Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

1 Verdeling over de bodemfasen

Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 14 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 Verdeling ver de bdemfasen De berekening van de verdeling van een stf ver de bdemfasen (bdemluht, bdemwater, vaste deeltjes) gebeurt vlgens het fugaiteitsprinipe. De fugaiteit van een stf in een medium
Transcript
1 Verdeling ver de bdemfasen De berekening van de verdeling van een stf ver de bdemfasen (bdemluht, bdemwater, vaste deeltjes) gebeurt vlgens het fugaiteitsprinipe. De fugaiteit van een stf in een medium is de neiging van die stf m te ntsnappen uit het medium. De fugaiteiten van een stf, aanwezig in media, die elkaar in evenwiht staan, zijn gelijk. Vr elk medium wrdt een fugaiteitsapaiteitsnstante berekend. Hieruit kunnen de massafraties in de vershillende bdemfasen berekend wrden. Uit de gegeven bdemnentratie en de massafraties kunnen de nentraties in de bdemfasen berekend wrden. Om deze berekeningen uit te veren zijn vlgende stfparaers vereist: mlmassa, plsbaarheid, dampdruk, Henry-ëffiiënt (kan k berekend wrden), verdelingsëffiiënt bdem/water. De maximale nentratie in het priewater wrdt bepaald dr de plsbaarheid van de stf. Bven de plsbaarheid blijven de nentratie in het priewater en in de bdemluht nstant. 1.1 Fugaiteit ( ) Z 1 8,314 T Z a w 1 H ( ) [ ( )] Z K SG Z SN H exp lnh + 0,024 T T H P S s bdem s d w s s T bdem T T T Z a fugaiteitsapaiteitsnstante in luht [ml/m³.pa] Z w fugaiteitsapaiteitsnstante in water [ml/m³.pa] Z s fugaiteitsapaiteitsnstante in bdem [ml/m³.pa] T temperatuur waarbij de Henry-ëffiiënt geldt [K] T bdem bdemtemperatuur [K] H s Henry-ëffiiënt bij de bdemtemperatuur [Pa.m³/ml] H T Henry-ëffiiënt bij temperatuur T [Pa.m³/ml] K d verdelingsëffiiënt bdem / water [dm³/kg] SG srtelijke massa van de bdem [kg/dm³] SN s vlumefratie van de vaste fase [-] P dampdruk [Pa] S plsbaarheid [ml/m³] Er wrdt verndersteld dat vhtgehalte van de bdem vldende hg is m rnd de bdemkrrels een laagje water te te laten. In dit geval treedt vervluhtiging alleen p vanuit de waterfase. In de meeste bdems is aan deze vrwaarde vldaan. De fugaiteitsapaiteitsnstante vr de luhtfase wrdt gegeven dr de gasnstante R en de bdemtemperatuur, de fugaiteitsapaiteitsnstante vr de waterfase wrdt gegeven dr de inversie van de Henry-ëffiiënt. De Henry-ëffiiënt geeft de neiging aan van een stf tt verdamping vanuit water en kan k berekend wrden uit de verhuding van de dampdruk tt de Frmularium Vlier-Humaan Pagina 1 van 38 plsbaarheid. De fugaiteitsapaiteitsnstante vr de vaste fase is de resultante van deze nstante vr de waterfase en de srptieëffiiënt. De Henry-ëffiiënt kan ingevuld wrden, indien hiervr literatuurgegevens vrhanden zijn. Bij berekening van de Henry-ëffiiënt wrden, indien mgelijk, gegevens gebruikt vr plsbaarheid en dampdruk, die bij eenzelfde temperatuur geen werden. Zwel dampdruk als plsbaarheid, en daardr k de Henryëffiiënt zijn temperatuursafhankelijke gegevens. Om deze reden wrden bij vrkeur data gebruikt, geen bij een temperatuur die z diht mgelijk bij de bdem- f mgevingstemperatuur aansluit. De relatie tussen de vaste en de vleibare fase wrdt weergegeven dr de srptieëffiiënt. Hierbij wrdt aangenmen dat het pres van vasthehting p de vaste fase kan beshreven wrden dr een reversibele srptie. De mate van srptie wrdt bepaald dr de srptieëffiiënt, die de verhuding geeft tussen de nentraties p beide fasen nder evenwihtsmstandigheden. rganishe verbindingen: Vr rganishe verbindingen wrdt de srptieëffiiënt in de bdem berekend uit de srptieëffiiënt aan rganish materiaal (K ). De aanname dat rganishe verbindingen vral srberen aan het rganish materiaal in de bdem gaat vrij ged p, behalve bij zeer lage gehalten rganish materiaal. Indien gegevens uit de literatuur vrhanden zijn, kan de K vr rganishe verbindingen ingevuld wrden. Indien deze ntbreekt, f de data shaars en nzeker zijn, kan de K p zijn beurt berekend wrden uit de tanl/water verdelingsëffiiënt (K w ). De relatie tussen Kw en K wrdt hier berekend via de frmule van Karikhff (Karikhff, 1981). Vr speifieke stfgrepen kunnen andere relaties meer geshikt zijn. Een verziht is gegeven in E (1996). Bij zuurdissiërende rganishe verbindingen wrdt vr srptie alleen rekening gehuden de bij de bdemph niet-gedissieerde fratie. Er wrdt verndersteld dat de gedissieerde fratie niet weerhuden wrdt p bdemdeeltjes. K K f f d nd K f 1 m f 0,411 K 0,58 f w nd ( ph pka) ( ) K verdelingsëffiiënt rganishe klstf / water [dm³/kg] K w verdelingsëffiiënt tanl / water [-] f fratie rganishe klstf [-] f m fratie rganish materiaal [-] f nd niet-gedissieerde fratie [-] ph bdemph [-] pk a zuurdissiatienstante [-] Frmularium Vlier-Humaan Pagina 2 van 38 anrganishe stffen Vr anrganishe stffen met de K d -waarde ingevuld wrden. Bij anrganishe stffen, zals alen, wrdt de srptie sterk bepaald dr de bdemeigenshappen en kunnen vershillende bdembestanddelen een rl spelen, zals kleigehalte, E, rganish materiaal, xiden, ph. De gebruikte K d met geshikt zijn vr het bdemtype nder beshuwing. Bij anrganishe stffen is het mgelijk dat het gedrag niet alleen dr srptie wrdt bepaald, maar kunnen k neerslagreaties een rl spelen. De kwantifiering van de vershillende pressen is niet haalbaar in een sreening-mdel, zdat alleen het pres van srptie meegenmen wrdt. Hewel ver het algemeen gebruik gemaakt wrdt van een nstante K d -waarde ver het gehele nentratietrajet (lineaire relatie tussen de nentratie in de vaste en de vleibare fase), wrden in de praktijk k een niet-lineaire relaties waargenmen. Vergelijkingen, die deze niet-lineaire relaties kunnen weergeven, zijn Freundlih- en de Langmuirvergelijkingen. 1.2 nentraties in de bdemfasen De nentraties in de bdemfasen wrden berekend uitgaande van de fugaiteitsapaiteitsnstanten en het vlume van de bdemfase. Hieruit bekmt men massafraties, die dr vermenigvuldiging de ttaalnentratie, de nentraties in de bdemfasen pleveren Verbindingen dampdruk 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) P Z SN Z SN + Z SN + Z SN a a a a a w w s s P Z SN Z SN + Z SN + Z SN w w w a a w w s s P Z SN Z SN + Z SN + Z SN s s s a a w w s s P a massafratie van de stf in de bdemgasfase [-] P w massafratie van de stf in de bdemvhtfase [-] P s massafratie van de stf in de vaste fase [-] SN w vlumefratie watergevulde priën in de bdem [-] SN a vlumefratie luhtgevulde priën in de bdem [-] Frmularium Vlier-Humaan Pagina 3 van 38 1.2.2 Verbindingen dampdruk 0 P 0 a ( ) P SN SN + K SG w w w d P 1 P s w nentratie in priewater Indien de nentratie in het priewater de plsbaarheid bereikt, blijft de priewaternentratie nstant p het niveau van de plsbaarheid bij verder stijgende bdemnentraties. Dit heeft k gevlgen vr de nentratie in de bdemluht. smax ALS DAN ( S M SN w ) ( SG Pw ) ( SG P ) SN S s pw ANDERS pw w S M w M ( s SG Pw ) SN w s bdemnentratie [mg/kg ds] smax bdemnentratie waarbij plsbaarheid wrdt bereikt [mg/kg ds] M mlmassa [g/ml] pw nentratie in het bdemwater [g/m³] Vr rganishe verbindingen geldt dat, wanneer de nentratie in de bdem de waarde smax nadert, er puur prdut zal beginnen ntstaan. Men krijgt derhalve een vierde fase in de bdem, de zgenaamde NAPL (nn-aqueus phase liquid). De nentratie in het priewater wrdt dan bepaald dr de plsbaarheid van de stf en haar mlfratie in de puur prdutfase. Bij een puur prdutfase, die bestaat uit meerdere mpnenten, zal de nentratie in het priewater bijgevlg lager zijn dan gegeven dr de plsbaarheid. Dit laatste pres is niet meegenmen in het mdel. Bij tenemende aalbelasting in de bdem, zal de nentratie in het priewater finaal bepaald wrden dr de maximale verzadiging van de srptieplaatsen van het bdemmplex en dr het ptreden van neerslagreaties. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 4 van 38 1.2.4 nentratie in bdemluht De nentratie in de bdemluht wrdt berekend uit de nentratie in het priewater en de verhuding van de massafraties in bdemluht en priewater. ( ) ( ) SN P P SN sa pw w a w a sa nentratie in de bdemluht [g/m³] Vr rganishe verbindingen geldt dat, wanneer de nentratie in de bdem de waarde smax nadert, er puur prdut zal beginnen ntstaan. Men krijgt derhalve een vierde fase in de bdem, de zgenaamde NAPL (nn-aqueus phase liquid). Het nentratie in de bdemluht zal bepaald wrden dr verdamping vanuit de puur prdutfase en niet langer dr verdamping vanuit priewater. De nentratie in de bdemluht wrdt dan bepaald dr de dampdruk van de stf en haar mlfratie in de puur prdutfase. Bij een puur prdutfase, die bestaat uit meerdere mpnenten, zal de nentratie in de bdemluht bijgevlg lager zijn dan gegeven dr de dampdruk van de stf. De aanwezigheid van een NAPL is niet meegenmen in het mdel Diepteprfiel van de verntreiniging Het mdel hudt rekening het feit dat nentraties in de bdem kunnen variëren de diepte. Daarm is het mgelijk m bdemnentraties in te veren vr drie lagen: tplaag: 0 0,25 m-mv; middenlaag: 0,25 1,5 m-mv diepe laag: 1,5 2,5 m-mv De te gebruiken bdemnentratie vr de berekening van de bdemluhtnentratie hangt af van het nentratieprfiel in de bdem en heeft tt del een representatieve invernentratie te berekenen vr de flux vanuit de bdem naar buiten- en binnenluht. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 5 van 38 Buitenluht ALS DAN ALS ALS s,d s,d DAN ANDERS s,m DAN s, s, ANDERS s, s,m ANDERS 0,1 s, 0,17 + 0,5 s,m + 0,83 s, m + 0,4 s,d binnenluht kelder/kruipruimte pen vler ALS DAN ALS ALS s,d s,d DAN ANDERS s,m DAN s,b s,b ANDERS s,m s,b ANDERS 0,01 s,m s,b 0,5 0,01 s,m + 0,5 s,d binnenluht kelder/kruipruimte betnnen vler s,b 0, ,34 s,m + 0,592 s,d s,d bdemnentratie in de diepe laag [mg/kg ds] s,m bdemnentratie in de middelste laag [mg/kg ds] bdemnentratie in de tplaag [mg/kg ds] s, bdemnentratie vr buitenluhtberekeningen [mg/kg ds] s,b bdemnentratie vr pen vler luhtberekeningen [mg/kg ds] s,b bdemnentratie vr betnnen vler luhtberekeningen [mg/kg ds] Frmularium Vlier-Humaan Pagina 6 van 38 De relatieve bijdragen van de bdemnentraties in de vershillende lagen wrden berekend p basis van de standaardafingen van een kelder, zals deze verder in het rapprt weergegeven wrden. Het is mgelijk in de Vlier- Humaan 2.0 versie m de lengte en breedte van de kelder aan te passen. Ehter de hgte van de kelder kan niet wrden aangepast Diepteprfiel van de verntreiniging Vlier-humaan 2.0 Bij de herziening van Vlier-humaan wrdt de mgelijkheid gebden rekening te huden de lengte en breedte van de kelder. De hgte van de kelder blijft een standaardwaarde, afhankelijk van de keuze vr een kruipruimte pen vler f een kelder betnnen vler. Dit heeft gevlgen vr de situatie van een kelder betnnen vler. s,b binnenluht kelder/kruipruimte betnnen vler (0,25 ( l + w) 2 + 1,25 ( l + w) 2 s,m + 0,5 ( l + w) ( 4 ( l + w) + l w) 2 s,d + l w s, d ) l lengte van de kelder [m] w breedte van de kelder [m] Gebuw znder kelder Vlier-humaan 2.0 Een bijkmende ptie is de berekening van een binnenluhtnentratie vr een gebuw betnnen vler znder kelder. Hierbij wrdt verndersteld dat de betnnen vler zih ter hgte van het maaiveld bevindt, en wrdt de te gebruiken bdemnentratie berekend zals vr buitenluht. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 7 van 38 binnenluht betnnen vler znder kelder ALS DAN ALS ALS s,d s,d DAN ANDERS s,m DAN s,b, ANDERS s,b, s,m s,b, ANDERS 0,1 s,b, 0,17 + 0,5 s,m + 0,83 s, m + 0,4 s,d s,b, bdemnentratie vr betnnen vler znder kelder [mg/kg ds] Uitdamping vanuit grndwater Vlier-humaan 2.0 Er wrdt de mgelijkheid gebden m een shatting te maken van de uitdamping vanuit grndwater. Indien vr een rganishe verbinding een grndwaternentratie ingeverd wrdt (bdemnentratie niet ingeverd). De te gebruiken bdemnentratie wrdt berekend uit de grndwaternentratie en de faseverdeling. s, b gw SN SG P w w gw grndwaternentratie [g/m³] Frmularium Vlier-Humaan Pagina 8 van 38 2 Vervluhting naar buiten- en binnenluht Vrdat een stf zih kan verspreiden in de buiten- f binnenluht, met zij eerst het ppervlak bereiken. Theretish kunnen een aantal transprtwegen naar het bdemppervlak ndersheiden wrden: transprt in de luhtfase f de waterfase dr diffusie als gevlg van een nentratiegradiënt tussen verntreinigde laag en bdemppervlak f keldervler; transprt in de luhtfase dr advetie als gevlg van een drukvershil tussen de bdem en de buiten- f binnenluht; transprt in de vleibare fase dr advetie de waterevapratieflux. Er wrdt in het mdel alleen rekening gehuden de flux dr diffusie en de flux de waterevapratie. In de mdellering vr buitenluht wrdt verndersteld dat zih p het grensvlak bdem/luht een stagnerende luhtgrenslaag bevindt. Transprt drheen deze luhtgrenslaag vindt plaats via diffusie. De aanver vanuit de bdem naar de grenslaag wrdt gegeven dr de sm van de bdemdiffusieflux en de waterevapratieflux; aanver naar de buitenluht wrdt bepaald dr de limiterende fatr in de aanver naar de grenslaag en de diffusie drheen de grenslaag. In Figuur 1 wrdt dit shematish weergegeven. De resulterende flux wrdt in de buitenluht verdund dr een verversingsflux, die het gevlg is van de windsnelheid en de terreinkarakteristieken. LUHT grenslaagflux luhtgrenslaag diffusieflux waterevapratieflux GROND Figuur 1: Transprtfluxen vanuit de bdem naar de buitenluht (naar: van den Berg, 1994) Bij het transprt naar de binnenluht wrden drie mgelijkheden vrzien: (a) het gebuw heeft een kruipruimte znder verharde vler, (b) het gebuw heeft een kelder betnnen vler en () het gebuw heeft een betnnen vler en geen Frmularium Vlier-Humaan Pagina 9 van 38 kelder. De laatste ptie is alleen beshikbaar in Vlier-humaan 2.0. In Figuur 2 zijn de drie situaties weergegeven. Buitenluht Binnenluht Binnenluht Binnenluht Betnvler Jba 0,5 m Kruipruimte Kelder Jba 2 m Jba Onverzadigde zne Figuur 2: Luhtflux naar binnenluht via kruipruimte f kelder (naar: Veerkamp en ten Berge, 1994) Bij kruipruimtes wrdt verndersteld dat alleen de flux via de pen vler meetelt, behalve indien de verntreiniging zih alleen in de tplaag bevindt. In het laatste geval wrdt de flux drheen de betnnen muren gebruikt. Bij een kelder wrdt de flux via vler en muren samengeteld. Indien alleen een betnnen vler znder kelder vrligt, wrdt de flux via de betnnen vler in rekening gebraht alsf deze zih ter hgte van het maaiveld bevindt. De nentratie in het gebuw wrdt berekend via de ventilatie in de wning en de relatieve bijdrage van de luht in de kruipruimte/kelder aan de luht in de wning. 2.1 Fluxberekeningen De berekening van de diffusieflux gebeurt via de eerste wet van Fik, waarbij de flux gegeven wrdt dr de diffusieëffiiënt in het medium vermenigvuldigd de nentratiegradiënt per eenheidslengte. In eerste instantie wrden de diffusieëffiiënten in de vershillende media berekend. De diffusieëffiiënten in luht en water kunnen berekend wrden uit de mlmassa, waarbij de diffusieëffiiënt in water een fatr lager is dan de diffusieëffiiënt in luht. De diffusieëffiiënten in luht en water kunnen k ingevuld wrden, indien gegevens in de literatuur gevnden wrden. De effetieve diffusieëffiiënten in bdemluht en bdemwater huden rekening de vlumefratie luht f water, de prsiteit en een rretie vr trtusiteit vlgens de vergelijking van Millingtn-Quirk (Jury et al., 1983). De effetieve diffusieëffiiënt in bdem vlgt Frmularium Vlier-Humaan Pagina 10 van 38 uit een mbinatie van de afznderlijke diffusieëffiiënten, de massafraties en de fratie water- f luhtgevulde priën. D 0, M a 6 D 3, M w ( ) D SN D 1 SN sa a a s 10 3 ( ) D N D 1 N sa a a s w w ( s ) ( ) ( ) D SN D 1 SN sw D P D SN + P D SN en N ef a sa a w sw w 1 s N p 2 D a diffusieëffiiënt in vrije luht [m²/h] D w diffusieëffiiënt in vrij water [m²/h] D sa diffusieëffiiënt in bdemluht [m²/h] D sa diffusieëffiiënt in betnluht [m²/h] D sw diffusieëffiiënt in bdemwater [m²/h] D ef diffusieëffiiënt in de bdem [m²/h] N a vlumefratie luht in betn [-] N s vlumefratie vast in betn [-] N p vlumefratie priën in betn [-] 2 De vershillende diffusiefluxen wrden berekend, waarbij de nentratiegradiënt uitgedrukt wrdt per eenheidslengte. De diffusielengte ( afstand tussen de brn en het bdemppervlak) is afgeleid van het senari van een verntreinigd bdemprfiel van 2,50 m; dit levert een gemiddelde diepte p van 1,25 m (waarnaar de bdemnentratie vr gebruik in de vervluhtigingsberekeningen berekend wrdt), rekening hudend een kruipkelder van 0,50 m diep geeft dit een diffusielengte van 0,75 m. In het mdel is deze diffusielengte een vaste waarde. In de praktijk zu ze gerelateerd meten zijn aan de diepte van de verntreiniging en de aard van de berekende vervluhtiging (buitenluht, kelder). Omdat dit prblemen geeft het gebruik van een diepteprfiel in het mdel, wrdt een vaste waarde aangehuden. Vr de flux drheen betn is de diffusielengte gelijk aan de dikte van de betnlaag. Vr vervluhtiging vanuit grndwater (Vlier-humaan 2.0) neemt men dus aan dat de gemiddelde grndwatertafel zih p 1,25 m-mv bevindt. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 11 van 38 J J J J 1 2b 2 3 ALS P J J 4 4 ( D D ) ( ) D D pw, a DAN J sa a a 4b D 0 ef ANDERS J sa ( L d ) ( sa,b ba,0 ) ( ) E sa, v D ef s, 24 sa,b a,0 s,b SG L X X 4b ( Def L ) ( sa,b ba,0 ) ( Def L ) ( sa, a,0 ) SN a Pa a a SG ba, L D L sa D + d sa SN a P a J 1 flux dr betn [g/m².h] J 2 grenslaagflux (buitenluht (index )f kelder (index b)) [g/m².h] J 3 waterverdampingsflux [g/m².h] J 4 diffusieflux [g/m².h] L diffusielengte in de bdem [m] d dikte van de betnlaag [m] X a dikte van de grenslaag [m] E v evapratieflux [m/d] ba,0 initiële kelderluhtnentratie [g/m³] a,0 initiële buitenluhtnentratie [g/m³] pw, nentratie in het bdemwater vr buitenluht- [g/m³] berekeningen sa,b nentratie in bdemluht vr berekening van flux [g/m³] bij drheen betn sa, nentratie in bdemluht vr berekening van flux [g/m³] bij pen kelder/kruipruimte sa wrdt berekend uit pw (zie 1.2.4). Bij sa,b is er een vershillende berekening van pw naargelang het een gebuw betnnen kelder f een gebuw betnnen vler znder kelder betreft. In het geval van een gebuw betnnen kelder wrdt pw berekend uit s,b. In het geval van een gebuw betnnen vler znder kelder wrdt pw berekend uit s,b,. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 12 van 38 ALS J 3 DAN J DAN ALS + J a DAN J ALS J s,b ba 3 DAN J 4 J ANDERS J ANDERS ba ANDERS J 3 a J + J J ba 1 4b ANDERS J 2 + J J J 3 ba J 4 2 ALS kelder pen J 1 2b + J J J a buitenluhtflux [g/m².h] J ba kelderluhtflux [g/m².h] 4b 2b Indien de te gebruiken bdemnentratie gelijk is aan de nentratie in de tplaag, dan wrdt de flux drheen betn gebruikt, mdat in dit geval de flux alleen drheen de zijwanden van de kruipruimte plaatsvindt. 2.2 nentraties in luht De nentratie in buitenluht wrdt berekend vlgens een eenvudig dsmdel. De site wrdt beshuwd als een rehthek lengte in de verwegende windrihting. De vanuit de bdem aangeverde luht wrdt verdund dr de aangeverde buitenluht. Deze verdunningssnelheid wrdt berekend uit de windsnelheid p ademhgte en de fritiesnelheid. De fritiesnelheid wrdt bepaald dr de ruwheid van het terrein. De nentratie in de kelder- f kruipruimteluht resulteert uit de flux drheen de keldervler en eventueel kelderwanden en de verdunning als gevlg van luhtverversing in het gebuw. De binnenluhtnentratie is een fratie van de kelder- f kruipruimteluhtnentratie. Bij een gebuw znder kelder (Vlierhumaan 2.0) resulteert de binnenluhtnentratie uit de flux drheen het vlerppervlak en de luhtverversing in het gebuw. Zwel in de buitenluht- als in de binnenluhtberekeningen kan rekening gehuden wrden een ahtergrndnentratie in de aangeverde luht. Frmularium Vlier-Humaan Pagina 13 van 38 S z V ALS s DAN V ( 10 s ) 0,2 L ( k V ) ln( h s ) r Y Y h 0 ANDERS V 0,22 0,53 L r Y 0,76 ln r ( Y s ) V k r rretiefatr vr ruwheidslengte [-] S z Pasquill dispersieëffiiënt, vertikale rihting, stabiliteitsklasse D [m] V h windsnelheid p hgte h [m/h] s r ppervlakteruwheid [m] k Karman nstante [-] h hgte [m] V * fritiesnelheid [m/h] V Y windsnelheid p hgte Y [m/h] Y ademhgte kind, vlwassene, vee [m] L Lengte van het terrein [m] V V g f ( V + V ) V S g Y z L 2 V g gemiddelde luhtsnelheid vr kind, vlwassene, vee [m/h] V f verdunningssnelheid [m/h] Frmularium Vlier-Humaan Pagina 14 van 38 a a,0 J + V a f OF invulwaarde ALS kelder pen DAN ALS s,b DAN ba ANDERS ba ba,0 J + ba,0 ba 2 0,25 (l + w) l w h J ba l w + l w h R e e R a a ALS kelder betn DAN DAN la la ba ba ALS kelder MAX f a,0 ( ; ) bi ba,0 ALS kelder geen n. v. t. ALS geen kelder i J + ba i ba a J1 (Wi Li ) + W L H R ( l w + 2 h ( l + w) ) i l w h OF invulwaarde a e e R a nentratie in buitenluht (kind, vlwassene, vee) [g/m³] ba nentra
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks