Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

14804_DTZ Beleggingsrapport 2009 NL_def.indd :22

Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 18 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1484_DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt voor vastgoed 16 Begrippenlijst 18 Vertrouwen golft
Transcript
1484_DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt voor vastgoed 16 Begrippenlijst 18 Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed Januari 21 Utrecht: DTZ Zadelhoff v.o.f. ISBN Trefwoorden: Investeringen, beleggingen, onroerend goed, vastgoed, marktonderzoek. Vormgeving: Matt Art Concept & Design, Haarlem. Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit rapport nauwkeurig is gecontroleerd, kan DTZ Zadelhoff v.o.f. geen verantwoordelijkheid nemen voor enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit rapport. Niets van deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder bronvermelding. DTZ Zadelhoff 21. Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Vertrouwen golft Vertrouwen is tijdens de recessie een sleutelwoord gebleken. Door het gebrek aan vertrouwen bij de financiers kwamen de beleggers in 28 in de problemen. De golvende lijn waarop de economie zich beweegt, kan dan ook aan vertrouwen worden gekoppeld. Zo ontwikkelt de golf zich van optimisme, in euforie, in wanhoop, in radeloosheid en vervolgens weer in optimisme. Het financiers- en beleggersvertrouwen van DTZ Zadelhoff geeft het sentiment op de markt goed weer. Vorig jaar was dit vertrouwen aan een daling onderhevig. Beleggers zagen voornamelijk financiële risico s. Eind 29 gaf het vertrouwen een optimistischer beeld. Niet langer werden financiële risico s als grootste gevaar gezien, maar de leegstand en de huurwaarde van vastgoed. Voor 29 voorzag het Centraal Planbureau een krimp in de economie van 4%, oftewel de economie begaf zich onder de as. Voor 21 heeft het Centraal Planbureau de prognose afgegeven dat de Nederlandse economie 1,5% zal groeien. In 28 en 29 was sprake van winter op de Nederlandse vastgoedmarkt. Investeringsvolumes liepen terug en er was nauwelijks beweging op de markt. In de economische winter loopt de waarde van onroerend goed en aandelen terug. Na de winter komt altijd de lente weer. Nu, aan het einde van 29 gloort er hoop aan de horizon. Er lijkt meer beweging op de beleggingsmarkt te komen en een aantal buitenlandse investeerders lijkt weer op zoek te zijn naar Nederlands vastgoed. Is de lente op komst? De ontwikkelingen van wonen, werken en winkelen hebben direct invloed op het vastgoed van de toekomst in Nederland. DTZ Zadelhoff constateert binnenstadsschaarste aan zowel woningen als kantoren. Een andere trend op de vastgoedmarkt, is het nieuwe werken dat grote impact heeft op het aantal vierkante meters per werkplek. Daarnaast zien we dat internetwinkelen steeds meer aan terrein wint, hoewel traditioneel winkelen ook nog steeds in trek blijft. Deze ontwikkelingen zijn niet voor elke regio hetzelfde. In de toekomst krimpt de bevolking in Nederland in bepaalde delen en dat heeft invloed op het soort en het aantal woningen. Tegelijkertijd is de bevolking van Nederland onderhevig aan vergrijzing. Dit heeft natuurlijk invloed op de kantorenmarkt en de bedrijfsruimtemarkt, maar ook op woningen en winkels. Om dit inzichtelijk te maken heeft DTZ Zadelhoff de Vastgoedvisiekaart ontwikkeld, waaruit blijkt dat regionale verschillen toenemen. Vorig jaar werd geconcludeerd dat de beleggingsmarkt ten opzichte van eerdere crises de gebruikersmarkt niet volgt, maar vooruitloopt. Op de markt van gebruikers van kantoren en bedrijfsruimte is de leegstand tijdens 29 opgelopen en is het verschil tussen eerste klas vastgoed en vastgoed op secundaire locaties gegroeid. Kenmerkend voor deze tijd is het grote aantal huurverlengingen. Daarnaast signaleert DTZ Zadelhoff verborgen leegstand. Ook op de winkelmarkt is het verschil tussen A-locaties en B- en C-locaties toegenomen. Interessant is te zien hoe de beleggingsmarkt inspeelt op deze ontwikkelingen. Vastgoed wordt weer gewaardeerd op de specifieke kenmerken van het object, de locatie en de huurder. Daarbij maakt een goede timing uiteindelijk het verschil. Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Economie en golven Economische golfbewegingen Ontwikkelingen in de maatschappij bepalen vaak het gesprek van de dag. Een veelgehoorde vraag is dan hoe deze ontwikkelingen zullen uitwerken in de toekomst. De vastgoedwereld vormt hierop geen uitzondering. Wanneer de economie minder floreert, zoals nu het geval is, neemt de onzekerheid toe. Er wordt getwijfeld aan zaken die daarvoor als evident werden beschouwd of waarover wellicht nauwelijks werd nagedacht. In deze tijd houden veel mensen zich bezig met de vraag wat de economische neergang betekent voor Nederland, voor haar bevolking en het werk dat deze bevolking doet. In de vastgoedwereld bestaat een grote behoefte aan duidelijkheid over wat de verhouding tussen vraag en aanbod van ruimte wordt en wat dat vervolgens betekent voor de prijs en de waarde van vastgoed. Meer dan in economisch goede tijden is er behoefte aan voorspellingen die duidelijkheid, vertrouwen en houvast geven. Nu is de toekomst voorspellen nog steeds voor weinigen weggelegd. Wel kunnen we uit het verleden leren over de toekomst. Menige economische theorie is op een dergelijke analyse gebaseerd. Een aantal economen beschrijft de ontwikkelingen in de economie dan ook als ware het een golfbeweging. Anders gezegd: de economie heeft een repetitief karakter. De Russische econoom Kondratieff stelde bijvoorbeeld dat een economie in te delen is in een aantal lange golven. De lange golven vormen zich om een noviteit of uitvinding en de lengte van de lange golf is de periode waarin de maatschappij hierop leunt. Elke lange golf kent weer 4 subgolven die kunnen worden vergeleken met de jaargetijden, anders gezegd; elke lange golf kent een lente, een zomer, een herfst en een winter (zie kader rechts). Economische ontwikkeling Verandering in het bruto binnenlands product (%) 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5, * Bron: CPB, 29 Nederland Eurogebied Verenigde Staten * Prognose Rente ontwikkeling Rentestanden per maand (%) 5,4 4,4 3,4 2,4 1,4,4 Bron: DNB, *11* * Voorlopige cijfers 3-maands Euribor Lange rente (jongste 1-jarige staatsobligatie) Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Kondratieff-golf Golf van de economie stoommachine katoen trein metaal electriciteit chemie petrochemie automobiel informatie technologie zomer herfst winter lente De jaargetijden nader verklaard Deze vier subgolven kenmerken de fase waarin de relatie tussen de uitvinding en de maatschappij zich begeeft. Zo kenmerkt de lente zich als de periode waarin een uitvinding wordt toegepast en in deze fase wordt het belang van die toepassingen ingezien. De uitvinding zelf wordt vaak gedaan in de winterperiode van de voorgaande golf en vormt uiteindelijk de reden dat de winter omslaat in de lente. In de lente wordt uit een depressie gekropen en mensen krijgen weer een beetje hoop op goede ontwikkelingen en geloof in de maatschappij. Dit mondt uiteindelijk uit in optimisme. In deze fase maakt de economie de sterkste groei door en investeren ondernemers in aandelen en vastgoed. Wanneer optimisme is bereikt, dan is de zomer aangebroken in de maatschappij. De economie kent bloei, mensen zijn tevreden en die tevredenheid groeit uit tot een soort opwinding die uiteindelijk voor euforie zorgt. Op dit moment is de economie die om een uitvinding is heen gebouwd op haar hoogtepunt. Bedrijven maken winst, mensen zijn content, maar ondertussen neemt de inflatie toe en de economische groei die nog wel steeds aanwezig is, kent een dalende curve. De fase die dan aanbreekt is een fase die vaak niet wordt herkend, maar de maatschappij begeeft zich langzaam in de herfstfase. Ondanks de dalende curve wordt vastgehouden aan de oude zomersituatie en er wordt veel geld en lucht in de economie gepompt om de situatie krampachtig te houden zoals deze was. Tevergeefs, want na de herfst wordt het winter. De winter begint meestal met een behoorlijke klap en deze klap zorgt ervoor dat mensen zich bewust worden van de situatie waarin de economie en de maatschappij zich bevindt. Er treedt deflatie op en goederenprijzen en rentestanden dalen. Deze fase wordt gekenmerkt door dalende vermogens van bijvoorbeeld onroerend goed en het aandelenkapitaal, een stijgend aantal faillissementen, een toename in de werkloosheid, een beperking in de kredietverstrekking en een daling in het consumentenvertrouwen met het gevolg dat consumenten uitkopen uitstellen. Het economische systeem staat op instorten, bedrijven die zich vasthouden aan het verleden komen bedrogen uit en de vertrouwde toepassingen van uitvindingen zijn uitgerangeerd. De cyclus is ten einde. Winter in Nederland DTZ Zadelhoff stelt het jaargetijde van de huidige economie aan de hand van verschillende economische indicatoren voor als winter. Het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers op 15 september 28 zorgde voor een omslag in het vertrouwen in de economie en kan als begin van de economische winter worden gezien. Het gevolg was dat er niet langer sprake was van een kredietcrisis, maar van een economische crisis. De verschillende indicatoren bevestigen dit. De ontwikkeling van de economische groei laat bijvoorbeeld vanaf 28 een flinke daling zien, die er volgens de cijfers van het Centraal Planbureau voor zorgde dat de Nederlandse economie in 29 een krimp kende van 4,%.Voor 21 wordt een groei van 1,5% voorzien. De ontwikkeling van de inflatie geeft de omslag nog duidelijker weer. De inflatie steeg tot juli 28 tot 3,2% en bleef een paar maanden redelijk stabiel. Na september 28 was een duidelijke val zichtbaar die nu en dan een grillig verloop kende. In juli 29 was de deflatie op haar hoogtepunt met,2%. Sinds juli is elke maand sprake van een lichte stijging oftewel van inflatie. De renteontwikkeling, die afhankelijk is van de economische groei en de inflatie, laat een overeenkomstig beeld zien. Zo kende de rente tot het derde kwartaal 28 een stijgende tendens. Na die tijd is echter duidelijk de daling ingezet. De Euribor-rente bereikte in oktober 28 haar hoogtepunt met 5,4%. Sinds die tijd is een vrije val zichtbaar die rond de jaarwisseling zorgde dat de Euribor-rente lager kwam te liggen dan de jongste 1-jarige staatslening. De Euribor lijkt vanaf het vierde kwartaal 29 enigszins te stabiliseren. Het laagste punt werd afgelopen oktober genoteerd:,74%. Inflatie CPI-maandindex (%) 4, 3, 2, 1, Inflatie per maand t.o.v. een jaar eerder Bron: CBS, 29 Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Vastgoedvisie Lessen uit het verleden In het verleden hebben we gezien dat ontwikkelingen en veranderingen vaak uit bepaalde uitvindingen voortkwamen. Die zorgen voor een golf in de economie. Denk hierbij aan de uitvinding van de auto en elektronica. De uitvinding van massacommunicatie ligt aan de huidige golf ten grondslag. Die zorgde voor een verandering van de Nederlandse economie van een industriële in een diensten- of kenniseconomie. De opkomst van het internet en daaraan gekoppeld het mailverkeer is een goed voorbeeld van een toepassing van de massacommunicatie die onze maatschappij heeft beïnvloed. Van een industrieland veranderen in een dienstenland betekende een noodzakelijke omslag van industriegebieden naar kantoorgebouwen in de afgelopen decennia. Met als resultaat een enorme groei van kantoren vanaf de jaren 8 van de vorige eeuw. Op de DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart (pagina 7) is de huidige kantorenvoorraad weergegeven. Een lange golf (in de theorie van Kondratieff) beschrijft een periode van 5 tot 6 jaar en is daarmee niet van toepassing op de ontwikkelingen die hier worden beschreven in de economie en het vastgoed. Dit betreft veel kortere golven. De beschrijvingen van de jaargetijden zijn echter naar onze mening toepasselijk voor de ontwikkelingen binnen de economie en het vastgoed. Er is aangetoond dat onze economie zich momenteel in de winter bevindt en het is dan ook de vraag wanneer de lente zich aandient en wat de lente brengt? Huidige ontwikkelingen kunnen ons leren over de toekomst. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en winkelen hebben invloed op het toekomstig vastgoed in Nederland. In onderstaande analyse gaan we daar verder op in. Wonen: binnenstadsschaarste De Nederlandse woningmarkt wordt de komende decennia beïnvloed door verschillende tendensen. Van grote invloed is de bevolkingsontwikkeling. De Nederlandse bevolkingsontwikkeling tot 24 zorgt voor een geografisch zeer divers beeld. In totaal zal de bevolking van Nederland nog wel toenemen. Vooral de meer perifere regio s, zoals Zeeland, Limburg, bepaalde delen van het Oosten, Friesland en Groningen krijgen echter met een bevolkingskrimp te maken zoals blijkt uit onze Vastgoedvisiekaart (pagina 7). In de grote steden van de Randstad groeit de bevolking het meest. De bevolking is hier gemiddeld jonger. Er treedt minder vergrijzing op en de samenstelling zorgt ervoor dat er verhoudingsgewijs meer kinderen worden geboren. Daarnaast heeft de Randstad een grotere aantrekkingskracht op immigranten, omdat de werkloosheid hier het laagst is. Ook de huishoudensamenstelling in Nederland is aan verandering onderhevig. Huishoudens in Nederland worden gemiddeld steeds kleiner en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat huishoudens in 25 gemiddeld uit 2,1 personen bestaan. Overigens zijn ook hier regionale verschillen waar te nemen. Voor de Randstad geldt dat het gemiddelde huishouden kleiner zal zijn dan in de periferie. Kleinere huishoudens betekent automatisch ook dat er meer huishoudens bij zullen komen in Nederland. Deze ontwikkelingen zijn uiteraard van invloed op de woningmarkt. Doordat het aantal huishoudens blijft stijgen, is ook behoefte aan meer woningen. De woningbouwproductie blijft kwantitatief achter bij deze ontwikkeling. Daarnaast zal kwalitatief ook een verandering moeten optreden in het soort woningen dat wordt gebouwd. Het wordt duidelijk dat de schaarste aan woningen in de Randstad het grootst is en dat dit in de toekomst zo zal blijven. Binnen de Randstad zullen ook verschillen waar te nemen zijn. Zo zal de schaarste aan woningen het liefst natuurlijk met tuin het grootst zijn in en nabij de centra van de grote steden en zal de vraag afnemen aan de randen van deze steden. Mensen willen graag daar wonen waar meerdere functies aanwezig zijn. Binnensteden of wijken die dicht aan de binnenstad grenzen zullen daardoor populair blijven onder woningzoekenden. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen hier relatief gezien het hoogst zijn. Op de huidige woningmarkt is deze ontwikkeling al zichtbaar. Daar waar veel prijzen van woningen die in aanbod staan op dit moment aan het dalen zijn, blijven prijzen in bepaalde wijken rond de centra van de grote steden stabiel. Deze binnenstadsschaarste is tegenstrijdig met de productie van woningen. Woningen worden over het algemeen bijgebouwd aan de randen van de grote steden. Deze zogenaamde uitleglocaties kenmerken zich over het algemeen als monofunctionele gebieden, denk hierbij aan Leidsche Rijn in Utrecht en Ypenburg in Den Haag. Uiteraard is het door ruimtegebrek in bestaande steden moeilijker bouwen dan aan de randen, maar de mismatch die nu bestaat zal in de toekomst blijven toenemen. Overigens bieden uitleglocaties de consumenten over het algemeen wel woningen met een tuin en kunnen deze gebieden zich op den duur bewijzen als multifunctioneel gebied. Een goed voorbeeld hiervan is Almere. Waar 3 jaar geleden voornamelijk woningen werden bijgebouwd, manifesteert deze uitleglocatie zich inmiddels als een echte woon-, werk- en winkelstad. Voor de toekomst geldt dat behoefte blijft aan goede woningen op goede locaties. Hiermee blijven woningen interessant voor beleggers om in te investeren. Voornamelijk woningcomplexen die op goede Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 locaties in steden in de Randstad zijn gelegen, zullen goede rendementen blijven opleveren. Daarnaast zullen inmiddels de juist doorontwikkelde uitleglocaties ook kansen bieden. Dit heeft tot gevolg dat andere soorten beleggers actief worden op de woningmarkt. Momenteel is merkbaar dat steeds meer particuliere beleggers woningen kopen. Institutionele partijen zijn in deze tijd geneigd woningen te verkopen om zo liquide middelen vrij te maken voor nieuwbouw of herstructurering. Werken: tijdperk van multitasken De winter in de economische cyclus zorgt ervoor dat organisaties zich focussen op de kosten van de bedrijfsvoering. Dit zorgt voor een efficiencyslag bij bedrijven. Vanuit kostenoogpunt vinden initiatieven om het aantal kantoormeters te reduceren versneld plaats. Het nieuwe werken (de overkoepelende term voor nieuwe werkplekconcepten), waarover al in economisch goede tijden werd nagedacht, neemt nu een vlucht. Van de traditionele denkwijze waarbij iedere werknemer zijn eigen werkplek heeft, wordt steeds vaker afgeweken en de indeling van een kantoor wordt meer afgestemd op het soort activiteit en de werknemer zelf. De werknemer kan vanaf elke werkplek inloggen op het netwerk en kan vanaf daar bij alle benodigdheden. Deze gedachte wordt ingegeven door het feit dat de bezettingsgraad van werkplekken nooit 1% is. Naar kantoor komt de werknemer voornamelijk nog om te overleggen of om collega s te ontmoeten. Het klassieke kantoor verandert langzaam in een meeting place of een meeting-centre. Het klassieke kantoor lijkt dus terrein te verliezen. Daarnaast zal de werknemer zelf ook veranderen. Vanaf nu komen mensen op de arbeidsmarkt die uitsluitend zijn opgegroeid met de computer en het internet. Al ver voor de lagere school was men bekend met de computer en het internet gaf toegang tot een brede bron van informatie, die zorgt voor een brede interesse. Door deze brede interesse zal de nieuwe werknemer over andere en wellicht ook meer vaardigheden beschikken dan de oude werknemer. Daarnaast is de nieuwe medewerker gewend meerdere dingen tegelijk te doen en is hij te omschrijven als een multitasker. De manier van werken, het concept van een organisatie en de huisvesting van bedrijven zullen hierdoor veranderen. De kantorenvoorraad steeg de afgelopen 2 jaar met ruim 7% tot 46,5 miljoen vierkante meter. De meest recente economische ontwikkelingen zorgen voor een overaanbod aan kantoorruimte op de toch al ruime Nederlandse kantorenmarkt. Geen geruststellende gedachte gezien het feit dat het aantal werkzame personen de komende jaren afneemt. Er komen minder jonge mensen bij op de arbeidsmarkt, dan dat er aan de bovenkant van de markt met pensioen gaan. Het aanbod en de leegstand op de kantorenmarkt zal de komende jaren onvermijdelijk toenemen. Daarbij moet de zogenaamde verborgen leegstand als gevolg van de crisis ook nog worden opgeteld. Deze verborgen leegstand betreft de kantoorruimte die bedrijven niet meer gebruiken door reorganisaties, terwijl de huurcontracten nog doorlopen. Als de economie weer aantrekt, kan deze verborgen leegstand een dempende uitwerking hebben op het opnamevolume. De toekomst kenmerkt zich dus door een verdere verruiming van het kantorenaanbod. De tweedeling tussen goed vastgoed op goede locaties en vastgoed op secundaire locaties in regio s of steden wordt hiermee nog scherper. Aan goed vastgoed op een goede locatie zal altijd behoefte bestaan. Ook in deze tijd worden op deze locaties goede rendementen behaald. Bedrijven houden nu eenmaal de behoefte om omhoog te verhuizen. Dergelijke kantoorgebouwen zijn vaak in de centra van de grote steden gesitueerd, nabij een centraal station of goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Door de al bestaande levendigheid, is het een interessante werkplek voor de werknemer, maar ook voor de uitstraling naar klanten toe. In feite zou ook op de kantorenmarkt gesproken kunnen worden van binnenstadsschaarste. Vertrouwen golft Pagina _DTZ Beleggingsrapport 29 NL_def.indd :22 Vastgoedvisie Kantoren in centra zijn vaak bestaande kantoorpan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks