Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. Deneme Sınavı TÜRKÇE OKUL.

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1. Deneme Sınavı TÜRKÇE OKUL A2 İÇİNDEKİLER telc Türkçe A2 Okul Sınav Biçemi Sınav Dil Öğeleri 6 Dinleme Okuma 12 Yazma 1 Sözlü Sınav 20 Bilgiler Puanlar 23 Değerlendirme Ölçütleri: Sözlü
Transcript
1. Deneme Sınavı TÜRKÇE OKUL A2 İÇİNDEKİLER telc Türkçe A2 Okul Sınav Biçemi Sınav Dil Öğeleri 6 Dinleme Okuma 12 Yazma 1 Sözlü Sınav 20 Bilgiler Puanlar 23 Değerlendirme Ölçütleri: Sözlü Sınav 25 Değerlendirme Ölçütleri: Yazma 27 Sınav Nasıl Uygulanır? 2 Sözlü Sınav 29 Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi: M Değerlendirme Kâğıdı 31 S30 Cevap Kâğıdı 32 Cevap Anahtarı 34 Dinleme Metinleri 35 5 telc Türkçe A2 Okul Sınav Biçemi Alt Test Amaç Görev Türleri Puanlar Süre 1 Dil Öğeleri Sözcük Dağarcığı ve Dilbilgisi Çoktan Seçmeli 5 15 Etkileşim Öğeleri Eşleştirme 2 Dinleme Genel Dinleme Ayrıntılı Dinleme 5 Doğru/Yanlış 2 Doğru/Yanlış 4 20 Yazılı Sınav 3 Okuma Seçmeli Dinleme 5 Doğru/Yanlış Genel Okuma Ayrıntılı Okuma 4 Eşleştirme 4 Eşleştirme 30 Seçmeli Okuma 4 Eşleştirme 4 Yazma Bir Kartpostal veya Kısa Bir Mektup Üç Ana Noktanın İşlenmesi Sözlü Sınav Sözlü Sınav Sözlü Sınava Hazırlık 15 Kendini Tanıtma Bilgilenme ve Bilgilendirme Birlikte Çözüm Bulma Bir veya İki Katılımcıyla 6 15 Dil Öğeleri Dil Öğeleri, Mektubu okuyunuz ve boşlukları doldurunuz (1 ). En uygun olan cevabı bulunuz (a, b veya c). Cevaplarınızı cevap kâğıdına (1 ) işaretleyiniz. Sevgili Erhan! Dil Öğeleri Mektubumu 1 Antalya dan yazıyorum. Evet, sonunda 2 geldik. Biliyorsun, uzun zamandan 3 Antalya da tatil yapmak istiyordum. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Her gün denize giriyorum, güneşleniyorum ve bol bol Türkçe konuşuyorum. İki gün 4 otobüsle Pamukkale ye gideceğiz. 5 nasıl bir yer, çok merak ediyorum. Sen nasılsın? Londra yı beğendin mi? İngilizce kursun başladı mı? Umarım, öğretmenin 6. Frankfurt tan bir arkadaşım 7 başlamak istiyor. Bana kurs hakkında daha geniş bilgi verir misin? Eyvah, saat yedi olmuş! Zaman ne çabuk. Hemen duş almam ve yemeğe 9 gerek. Otelde yemek saat sekiz ile on arası. Restoranda genelde Türk yemekleri yapılıyor. Hepsi çok nefis. Umarım, fazla kilo almam. Şimdilik bu kadar. Selamlar Gül 1 a sana b sende c seni 4 a çok b daha c sonra 7 a İngilizcede b İngilizceye c İngilizceyi a tatilde b tatilden c tatile 2 a Türkiye de b Türkiye yi c Türkiye ye 3 a beri b gibi c önce 5 a Orada b Orası c Orayı 6 a iyidir b iyisin c iyiyim a geçecek b geçer c geçmiş 9 a gitme b gitmem c gitmen telc GmbH, Frankfurt a. M., telc TÜRKÇE A2 Okul, 1. Deneme Sınavı, 2011 telc Türkçe A2 Okul 1. Deneme Sınavı Bilgiler 25 Değerlendirme Ölçütleri Sözlü Sınav Her katılımcı için ayrı bir değerlendirme yapılır. Sınav yetkilisi, katılımcıların sunumlarını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirir: Öğrenci, görevin yerine getirilmesine katkıda bulunuyor mu? A Evet Görev, bir şekilde yerine getirilmiştir. Öğrenci girişkendir ve görevin yerine getirilmesine katkıda bulunmuştur. Örneğin, sınav arkadaşına sorular yöneltmiş, önerilerde bulunmuş ve kendisine yöneltilen soruları etraflıca cevaplamıştır. B Kısmen Görev, bir şekilde yerine getirilmiştir; ancak öğrenci girişken olmamıştır. Örneğin ara sıra soru sormuş ve konuşma sırasında sadece sınav arkadaşının sorularına cevap vermiştir. C Hayır Öğrenci, görevin yerine getirilmesine hemen hemen hiç katkıda bulunmamıştır. Başarıyı sınav arkadaşı göstermiştir. Bu değerlendirmeden sonra öğrencinin dil kullanım niteliğine geçilir. Dil kullanımının niteliği uygun mudur? Evet Oldukça Niteliği düşüktür Uygun değildir Öğrenci genelde hiç yanlış yapmamış, söyledikleri çok iyi anlaşılmıştır. Öğrenci konuşurken bazı yanlışlar yapmıştır. Zaman zaman öğrenciye, söylediklerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını tesbit etmek için soru yöneltmeye gerek duyulmuşsa da, genelde söyledikleri anlaşılmıştır. Öğrencinin sunumu, iletişimin çok sınırlı biçimde gerçekleşmesine neden olan yanlışlar içermektedir. Öğrencinin sunumu, iletişimi olanaksız kılacak kadar çok yanlış içermektedir. telc Türkçe A2 Okul 1. Deneme Sınavı TÜRKÇE A2 OKUL Familienname Surname Apellido Nom Cognome Soyadı Фамилия telc GmbH # 199-S Vorname First Name Nombre Prénom Nome Adı Имя.. Örnek: 23 Nisan 199 Example: 23. April 199 Geburtsdatum Date of Birth Fecha de nacimiento Date de naissance Data di nascita Doğum tarihi День рождения Geburtsort Place of Birth Lugar de nacimiento Lieu de naissance Luogo di nascita Doğum yeri Место рождения Muttersprache First Language Lengua materna Langue maternelle Madrelingua Anadili Родной язык männlich male masculino masculin maschile erkek мужской weiblich female femenino féminin femminile kadın жeнский Geschlecht Sex Sexo Sexe Sesso Cinsiyeti Пол.. Prüfungszentrum Examination Centre Centro examinador Centre d examen Centro d esame Sınav merkezi Örnek: 17 Şubat 20.. Example: 17. February 20.. Prüfungsdatum Date of Examination Fecha del examen Date d examen Data dell esame Sınav tarihi Дaта экзамена Testversion Test Version Versión del examen Version d examen Versione d esame Sınav sürümü Тестовая версия 001 Deutsch 002 English 003 Français 004 Español 005 Italiano 006 Português 007 Magyar 00 Polski 009 Русский язык 0 Český jazyk 011 Türkçe andere/other S30-Türkçe (A2) Okul Türkçe A2 Okul S30 Cevap Kâğıdı Dil Öğeleri Dinleme Okuma g h g h g h g h Yazma (Mektup) Sınav yetkilileri tarafından doldurulacaktır! 1. Değerlendirme İT İT Değerlendiricinin Kod Numarası telc in Değerlendirmesi İT İT telc Değerlendiricisinin Kod Numarası Sözlü Sınav A B C A B C D E F A B C D E F Sözlü Sınavı Yapan Yetkilinin Kod Numarası S30 1. Deneme Sınavı TÜRKÇE A2 OKUL telc sınavlarının en belirgin özellikleri; ölçünlendirilmiş, nesnel değerlendirme ölçütlerine dayandırılmış ve uygulamalara ilişkin yapılan açıklamaların kolay anlaşılır bir dille yazılmış olmasıdır. Burada tanıtılan deneme sınavı, öğretmen ve dil öğrenenlere gerek düzenleme, gerekse içerik açısından gerçek sınav şartlarına tamamen uygun olan telc Türkçe A2 Okul deneme sınavına katılma olanağı sağlar. Bu yöntemle, sınav adaylarının sınavlara en iyi biçimde hazırlanması amaçlanmaktadır. Deneme Sınavı, bilgi düzeylerini sınamak isteyenlerce, alıştırma yapmak veya genel olarak fikir edinmek amacıyla da kullanılabilir. Order No. 599-B00-02 ISBN
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks