden met dekkende grondverf (Wijzonol of gelijkwaardig). Als laatste het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afschilderen met een dekkend verfsysteem (Wijzonol of gelijkwaardig). De eenheid van dit schilderwerk is in m 2, U dient uit te gaan van het verwijderen van 15% (variërend van 0 tot 20%) van de oude verflagen. Bij deelprojecten waarbij méér dan 20% dient te worden verwijderd kunnen extra kosten worden gerekend De steenachtige buitenwanden als volgt schilderen: Grote beurt, dekverf algemeen. Ondeugdelijke verflagen verwijderen en het geheel wassen met water en ammoniak. Vervuild water dient opgevangen te worden en als chemisch afval worden afgevoerd. Oneffenheden in de wand repareren en plamuren. De wand neutraliseren en voorstrijken. Vervolgens de wand gronden met dispersiegrondverf (ca. 60%). Geheel afschilderen met een dispersiebetonverf (Wijzonol of gelijkwaardig). De eenheid van dit schilderwerk is in m 2, U dient uit te gaan van het verwidjeren van gemiddeld 25% (variërend van 15 % tot 35%) van de oude verflagen. Bij deelprojecten waarbij meer dan 35% verwijderd dient te worden kunnen extra kosten worden gerekend De binnenkant van de houten buitenkozijnen als volgt schilderen: Grote beurt, dekverf algemeen. Het gehele kozijn reinigen. Van het kozijn inclusief draaiende delen, de slechte delen van de oude verflaag verwijderen, uitstoppen, plamuren, schuren en stofvrij maken van oneffenheden. Deze delen voorgronden met dekkende grondverf (Wijzonol of gelijkwaardig). Vervolgens ca 60% van het kozijn met draaiende delen schuren en overgronden met dezelfde grondverf. Als laatste het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afschilderen met een dekkend verfsysteem (Wijzonol of gelijkwaardig). - 10 De eenheid van dit schilderwerk is in m De houten binnenkozijnen als volgt schilderen: Grote beurt, dekverf algemeen. Het gehele kozijn reinigen. Van het kozijn inclusief draaiende delen, de slechte delen van de oude verflaag verwijderen, uitstoppen, plamuren en schuren van oneffenheden. Deze delen voorgronden met dekkende grondverf (Wijzonol of gelijkwaardig). Vervolgens ca 60% van het kozijn met draaiende delen schuren, stofvrij maken en overgronden met dezelfde grondverf. Als laatste het geheel licht opschuren, stofvrij maken en afschilderen met ee
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks