Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2 en 3 november 2017 Congrescentrum De Doelen, Rotterdam. Ontwikkelingen in de geneeskunde

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2 en 3 november 2017 Congrescentrum De Doelen, Ontwikkelingen in de geneeskunde Toelichting Traditiegetrouw vindt in de eerste week na de herfstvakantie de jaarlijkse cursus
Transcript
2 en 3 november 2017 Congrescentrum De Doelen, Ontwikkelingen in de geneeskunde 2017 Toelichting Traditiegetrouw vindt in de eerste week na de herfstvakantie de jaarlijkse cursus Ontwikkelingen in de Geneeskunde plaats. Verwijzend naar de locatie heeft deze tweedaagse cursus voor huisartsen als de Doelencursus landelijke bekendheid. Het programma bestaat uit een twintigtal voordrachten, verdeeld over de twee dagen, met een breed scala aan onderwerpen. Bij het bepalen van de onderwerpen is de actualiteit leidend geweest voor de programmacommissie, maar tevens is dankbaar gebruik gemaakt van de suggesties voor onderwerpen door de deelnemers van het vorig jaar. We hebben dit jaar dan ook weer een actueel en interessant programma kunnen samenstellen. Naast het opfrissen van oude kennis worden nieuwe ontwikkelingen belicht. Relevantie voor de huisarts staat bij alle presentaties voorop. Deskundigen, uit maar ook uit andere delen van het land, krijgen de gelegenheid om hun boodschap in twintig minuten te brengen. De deelnemers kunnen, middels zaalmicrofoons, na iedere voordracht vragen stellen en met de spreker in discussie gaan. Een cursusboek, met samenvattingen van alle voordrachten, biedt U de mogelijkheid om een en ander thuis nog eens na te lezen. Tenslotte is het ontmoeten van vele collega's een niet onbelangrijk aspect van deze cursus. Een goed verzorgde lunch en de borrel aan het eind van de eerste cursusdag geven daar ruimschoots gelegenheid voor. Data en locatie 2 en 3 november 2017 in Congrescentrum De Doelen,. Bestemd voor Huisartsen, huisartsen in opleiding en andere belangstellende specialisten (max. 500 deelnemers). Cursuscommissie Patrick Bindels, huisarts/hoofd afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC (voorzitter) Pieter van den Berg, huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Tineke Brinks, huisarts Aart Jan van der Lely, internist-endocrinoloog, afdeling interne geneeskunde, Erasmus MC Hanneke Rijkels-Otters, huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Marie Louise Bot, senior conference manager, het Congresbureau, Erasmus MC Inschrijven Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier in deze folder of via internet: Betalingsvoorwaarden en kosten De deelnamekosten voor de cursus kunnen worden voldaan door middel van een door u te verstrekken eenmalige machtiging. Deelnamekosten bedragen 410,-- (na 10 september ,--) AIOS betalen 260,-- (na 10 september ,--) indien zij het inschrijfformulier vergezeld doen gaan van een verklaring van de opleider. Zonder verklaring wordt het tarief zonder korting berekend. De bedragen zijn inclusief administratiekosten, cursusmateriaal en restauratieve voorzieningen. Accreditering Accreditatie voor 10 uur werd verleend door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG. Programma Donderdag 2 november :45 Registratie, koffie Inloopspreekuur Patrick Bindels Obesitas bij kinderen, meer dan voeding en beweging. De 'do's and don'ts' in de spreekkamer Erica van den Akker Verslaafd aan social media! En nu? Marianne Post Koffie Effectief communiceren met breedsprakige patiënten Esther Giroldi Voorste kruisbandletsel: een ziekte! Duncan Meuffels Lunch Alledaagse aandoeningen in de huisartspraktijk Wim Opstelten De abortuspil bij de huisarts Peter Leusink De CKD-EPI egfr: (not) just another formula? Christian Ramakers Thee PrEP en de preventie van HIV Jan van Bergen Voorkom voedselallergie: eet maar raak, anders ben je de sjaak! Hans de Groot Vrijdag 3 november Inloop, koffie Time is Brain de endovasculaire behandeling van acute ischemische stroke Ad van Es Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk voor welke patiënt? Ron van Schaik Hand en polsletsel; handvatten voor de huisarts Christianne van Nieuwenhoven Koffie CRISPR/Cas9 for dummies Emma de Pater Antistolling en DOAC s. De rol van de huisarts gaat veranderen. Marieke Kruip Lunch Help, mijn dokter snijdt! verrichtingen in de huisartspraktijk Hans van den Dool Prenatale screening: de NIPT Caroline Bax De HPV-test, is er nog plaats voor het uitstrijkje? Nynke van der Veen Thee Protonen en oculaire melanomen Gré Luyten Uithongeren van kanker Aart Jan van der Lely Aperitief Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Het Congresbureau schrijft in op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Zij die zijn geplaatst ontvangen hiervan een bevestiging; zij die niet meer kunnen worden geplaatst ontvangen hiervan bericht. Bij schriftelijke annulering vóór 2 oktober 2017 worden de deelnamekosten minus 50,-- administratiekosten gerestitueerd. Bij schriftelijke annulering ná die datum vindt geen restitutie plaats en bent/ blijft U het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfformulier 2 en 3 november 2017 Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de in de folder vermelde inschrijf- en annuleringsvoorwaarden en schrijft zich hierbij in voor de cursus. Hiertoe verleent zij/hij aan Het Congresbureau een eenmalige machtiging het deelnamebedrag van haar/zijn rekeningnummer af te schrijven. a.u.b. invullen in blokletters Naam, initialen m/v Voornaam Adres Postcode, woonplaats Telefoon Houd mij in de toekomst via op de hoogte van deze cursus BIG-registratienummer (verplicht als u in aanmerking wilt komen voor de accreditatiepunten) Deelnamebedrag huisarts 410 Deelnamebedrag AIOS 260 * na 10 september na 10 september IBAN (rekeningnummer) Naam rekeninghouder Woonplaats rekeninghouder Datum Handtekening * alleen met verklaring opleider Sprekers Dr. E.L.T. van den Akker endocrinoloog, Erasmus MC Sophia, Dr. C.J. Bax gynaecoloog-perinatoloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Prof.dr. J.E.A.M. van Bergen bijzonder hoogleraar HIV & Soa in de eerste lijn, huisartsgeneeskunde AMC-UVA / Soa Aids Nederland, Amsterdam Prof.dr. P.J.E. Bindels huisarts/hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Drs. J.W. van den Dool huisarts, Zeist Dr. A.C.G.M. van Es interventie-neuroradioloog, Erasmus MC, Dr. E.J.W. Giroldi wetenschappelijk onderzoeker, Universiteit Maastricht / Erasmus MC, Dr. H. de Groot allergoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft Dr. M.J.H.A. Kruip internist-hematoloog, Erasmus MC, Prof.dr. A.J. van der Lely hoogleraar endocrinologie, Erasmus MC, P. Leusink huisarts/seksuoloog, Praktijk de Huisarts, Gouda Prof.dr. G.P.M. Luyten hoogleraar oogheelkunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Dr. D.E. Meuffels orthopedisch chirurg, Erasmus MC, Dr. C.A. van Nieuwenhoven plastisch chirurg/handchirurg, Erasmus MC, Dr. W. Opstelten huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht Dr. E.M. de Pater wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC, M. Post psychiater, Brijder Jeugd ZH, Den Haag Dr. C.R.B. Ramakers klinisch chemicus, Erasmus MC, Prof.dr. R.H.N. van Schaik hoogleraar farmacogenetica, Erasmus MC, Dr. N. van der Veen programmacoördinator Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, RIVM, Bilthoven Organisatie en informatie Erasmus MC Het Congresbureau Postbus CA Mw. Marie Louise Bot Tel: Fax: Erasmus MC - Het Congresbureau mevrouw Marie Louise Bot Kamer Gk 945 Postbus CA Hier een postzegel plakken
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks