Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU LD

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ISGRAF WERSJE 3.4 LUB EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU LD osr rooy edytor Rys. 1. Edytor progrmów w jęyku LD. Edytor powl n edyję progrmów w jęyku LD frgmentmi w jęyku FBD. Jęyk shemtów drinkowyh LD jest
Transcript
ISGRAF WERSJE 3.4 LUB EDYCJA PROGRAMU W JĘZYKU LD osr rooy edytor Rys. 1. Edytor progrmów w jęyku LD. Edytor powl n edyję progrmów w jęyku LD frgmentmi w jęyku FBD. Jęyk shemtów drinkowyh LD jest odpowiednikiem shemtów (owodowyh, drinkowyh) ukłdów yfrowyh reliownyh w tehnologii stykowo prekźnikowej, dodtkowo jęyk powl n wykorystywnie funkji reliująyh operje rytmetyne, logine, porównni or loków funkjonlnyh reliująyh dni prerutników, timerów, liników. Shemt drinkowy jest ogrniony lewej i prwej strony synmi prądowymi : ) ) Rys. 2. Syny prądowe ) lew, ) prw. Elementy położone pomiędy lewą i prwą syną tworą tw. seel. Pojedyny seel odpowid odręnemu owodowi prądowemu, w którym prepływ prądu leży od stnu elementów tego owodu. Uprsją możn stwierdić, że kżdy e seli shemtu definiuje jedną instrukję progrmu. Podstwowymi elementmi używnymi pods definiowni sel są: estyki wierne i rowierne or ewki. Zestyki łąone są w progrmie e miennymi wejśiowymi, wyjśiowymi lu wewnętrnymi, ewki mogą yć łąone tylko e miennymi wyjśiowymi i wewnętrnymi. Symol miennej skojronej określonym elementem pokywny jest nd symolem elementu. ) ) ) Rys. 3. ) Zestyk wierny, ) estyk rowierny, ) ewk. ISGRAF WERSJE 3.4 LUB Zestyk wierny (normlnie otwrty) jest elementem, który powl n prepływ prądu ( jego lewej strony n prwą) jeżeli skojron nim mienn m wrtość prwd, jeżeli mienn m wrtość fłs element nie prewodi prądu. Zestyk rowierny (normlnie mknięty) powl n prepływ prądu jeżeli skojron nim mienn m wrtość fłs. Cewk jest elementem wykorystywnym do ndwni wrtośi miennym wyjśiowym lu wewnętrnym, jeżeli lini lewej strony ewki jest pod prądem to skojron ewką mienn otrymuje wrtość prwd, w preiwnym prypdku wrtość fłs. Typow definij prostego sel, ynją od jego lewej strony, skłd się : symolu lewej syny prądowej, połąonyh n różne sposoy symoli estyków odpowidjąyh wyrnemu wyrżeniu loginemu, symolu ewki, ewk ndje wrtość określonej miennej prypisują jej wrtość wynikjąą wrtośi wyrżeni loginego wynikjąego posti sel, symolu prwej syny prądowej. Pry udowie wyrżeni loginego symoli estyków nleży kierowć się sdmi: połąenie seregowe estyków odpowid koniunkji miennyh skojronyh tymi estykmi, połąenie równoległe estyków odpowid lterntywie skojronyh nimi miennyh, estykowi rowiernemu odpowid negj połąonej nim miennej. Progrm, którego shemt predstwiony ostł n rys. 1. udowny jest treh instrukji (n shemie widone są try sele). Instrukje te prypisują wrtośi kolejno miennym: tmp1, tmp2 i (pred symolem prwej syny prądowej n kżdym e seli umiesony jest symol ewki, n pierwsym selu ewk skojron jest e mienną tmp1, n drugim e mienną tmp2,...). Zestyki sel pierwsego połąone są seregowo, wię mienn tmp1 otrymuje wrtość wynikjąą wrtośi wyrżeni:. Zestyki sel drugiego połąone są równolegle, wię mienn tmp2 otrymuje wrtość: + +. Budow treiego sel jest rdiej łożon. N poniżsym rysunku seel ten ostł prerysowny włśiwego shemtu. Rys. 4. Shemt treiego sel prykłdowego progrmu. Cerwonymi elipsmi none ostły równoległe połąeni estyków wiernyh i (pierws elips) i równoległe połąeni estyków rowiernyh i (drug elips). Wyodręnione frgmenty sel tworą połąenie seregowe estykiem rowiernym. Zmienn otrymuje wię wrtość wynikjąą wrtośi wyrżeni: ( ) ( + ) +. ISGRAF WERSJE 3.4 LUB Wyrżenie to jest równowżne np. wyrżeniu: ( ) ( + ) +. N poniżsym rysunku predstwiony ostł seel ndjąy wrtość miennej n podstwie nowej posti wyrżeni: Rys. 5. Shemt sel równowżnego treiemu selowi prykłdowego progrmu. Wykorystują prw lgery Boole powyżse wyrżenie możn również prekstłić do posti: +. Definij pierwsego skłdnik wyrżeni sprowd się w jęyku LD do seregowego połąeni treh estyków skojronyh e miennymi, i estyki i musą yć estykmi rowiernymi, estyk musi yć estykiem wiernym. Podonie wygląd definij drugiego skłdnik wyrżeni. Skłdnik ten odpowid seregowemu połąeniu estyków: rowiernego, wiernego i rowiernego. Sumownie skłdników sprowd się do równoległego połąeni odpowiednih frgmentów sel. Rys. 6. Shemt sel równowżnego treiemu selowi prykłdowego progrmu. Wprowdnie progrmu w edytore sprowd się do wstwini w osre rooym seli i umiesniu n nih symoli estyków i ewek. Kżdy symoli shemtu drinkowego jmuje w osre rooym pole o romire jednego ok sitki. oko sitki wyrne pole sitki Rys. 7. Osr rooy edytor. ISGRAF WERSJE 3.4 LUB Pol njdująe się w pierwsej kolumnie sitki mogą wierć: komentr opisująy funkje sel definiownego epośrednio pod komentrem pol te onone są symolmi (* *) i wstwine są utomtynie rem kżdym nowym selem, symol lewej syny prądowej sel. Wstwinie sel Jedn metod wstwini nowego sel poleg n wyore opji menu Edyj Wstw seel. W wyniku tego poleeni, epośrednio nd selem w osre którego njduje się ktulnie wyrne pole sitki dodwny jest nowy seel. Seel ten udowny jednego estyku wiernego i jednej ewki. Usuwnie sel i usuwnie wyrnyh elementów sel Zędny seel progrmu możn usunąć po wskniu lewej syny prądowej tego sel i nstępnie wyrniu opji Edyj Ksuj lu po wiśnięiu klwis DEL. Jeżeli pred wyrniem poleeni ostnie wskny element lu kilk elementów shemtu poleenie ksowni usunie tylko te elementy. Operją ksowni nie możn epsuć podstwowej struktury sel, yli np. nie możn usunąć prwej syny prądowej, y jedynej ewki sel. Prygotowywnie struktury sel Pods edyji sel wykorystywne są poleeni menu Edyj, pryiski psków nrędiowyh edytor i wiąne nimi klwise sykiego wyoru. N poniżsym rysunku predstwione ostły dw pski nrędi edytor nonymi elementmi omwinymi w ieżąym punkie. Styk po lewej Styk po prwej Styk równoległy Cewk Wprowdź symol Typ ewki/styku Rys. 8. Pski nrędiowy edytor LD. Pryiski,, i odpowidjąe im klwise sykiego wyoru F2, F3, F4 dodją n selu nowy estyk wierny. Zestyk ten jest wstwiny w leżnośi od użytego poleeni: po lewej, po prwej lu równolegle do ktulnego pol lu pól sitki. Diłnie pryisków ostnie wyjśnione n prykłdie sel predstwionego n poniżsym rysunku. Rys. 9. Prykłdowy seel. Po wstwieniu nowego sel (opj Edyj Wstw seel) podświetlony jest jego estyk wierny (rys. 10.). Możn wię wyrć pryisk, który dod nowy estyk n prwo od ktulnie nonego. Nowo dodny estyk ostnie utomtynie wyrny, wię kolejny wyór tego smego pryisku spowoduje wstwienie treiego estyku wiernego (rys. 10.) ISGRAF WERSJE 3.4 LUB ) ) ) d) e) Rys. 10. Kolejne fy udowy sel rys. 9. Po utworeniu głównego poiomu sel możn prejść do dodwni estyków połąonyh równolegle. Osttnio dodny estyk jest wyrny, wię użyie pryisku spowoduje dodnie estyku równoległego do tego estyku (rys. 10.). Ter rkuje jese tylko estyku równoległego do pierwsego estyku sel, po jego podświetleniu (rys. 10.d) wyór pryisku końy prygotowywnie struktury prykłdowego sel. W niektóryh prypdkh, pods edyji seli nieędny jest wyór kilku pól. Złóżmy, że nleży udowć seel predstwiony n rys. 11. Rys. 11. Prykłdowy seel. Główny poiom sel udowny jest treh seregowo połąonyh estyków. Identynie wyglądł poprednio edytowny seel pred dodniem dwóh estyków połąonyh równolegle. Etp definiowni tego poiomu ostnie wię pominięty. Brkująe estyki musą tworyć głąź równoległą do estyków njdująyh się n poiomie głównym. Pred dodniem pierwsego estyku głęi równoległej nleży nyć pol głęi podstwowej które utworą nowym estykiem połąenie równoległe (rys. 12.). Po wyrniu pryisku pierwsy estyk drugiej głęi ędie njdowł się n włśiwym miejsu. Ter nleży już tylko uupełnić shemt dwom estykmi połąonymi seregowo nowo dodnym estykiem. Dodny estyk ostł utomtynie wyrny (rys. 12.) wię wystry użyć dwukrotnie pryisku y dokońyć udowę struktury tego sel (rys. 12.). ) ) ) Rys. 12. Kolejne fy udowy sel rys. 11. ISGRAF WERSJE 3.4 LUB Pryisk może yć wykorystywny tylko do wstwini ewki równoległej do już dodnej. Konstrukj tk może yć wykorystywn np. do jednoesnego prypisywni tej smej wrtośi kilku miennym. Elementy, tn. estyki i ewki, seli predstwionyh n rys. 10.e i 12. nie ostły jese skojrone odpowiednimi miennymi. Dodtkowo, typy elementów nie są godne łożonymi (rys. 9. i rys. 11.) w prypdku estyków typ określ y estyk jest wierny y rowierny. Zmin typu elementów Po wyrniu elementu, którego typ ędie modyfikowny nleży wyrć pryisk Edyj Zmień typ styku/ewki lu nisnąć klwis SPACJI. W ISGRAF możn używć estyków: wiernyh, rowiernyh, regująyh n nrstjąe oe sygnłu, regująyh n opdjąe oe sygnłu. Cewki mogą yć: wykłe, negowne, ustwijąe, ksująe, mogą regowć n nrstjąe oe sygnłu, mogą regowć n opdjąe oe sygnłu., opję menu Wyór poleeni miny typu, powoduje minę typu n kolejny godnie listmi typów predstwionymi powyżej. Dopsownie struktury sel predstwionego n rys. 10.e do posti rys. 9. wymg miny typu treh estyków. Aktuln struktur sel i wore tego sel ostły prypomnine n poniżsym rysunku. ) ) Rys. 13. Prykłdowy seel ) ktuln struktur ) wore. Typy dwóh estyków drugiej kolumny rkus są prwidłowe. Modyfikji wymgją poostłe estyki. Zestyk rowierny jest nstępnym typem estyku po estyku wiernym. W prypdku kżdego modyfikownyh elementów wystry wię jednokrotnie wyrć poleenie miny typu, yli np. r nisnąć klwis SPACJI spowoduje to włśiwą minę typu. Rys. 14. Poprwiony seel rys. 13. ISGRAF WERSJE 3.4 LUB Kojrenie elementów e miennymi Zestyki i ewki w progrmie musą yć połąone odpowiednimi miennymi. Jeżeli n shemie wyrny jest estyk lu ewk to pryisk psk nrędi, opj menu Edyj Edytuj symol/tekst, klwis ENTER y dwukrotne kliknięie mysą otwierją okno wyoru miennej. Rys. 15. Okno Znnie miennej. Po wskniu w liśie okn odpowiedniej miennej, proes łąeni jest końony nw miennej pokywn jest w edytore nd symolem modyfikownego elementu. 2. EDYTOR JĘZYKA LD W TRYBIE DEBAGOWANIA Otwrie okn edytor po uruhomieniu symulji wprowd edytor w tw. try degowni. Nwy miennyh, którym ndn ostł wrtość prwd wyświetlne są n erwono, n nieiesko wyświetlne są nwy miennyh o wrtośih fłsywyh. Tk sm sd jest stosown pry podświetlniu symoli grfinyh elementów skojronyh e miennymi. miennej ndno w symultore wrtość prwd mienn tmp2 otrymł wrtość prwd, poniewż mienn jest prwdiw Rys. 16. Okno symultor Rys. 17. Okno edytor LD prykłdowym progrmem.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks