Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

Category:

Industry

Publish on:

Views: 33 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525
Transcript
15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525 ve 526 nolu hesapların beyannameye gelmesi sağlanmıştır. Not: İlgili hesaplar Tek Düzen Hesap Planınızda yer almıyor ise Kuruluş Programınızdan Muhasebe hesap tipleri düzenleme(098480) menüsünü çalıştırmanız yeterlidir. 2-1 nolu KDV beyannamesi (KDV1) nin versiyonunda yapılan düzenleme ile versiyonu programlarımızda da 25 olmuştur. 3- Verilen üretim miktarlarına göre üretim hareketi oluşturma (231900) menüsünde parametreler ekranına Üretim hareket fişi (Her iş emri için ayrı evrak oluştur) seçeneği eklenmiştir. 4- Açık mal alımı gider pusulası (066301) menüsüne Shift+Ctrl+F9- İade talep fişi çağır seçeneği eklenmiştir. 5- Stok fiyat F10 seçim ekranlarında yapılan görünüm ayarlarının tüm stoklar için geçerli olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme kaydedildiğinde artık her stok için ayrı değil tüm stoklarda aktif olarak görünüm saklanmaktadır. 6- Personel modülünde yer alan İcmal Dizaynı (113234) tasarım menüsündeki dinamik alanlara SGK sıra numarası, sicil numarası ve ismi alanları eklenmiştir. 7- Satışlara ilişkin yüklenilen KDV listesi (Vergi dairesi için) (183268) menüsü ekranına Satılan ürünün stok kodunun gelmesi sağlanmıştır. 8- Satışlara ilişkin yüklenilen KDV listesi (Vergi dairesi için) (183268)'nde, matrah ve kdv tutarının, ilgili fatura toplamının tamamı baz alınarak oluşturulması sağlanmıştır. 9- İade hakkı tablosu (086321)'na, masraf satırlarına ait birim bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. 10- Muhasebe hesap planlarında eksik hesapların belirlenmesi amacıyla Mizan föyü (080002)nde düzenleme yapılmıştır. Mizan föyüne KAYIT NUMARASI kolonu gizli kolon olarak eklenmiştir. Mizan föyünün, tüm hesap seviyelerini dökecek şekilde çalıştırılması ve KAYIT NUMARASI kolonunda değeri sıfır olan hesapların tanımlı olması durumuna göre kontrol sağlayabilirsiniz. 11- Muhasebe hesap hareket föyü (081100) ne belge türü ve evrak adı kolonları eklenmiştir. Düzenleme Detayı aşağıdaki gibidir: İlgili işlemin Ticari entegrasyon ve Muhasebe fiş detayı var ise (Muhasebe fiş detayları otomatik oluşsun parametresi aktif ise), Belge türü nü fiş detayındaki karşılığından, Evrak tipi ni ticari bağlantısından, Diğer evrak adı nı fiş detayındaki karşılığından atayacaktır. Ticari entegrasyon ve Muhasebe fiş detayı yok ise (Muhasebe fiş detayları otomatik oluşsun parametresi kapalı ise), tüm bilgileri ticari bağlantı ismi ile atayacaktır. Ticari entegrasyon yok ve Muhasebe fiş detayı var ise (Evrak detaylı Muhasebe fişinden manuel giriş yapılıyor ise), tüm bilgileri fiş detayındaki karşılığından atayacaktır. 12- Tahsilat ve tediye evraklarından sonra hesap kapamaya geç parametresine bağlı olarak Cari hesap borç-alacak eşleme (041450) menüsü otomatik açılırken, artık Cari hesap borç-alacak eşleme operasyonu (041460) nun açılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 13- Barkod etiket tasarımı (102300) Cari unvan bilgilerinin irsaliyelerde CTRL+I barkod etiket dökümünde (RTM) kullanımı sağlanmıştır. 14- TamaSor uygulamasında müşteri çeklerinin de sorgulanabilmesine yönelik geliştirme programlarımıza eklenmiştir. Düzenleme sonucunda; Çek sahibi, Kendisi seçilmiş ise, çekte seçilmiş olan cari kartının Vergi Kimlik Numarası bilgisi çek sorgulama servisine gönderilerek sorgulama sağlanacaktır. Çek sahibi Müşterisi seçeneği seçilmiş ise, çek detaylarında açıklama alanına yazılmış olan, Vergi Kimlik Numarası bilgisi çek sorgulama servisine gönderilerek sorgulama yapılacaktır. 15- Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) menüsünde düzenlemeler yapılmıştır. Parametre ekranı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İşleyiş: Üçüncü sekmedeki açık/fazla varsa vardiyayı kapatma parametresi aktifdir. Bu parametre açıksa, eskisi gibi vardiya kabul edilmeyecektir. Kapalı ise, ve açık/fazla kasa kodu boş ise, eskisi gibi uyarı verip, istenirse işlem iptal edilir veya devam edilir. Kapalı ise, ve açık/fazla kasa kodu girilmiş ise, herhangi bir uyarı vermeden, virman dekontu oluşturulur. Hesap iptal işleminde, varsa o vardiyaya ait virman silinecektir. Aynı işleyiş, market hesabı içinde geçerlidir. Göz ardı tutarı: İlgili personelin açık/fazla tutarı 3 kuruş ve üstünde ise, virman çalıştırılacaktır. Her personel için ayrı ayrı kontrol edilir. 16- E-Fatura Modülümüze Gelen e-faturalar ve Gönderilmiş e-faturalar menülerinde yapılan fatura bağlama işlemlerinin takibi amacıyla Cari hareket e-fatura bağ raporu (360101) eklenmiştir. Bu rapor ile bağlama yapılan ve yapılmayan e-faturaları ayrıca raporlama yapabilirsiniz. tarihli ve 15.16d versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır. Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz. Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili detaylı bilgi için /5 i tuşlayarak Mikro Asistan Hattımızdan bilgi edinebilirsiniz. Series 9000 için, https://drive.google.com/open?id=0bxxhtiacqqndwjktd01achrir1e Standart Seri için, https://drive.google.com/open?id=0bxl1jwmei57icggyz0vvtmjis2m Ekonomik Seri için, https://drive.google.com/open?id=0b-c9xlagpeeecmmzyjfcvvzqam8 adreslerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz. Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz. Teknik düzenlemeler Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer alan dokumandan inceleyebilirsiniz. https://drive.google.com/open?id=0bxxhtiacqqndbnzurflrrnpdmg8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks