Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1: / SFB 125 / SFB 126 / SFB 155 / SFB 185 / B 24/3,0 PSA 80 / PRA 801 / PRA 82 / PRA 810 / PRA 87 / PPA

Category:

Novels

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
Transcript
strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Kategoria wyrobów AC3 Baterie i akumulatory elektryczne Zastosowanie substancji / preparatu Zestaw baterii NiMH do wielokrotnego ładowania, przeznaczonych do narzędzi elektrycznych 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/ Dostawca Hilti (Poland) Sp. z o.o. ul. Pulawska 491 PL Warszawa Telefon: Fax: Komórka udzielająca informacji: patrz rozdział Numer telefonu alarmowego: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service Tel.: 0041 / (international). Hilti (Poland) Sp. z o.o. Telefon: Fax: SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Zgodnie z postanowieniami artykułu 3 (3) przepisów REACH, niniejszy / niniejsze element(y) stanowią wyrób. Wyrób nie podlega obowiązkowi oznakowania dotyczącego zawartości produktów niebezpiecznych. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia ani środowiska zgodnie z przepisami CLP. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak Hasło ostrzegawcze brak Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak 2.3 Inne zagrożenia Składniki akumulatora znajdują się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach metalowych, które w normalnych warunkach użytkowania są odporne na działanie powstającej wewnątrz temperatury i ciśnienia. W przypadku normalnego użytkowania nie występuje więc ryzyko zapłonu ani eksplozji, ani niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu z akumulatora. W razie kontaktu biegunów akumulatora z innymi metalami może dojść do nagrzania akumulatora lub wycieku elektrolitu. Elektrolit jest substancją wysoce łatwopalną. W przypadku wycieku elektrolitu natychmiast przenieść akumulator z dala od otwartego ognia. W przypadku niewłaściwego zastosowania akumulatora, np. z dodatkowym elektrycznym obciążeniem, z użyciem ognia lub mechanicznymi udarami, otwiera się otwór wyrównujący ciśnienie. W przypadkach ekstremalnych obudowa pęka i zawartość akumulatora zostaje uwolniona. W przypadku pożaru mogą uwalniać się żrące opary. Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb PBT: Nie nadający się do zastosowania. vpvb: Nie nadający się do zastosowania. (ciąg dalszy na stronie 2) strona: 2/7 (ciąg dalszy od strony 1) SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny Opis: Zestaw baterii NiMH do wielokrotnego ładowania: Nazwa/typ liczba ogniw pojemność elektryczna [Wh] SFB ,8 SFB SFB SFB ,8 SFB B 24/3, PSA ,2 PRA ,6 PRA ,2 PRA PRA PPA Produkt zawiera elektrodę dodatnią (Wodorotlenek niklu (III)), elektrodę ujemną (wodorek metaliczny w proszku) oraz elektrolit (wodorotlenek potasu / wodorotlenek sodu). W normalnych warunkach użytkowania kontakt z tymi substancjami jest wykluczony.. Składniki niebezpieczne: CAS: EINECS: wodorotlenek niklu(ii) Resp. Sens. 1, H334; Muta. 2, H341; Carc. 1A, H350i; Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H % NiOOH 1-22% MmNiCoMnAl 2-34% (MmNiCoMnAl)Hx 3-35% CAS: wodorotlenek potasu 0-4% EINECS: Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 CAS: EINECS: wodorotlenek sodu Skin Corr. 1A, H ,% Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Produkt zawiera elektrolit organiczny. Jeśli elektrolit wycieknie z akumulatora, należy przestrzegać poniższych zaleceń. po wdychaniu: Porażonego wyprowadzić na świeże powietrze i spokojnie ułożyć. po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. po styczności z okiem: Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. po przełknięciu: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy na stronie 3) strona: 3/7 (ciąg dalszy od strony 2) SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. suchy piasek 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne: Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. Zadbać o wystarczające wietrzenie. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do podłoża /ziemi. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zdjąć mechanicznie. Rozcieńczyć dużą ilością wody. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Nie zanurzać ogniw w wodzie ani wodzie morskiej. Nie stosować silnie utleniających środków. Nie wystawiać na działanie mocnych uderzeń mechanicznych ani nie rzucać. W żadnym przypadku nie rozkładać, modyfikować lub deformować. Pod żadnym względem nie podłączać bieguna dodatniego ani ujemnego do materiału przewodzącego prąd elektryczny. W celu ładowania lub wyładowywania narzędzi należy używać wyłącznie ładowarek / narzędzi elektrycznych zalecanych przez firmę Hilti. Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie wrzucać do ognia i nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury ( 85 C). Pod żadnym względem nie podłączać bieguna dodatniego ani ujemnego do materiału przewodzącego prąd elektryczny. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Składowanie: Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Przechowywać w chłodnym miejscu, temperatura: -20 C do 35 C, wilgotność powietrza: % Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności z wodą. Nie składować razem z materiałami przewodzącymi elektryczność. Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Do przechowywania akumulator powinien być naładowany do ok % ładowności. Nie wolno przechowywać w obszarze elektryczności statycznej. Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą. Klasa składowania: Magazynować zgodnie z konceptem magazynowania w zależności od klasy preparatu VCI (1991) 11 (ciąg dalszy na stronie 4) strona: 4/7 (ciąg dalszy od strony 3) 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Produkt powinien być wykorzystywany jedynie do zalecanych zastosowań. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt Parametry dotyczące kontroli Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: W normalnych warunkach użytkowania nie muszą być stosowane żadne specyficzne środki techniczne. Informacje zamieszczone poniżej mogą być użyteczne w razie stwierdzenia wycieku substancji znajdującej się wewnątrz ogniw. Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 8.2 Kontrola narażenia Osobiste wyposażenie ochronne: Ogólne środki ochrony i higieny: Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia. Zalecane urządzenie filtrujące do krótkotrwałego użytkowania: Filtr AX Ochrona rąk: Rękawice ochronne. Stosować tylko rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii III. EN 374 Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Materiał, z którego wykonane są rękawice Kauczuk nitrylowy Zalecana grubość materiału: 0,12 mm Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknięte. Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Ogólne dane Wygląd: Forma: obudowa z tworzywa sztucznego Kolor: czarny / czerwony Zapach: bez zapachu Próg zapachu: Nieokreślone. Wartość ph: nie do użytku (ciąg dalszy na stronie 5) strona: 5/7 Zmiana stanu Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: nie nadający się do zastosowania nie nadający się do zastosowania Punkt zapłonu: nie nadający się do zastosowania Łatwopalność (stała gazowa): Nieokreślone. Temperatura palenia się: Temperatura rozkładu: Nieokreślone. Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny. Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem. Granice niebezpieczeństwa wybuchu: dolna: górna: Nieokreślone. Nieokreślone. Ciśnienie pary: Nie nadający się do zastosowania. Gęstość: nie nadający się do zastosowania Gęstość względna Nieokreślone. Gęstość par Nie nadający się do zastosowania. Szybkość parowania Nie nadający się do zastosowania. Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: nierozpuszczalny Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone. Lepkość: dynamiczna: kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania. Nie nadający się do zastosowania. Zawartość rozpuszczalników: Rozpuszczalniki organiczne: 0,0 % 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy od strony 4) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność 10.2 Stabilność chemiczna Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W razie uszkodzenia ogniw akumulatora lub podobnego rodzaju awarii wewnątrz ogniwa może gromadzić się tlen lub wodór, co powoduje wzrost jej ciśnienia wewnętrznego. W takim przypadku gazy te mogą wydzielać się przez otwór odpowietrzający. W obecności otwartego ognia lub źródła zapłonu gazy mogą się zapalić Warunki, których należy unikać Pod żadnym względem nie podłączać bieguna dodatniego ani ujemnego do materiału przewodzącego prąd elektryczny. Nie przeciążać. Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą Materiały niezgodne: Materiały przewodzące, woda, woda morska, substancje silnie utleniające i mocne kwasy Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru uwalniane są szkodliwe dla zdrowia lub żrące opary. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostra toksyczność: Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda na skórze: Produkt zawiera elektrolit organiczny. W przypadku kontaktu z wyciekającym elektrolitem z akumulatora mogą wystąpić następujące skutki: Działanie żrące na skórę i śluzówkę. w oku: Silne działanie drażniące z niebezpieczeństwem poważnych uszkodzeń oczu. (ciąg dalszy na stronie 6) strona: 6/7 Uczulanie: żadne działanie uczulające nie jest znane Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) żadne (ciąg dalszy od strony 5) SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych Dalsze wskazówki ekologiczne: Wskazówki ogólne: Nie dopuścić, aby zużyte akumulatory miały kontakt z ziemią. Ogniwa mogą korodować i może dojść do wycieku elektrolitu Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb PBT: Nie nadający się do zastosowania. vpvb: Nie nadający się do zastosowania Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenie: Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami lub oddać do firmy Hilti. EU AOPEJSKI KATALOG ODPAD'OW Inne baterie i akumulatory Baterie i akumulatory inne niż wymienione w Opakowania nieoczyszczone: Zalecenie: Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach. * SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN ADR, IMDG, IATA UN3496 ADN not applicable 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADR Akumulatory nikiel-wodorek metalu IMDG, IATA Batteries, nickel-metal hydride 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR, IMDG, IATA Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne 14.4 Grupa opakowań ADR brak 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Zanieczyszczenia morskie: Nie 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: różne materiały i przedmioty niebezpieczne Numer EMS: F-A,S-I 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Transport/ dalsze informacje: Nie nadający się do zastosowania. IMDG Special Provision 963 IATA Special Provision A199 (ciąg dalszy na stronie 7) strona: 7/7 UN Model Regulation : UN3496, Akumulatory nikiel-wodorek metalu (ciąg dalszy od strony 6) SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Brak dostępnych dalszych istotnych danych 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Niewymagane. SEKCJA 16: Inne informacje Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Odnośne zwroty H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. H350i Wdychanie może spowodować raka. H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Wydział sporządzający wykaz danych: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Hiltistrasse 6 D Kaufering Tel.: Fax: Partner dla kontaktów: Mechthild Krauter Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2 Carc. 1A: Carcinogenicity, Hazard Category 1Ai Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks