Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1 Beste lezer. Nieuwsbrief 23 november PDF

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Beste lezer De Najaarsbijeenkomst heeft voldoende stof opgeleverd voor een nieuwe Nieuwsbrief, dus voilá. Naast een korte impressie van de Najaarsbijeenkomst vervolgen wij met een verslag van de lezing
Transcript
1 Beste lezer De Najaarsbijeenkomst heeft voldoende stof opgeleverd voor een nieuwe Nieuwsbrief, dus voilá. Naast een korte impressie van de Najaarsbijeenkomst vervolgen wij met een verslag van de lezing van Margreet Verhoef die uitlegt wat het pensioenfonds doet met jouw geld. Diverse mensen waren nieuwsgierig naar het wel en wee van Equens. Aan die nieuwsgierigheid is tegemoet gekomen door Edward van Dooren. Ook van zijn lezing een verslag waaruit om te beginnen al blijkt dat wij het voortaan moeten hebben over. Let hierbij op waar de hoofdletter staat, daar is over nagedacht! Als afsluiting nog hetgeen Fred op de bijeenkomst heeft gezegd. Het bestuur VEP 1 2 Najaarsbijeenkomst Op dinsdag 25 oktober kwamen tegen de 60 leden opdagen op de achtste Najaarsbijeenkomst van de VEP. Er waren 62 aanmeldingen, maar twee aanmelders hadden zich alsnog afgemeld en anderen hadden al laten weten dat ze mogelijk niet zouden kunnen. Toch was een opkomst een record. De start zou zijn om elf uur, maar om tien uur zaten de eerste deelnemers al te wachten. Gelukkig stond alles al gereed en konden de vroegkomers al snel aan de koffie. Om elf uur kon Wen Wickenhagen de bijeenkomst openen met een welkom allemaal en een overzicht van de rest van het programma. Bijzonder deze keer was zijn herhaalde oproep om na te denken over de opvolging van Wim Duivis als lid van het Verantwoordingsorgaan (zie kader). Daarna gaf hij onze penningmeester Jack de Groot het woord. Jack meldde dat hij aan het eind van zijn termijn (2017) wil terugtreden. Hij heeft onlangs een hartinfarct gehad die hij gelukkig dankzij snel handelen van zijn echtgenote en adequaat ingrijpen van zorgverleners goed te boven is gekomen. Mede op aanraden van zijn cardioloog heeft hij besloten zijn activiteiten in twee van de vier besturen af te bouwen. Wat we van een kandidaat verwachten: Interesse in de pensioenmaterie. Bereidheid om relevante cursussen te volgen. De cursussen kunnen door het fonds vergoed worden. Een financieel-economische achtergrond is een pre, maar geen vereiste. Bereidheid om een zekere hoeveelheid tijd te besteden aan vergaderingen en bijeenkomsten. Toen was de beurt aan Margreet Verhoef met haar lezing over het beleggingsbeleid van de Stichting pensioenfonds Equens (SPE). De lezing was interessant en Margreet wist op duidelijke wijze vragen die bij het publiek opkwamen te beantwoorden. Dat is een combinatie een gave en van kennis, die de mening van ingewijden onderstreepte dat de SPE met Margreet een deskundig bestuurder binnenboord heeft gekregen. Na de lezing bedankte Wen Margreet met een fles wijn. De volgende spreker, Edward van Dooren, had zich inmiddels gemeld, daarom lieten wij hem nu aan het woord. Ook bij hem hadden wij het geluk een vlotte, humorvolle spreker te hebben. Hoewel hij al 13 jaar bij het bedrijf werkt, belichaamde hij toch de nieuwe lichting van ambitieuze, competente medewerkers. Zijn verhaal was interessant en laat zien hoever het huidige bedrijf is geëvolueerd van een typisch Nederlandse oplossing naar een Europese, of zelfs wereldwijde speler op het gebied van processing. Hoe actueel wij waren blijkt uit het feit dat op het moment dat Edward over het nieuwe bedrijf spreekt, de naam van het gebouw wordt gehaald en vervangen wordt door. Ook Edward kreeg na afloop als dank een fles wijn. Dat we nu in andere tijden leven bleek wel uit zijn opmerking dit moet ik opgeven en registreren in een spreadsheet. In het als tweede aangekondigde, maar nu derde, programmaonderdeel zou Jan de Jong iets zeggen over de organisatie van een gepensioneerdenuitje. Jan kon echter alleen maat fluisteren waardoor Thijmen Toom de honneurs waar moest nemen. Zoals bekend is Equens gestopt met het organiseren van een dergelijk uitje. Jan heeft onderzoek gedaan naar een alternatief, meer concreet een uitstapje naar Fort Vechten in Bunnik. Dit is in de vorige nieuwsbrief beschreven. De bedoeling van dit intermezzo was om de mening te peilen van de aanwezigen op twee gebieden: Als wij een uitje organiseren en de kosten omslaan, is men dan bereid om per persoon ca. 40,- (d.i. 80,- voor een koppel!) te betalen? Daar komen dan nog de reiskosten bij. Iets meer dan de helft van de aanwezigen zou zo n bedrag willen betalen voor een uitje. Volgend jaar bestaan wij 10 jaar. Wat vindt men van het uitstapje naar Fort Vechten om dat te vieren? Hiervoor was een grote meerderheid te vinden. NB. De bijdrage van de deelnemers is dan lager omdat de VEP elk jaar een bedrag van 500,- voor deze viering heeft gereserveerd. De conclusie van de peiling is dat het bestuur zal gaan werken aan een viering met een uitstapje naar Fort Vechten. 2 Eén van de deelnemers merkte op dat de begintijd van een dergelijke bijeenkomst niet te vroeg moet stellen omdat de deelnemers dan in de spitstijd moesten rijden, wat door velen als een belasting wordt gezien. Het bestuur zegt toe hier rekening mee te houden. De twee lezingen en het intermezzo kostten de nodige tijd. Daardoor stond het traditionele overzicht van de situatie bij de Stichting Pensioenfonds Equens (SPE) door Fred Steenwinkel tussen jullie en de lunch in zoals Fred dat kernachtig uitdrukte. Hij hield het dan ook kort en sprak zo mogelijk nog sneller dan gebruikelijk. Toch had hij het nodige te vertellen, zie het laatste artikel in deze nieuwsbrief. Na de, zoals altijd vol verve gebrachte presentatie van Fred was het tijd voor de lunch, ofwel een uur praten over vroeger en/of de kleinkinderen. 3 Wat doet de SPE met uw geld. lezing door Margreet Verhoef. Als je wil beleggen moet je weten met welk doel dat gebeurt, dus begint Margreet met het presenteren van de uitgangspunten die de SPE hanteert: Focus op nominale waarde van het pensioen, Op de tweede plaats komt een waardevast pensioen, Goede prijs kwaliteitsverhouding, Het fonds is betrouwbaar en toekomstgericht, Juiste en efficiënte uitvoering van de afspraken, Actieve en gepensioneerde deelnemers hebben toegang tot informatie die hen helpt overzicht en inzicht te krijgen om de juiste keuzes te maken. De uitgangspunten die het beleggingsbeleid raken zijn vet. Herkomst pensioenresultaat. Hoe belangrijk beleggen voor een pensioenfonds is blijkt uit de herkomst van het bedrag dat voor een pensioen: Margreet Verhoef Margreet Verhoef is sinds 2008 bestuurslid van Stichting Pensioenfonds. Zij is binnen de SPE lid en sinds 2012 voorzitter, van de beleggingsadviescommissie. Zij was eerst werkzaam bij de ABN-AMRO bank en werkt sinds 2007 als brand manager bij PaySquare. Dit plaatje geldt voor een gemiddeld pensioenfonds, bij Interpay en de voorlopers daarvan was het pensioen lange tijd premievrij d.i. het werknemersdeel van de premie werd ook door de werkgever betaald. Over langere termijn is het resultaat van de beleggingen van het fonds positief geweest: het vermogen van de SPE is in de periode januari 2009 oktober 2016 verdubbeld.. Het is echter zeker niet zo dat het resultaat altijd positief is, in de periode was er in 2013 en 2015 een negatief beleggingsrendement. Dat is een bedoeld bijeffect van het beleggingsbeleid. Als de pensioenverplichtingen dalen daalt ook het vermogen. Dat zie je terug in een negatief rendement. Met het beleggingsbeleid proberen we de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen stabiel te houden. In vergelijking tot andere pensioenfondsen doet SPE het niet slecht. Zelfs in het jaar 2015 (verlies) zat SPE in de middenmoot. Kosten. SPE vergelijkt zich qua kosten met andere pensioenfondsen. In een overzicht van rendement versus kosten doet SPE het goed. De kosten van het vermogensbeheer zijn hoog, maar liggen toch onder het gemiddelde 3 van de beschouwde pensioenfondsen. De kosten voor de activiteiten van het fonds lagen in 2015 hoger dan gemiddeld, maar dat had te maken met de poging een APF (Algemeen Pensioenfonds) op te richten. Wat levert het op. Als je in de periode januari 2009 oktober 2016 naar de dekkingsgraad kijkt is die vrijwel gelijk gebleven. Het vermogen is verdubbeld maar dat zie je niet terug in de dekkingsgraad omdat de pensioenverplichtingen door de lage rente ook zijn gestegen. Op een vraag daarover antwoordt Margreet dat de beschouwde dekkingsgraad de officiële dekkingsgraad is, dat betekent dat de dekkingsgraad niet aldoor dezelfde is omdat DNB de definitie van de dekkingsgraad een aantal keer heeft aangepast. De laatste tijd wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. (Meer hierover bij het overzicht van de dekkingsgraad op de SPE site.) ) Beleggingsbeleid. Het bestuur van een fonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De Beleggingsadviescommissie adviseert hierbij (3 bestuursleden en 1 externe deskundige). Verder is er een gedegen ondersteuning van het beleggingsbeleid middels asset liability studies, risicobudgetteringsstudies en haalbaarheidstoets. Zie voor een uitleg en de resultaten verderop in dit verhaal. Het beleggen gebeurt in relatie tot verplichtingen, d.w.z. dat er zodanig belegd wordt dat zowel de verplichtingen als de beleggingen op dezelfde manier reageren op rentebewegingen. Risico is het belangrijkste vertrekpunt. Een risicomaatstaf is bijvoorbeeld kans op reservetekort binnen een bepaalde periode. Dit wordt vastgesteld door bestuur in overleg met sociale partners. Binnen dit kader bepaalt het bestuur zelf de asset allocatie, dat is de verdeling van het geld over beleggingscategorieën. Het bestuur kiest beheerders om het beleid uit te voeren. Het te beleggen vermogen is verdeeld over twee portefeuilles: De matchingsportefeuille. De return portefeuille. Het beleggingsbeleid is vastgelegd via: het beleggingsplan, ABTN ( actuariële en bedrijfstechnische nota) en vertaald in contracten en SLA s (service level agreements) met beheerder. De verantwoording vindt plaats via het jaarverslag. De matchingsportefeuille. Het doel hiervan is het zekerstellen van het nominale pensioen. Dat betekent: Zoveel mogelijk nabootsen van de toekomstige kasstromen met obligaties en swaps. Stabiel houden van dekkingsgraad en bescherming van nominale rechten. Matching manager: First Investments Utrecht Filosofie: passief volgen van de benchmark. Benchmark = de toekomstige kasstromen. Assets: obligaties, swaps 1, futures 2. 1 Een swap staat voor het uitruilen van waarden en risico s tussen twee partijen. Een swap wordt hoofdzakelijk gebruikt om rente-, valuta- en inkooprisico s af te dekken. De meest voorkomende swaps zijn dan ook de rente- en valuta- en grondstof swaps. 2 Investeerders en handelaren kunnen Futures gebruiken voor defensieve en offensieve investeringen. Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een 4 Van grote invloed op deze portefeuille is de renteontwikkeling. Het rendement op de jongste 10-jarige staatslening is vrijwel nul. Een illustratie van het verdisconteren van de rente (in het benodigde kapitaal): Spaarrekening geeft 10% rente Als ik over 1 jaar 100,- moet betalen moet ik nu 91,- hebben. Als ik over 2 jaar 100,- moet betalen moet ik nu 82,50 hebben. Nu 2% rente Als ik over 1 jaar 100,- moet betalen moet ik nu 98,- hebben. Als ik over 2 jaar 100,- moet betalen moet ik nu 96,- hebben. Als je de verplichting voor over 2 jaar uit het voorbeeld omzet naar een dekkingsgraad dan zie je het volgende: 10% rente: dekkingsgraad= 100/82,5 x 100% = 121%. 2% rente: dekkingsgraad= 100/96 x 100% = 104% Wil je de dekkingsgraad gelijk houden (op 121) betekent dit dat de beleggingen met hetzelfde percentage moeten stijgen als de verplichtingen. Dan zie je: 2% 100/82,5 x 100% = 121%. 10% 116/96 x 100% = 121%. Zo bezien is het neutraliseren van de invloed van rente belangrijk voor het beschermen van de dekkingsgraad. De return portefeuille. Het doel van de returnportefeuille is rendement maken om te kunnen indexeren. Dat betekent een zodanige groei van het vermogen zodat koopkracht zoveel mogelijk wordt behouden. Filosofie: dynamische invulling van asset allocatiebeleid en. waarde toevoegen door timing. Dit betekent dat de beleggers kunnen schuiven met beleggingen. Hierbij is de ruimte daarvoor begrensd door het risicobudget. Assets: aandelenfondsen, obligatiefondsen, grondstoffenfondsen, infrastructuurfondsen Return manager: Schroders Londen Op een vraag over het indexen antwoordt Margreet dat het rendement van de beleggingen voornamelijk is opgegaan aan het feit dat wij gemiddeld langer leven dan eerder was aangenomen (het langleven risico). Het rendement is voornamelijk opgegaan aan de stijging van de verplichtingen. De verplichtingen stijgen door de dalende rente en door het stijgen van de levensverwachting. Verreweg het belangrijkste effect is het rente-effect Haalbaarheidstoets. Dit is een nieuw instrument om te toetsen hoe, naar verwachting, op lange termijn het pensioenresultaat (in koopkracht) zal zijn bij een bepaald beleid. Hiervoor bestaan gespecialiseerde bureaus. De haalbaarheidstoets is door DBN verplicht gesteld. De toets is gebaseerd op een model met gesimplificeerde beleggingen. Er wordt tot 60 jaar vooruit gekeken. bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. 5 De doorrekening gebeurt voor verschillende generaties (leeftijdsgroepen). Wat als acceptabele ondergrens van het pensioenresultaat wordt gezien is bepaald in overleg met sociale partners. In 2015 is de haalbaarheidstoets voor het eerst uitgevoerd. Hiernaast de resultaten van de haalbaarheidstoets. 4 De stand van zaken bij Equens. lezing door Edward van Dooren. Edward wil drie aspecten van het bedrijf behandelen: De markt (ontwikkelingen globaal, in Europa en in Nederland). Wie of wat is het bedrijf (nu). Wat doet het bedrijf. Modern en commercieel als Edward is vraagt hij z n publiek wat zij het liefst behandeld zien. Nieuwsgierig als wij gepensioneerden ook kunnen zijn was het antwoord kort: alles. De markt De financiële instituten worden tegenwoordig uitgedaagd door: Veranderend klantgedrag. Het betalingsverkeer was ooit stabiel en het was voldoende om betrouwbaar te zijn. Klanten verwachten nu altijd en overal te kunnen betalen op een wijze die hen aanstaat. Innovatieve nieuwe technologieën. Steeds meer verlopen handelingen in de cloud. Centrale processing is niet langer vanzelfsprekend. Niet-bank partijen betreden de markt van financiële diensten. Lange tijd waren de banken alleenheersers op de betalingenmarkt. Nu bieden allerlei bedrijven en bedrijfjes diensten aan. In de markt is ca. 13 miljard aan geïnvesteerd in de ontwikkeling van Adyen richt zich op e-commerce, maar ook op klassieke winkels. Zij adverteren met: 250+ payment methods, Every payment method you need, in any currency you want. Edward van Dooren Edward werkt sinds 2003 in de betaalsector. In diverse rollen heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van betalingen. In zijn huidige functie als consultant strategie en analyses, richt hij zich op het monitoren van de Europese betaalindustrie, de ontwikkeling van het strategieproces binnen Equens (inclusief strategie executie) en M&A. Zijn passie ligt in het verwezenlijken van makkelijk, veilig en efficiënt betalingsverkeer. banken. Regels, Er is een waterval aan regels en richtlijnen op het betalingsverkeer los gelaten. betaalsystemen. Edward noemt als voorbeeld het bedrijf Adyen, zie kader. equensworldline heeft voorlopig gekozen om zich te richten op de 6 Deze opsomming ontlokt een aantal vragen aan de zaal: Geloven de banken nog wel in equensworldline? Ja, maar wel op een kritische manier. Met name vinden ze dat alles sneller moet. Zijn de banken nog wel aandeelhouder in het bedrijf. Ja, voor 34%. Zie ook schema in volgende onderdeel. Gaat het bedrijf zich ook bemoeien met bitcoins? Bitcoins zijn on-line en anoniem. Voorlopig doen wij hier nog niets mee. Mogelijk zou een ander bedrijfsonderdeel wel acceptatiemogelijkheden kunnen aanbieden aan merchants. Is equensworldline ook betrokken bij idin 3? Dat is zo, daarom noemt het bedrijf zich ook geen betalingsprocessor meer maar processor. Hoe zit het met de macht van de banken (binnen het bedrijf)? Met die macht valt het wel mee, de banken staan op allerlei manieren zelf onder druk. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun rekeningen courant gaan openstellen voor andere partijen. Het bedrijf equensworldline is een onderdeel van het Franse bedrijf worldline. Dat is op zijn beurt weer onderdeel van ATOS. Door de plaatsing van PaySquare en Equens in dit schema valt wel in te voelen wat deze onderdelen doen. De software licensing is wereldwijd. Bij Mobility&etransactional services moet onder anderen gedacht worden aan het verkopen van tickets via internet. Equens had de processing al ge-outsourced. ATOS heeft dataprocessing centers. Het ligt voor de hand dat de processing van Equens daar uiteindelijk zal worden ondergebracht. Het samengaan betekent ook dat er nu redundantie van werkzaamheden bestaat. Het aantal werknemers gaan dan ook naar de verwachting van Edward met ca. 10% naar beneden 4. Toch zijn er ook voordelen om zich binnen het ATOS geheel (ca werknemers wereldwijd) te bevinden. Zo heeft Equens vanaf nu toegang tot de expertise die binnen ATOS bestaat. Het nieuwe equensworldline is actief binnen Europa in acht landen: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland. In Engeland is het bedrijf wel actief, maar niet officieel gevestigd (1 werknemer). 3 idin is een dienst van de banken waarmee hun klanten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren. Klanten die daarvoor kiezen, kunnen zich dan bekendmaken met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties of webwinkels. Daardoor hoeven deze klanten geen aparte toegangscodes aan te vragen en te onthouden. De dienst is onlangs in het nieuws aangekondigd.. 4 Corporate Communications meldt desgevraagd dat deze synergie reductie mogelijk kan worden opgevangen door extra groei. 7 Het resultaat van het samengaan levert de grootste transactieprocessor in Europa op. Hierna wat cijfers: Wat doet het bedrijf Wat equensworldline doet qua activiteiten is wel duidelijk geworden uit de behandeling van de markt en de samenstelling van bedrijfsonderdelen. Dit laatste onderdeel gaat over de visie, strategie en houding (het DNA) van het bedrijf. Dit wordt in een schema duidelijk gemaakt: Anders dan vroeger is in de visie niet meest robuust of meest betrouwbaar genoemd, maar innovatief. Wat blijft is dat gemikt wordt op Europa. Wat de visie ondersteunt, is het feit dat het bedrijf een R&D center (onderzoek en ontwikkeling) heeft. Uit de zaal wordt gevraagd of wij ook buiten Europa ontwikkelingen hebben gepland. Dat is nog niet zo, maar komt wel. Een klein onderdeel van worldline (Sofware Licensing) gaat al wel buiten Europa. Tenslotte verwacht Edward dat naam Equens, nu nog een productnaam met een zekere status, op termijn (5jaar) zal verdwijnen. 5 Volgens Fred. Allereerst begint Fred met de constatering dat niemand een uitnodiging heeft ontvangen voor de SPE bijeenkomst van gisteren (d.i. 24 oktober). De uitnodiging is blijkbaar alleen via de website van SPE en die van VEP gecommuniceerd. De rest van het praatje ging staccato (gezien de tijd) en kan het beste worden weergegeven door een opsomming: De financiële situatie van de SPE is dusdanig dat er niet kan worden geïndexeerd. Er wordt echter ook niet gekort! Maar het kan erger: zoals de financiële markt er op dit moment bij ligt, is de kans groot, dat volgend 8 jaar de door Equens betaalde premie niet toereikend is om de pensioen aangroei voor de actieven van dat jaar te bekostigen. Er is afgesproken dat dan gekort kan worden op de op te bouwen pensioenrechten in dat jaar. Allemaal nog niet zeker, maar de kans is er 5. Het kan zijn dat de deelneming aan het pensioenfonds stopt (gezien het samengaan met Worldline). Het fonds zou dan een slapend fonds worden. Dat heeft in principe geen invloed op de
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks