Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

16-kanaals scanner UBC 144 XLT

Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 17 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: kanaals scanner UBC 144 XLT Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave
Transcript
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: kanaals scanner UBC 144 XLT Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: Belangrijk! Beslist lezen! Lees deze handleiding zorgvuldig door. Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in voor de ingebruikname en behandeling. Let hierop, ook als u dit product doorgeeft aan derden! Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u hem nog eens kunt nalezen! Inhoudsopgave Introductie 3 Gebruik waarvoor de scanner bedoeld is 3 Bedieningselementen 4 Veiligheidsbepalingen 6 Functiebeschrijving 7 Toelating 7 Ingebruikname 8 Aanwijzingen voor het programmeren 9 Programmeren van frequenties 10 Automatisch zoeken (scannen) 11 Directe toegang tot een kanaal 12 Controleren van de geprogrammeerde frequenties 12 Weerkanalen 12 Zoeken met voorkeur (Priority) 13 Kanalen blokkeren (Lockout) 14 Gebruik 15 Pagina Onderhoud 15 Verwijdering 16 Verhelpen van storingen 17 Technische gegevens 18 Introductie Zeer geachte klant, Wij danken u voor de aankoop van de scanner UBC 144 XLT! Met deze scanner hebt u zich en product aangeschaft, dat gebouwd is volgens de laatste ontwikkelingen van de techniek. De constructie voldoet aan de geldende Europese en nationale richtlijnen (Elektromagnetische verdraagzaamheid 89/336/EWG en Laagspanningsrichtlijn 73/23/EWG). De conformiteit is bewezen, de betreffende verklaringen en documenten bevinden zich bij de fabrikant. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Teechnische Dienst, Nederland: Ma. - vr.: uur Gebruik waarvoor de scanner bedoeld is Met deze scanner is het mogelijk verschillende zenders te ontvangen. De betreffende zenders kunnen in 16 kanalen (per kanaal 1 frequentie) opgeslagen worden. De stroomvoorziening geschiedt via de meegeleverde netvoeding via 230 V wisselspanning 50 Hz. 2 3 U mag de scanner alleen gebruiken in gesloten ruimtes, omdat de behuizing niet waterdicht is! Het gebruik in de openlucht is daardoor slechts beperkt mogelijk. U dient beslist het contact met vochtigheid te vermijden! Een andere toepassing dan hierboven beschreven is niet toegestaan. Bovendien zijn daaraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok, enz. Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden en de behuizing mag niet geopend worden! U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsbepalingen! Bedieningselementen 2. Enter toets Om de programmering af te sluiten. 3. Priority toets De scanner zoekt elke 2 seconden op kanaal 1, onafhankelijk van in welke mode de scanner zich bevindt. 4. Lockout toets Voorkomt het scannen op het aangeduide kanaal, als de scanner zich op een actief kanaal bevindt. 5. Display Toont het actuele kanaal, een numerieke invoer, de geprogrammeerde frequentie enz. 6. WX toets Voor het vinden van het plaatselijke weerkanaal. 7. Squelch regelaar Om de aftastdrempel (ruisonderdrukking) vast te leggen. 8. Volumeregelaar Voor het in- en uitschakelen en voor het regelen van de geluidssterkte. 9. Review toets Om de frequentie van het actuele kanaal te checken. 10. Manual toets Hierdoor wordt het zoeken gestopt en overgeschakeld naar het volgende kanaal. Voor bepaling van een direct kanaal. 11. Scan toets Het zoeken wordt geactiveerd. 12. Lockout LED Licht op, als het actuele kanaal geblokkeerd is. Naam van de onderdelen 1. Numerieke toetsen Voor het programmeren van een frequentie op elk kanaal, alsmede voor directe kanaalkeuze met de toets Weer LED licht op, als het zoeken naar een weerstation geactiveerd is en knippert bij het zoeken naar een actief weerkanaal. 4 5 Veiligheidsbepalingen Bij schades, die veroorzaakt worden door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schades die daarvan het gevolg zijn. Bij schade aan voorwerpen of letsel van personen, die/dat veroorzaakt wordt door onjuist gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsbepalingen, zijn wij niet verantwoordelijk! In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van de scanner niet toegestaan. Gebruik voor de stroomvoorziening alleen de meegeleverde stekkernetvoeding (230 V/10 V AC)! Als spanningsbron mag alleen een goedgekeurde wandcontactdoos (230 Volt/50 Hz) gebruikt worden! Zorg voor de correcte ingebruikname van de scanner. Let hierbij op deze gebruiksaanwijzing! Plaats de scanner nooit in de nabijheid van brandbare resp. makkelijk ontvlambare materialen, b.v. gordijnen! Stel de scanner niet bloot aan hoge temperaturen, sterke trillingen of vochtigheid! Apparaten die werken op het 230 V stroomnet, horen niet thuis in kinderhanden! Wees, als er kinderen in de buurt zijn, extra voorzichtig! In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBO-wetgeving. In scholen, op opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen dient het gebruik van apparatuur op netvoedingsapparatuur te geschieden onder toezicht van geschoold personeel. Functiebeschrijving Bij deze scanner gaat het om een berichtenontvanger met automatische zoekfunctie. U kunt frequenties van politie, brandweer, ambulance, maritiem radioverkeer, amateurzenders en overige uitzendingen ontvangen. De scanner beschikt over 16 geheugenkanalen; elk daarvan kan geprogrammeerd worden. Op ieder kanaal afzonderlijk kan steeds één frequentie opgeslagen worden (zie daarvoor ook het hoofdstuk Technische gegevens ). Anders dan bij normale UKW (FM) of MW (AM) radio-uitzendingen wordt in het zogenoemde tweezijdige radioverkeer niet continu uitgezonden. De scanner zoekt de geprogrammeerde kanalen (15 kanalen per seconde) zolang af op zulke uitzendingen, tot er een actieve frequentie gevonden wordt. Het zoeken wordt bij elke actieve frequentie zolang onderbroken als de uitzending duurt. Als de uitzending stopt, blijft de scanner nog 2 seconden op dit kanaal. Als er niet meer gezonden wordt, zoekt de scanner zo lang verder, tot er een nieuw signaal (uitzending) ontvangen wordt. Bovendien beschikt de scanner over een MEMORY-BACK-UP functie. Bij het uitvallen van de stroom blijft de programmering ca. 7 dagen behouden. Daarna worden de gegevens gewist. Toelating In Duitsland en Nederland is geen vergunning nodig voor het gebruik van deze scanner, omdat hij alleen gebouwd is voor ontvangst. Als u deze scanner in het buitenland wilt gebruiken, dient u zich er vooraf van op de hoogte te stellen of het gebruik in dat land toegestaan is. Wettelijk is echter vastgelegd, dat u alleen mag luisteren naar uitzendingen die zijn vrijgegeven voor algemene ontvangst, b.v. radio-uitzendingen, amateurzenders en CB-radioverkeer, alsmede nieuwsberichten Aan Allen van scheepvaart, meteorologische diensten of navigatie-uitzendingen. Andere uitzendingen zoals politieradio, brandweer en ambulancedienst, het leger, vliegverkeer en maritiem verkeer mogen volgens de wet niet afge- 6 7 luisterd worden door niet-geautoriseerde personen!. Het afluisteren van deze uitzendingen is verboden, evenals het doen van mededelingen aan derden over wat u gehoord heeft. Het bezit van de scanner op zich is echter niet strafbaar! Ingebruikname Om een correcte ingebruikname te garanderen dient u voor gebruik beslist eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig helemaal door te lezen, inclusief de veiligheidsbepalingen! Met de regelaar 8 Volume wordt de scanner door te draaien in- resp. uitgeschakeld. Draaien met de wijzers van de klok mee betekent inschakelen en het volume te laten toenemen. Tegen de wijzers van de klok in betekent verminderen van de geluidssterkte resp. uitschakelen van de scanner. Draai de regelaar 7 Squelch helemaal met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag en schakel de scanner in. Stel het volume zo in, dat er een constant geruis hoorbaar is dat qua volume aangenaam is. Stroomvoorziening AC 10V *Aansluiting voor externe luidspreker Antenneaansluitbus Draai nu de Squelch langzaam tegen de wijzers van de klok in terug tot het ruisen verdwijnt. Dat is de drempel van de ruisonderdrukking. Als er nu een iets sterker signaal ontvangen wordt, wordt de ontvanger geopend en kunt u de uitzending horen. Antennetelescoop Als de Squelch (ruisonderdrukking) te ver geopend is, d.w.z. te ver tegen de wijzers van de klok in gedraaid, is er een sterker signaal nodig. Probeer dus de ruisonderdrukking zo gevoelig in te stellen, dat u ook zwakkere signalen kunt ontvangen! * Op deze aansluitbus kunt u een externe luidspreker met een impedantie van 8 Ohm aansluiten. (jackplug 3,5mm ø) Er mag echter geen geruis via de luidspreker te horen zijn, anders vindt er geen automatisch scannen plaats. Als de ruisonderdrukking juist is ingesteld, begint het automatisch scannen direct na het inschakelen van de scanner. Stekkernetvoeding 1 Steek de meegeleverde telescoopantenne in de antennebus ANT en trek de telescoop over de gehele lengte uit. Om een betere ontvangst te garanderen, kan het nodig zijn de telescoop weer iets in elkaar te schuiven! 2 Sluit nu de jackplug van de stekkernetvoeding aan op de bus AC 10 V. 3 Steek nu tenslotte de stekkernetvoeding in een wandcontactdoos (230 V AC). Aanwijzingen voor het programmeren * Er kan steeds slechts 1 frequentie per kanaal geprogrammeerd worden! * Kanaal 1 is het Priority-kanaal (voorkeurkanaal); programmeer daarom de belangrijkste frequentie op dit kanaal! * Eventuele fouten bij het invoeren tijdens de programmering, resp. als de frequentie zich buiten het bereik bevindt, worden op het display met een E weergegeven. 8 9 * Als u verkeerde getallen ingetoetst heeft, drukt u 2 keer op de toets (decimale punt) en de gehele invoer van dat getal wordt gewist! Op het display wordt het actuele kanaal getoond. * Bij frequenties boven 406 MHz bedragen de frequentiestappen 12,5 KHz. Om b.v. een frequentie van ➎ in te voeren, voert u de getallen na elkaar in via het toetsenblok 1. Het laatst ingevoerde cijfer is echter op het display niet zichtbaar. De juiste frequentie wordt echter wel opgeslagen. * Als er een kanaal met een frequentie geprogrammeerd is, kunt u deze frequentie veranderen door er een nieuwe frequentie overheen te programmeren. * Als de gehele programmering van alle kanalen gewist moet worden, schakelt u de scanner eerst uit. Druk op de toetsen Manual, 2, 9 en houdt deze ingedrukt; schakel daarna de scanner weer in. Op het display wordt L getoond en alles is gewist. Programmeren van frequenties Voorbeeld: frequentie MHz op kanaal 12 Met toets 10 Manual stopt u het scannen. Met het toetsenblok ( 1 ) voert u de getallen 1 en 2 in. Druk daarna opnieuw op toets 10 Manual. Druk nu op toets E om de invoer af te sluiten. Deze frequentie is nu opgeslagen op kanaal 12. Automatisch zoeken (scannen) Schakel de scanner in en het automatisch zoeken is direct actief, vooropgesteld dat de ruisonderdrukking 7 correct is ingesteld! Als het apparaat al is ingeschakeld en u wilt daarna het automatisch zoeken activeren, drukt u op toets 11 Scan. Bij elk actieve kanaal stopt het zoeken automatisch, behalve bij die kanalen die u vooraf met toets 4 Lockout geblokkeerd heeft. Het zoeken wordt automatisch voortgezet 2 seconden nadat het kanaal inactief is geworden, dus nadat de zending werd beëindigd. Druk iedere keer op toets 10 Manual om het scannen te stoppen. U verlaat daarmee de scanfunctie en de scanner blijft staan op het getoonde kanaal. Druk opnieuw op toets 11 Scan om het scannen weer te starten of druk nogmaals op toets 10 Manual om een kanaal hoger te schakelen. Als u toets 10 Manual herhaald indrukt, kunt u alle 16 kanalen na elkaar handmatig scannen (1 x drukken per kanaal). Uitzondering geblokkeerde kanalen! Via het toetsenblok 1 voert u nu de frequentie in, incl. de decimale punt. Voer na elkaar de getallen 4, 2, 0,, 1, 5, 0 in. De decimale punt verschijnt op het display in de vorm van een Directe toegang tot een kanaal Deze functie geeft u de mogelijkheid, een door u bepaald kanaal te ontvangen. Voorbeeld: u wilt kanaal 4 ontvangen. Druk op toetsenblok 1 het getal 4. Druk daarna op toets 10 Manual. Op het display wordt nu kanaal 4 getoond. Controleren van de geprogrammeerde frequenties Druk op toets 9 Review om de geprogrammeerde frequentie van het getoonde kanaal te controleren! Iedere positie van de frequentie wordt separaat op het display getoond. Daarna wordt weer het betreffende kanaalnummer getoond. Herhaal deze procedure om de frequenties op de andere kanalen te controleren. Opmerking: Als u een frequentie invoert die b.v. tussen en ligt, wordt automatisch de volgende passende frequentie gekozen en op het display getoond. Weerkanaal Als u op toets 6 WX drukt, wordt het zoeken op de voorgeprogrammeerde frequentie 160 MHz geactiveerd. Met deze functies kunt u een plaatselijk weerkanaal in de USA (niet geldig voor Australië) ontvangen. Alle weerkanalen zenden voortdurend weersvoorspellingen uit. Als er een uitzending ontvangen wordt, stopt het scannen en de scanner blijft op deze uitzending staan. Het scannen wordt daarna niet automatisch voortgezet. Druk op toets 6 WX om een weerkanaal in uw regio te vinden. Het kan zijn, dat er in uw regio meer dan een weerstation te ontvangen is. Als de uitzending zwak is, drukt u opnieuw op toets 6 WX om een ander station te vinden. Om het weerkanaal te verlaten, drukt u op toets 11 Scan of 10 Manual resp. schakelt u de scanner gewoon uit! Zoeken met voorkeur (Priority) Bij deze scanner is kanaal 1 als Priority-kanaal vastgelegd, d.w.z. als voorkeurskanaal. Als u deze functie activeert, zoekt de scanner de andere kanalen af, hoewel de activiteiten op kanaal 1 actief blijven. Elke 2 seconden wordt er op kanaal 1 naar activiteiten gezocht. Als er een uitzending plaatsvindt op kanaal 1, wordt dit zolang gepresenteerd, tot de uitzending stopt en er een P op het display verschijnt. Als het signaal langer dan 2 seconden stopt, keert de scanner terug naar de normale functie. Aanwijzing: Deze functie is alleen voor de USA voorzien. In Nederland bestaan geen speciale weerkanalen Programmeer daarom de belangrijkste frequentie op kanaal 1! Kanalen blokkeren (Lockout) Druk op toets 3 Priority om deze functie te activeren. Op het display verschijnt elke 2 seconden P. Om deze functie te beëindigen, drukt u opnieuw op deze toets. Met deze functie kunt u een of meerdere kanalen blokkeren, d.w.z. op het geblokkeerde kanaal wordt dan niet gescand. Er kunnen maximaal 15 kanalen incl. het priority-kanaal geblokkeerd worden. Voorbeeld: U wilt kanaal 2 blokkeren, omdat het scannen stopt bij uitzendingen die u niet interesseren. Druk op toets 4 Lockout zodra de scanner bij kanaal 2 stopt. Het apparaat blokkeert nu kanaal 2 en schakelt direct over naar het volgende kanaal. Als u zich in de Manual-mode bevindt, drukt u op toets 4 Lockout, om het getoonde kanaal 2 te blokkeren. Nu wordt er niet overgeschakeld naar het volgende kanaal. De op deze wijze geblokkeerde kanalen worden getoond door het oplichten van de LED. Als u de op een bepaald moment geblokkeerde kanalen wilt scannen, drukt u herhaald op toets 10 Manual, om zo alle 16 kanalen te scannen. Bij elk geblokkeerd kanaal licht de LED Lockout op. Gebruik Om een geblokkeerd kanaal weer vrij te maken, kiest u met toets 10 Manual een geblokkeerd kanaal. De LED Lockout licht op. Druk daarna op toets 4 Lockout om het getoonde en geblokkeerde kanaal weer vrij te geven! De LED Lockout licht nu niet meer op. Schakel de scanner nooit gelijk in, als deze van een koude naar een warme ruimte gebracht wordt. Het daarbij ontstane condenswater kan onder ongunstige omstandigheden de scanner vernielen. Laat de scanner eerst oningeschakeld op kamertemperatuur komen! Stel de scanner nooit bloot aan vochtige omgevingsomstandigheden, zoals b.v. keuken of badkamer. Bescherm de scanner ook beslist tegen direct zonlicht of extreme hitte! Zorg ook voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Dek de behuizing tijdens het gebruik nooit af! Zet het apparaat op een stevige ondergrond, zodanig dat de lucht ongehinderd in het apparaat kan komen. Onderhoud Controleer de scanner en de netvoeding regelmatig op technische veiligheid, b.v. op beschadiging van de stekkernetvoeding of de behuizing! Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u de scanner resp. de netvoeding buiten werking te stellen en te 14 15 beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden! (stekkernetvoeding uit de wandcontactdoos halen). Er kan aangenomen worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is als - de scanner resp. de netvoeding zichtbaar beschadigd is - de scanner of netvoeding niet meer functioneert - na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden - na transport onder moeilijke omstandigheden. Voordat u de scanner of de netvoeding schoonmaakt of onderhoud daaraan pleegt, dient u zich beslist te houden aan de volgende veiligheidsbepalingen: * Bij het openen van afdekkingen of het verwijderen van onderdelen kunnen spanningvoerende delen blootgelegd worden. * Voor onderhoud of een reparatie moet daarom het apparaat losgekoppeld worden van alle spanningsbronnen! * Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het apparaat van alle spanningsbronnen losgekoppeld is! * Een reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een vakman, die vertrouwd is met de daaraan verbonden gevaren resp. met de desbetreffende voorschriften! Maak de behuizing van de scanner alleen schoon met een schone, niet pluizende droge doek! Verwijdering Verwijder de eventueel onbruikbaar geworden scanner volgens de geldende wettelijke voorschriften. Verhelpen van storingen Met deze scanner heeft u een product aangeschaft, dat volgens de nieuwste stand van de techniek gebouwd is en betrouwbaar is. Toch kunnen zich problemen of storingen voordoen. Daarom willen wij hier beschrijven, hoe u eventuele storingen zelf kunt verhelpen: Let hierbij op de veiligheidsbepalingen! Bij ernstige storingen of ruisen kunt u een andere plaats kiezen of de antenne in een andere richting houden. Een hoger gelegen plaats geeft de beste ontvangst. Alle scanners pikken ongewenste signalen op of hebben last van z.g. birdies. Als het scannen van frequenties zonder hoorbare ontvangst onderbroken wordt, kan het in een dergelijk geval gaan om zo n birdie. Dit zijn signalen die door elektronica geproduceerd worden. Druk in zo n geval op toets 11 Scan om het scannen op dit kanaal voort te zetten. Storing Geen functie Slechte ontvangst Scannen stopt niet Oplossing Stroomvoorzieningsaansluiting controleren! Volumeregelaar en ruisonderdrukking controleren! Controleren, of de scanner ingeschakeld is! Antenne controleren! Verander van locatie! Ruisonderdrukking instellen Antenne controleren! Zijn er eventueel kanalen geblokkeerd? 16 17 Aanwijzing: Als de storing niet verholpen wordt of als u extra informatie nodig heeft, resp. als het apparaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met onze Technische Dienst. Kanaalscheiding Kanalen : 16 : -6 db bij 18 khz (162,4 MHz 20 db QS) -59 db bij 30 khz (162,4 MHz 20 db QS) Technis
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks