Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. BABČÁK, Vladimír: Daňové ( exekučné ) konanie.- 1.vyd.- Bratislava: VEDA, s.- ISBN Sig.

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 8 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Daňový systém a daňové konanie, aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie
Transcript
VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Daňový systém a daňové konanie, aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 16. február február Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír: Daňové ( exekučné ) konanie.- 1.vyd.- Bratislava: VEDA, s.- ISBN Sig. B (00640) 2. ŠAMKO, Peter: Daňové podvodné konania a ich dokazovanie.- Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., s.- ISBN Sig. B04-98 (3310) 3. KOCINA, Jan: Daňové trestné činy.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Sig. B (03361) 4. BABČÁK, Vladimír: Daňové právo Slovenskej republiky.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN B (03100) 5. ONDREÁŠOVÁ, Zuzana: Daň z pridanej hodnoty v praxi po vstupe do EÚ.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN Sig. B (00663) 6. GRÚŇ, Ľubomír: Dane včera, dnes a zajtra.- Bratislava: EUROUNION, s.- ISBN Sig. B (02167), B091-22a (02170) 7. PAULIČKOVÁ, Alena a kol.: Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok.- Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, s.- ISBN Sig. B (02986), B091-25a (02987) 8. LICHNOVSKÝ, ondřej - ONDRÝSEK, Roman - NOVÁKOVÁ, Petra - KOSTOLANSKÁ, Eva - ROZEHNAL, Tomáš: Daňový řád: Komentář.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice komentované zákony).- ISBN C (03023) -1- 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. STIERANKA, Jozef - ŠIMONOVÁ, Jana - SABAYOVÁ, Mária: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 2. VERNARSKÝ, Martin: Procesné zásady daňového konania.- 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 3. MEDVEĎ, Jozef: Daňová teória a daňový systém.- 1. vyd.- Bratislava: Sprint dva, s.- ISBN Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 4. PAULIČKOVÁ, Alena: Správa daní a daňové konanie s komentárom.- 1. vyd.- Bratislava: Eurounion, s.- ISBN X.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 5. SOTOLÁŘ, Jozef: Konanie vo veciach daní a poplatkov pre samosprávy: (exekučné konania).- 1. vyd.- Košice: SOTAC, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 6. BABČÁK, Vladimír: Daňová správa a daňové konanie: komentár.- Bratislava: Eurounion, s.- ISBN Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 7. BABČÁK, Vladimír: Finančné právo a finančná správa.- 1. vyd.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 8. BABČÁK, Vladimír: Daňové právo.- 1. vyd.- Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 9. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta: Daňový poriadok s vysvetlivkami.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 10. BERGER, Wolfgang - VARGAN, Milan - ORDA ORAVCOVÁ, Alica: Daň z pridanej hodnoty v príkladoch: podľa smernice EÚ o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity 11. BERGER, Wolfgang - KINDL, Caroline - WAKOUNIG, Marian: Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: praktický komentář.- 1. vyd.- Praha: 1. VOX, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 12. Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty / zos.: Zuzana Šidlová, Jana Škvarková.- 1. vyd.- Bratislava: Wolters Kluwer, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 13. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta: Daňový poriadok s vysvetlivkami.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 14. REMENÁRIKOVÁ, Eva: Daňový systém v Slovenskej republike.-1. vyd.- Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR -2- 15. FEILER, Peter: Súčasný vývoj v otázke zneužitia práva v oblasti dane z pridanej hodnoty.- In: Naděje právní vědy: Býkov 2012: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků.- Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 16. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky. I. diel, nekonferenčný zborník vedeckých prác/ Babčák, Vladimír; Románová, Anna; Vojníková, Ivana.- 1. vyd.- Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 17. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky. II. diel, nekonferenčný zborník vedeckých prác/ Babčák, Vladimír; Románová, Anna; Vojníková, Ivana.- 1. vyd.- Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 18. Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti: zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie konanej v rámci vedecko-výskumnej úlohy... evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod č. 164 / Jozef Stieranka (ed.).- [1. vyd.].- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. GAVALEC, Miroslav - GAVALCOVÁ, Katarína: Slovenský súdny systém a daňová problematika.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 13, č. 7 (2008), s TUŽINSKÝ, Martin - ŠANTA, Ján: Daňová optimalizácia ako legálny nástroj zníženia daňového zaťaženia verzus nelegálny daňový únik.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 68, č. 8-9 (2016), s JURKO, Marcel: Predbežné opatrenia v daňovom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 6-7 (2007), s JURKO, Marcel.: Zastúpenie v daňovom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 6-7 (2008), s MACÁKOVÁ, Zuzana: Dokazovanie v daňovom konaní.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 7, č. 12 (2002), s KATRENIAKOVÁ, Mária: Dôkazové prostriedky v daňovom konaní presahujú rámec účtovných predpisov.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 11 (2001), s CHRENKOVÁ, Slávka: Účastníci daňového konania a dokazovanie v daňovom konaní.- In: Poradca.- ISSN č (2002), s CHRENKOVÁ, Slávka: Odvolacie konanie a uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v daňovom konaní.- In: Poradca.- ISSN č. 9 (2002), s CHRENKOVÁ, Slávka: Pokuty v daňovom konaní.- In: Poradca.- ISSN č. 3 (2001), s 10. CHRENKOVÁ, Slávka: Priebeh daňového konania.- In: Poradca.- ISSN č. 2 (2003), s VRABKO, Marián: Niekoľko poznámok k charakteru rozhodnutia v daňovom konaní.- In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae.-Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta, s ISBN VRABKO, Marián: Niektoré právne aspekty daňového konania.- In: Acta Facultatis iuridicae 14.- Bratislava: Univerzita Komenského, s ISBN VRABKO, Marián: Opravné prostriedky v daňovom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 50, č. 10 (1998), s BURÁK, Emil: Dokazovanie a dôkazná núdza: zdaňovanie a daňová komunikácia.- In: Eurobiznis.- ISSN X.- č. 1-2 (2008), s BURÁK, Emil: Výsluch svedka v daňovom konaní.- In: Verejná správa.- ISSN č. 7 (2007), s BURÁK, Emil: Základné princpy efektívnej obhajoby v daňovom konaní.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 6, č. 9 (2001), s BABČÁK, Vladimír: K podstate daňového konania a jeho vzťahu k správnemu konaniu.- Justičná revue.- Roč. 52, č. 8-9 (2000), s BENČÍK, Patrik: Základné zásady daňového konania.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 52, č.1 (2000), s MRVOVÁ, Marta - DOROCIAKOVÁ, Anna: Daňové exekučné konanie.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 1 (2001), s CHORVÁTOVÁ, Janka: Daňové exekučné konanie alias vymáhanie daňových nedoplatkov.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č. 10 (2010), s GIRÁŠEK, Jordan: Daňové konanie v súčasnom systéme daňového práva.- In: Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae.- Roč. 11, č. 11 (1989), s GRÚŇ, Ľubomír: Daň z pridanej hodnoty a niektoré problémy jej uplatňovania.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 54, č. 5 (2002), s GRÚŇ, Ľubomír: Daňové subjekty, ich spôsobilosť na daňové konanie a zastupovanie v daňovom konaní.- In: Finančný radca.- ISSN Roč. 1, č. 5 (1999), s GRÚŇ, Ľubomír: Zásady daňového konania.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 8-9 (1998), s BEŇOVÁ, Marcela: Opravné prostriedky v daňovom konaní.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č. 9 (2008), s BEŇOVÁ, Marcela: Procesné lehoty v daňovom konaní.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 9, č. 7 (2004), s 27. BEŇOVÁ, Marcela: Procesné pochybenia daňových subjektov.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč.11, č. 4 (2006), s BEŇOVÁ, Marcela: Začatie daňového konania po novele zákona o správe daní.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č. 3 (2006), s KUPCOVÁ, Zuzana: Záruky článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 54, č. 4 (2002), s VAJDOVÁ, Iveta: Lehoty v daňovom konaní.- In: Dane a právo v praxi.- ISSN Roč. 5, č (2000), s VAJDOVÁ, Iveta: Spôsobilosť účastníka daňového konania a zastupovanie v daňovom konaní.- In: Dane a právo v praxi.- ISSN Roč. 5, č (2000), s PAULIČKOVÁ, Alena: Správa daní a daňové konanie.- In: Mzdy a financie.- ISSN Roč. 8, č. 7 (2001), s HORÁKOVÁ, Edita: Účinky vyhlásenia konkurzu a daňové konanie po vyhlásení konkurzu.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 6, č. 5 (2001), s NAHÁLKA, Igor: Vylúčenie zamestnanca z daňového konania.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č (2000), s MIKULÍKOVÁ, Mária - VYDROVÁ, Mária: Vymáhanie daňových nedoplatkov a daňové exekučné konanie.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č (2001), s HARUMOVÁ, Anna: Využitie znalcov v daňovom konaní.- In: Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo v teórii a praxi.- ISSN Roč. 10, č. 11 (2002), s HODÁL, Matej: Zásady daňového konania v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č (2002), s SCHULTZOVÁ, Anna: Zbytočné prieťahy v konaní daňových orgánov - vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN č. 11 (2000), s Zrejmá nesprávnosť v daňovom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 50, č. 11 (1998), s ŠANTA, Ján: Daňová optimalizácia alebo daňová trestná činnosť.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č. 8-9 (2015), s ŠANTA, Ján: Trestná zodpovednosť daňového poradcu.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č. 4 (2015), s ŠANTA, Ján: K niektorým historickým aspektom daňových trestných činov.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č.6-7 (2015), s ŠANTA, Ján: Účtovníctvo ako dôkaz v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č.6-7( 2007), s ŠANTA, Ján: Účinná ľútosť a daňové trestné činy.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 6-7 (2008), s 45. ŠANTA, Ján: K niektorým špecifickým aspektom dokazovania trestných činov daňových.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 12 (2008), s ŠANTA, Ján: Tajomstvo a mlčanlivosť v procese dokazovania ekonomickej trestnej činnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 8-9 (2007), s KANTOROVÁ, Martina: K problematike trestného činu skrátenia dane a poistného.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č. 11 (2015), s ŠAMKO, Peter: Ešte raz k účinnej ľútosti a daňovým trestným činom.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 12 (2008), s MEKIŇA, Richard GERBÓC, Štefan ŠANTA, Ján: Daňové úniky v oblasti správy spotrebných daní a možnosti ich eliminácie.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 4 (2008), s MEKIŇA, Richard GERBÓC, Štefan ŠANTA, Ján: K niektorým aspektom daňových trestných činov stav de lege lata a de lege ferenda.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 10 (2008), s HRUBALA, Ján: Daňové podvody veľké peniaze, dôležitá priorita.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 65, č. 12 (2013), s BÁNOCIOVÁ, Anna KRALIK, Andrea: Legálne a nelegálne daňové úniky a tieňová ekonomika.- In: Acta Oeconomica Universitatis Selye.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2013), s KICOVÁ, Anna: Vybrané aspekty daňovej trestnej činnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 63, č. 1 (2011), s GALAJDOVÁ, Jana PECNÍK, Ivan TOMKO, Ondrej: Existencia škody pri daňových trestných činoch.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 2 (2007), s ŠIMONOVÁ, Jana: Analýza vybraných ustanovení daňových trestných činov po novele Trestného zákona, zákona č. 246/2012 Z. z.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 65, č. 8-9 (2013), s PECNÍK, Ivan ŠIMONOVÁ, Jana: K problematike daňových trestných činov.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 63, č. 5 (2011), s MAJCHRÁK, Jozef PECNÍK, Ivan PECNÍKOVÁ, Jana: Nejednotnosť praxe trestného konania o daňových trestných činoch.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 61, č. 8-9 (2009), s PECNÍK, Ivan PECNÍKOVÁ, Jana: Posudzovanie predbežných otázok v trestnom konaní o daňových trestných činoch, úloha znalca pri objasňovaní odborných otázok v tomto konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 10 (2007), s BURÁK, Emil: Daňové úniky a daňové podvody.- In: Manažment, mzdy a financie.- ISSN Roč. 9, č (2002), s BLÍŽ, Marián VAVRÁK, Tomáš: Podvody, daňové úniky a komplexné plánovacie schémy v oblasti DPH - dá sa proti nim bojovať?.- In: Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo v teórii a praxi.- ISSN Roč. 15, č. 12 (2007), s 2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. LANDGRÁF, Roman: Svědek v daňovém řízení.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 18, č. 5-6 (2010), s CHMELÍK, Milan: Dokazování v daňovém řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 10, č. 12 (2002), s CHMELÍK, Milan: Rozhodnutí v daňovém řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 8, č. 3 (2000), s SOCHOROVÁ, Vendula: Specifika dokazování v odlišných právních procesech.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 19, č. 22 (2011), s ŠROTÝŘ, Josef: Daň z přidané hodnoty, výkon rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí v souvislosti s konkurzním řízením.- In: Právo pro podnikání a zaměstnání.- ISSN Roč. 15, č. 2 (2006), s ŠROTÝŘ, Josef: Vybrané otázky k daňovému řízení.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 14, č. 10 (2006), s ŠROTÝŘ, Josef: Daň z přidané hodnoty, výkon rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí v souvislosti s konkurzním řízením.- In: Právo pro podnikání a zaměstnání.- ISSN Roč. 15, č. 2 (2006), s ŠROTÝŘ, Josef: Vztah fyzické a právnické osoby k veřejné správě, řešení situací v souvislosti s daňovým řízením.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 14, č. 4 (2006), s BURÁK, Emil: Daňové spory - obsah a forma dôkazu.- In: Daně.- ISSN Roč. 9, č. 7-8 (2001), s LICHNOVSKÝ, Ondřej: Stanovení daně dokazováním.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 17, č. 8 (2009), s LICHNOVSKÝ, Ondřej: Nezákonný zásah v daňovém řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 20, č. 10 (2012), s ZATLOUKAL, Tomáš: Trochu jiný pohled na přezkumné řízení daňové.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 20, č (2012), s KOSTOLANSKÁ, Eva: Nicotnost daňových rozhodnutí ve světle dvou nálezů Ústavního soud ČR.- In: Daně.- ISSN Roč. 12, č. 6 (2004), s ROD, Jiří: Odvolání v daňovém řízení.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 16, č. 12 (2008), s LANGÁŠEK, Tomáš: Ověřování neplatnosti daňového rozhodnutí ve světle judikatury Ústavního soudu.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 13, č. 10 (2005), s LŽIČAŘ, Stanislav: Otázky svědecké výpovědi v rámci daňového řízení.- In: Daně.- ISSN Roč. 9, č. 7-8 (2001), s 17. LŽIČAŘ, Stanislav: Poznámky k právům daňového subjektu v daňovém řízení.- In: Daně.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2001), s ALEXA, Karel: Pojem daňového řízení v novém daňovém řádu.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 20, č. 2 (2012), s VERNARSKÝ, Martin: Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania.- In: Právník.- ISSN Roč. 150, č. 1 (2011), s JEROUŠEK, David: Prekluze v daňovém řízení.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 16, č. 6 (2008), s VANČUROVÁ, Alena: Dokazování v daňovém řízení.- In: Daně a právo v praxi.- ISSN Roč. 2, č. 20 (1997), s. 20, PULCOVÁ, Martina: Procesí postavení ručitele v daňovém řízení s ohledem na judikaturu soudů.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 16, č. 3 (2008), s SCHILLEROVÁ, Alena: Řízení vyměřovací v daňovém řízení.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 8, č. IV (2000), s KULKOVÁ, Radmila: Správce konkursní podstaty v daňovém řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 11, č. 10 (2003), s TOMAŽIČ, Ivan: Je v daňovém řízení možné zastavení odvolacího řízení?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 9, č. 1 (2001), s POSPÍŠIL, Petr: Judikatura Nejvyššího správního soudu: daňové řízení.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 16, č. 6 (2010), s PANCHÁRTEK, Petr - BERGMANN, Pavel: Vybrané otázky zastupování daňového subjektu v daňovém řízení.- In: Daně a finance.- ISSN Roč. 14, č. 1 (2006), s KINDL, Milan: Malá poznámka k zpětvzetí odvolání v daňovém řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 8, č. 12 (2000), s DLABALOVÁ, Eva: Mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 7, č. II (1999), s DLABALOVÁ, Eva: Účinky prohlášení konkurzu versus daňové řízení.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 9, č. III (2001), s HUDCOVÁ, Zdenka: Zastupování v daňovém řízení.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 10, č.6 (2002), s TARANDA, Petr: Změny v daňovém řízení po přijetí insolvenčního zákona.- In: Právní zpravodaj.- ISSN Roč. 9, č. 4 (2008), s DUDKOVÁ, Lenka - HERMANOVÁ, Lenka: Zásada ne bis idem ve vztahu mezi uložením trestu za daňový trestný čin a penále podle daňového řádu.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 24, č (2016), s 34. PÚRY, František KUCHTA, Josef: Poznámky k daňové kriminalitě v České republice.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 21, č. 2 (2013), s PÚRY, František: Souhrn aktuální judikatury. 1: trestné činy daňové.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 11 (2005), s PÚRY, František: Aktuální otázky trestního postihu daňových úniků.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 1 (2005), s BURÁK, Emil: Daňový systém a najziskovitejšie podvody.- In: Daně.- ISSN Roč. 11, č. 3 (2003), s BOUDA, Zbyněk: Trestněprávní postih zkrácení daně jako prostředek ultima ratio v pohledu současném i budoucím.- In: Trestní právo.- ISSN Roč. 14, č. 5 (2009), s KOUDELA, Radomír: Zánik trestnosti daňových trestných činů v důsledku účinné lítosti.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2010), s VORLÍČKOVÁ, Lucie: Nový daňový řád přináší prolomení prekluzivní lhůty v případě uplatnění účinné lítosti u daňových trestných činů.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 11 (2010), s ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk: Ještě k pokračování a totožnosti skutku u daňových trestných činů.- In: Státní zastupitelství.- ISSN Roč. 8, č. 7-8 (2010), s Pezinok, dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, Pezinok tel. č.:
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks