Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

12 juni /AG F M.A. Kleijweg-Sloekers Jaarverslag Stichting AGF Groothandelsfonds PDF

Category:

Automotive

Publish on:

Views: 7 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonwaardenwetgeving, afdeling CAV t.a.v. de heer mr. M.H.M, van der Goes,
Transcript
stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonwaardenwetgeving, afdeling CAV t.a.v. de heer mr. M.H.M, van der Goes, Directeur Postbus LV Den Haag Datum Kenmerk Contactpersoon Betreft 12 juni /AG F M.A. Kleijweg-Sloekers Jaarverslag Stichting AGF Groothandelsfonds 2012 Geachte heer Van der Goes, Hierbij treft u in drievoud de getekende verklaring van de accountant alsmede het jaarverslag 2012 van de Stichting AGF Groothandelsfonds 2012 met de daarbij behorende accountantsverklaringen. Ik vertrouw erop aan onze wettelijke verplichting te hebben voldaan. Mejt vrj;ê(ndelijkp groet, M.A. Kleijweg-Sloekers, Bestuursondersteuner AGF Groothandelsfonds Bijlagen: verklaring accountant + jaarverslag 2012 Stichting AGF Groothandelsfonds en accountantsverklaringen van subsidie ontvangende partijen Stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds Postbus CA Rijswijk ZH Tel KvK Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk ZH Fax o De Stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds is een initiatief van Frugi Venta, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU. De pensioenregeling van Stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds wordt uitgevoerd door de Stichting Servicekantoor AGH stichting AGF Groothandelsfonds Jaarverslag 2012 Laan van Zuid Hoorn DD RIJSWIJK Telefoon Fax INHOUDSOPGAVE PAGINA inleiding Bestuursverslag Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 Wisseling samenstelling bestuur Wisseling voorzitter en secretaris Accountant Administrateur Scholingsactiviteiten Doel van de Stichting Kerngegevens Bestuursbesluiten en sociaal fonds activiteiten Risico's Slotwoord Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Overige gegevens 22 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 22 Controleverklaring 23 Bestedingsdoelen AGF Groothandelsfonds 25 Jaarverslag AGF Groothandelsfonds 2012 INLEIDING De Stichting AGF Groothandelsfonds is een door werkgevers en werknemers opgerichte stichting, waarvan de activiteiten op 1 januari 1997 zijn gestart. De stichting wordt in stand gehouden en bestuurd door vertegenwoordigers van: Frugi Venta, Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland; Nederlandse Aardappel Organisatie; FNV Bondgenoten; CNV Dienstenbond De huidige algemeen verbindend verklanng van de CAO loopt tot 31 december Er is inmiddels een nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) van 5 jaar afgesloten, die loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari De publicatiedatum van de AVV in de Staatscourant was 18 december Het bestuur van de stichting is statutair verplicht na afloop van ieder boekjaar door middel van het jaarverslag verantwoording af te leggen betreffende bestuur en beheer van de stichting. Hierbij bieden wij u het jaan/erslag aan. Alle bedragen in dit verslag zijn afgerond op en vermeld in een veelvoud van duizend euro ( 1.000), tenzij expliciet anders is aangegeven. Jaarverslag AGF 2012 BESTUURSVERSLAG BESTUURSSAMENSTELLING per 31 december 2012 Leden werkgevers drs. L.A.M. Welschen, secretaris mr. R. van Diepen Plaatsvervangende leden G. Mulder L.M. Eijssen Vertegenwoordigend Frugi Venta NAO H. Molenaar R. Peeters Frugi Venta werknemers Mevr. J.A.M. Bergervoet, voorzitter Mevr. C.M.P. Huntjens Mevr. I.C.J. van Pinxteren N. Meijer Vacature N. Meijer FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond FNV Bondgenoten Frugi Venta = Frugi Venta, Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland NAO = Nederlandse Aardappel Organisatie WISSELING SAMENSTELLING BESTUUR In 2013 zullen de volgende plaatsvinden: wisselingen in de samenstelling van het bestuur Door het vertrek van de NAO per 1 januari 2013 uit het bestuur in verband met het opzeggen van de CAO door de NAO zullen de heren R. van Diepen en L.M. Eijssen per 1 januari 2013 uit het bestuur treden en zal mevrouw I. Ribbens (Frugi Venta) per 8 februari 2013 toetreden tot het bestuur. De heer F.A.M. Monsma (CNV Bondgenoten) zal in verband met een interne reorganisatie de bestuurszetel overnemen van mevrouw C.M.P. Huntjes. WISSELING VOORZITTER EN SECRETARIS Met ingang van 1 januari 2013 heeft mevrouw Bergervoet het voorzitterschap aan de heer Welschen overgedragen en de functie van secretaris van hem overgenomen. ACCOUNTANT M. van Ginkel RA,, Den Haag ADMINISTRATEUR Servicekantoor AGH, Laan van Zuid Hoorn 165, Rijswijk SCHOLINGSACTIVITEITEN Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO), Stevinweg 2 - unit 4, 3891 VB Zeewolde ft Jaarverslag AGF Groothandelsfonds 2012 DOEL VAN DE STICHTING De Stichting heeft ten doel, in overeenstemming met de bepalingen in de statuten en het reglement, het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche. Deze activiteiten kunnen binnen het doel van de Stichting bestaan uit: a. het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Collectieve Arbeids Overeenkomsten voor het personeel, werkzaam in de groothandel in aardappelen, groenten en fruit en/of andere wettelijke voorschriften op het terrein van arbeidsvoonwaarden; b. het verrichten en publiceren van onderzoek en activiteiten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de branche; c. het verrichten van onderzoek en publicatie daarvan naar de gevolgen van door partijen bij het Cao-overleg gemaakte afspraken in het belang van alle werknemers en werkgevers in de branche; d. het geven van voorlichting over vakopleidingen en vormingsactiviteiten en het verrichten en subsidiëren van vakopleidingen en vormingsactiviteiten in het kader van employability en de op de arbeid gerichte persoonlijke ontwikkeling in de gehele branche. Voor zover opleidingen betrekking hebben op werkgevers dienen zij te zijn gericht op medezeggenschap en arbeidsverhoudingen in de branche; e. het verrichten van activiteiten ten behoeve van de vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en het beter functioneren van de arbeidsmarkt; f. het verzorgen van algemene publiciteit aangaande de arbeidsvoorwaarden in de branche; g. het financieren en subsidiëren van werkgèlègenhelds- en reïntegratieprojecten. Aan de Stichting is een bijdrage verschuldigd van 0,2% van het brutoloon inclusief vakantiegeld en vaste loonbestanddelen en gemaximeerd tot het op jaarbasis herleide premiedagloon voor de Werkloosheidswet. Deze bijdrage komt volledig ten laste van de werkgevers. De bijdrage werd in het jaar 2012 geïnd via de nota van de Stichting Vrijwillig Ven/roegd Uittreden voorde Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. Het bestuur van het AGF Groothandelsfonds tracht de doelstellingen te realiseren door het financieel ondersteunen van expliciet op de doelstellingen gerichte activiteiten. Zoals al verscheidene jaren gebruikelijk is, werd ook dit jaar, voor de zevende keer op rij, het CKO ingeschakeld bij de uitvoering van projecten op het gebied van scholing en employability. Daartoe dient CKO elk jaar in november een concept werkplan in dat door het bestuur wordt besproken en formeel wordt goedgekeurd. Tevens wordt door het bestuur een op basis van het werkplan opgestelde begroting van het CKO beoordeeld. A Jaarverslag AGF 2012 KERNGEGEVENS Aangesloten ondernemingen Bijdragepercentage 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Totale bijdrage * * Inclusief premieheffing voorgaande jaren en ambtshalve aanslagen. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V, M Jaarverslag AGF Groothandelsfonds 2012 BESTUURSBESLUITEN EN SOCIAAL FONDS ACTIVITEITEN Vergaderingen Het bestuur kwam in het verslagjaar drie keer bijeen en wel op 28 maart, 20 juni en 15 november. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten die in 2012 zijn genomen. Aansluitend wordt een overzicht gegeven van sociaal fonds activiteiten. In al deze vergaderingen zijn besproken: de beleggingen, de rapportage van de administratie, openstaande vorderingen, aansluitingskwesties, de transitie van het fonds van Syntrus Achmea naar Servicekantoor AGH en de scholingsactiviteiten. Hieronder wordt op enkele bijzondere onderwerpen nader ingegaan. Transitie van Svntrus Achmea naar Servicekantoor AGH Begin 2011 heeft het bestuur een dienstverleningsovereenkomst met Servicekantoor AGH gesloten voor het beheer van de Stichting AGF Groothandelsfonds. De aangesloten werkgevers zijn hierover door middel van een circulaire geïnformeerd. De transitie van het fonds van de oude uitvoerder naar de nieuwe is afgerond met het verstrekken van een voorwaardelijke verklaring vrijwaring en finale kwijting verleend bij brief d.d. 28 juni 2012 aan Syntrus Achmea. Jaarverslag 2011 Het bestuur heeft het jaarverslag 2011 van de stichting in haar vergadering van 20 juni 2012 vastgesteld en goedgekeurd. Het jaarverslag is op 28 juni 2012 naar de Kamer van Koophandel en naar Ministerie van SZW toegezonden. Bij brief d.d. 6 augustus 2012 heeft het Ministerie verzocht om een aangepaste accountantsverklaring, welke op 29 augustus 2012 is toegezonden. Het ministerie wilde vanwege het AVV-toetsingskader, dat uit de accountantsverklaring blijkt dat de uitgaven van het fonds conform de bestedingsdoelstellingen zijn gedaan. Beleggingsbeleid 2012 Besloten is om de beleggersplusrekening per 2 juli 2012 te beëindigen en de geldmiddelen over te hevelen naar een Premium Corporate Account van GE Artesia. Dit besluit is ingegeven door opzegging van beleggersplusregeling door GE Artesia. Tevens is besloten om inzake de liquidatie van het geldmarktfonds over te gaan tot verkoop van de laatste lening, vanwege de hoge vaste kosten binnen de pool, de voorkeur van veel deelnemende fondsen om tot volledige afwikkeling van deze belegging te komen en de verwachting dat de waarde op de resterende lening niet flink zal oplopen. Hieronder treft u de feitelijk beleggingsportefeuille portefeuille (beleggingen excl. beleggersplusrekening) per 1 januari en per 31 december 2012 aan. Beleggingscategorie 1 januari december 2012 Converteerbare obligaties 64,4% 94,8% Geldmarktfonds 35,6% - % Liquide middelen - % 5,2% Nb. Eind 2012 is het geldmarktfonds volledig geliquideerd. Het YTD-rendement op bovenstaande portefeuille (excl. GE Artesia spaarrekeningen) bedroeg 12,62%. Jaan/erslag AGF 2012 De interestpercentages van Premium Corporate Account zijn per 31 december ,10% tot en 1,5% over het saldo boven Het saldo op de Premium Corporate Account bedroeg op 31 december ,38. Het saldo op de beleggersplusspaarrekening bedroeg per 31 december ,72 (interest). SEPA In de maand september 2012 is bij schriftelijk besluit het plan van aanpak SEPA door het bestuur goedgekeurd. Het plan voorziet in een conversie van de betaalrekeningen van AGF Groothandelsfonds naar een integraal Europees betaalsysteem uiterlijk 1 februari De begroting van dit plan van aanpak is in de november-vergadering door het bestuur goedgekeurd. Premie 2013 In overleg met cao-partijen is besloten gelet op de financiële positie van het fonds de premie ten laste van de werkgever voor 2013 ongewijzigd blijft namelijk 0,2% van de SVloonsom. ESF-subsidie Liquiditeitsproblemen bij het Stichting Opleidingsfonds Groothandel Facilitair Bedrijf en haar uitvoerder hebben de gemoederen binnen het bestuur van AGF Groothandelsfonds in het verslagjaar flink beziggehouden. Nadat het faillissement een feit was, heeft het bestuur in haar novembervergadering besloten een compensatieregeling in het leven te roepen voor aangesloten AGF Groothandelsbedrijven die konden aantonen in de periode 2009 t/m 1/4/2012 t.b.v. hun medewerkers scholingstrajecten te hebben uitgevoerd, waarvoor zij bij het SOG een ESF-declaratie hadden ingediend. Genoemde bedrijven zijn per brief van 12 december 2012 aangeschreven en de inventarisatie van het aantal bedrijven dat denkt recht te hebben op compensatie zal in 2013 door het CKO worden uitgevoerd. Aanvraag erkenning AGF Groothandelsfonds als O&O fonds Het Agentschap SZW is gevraagd het fonds te erkennen als O&O fonds waardoor het de mogelijkheid geboden op Europees niveau ESF-subsidie aan te vragen ten behoeve van opleidingen in de sector. De beschikking om het fonds te erkennen als O&O fonds is in november 2012 door SZW verstrekt. CAO-boekjes 2011 Met behulp van het AGF Groothandelsfonds zijn CAO-boekjes vervaardigd en verspreid. Deze CAO boekjes zijn zowel door georganiseerde als ongeorganiseerde werkgevers en werknemers gratis te verkrijgen. Scholingsbeleid Scholingscommissie De scholingscommissie adviseert het bestuur ten aanzien van de (financiering van) scholings- en arbeidsmarktactiviteiten. De commissie werd in 2012 bijgestaan door de heren C.L.A. Schoenmakers en E. Zwiers van het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO). In het verslagjaar is de scholingscommissie twee keer bijeen geweest en wel op 1 februari en 5 september. Jaarverslag AGF Groothandelsfonds 20'P1^v?C! In de bestuursvergaderingen van het AGF Groothandelsfonds zijn de verslagen van de bijeenkomsten van de scholingscommissie evenals de adviezen van de commissie ten aanzien van bestuursvoorstellen besproken. Sociaal Fonds Activiteiten Scholing en kennistransfer. In 2012 werd het AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO) wederom door het AGF Groothandelsfonds ingeschakeld om uitvoering te geven aan de projecten en activiteiten op het gebied van scholing en kennisoverdracht. Die activiteiten hebben ertoe geleid dat er steeds meer bedrijven de weg naar scholing wisten te vinden en meer dan 10% van het aantal personeelsleden in vaste dienst hebben deelgenomen aan scholingstrajecten. De belangrijkste resultaten die in 2012 op scholingsgebied zijn bereikt Nieuwe studiegids Aan het begin van 2012 werd aan alle bedrijven een geheel nieuwe studiegids verzonden en door de werknemersorganisaties naar 1500 aangesloten leden verstuurd. Gekozen werd om vanaf dit jaar een losbladige versie te ontwikkelen en te drukken. Hiermee zal op termijn een substantiële besparing ontstaan, omdat na 2012 alleen de aanvullingen aan de belanghebbenden behoeven te worden verzonden, Competentiescan Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de interactieve digitale tooi van de competentiescan groeil In 2012 werd deze website ruim 750 keer bezocht. Website AGF Groothandelsfonds Het aantal bezoekers, bedrijven en medewerkers, dat gebruik maakte van informatie op de website AGF Groothandelsfonds kwam in 2012 uit op een aantal van Opleidingsaanbod Ook in 2012 werd het opleidingsaanbod van het Groothandelsfonds geactualiseerd. De volgende opleidingstrajecten werden toegevoegd aan het gesubsidieerde aanbod van het AGF Groothandelsfonds: - Nascholing chauffeurs : opleider 't Web Hoogeveen - Heftruckopleidingen : opleider Ten Kate & Stoker Almelo - Opleiding Keurmeester/Medewerker Kwaliteitszorg: opleider AQS - Stilstaan bij bewegen: opleider Buro Fysieke Arbeid - Effectief leidinggeven: opleider Westerop Advies - Functioneel aansturen als meewerkend voorman: opleider Westerop Advies - Beoordelen van medewerkers: opleider Wersrop Advies - Voedselveilig werken in de praktijk (e-learning): opleider Précon - Voedselveilig werken in transport en opslag ( e-learning): opleider Précon In totaal hebben in medewerkers een opleiding of cursus gevolgd. (Ten opzichte van 2010 is de deelname in 2012 met zo'n 70% toegenomen.) Het aantal deelnemers in 2010 bedroeg 926 en in 2011 totaal 970 deelnemers. In totaal was hiermee een bedrag van ,00 gemoeid aan scholingssubsidie ten behoeve van bedrijven. Jaarverslag AGF 2012 Blended learning programma Door CKO is in de verslagperiode de ontwikkeling van het blended learning programma voortvarend aangepakt; momenteel zijn er 7 productmodulen voor de opleiding Medewerker., Kwaliteitszorg/Keurmeester in een digitale leeromgeving gebracht. Bovendien zijn de basiscursus voor loodsmedewerkers én de opleiding voor commercieel medewerkers digitaal beschikbaar in een zogenoemde blended-learning omgeving; (bij een blended-learning omgeving is een leraar op de achtergrond aanwezig ter begeleiding van de cursist). Examencommissie In de verslagperiode is de Examencommissie van het AGF Groothandelsfonds tweemaal bijeen geweest, te weten op 4 april en op 4 oktober. In klein comité werd met de voorzitter van de commissie de consequenties doorgesproken van de toetreding van AQS als erkende opleider van de leergang Kwaliteitsmedewerker/Keurmeester. Floriade De plannen die zijn ontwikkeld om scholen voor MBO en VMBO te interesseren voor een bezoek aan de Floriade waren weliswaar uitdagend, maar hebben er slechts toe geleid dat onder de begeleiding van CKO drie onderwijsinstellingen de beurs hebben bezocht en aan het ontwikkelde programma hebben deelgenomen. EVC Op 2 februari is een bijscholing gehouden voor de EVC assessoren. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de door het Kenniscentrum EVC voorgeschreven schrijfwijzer. Gelet op de wijze waarop de assessoren de werkprocessen en hun waarneming objectief beschrijven, blijft dit ook in 2013 een punt van aandacht. De door de overheid verplichtte kwaliteit audit werd door de beoordelende instantie HOBEON afgenomen en heeft er toe geleid dat een erkenning als aanbieder van EVC werd gekregen voor de duur van drie jaar.ln deze projectperiode zijn er 50 EVC procedures opgeleverd waarmee deelnemers vrijstellingen hebben kunnen aanvragen bij diverse opleiders voor heftruck en modulen uit de leergang keurmeester; Arbocatalogus Het onderhoud van de Arbocatalogus gedurende het verslagjaar bestaat uit: Reacties en opmerkingen van gebruikers verwerken Het up to date houden van de huidige informatie Jaariijks een bondige verslaglegging aan de opdrachtgever, inclusief Overzicht reacties gebruikers Overzicht van nieuwe en aangepaste informatie Aantal bezoekers Draaiende houden van de server door Become-it. Scholingsconsulent op bedrijfsbezoek In 2012 heeft de scholingsconsulent, in dienst van CKO en specifiek ingezet ten behoeve van de AGF Groothandel, ongeveer 150 bedrijven persoonlijk bezocht. Deze werkwijze vormde de basis voor het toenemende vertrouwen van de bedrijven in de werkzaamheden van het fonds én tot de substantiële stijging van het aantal cursusdeelnemers. Jaarverslag AGF Groothandelsfonds 2012 Tijdens de bedrijfsbezoeken die door de scholingsconsulent werden afgelegd is gebleken, dat bedrijven veel interesse hebben in de methode ter verbetering van de interne leercultuur uit de roadmap die op de website van AGF Groothandelsfonds beschikbaar is. Naast de bedrijven die in de pilotfase actief met Leercultuur in het bedrijf aan de slag zijn gegaan, hebben vijf nieuwe bedrijven aangegeven eveneens via deze methode te willen gaan werken. Marketingtool ln samenwerking met het bureau Sense & More werd een voor studenten attractieve marketingtool voor het middelbaar beroepsonderwijs ontwikkeld ter ondersteuning van de activiteiten van AGF Groothandelsfonds. Leen/veg BBL Het bestuur heeft in 2012 speciale aandacht gevraagd voor het bevorderen van deelname van werknemers aan MBO onderwijsprogramma's middels de leerweg BBL. De resultaten van deze activiteiten zijn positief te noemen. In het verslagjaar hebben bijna 200 medewerkers in de aangesloten bedrijven deelgenomen aan een BBLopleiding. Concreet gaat dat om de volgende opleidingstrajecten: Assistent Voedingsindustrie: 139 deelnemers Logistiek medewerker: 9 deelnemers Productievakkracht: 8 deelnemers Voedingsoperator: 39 deelnemers Meewerkend voorman logistiek : 1 deelnemer Jaarverslag AGF 2012 RISICO'S De belangrijkste risico's zijn: kredietrisico, liquiditeitsrisico, en operationeel risico. Het kredietrisico Kredietrisico is het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij tegenover AGF Groothandelsfonds niet in staat is aan zijn verplichtingen jegens AGF Groothandelsfonds te voldoen. In het verslagjaar is dit risico meer beperkt door de korte lopende investmentgrade Euro staatsobligaties te gelde te maken en de opbrengst op de beleggersplusrekening bij GE Artesia (AA+) onder te brengen. De midd
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks