Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres zameldowania : (ulica ) (nr domu ) ( nr mieszk.) 5. Adres do korespondencji:

Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 9 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kolejny nr w rejestrze Data wpływu wniosku do PUP... DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAROCINIE W N I O S E K W SPRAWIE JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO
Transcript
Kolejny nr w rejestrze Data wpływu wniosku do PUP... DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAROCINIE W N I O S E K W SPRAWIE JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO Pouczenie: 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku proszę o staranne jego przeczytanie. 2. Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz dołożyć wszelkich starań aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania. Znajomość zagadnień zawartych we wniosku jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie, zaparafowanie 3. Wszystkie pola wniosku powinny zostać wypełnione. 4. Przedmiotowy wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników 5. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 6. Działalność gospodarcza, której dotyczy wniosek nie może być zarejestrowana przed podpisaniem umowy i uzyskaniem środków finansowych. 7. Złożenie wniosku nie zwalnia bezrobotnego z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w urzędzie pracy, w wyznaczonych terminach. 8. Złożony wniosek wraz z załączonymi dokumentami nie podlega zwrotowi. 9. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Starosta Jarociński powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 10. Nie należy modyfikować i usuwać elementów wniosku. 11. Od negatywnego stanowiska Starosty Jarocińskiego nie przysługuje odwołanie I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko PESEL... NIP Nr telefonu Adres zameldowania :... (kod pocztowy) (miejscowość). (ulica ) (nr domu ) ( nr mieszk.) 5. Adres do korespondencji:... (kod pocztowy) (miejscowość). (ulica ) (nr domu ) ( nr mieszk.) 6. Dowód osobisty : seria... nr Konto osobiste:... (nazwa banku)... (numer konta) 8. Wiek... stan cywilny Czy posiada Pan/ Pani rozdzielność majątkową? NIE TAK (proszę dołączyć odpowiedni dokument) 10. Data zarejestrowania w PUP... (data ostatniej rejestracji) 11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: stopień.... 1 rodzaj. 12. Wykształcenie wnioskodawcy (proszę dołączyć kserokopie dokumentu) a) poziom wykształcenia:. b) zawód wyuczony:... c) nazwa i rok ukończonej szkoły Dotychczasowy przebieg zatrudnienia (związany z wnioskowanym rodzajem działalności) Od Okres Do Nazwa pracodawcy Stanowisko * Proszę dołączyć kserokopie świadectw pracy 14. Dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, pozwolenia, koncesje i inne uprawnienia niezbędne lub przydatne do prowadzenia działalności (proszę dołączyć kserokopie) Czy do rozpoczęcia planowanej działalności gospodarczej niezbędne jest ukończenie dodatkowych szkoleń, kursów lub uzyskanie pozwoleń, koncesji?* TAK proszę podać jakie NIE *zakreślić właściwe 16. Współmałżonek :... (IMIĘ NAZWISKO) (PESEL) (NR DOWODU OSOBISTEGO) 17. Aktualne źródło dochodów współmałżonka:... (miejsce pracy) 2 II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Opis rodzaju planowanej działalności gospodarczej Proszę podać symbol PKD i nazwę podklasy zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności Należy wpisać 1 rodzaj działalności, która będzie działalnością przeważającą - wiodącą Adres siedziby planowanej działalności gospodarczej.. 4. Adres miejsca wykonywania planowanej działalności.. Należy dołączyć*: a) akt własności, b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, c) zgoda właściciela na prowadzenie działalności pod wskazanym adresem, * zakreślić właściwe 5. Będę podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu, w : ZUS KRUS 6. Rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny i prowadzić w sposób zorganizowany i ciągły przez min. 12 m-cy*: a) zarobkowa działalność wytwórcza b) zarobkowa działalność budowlana c) zarobkowa działalność handlowa d) zarobkowa działalność usługowa e) zarobkowa działalność zawodowa f) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż * zakreślić właściwe 3 III. DANE DOTYCZĄCE RYNKU ZBYTU 1. Czy w Pana/Pani rejonie istnieją podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością, którą zamierza Pan/Pani podjąć: * */ w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać w jakim stopniu Pana/Pani firma będzie konkurencyjna do istniejących na rynku oraz ewentualne obawy w zetknięciu z rynkiem./ 2. Czy posiada Pan(i) rozeznanie o chłonności rynku lub ewentualne kontakty z przyszłymi dostawcami i odbiorcami* * proszę wskazać przyszłych odbiorców usług/produktów, potencjalnych dostawców, obszar, który będzie rynkiem sprzedaży usług/produktów, 3. Motywacja przedsięwzięcia * *(proszę uzasadnić, że wskazany przez Pana/Panią rodzaj działalności ma szanse odniesienia sukcesu na rynku) IV. DANE DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ WYPŁATY ŚRODKÓW I JEJ PRZEZNACZENIE 1. Wnioskowana kwota środków na podjęcie działalności,...zł 2 Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej (właściwe zaznaczyć i dołączyć odpowiednie załączniki) : Poręczenie Weksel z poręczeniem wekslowym (aval) Gwarancja bankowa Zastaw na prawach lub rzeczach Blokada rachunku bankowego Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o 4 CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO - FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA RYCZAŁT Sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym Wyszczególnienie I Razem przychody / / 1. Przychody z działalności handlowej 2. Przychody z działalności wytwórczej, produkcyjnej 3. Przychody z działalności usługowej 4. Przychody z pozostałych działalności II Odliczenia od przychodów /1+2/ 1. Składka na ubezpieczenie społeczne 2. Inne III Podstawa do naliczenia stawki ryczałtu (I-II) IV Obliczenie ryczałtu (odpowiedni % z III) / / 1. Stawka 3% 2. Stawka 5,5% 3. Stawka 8,5% 4. Stawka 20% V Odliczenia od ryczałtu 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2. Inne VI Podatek (IV-V) VII Zysk brutto (III-VI) VIII Spłata zobowiązań IX Zysk netto (VII-VIII) Ryczałt W skali m-ca w zł. W skali roku w zł. 5 CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO - FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA Sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym Wyszczególnienie I Przychody (obroty) / / 1. Przychody z działalności handlowej 2. Przychody z działalności wytwórczej, produkcyjnej 3. Przychody z działalności usługowej 4. Przychody z pozostałych działalności II Koszty /1+.+6/ 1. Koszty zakupionych /a+ +d/ a. Surowców dla potrzeb produkcji b. Materiałów i części zamiennych c. Towarów do handlu d. Opakowań jednostkowych i zbiorczych 2. Koszty lokalu wg umowy najmu lub podatek od nieruchomości w przypadku własnego lokalu 3. Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, c.o, inne ) 4. Transport (koszty eksploatacyjne ogółem /a+b/ a. Własny b. Obcy 5. Ubezpieczenie firmy 6. Inne koszty(reklama, telefon, poczta) Razem koszty (1+.+6) III IV V VI VII Dochód (I-II) Ubezpieczenie ZUS: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypad. Dochód do opodatkowania (III-IV) Ubezpieczenie zdrowotne Podatek dochodowy VIII Zysk (V-VI-VII) W skali m-ca w zł. W skali roku w zł. 6 Kalkulacja wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej Lp. Wyszczególnienie Środki własne Środki F P Inne *) źródła Razem kwota w zł Razem Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności *) wymienić jakie . Specyfikacja i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków Lp. Przedmiot zakupu Krótkie uzasadnienie celowości zakupu (do czego będzie służył w działalności) Kwota w zł RAZEM 8 Oświadczenie Oświadczam, że: 1. Zaznajomiłem(am) się i spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (odnoszące się do dopuszczalnego udzielenia pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia. 2. Zapoznałem(am) się z Zasadami określającymi przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, 3. Zaznajomiłem(am) się i spełniam warunki dotyczące przyznawania i wydatkowania ewentualnie otrzymanych środków określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Nie korzystałem(am) z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 5. Nie byłem(am) karany(a) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 6. Nie złożyłem(am) wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu lub założenie spółdzielni socjalnej, 7. Nie podejmę zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 8. Zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia bez jej zawieszania, 9. Nie posiadałem(am) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 10. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego: Nie odmówiłem(am) bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 20104r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy, Z własnej winy nie przerwałem(am) szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie, Po skierowaniu podjąłem(am) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inna formę pomocy określoną w ww. ustawie, 11. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 12. Nie zmodyfikowałem(am) i nie usunąłem(am) treści wniosku Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U poz. 922 ze zm.) Wyrażam zgodę na udokumentowanie w formie fotografii, przez zespół kwalifikacyjny, stanu przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej (wkład własny) Świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 KK: cyt. Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 ) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.... (data i podpis wnioskodawcy) 9 Informacja: Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 645 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz ze zm.). 3. Ustawa z dnia r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U poz ze zm.) 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352), 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 ze zm.) 6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U poz ze zm.) 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U poz.23 ze zm.) 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U poz. 380 ze zm.) 9. Zasady określające przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę Jarocińskiego z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu warunków w niej określonych. Zapoznałem/am się z treścią informacji zrozumiałem/am i przyjąłem/am do wiadomości.... Data i podpis wnioskodawcy 10
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks