Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2016 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2016 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 5 4. Werken aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen via actief
Transcript
2016 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 5 4. Werken aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen via actief aandeelhouderschap 6 5. CO 2 management in de Vastgoedsector 8 6. Data privacy Verduurzamen van de vlees- en visindustrie ESG risico s en kansen in de biofarmaceutische industrie Corporate Governance in Japan Thema s en ondernemingen Gedragscodes 23 Vierde kwartaal 2016 Achmea 2 2. In Vogelvlucht Deze rapportage beschrijft de activiteiten die Robeco in opdracht van Achmea heeft uitgevoerd op het gebied van actieve dialoog met ondernemingen in het vierde kwartaal van De opbouw van deze rapportage is als volgt. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste statistieken met betrekking tot de actieve dialoog met ondernemingen. Hoofdstuk drie beschrijft de wijze waarop Achmea via het programma voor actieve dialoog gestalte geeft aan verantwoord beleggen. In de hoofdstukken vier tot en met negen worden de belangrijkste activiteiten en resultaten besproken aan de hand van thema s waarover de dialoog wordt gevoerd met ondernemingen in de beleggingsportefeuille van Achmea. Hoofdstuk tien geeft een samenvattend overzicht van de thema s waarover Robeco mede namens Achmea een dialoog met ondernemingen voert. Hoofdstuk elf tenslotte bevat een overzicht van de verschillende gedragscodes op basis waarvan Robeco het programma voor actieve dialoog namens Achmea uitvoert. Gelet op het vertrouwelijke karakter richting de betrokken ondernemingen wordt in dit verslag niet gerapporteerd over de lopende dialogen in Achmea s enhanced engagement programma op basis van zware schendingen van Global Compact principes van de Verenigde Naties. Over de resultaten hiervan wordt separaat verantwoording afgelegd. Engagement resultaten per thema Veilige arbeidsomstandigheden in de kledingsector Diepwater Exploratie en Ontwikkeling Duurzaam ketenbeheer Elektronica CO2 management in de Vastgoedsector Corporate Risk Oversight in de mijnbouwsector Global Compact schendingen Sociale kwesties in de voedingsmiddelen- en landbouwketen Milieu uitdagingen voor Europese elektriciteitsbedrijven Goed ondernemingsbestuur Data privacy Goed Milieumanagement Kwaliteit van bestuur en toezicht ESG risico's en kansen in de biofarmaceutische industrie Goed Sociaal Management Milieu uitdagingen voor de olie & gas sector Verduurzamen van de vlees- en visindustrie Corporate Governance in Japan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Succesvol Positieve voortgang Gelijke voortgang Negatieve voortgang Niet succesvol Engagementactiviteiten per regio Noord Amerika 33% Europa 49% Pacific 14% Opkomende markten 4% De meeste vooruitgang is te zien in de thema s Veilige arbeidsomstandigheden in de kledingsector en Diepwater Exploratie en Ontwikkeling. Nieuwere thema s zoals Verduurzamen van de vlees- en visindustrie en Corporate Governance in Japan, laten nog geen voortgang zien. Dit komt omdat deze engagementthema s pas kort geleden van start zijn gegaan. Het is nog te vroeg om voortgang te kunnen rapporteren. Vierde kwartaal 2016 Achmea 3 Overzicht engagement Mensenrechten Corporate Governance Milieumanagement Milieu-impact Gezondheid Sociaal Management UN Global Compact Engagement per contact Conference call Analyse (geen contact met bedrijf) Bezoek van bedrijf bij Robeco (Open) Brief Stem uitbrengen Bezoek van Robeco aan bedrijf Aandeelhoudersresolutie Vierde kwartaal 2016 Achmea 4 3. Verantwoord Beleggen Achmea hecht veel waarde aan verantwoord beleggen. Hieraan wordt vormgegeven door middel van een programma van actieve dialoog met ondernemingen waarin door Achmea wordt belegd. Bij actieve dialoog worden ondernemingen aangemoedigd tot goed ondernemingsbestuur en het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoord beleggen wint aan belang Een groeiend aantal (institutionele) beleggers beoordeelt potentiële beleggingen niet langer alleen op winst op korte termijn, maar in toenemende mate ook op criteria als (ondernemings) bestuur, milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Onderwerpen als de verandering van het klimaat, nieuwe energietechnologieën, uitputting van schaarse bronnen en mensenrechten zijn vaste punten op de internationale agenda geworden. Wij verwachten dat verantwoord beleggen een steeds belangrijker thema in vermogensbeheer zal worden. Wij geloven dat goed ondernemingsbestuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid de aandeelhouderswaarde zal vergroten op de langere termijn. institutionele beleggers zich aan het, zowel intern als extern, stimuleren van verantwoord beleggen. Internationale gedragscodes Achmea en Robeco hanteren internationale gedragscodes zoals de United Nations Principles for Responsible Investment voor verantwoord beleggen en het United Nations Global Compact voor verantwoord ondernemen. Achter in deze publicatie zijn deze gedragscodes weergegeven. De dialoog richt zich op kwesties die verband houden met kansen en risico s die van invloed zijn op de waarde van een onderneming. Tenslotte moet het management van een onderneming invloed kunnen uitoefenen op de kwestie. Samenwerking Waar mogelijk of noodzakelijk bundelt Robeco namens Achmea zijn krachten met andere beleggers. Voorbeelden hiervan zijn Eumedion; een platform voor institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en het Carbon Disclosure Project, dit is een samenwerkingsverband op het gebied van transparantie over CO2- uitstoot van ondernemingen. Een ander belangrijk initiatief waar Achmea en Robeco aan zijn verbonden is de United Nations Principles for Responsible Investment. Binnen dit verband committeren Vierde kwartaal 2016 Achmea 5 4. Werken aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen via actief aandeelhouderschap Robeco heeft opnieuw de hoogst mogelijke A+-score voor duurzaam beleggen gekregen van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). In het najaar van 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG s) opgesteld ter vervanging van de Millenniumdoelstellingen. Deze liepen in 2015 af en hebben goede verbeteringen opgeleverd op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor is de honger in de wereld teruggedrongen en de armoede deels bestreden. De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling is goedgekeurd door 193 landen, die samen hebben afgesproken 17 doelstellingen te realiseren voor 2030 (zie Figuur 1). Enkele voorbeelden van deze 17 doelstellingen zijn de beschikbaarheid van schoon water en sanitaire voorzieningen, betere voedselveiligheid, gelijke behandeling voor mannen en vrouwen en toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Beroep doen op de private sector De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen verschillen aanzienlijk van de Millenniumdoelstellingen. Zo wordt in de nieuwe doelstellingen een beroep gedaan op zowel de publieke als de private sector. Voor het behalen van de doelstellingen is in alle landen een doorbraak nodig op alle niveaus van overheidsinvesteringen en private investeringen. Naar schatting is jaarlijks een investering van maar liefst USD 2,5 biljoen nodig voor de doelstellingen. Dit betekent dat de publieke sector (overheden) de benodigde financiering niet alleen kan ophoesten om de doelstellingen te realiseren. De private sector kan een directe bijdrage leveren aan veel doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, door Figuur 1 The UN Sustainable Development Goals Bron: Verenigde Naties te investeren in energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, water en sanitaire projecten. Maar de private sector kan ook bijdragen aan abstractere concepten, zoals duurzame economische groei en duurzame productie en consumptie. Andere doelstellingen, zoals die voor onderwijs en het stimuleren van vreedzame samenlevingen, hebben een meer systematisch karakter. We verwachten dat vooral de publieke sector een rol gaat spelen bij deze SDG s. Werken aan SDG s via actief aandeelhouderschap Namens zijn klanten draagt Robeco bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door middel van actief aandeelhouderschap. Ten eerste spoort Robeco ondernemingen via een constructieve dialoog aan actie te ondernemen voor deze doelstellingen. Ten tweede worden voorstellen van aandeelhouders voor maatschappelijke en milieukwesties die op de lange termijn waarde creëren voor aandeelhouders, ondersteund door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Zo spoort Robeco elektriciteitsbedrijven in het engagementthema Milieu uitdagingen voor Europese elektriciteitsbedrijven aan ambitieuze milieustrategieën in te voeren en zich onafhankelijk van hun vroegere energiemix te richten op het decarboniseren van hun centrales. Dit betekent een verschuiving van kolen naar olie naar gas en uiteindelijk naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zonne-energie. Door nutsbedrijven aan te sporen over te stappen van kolen op gas op hernieuwbare energiebronnen, levert Robeco een bijdrage aan het realiseren van SDG 7: duurzame en betaalbare energie. Tijdens onze engagement hebben we al belangrijke veranderingen gezien in de sector. Zo hebben enkele nutsbedrijven hun bedrijfsmodel aangepast en richten ze zich nu geheel op hernieuwbare energiebronnen. Vierde kwartaal 2016 Achmea 6 In het engagementthema Sociale kwesties in de voedingsmiddelen- en landbouwketen worden ondernemingen aangespoord te investeren in kleineboerenparticipatie. We sporen ondernemingen aan boerengemeenschappen waarin zij opereren te steunen door grondstoffen voor de landbouw te leveren en scholing op het gebied van landbouwtechnieken aan te bieden. Dit helpt bij de realisatie van SDG 1 (geen armoede) en SDG 2 (geen honger). De engagamentthema s Kwaliteit van bestuur en Goed ondernemingsbestuur dragen bij aan SDG 5: gendergelijkheid. In deze engagementprogramma s sporen we ondernemingen aan diversiteit in het bestuur aan te brengen wat betreft geslacht, leeftijd en vaardigheden. Over het geheel genomen beslaan de huidige engagementthema s zo n 80% van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (zie Figuur 2). Conclusie De private sector speelt een belangrijke rol in de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Veel activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap dragen hieraan bij. Figuur 2 SDG-dekking van engagementactiviteiten SDG Engagementthema's Milieu CO2-management in de vastgoedsector Diepzeeboringen Goed milieubeheer Toxische stoffen in de chemische industrie Milieu uitdagingen voor Europese elektriciteitsbedrijven Milieukwesties in de olieen gassector Maatschappij/sociaal Gezondheid en veiligheid in de kledingsector Sociale kwesties in de voedingsmiddelen- en landbouwketen Toeleveringsketen voor soja Data privacy ESG-kwesties in de gezondheidszorg Goed sociaal management Duurzaamheid in de toeleveringsketen van vlees en vis Governance Kwaliteit van bestuur Toezicht op bedrijfsrisico's in de mijnbouwsector Goed ondernemingsbestuur Corporate governance in Japan Verantwoord belastingbeleid Geen armoede Geen honger Goede gezondheidszorg Goed onderwijs Gendergelijkheid Schoon water en sanitaire voorzieningen Duurzame en betaalbare energie Economische groei en werkgelegenheid Innovatie en goede infrastructuur Minder ongelijkheid Veilige een duurzame steden Verantwoorde productie en consumptie Beperken klimaatverandering Duurzaam gebruik oceanen Bronnen: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, Robeco Duurzaam landgebruik Vrede en gerechtigheid Samenwerking voor realiseren doelstellingen Vierde kwartaal 2016 Achmea 7 5. CO 2 management in de Vastgoedsector Klimaatverandering kan tot aanzienlijke beleggingsuitdagingen leiden. Daarom is CO2 management bij ondernemingen een thema waar we al langer aandacht aan besteden in ons engagement programma. We selecteren met name ondernemingen in CO2-intensieve sectoren, zoals de nutssector in 2008 en de auto industrie in Omdat de vastgoedsector een groot aandeel heeft in de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen (meer dan 10%), richten we ons op de zogenaamde retail Real Estate Investment Trusts (REITS). Dit zijn beleggingsfondsen die investeren in winkels en winkelcentra. Relevante gedragscodes UN Global Compact principes 7-9 Verklaring van Rio inzake Milieu & Ontwikkeling SDG 13: Beperken klimaatverandering Milieu-impact: Klimaatverandering Klimaatverandering is, samen met de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke bronnen zoals water, de voornaamste milieukwestie waar ondernemingen mee te maken hebben. Klimaatverandering beïnvloedt op dit moment al overheidsbeleid en consumentengedrag. Ondernemingen en sectoren hebben te maken met significante risico s, maar ook kansen vanwege klimaatverandering. Deze impact kan indirect zijn door bijvoorbeeld veranderingen in regelgeving, maar kan ook direct zijn door veranderingen in de natuurlijke omgeving. Om deze risico s van klimaatverandering te adresseren, zullen ondernemingen strategieën moeten ontwikkelen om de financiële, operationele en organisatorische gevolgen te beheren. Daarnaast is het van belang dat ondernemingen targets opstellen, prestaties meten en rapporteren over voortgang. Kansen zullen ontstaan in bestaande en nieuwe markten, door procesverbeteringen en technologische innovatie bij ondernemingen met een leiderschapspositie. Recente ontwikkelingen CO 2 management in de vastgoedsector De vastgoedsector als geheel is verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik, 30% van het grondstoffengebruik, 25% van vast afval, 25% van het waterverbruik, 12% van het grondgebruik en 33% van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom hebben we ons de afgelopen drie jaar gericht op Real Estate Investment Trusts (REIT s). Dit zijn beleggingsfondsen die investeren in winkels en winkelcentra. CO ₂ management is niet alleen goed voor het milieu, maar levert vastgoedondernemingen ook economische voordelen op. Ten eerste kunnen vastgoedondernemingen hun energiekosten verlagen met energiebesparende maatregelen. Daarnaast kunnen ze meer huur vragen voor milieuvriendelijke gebouwen, omdat de energiekosten voor huurders lager zijn. Milieuvriendelijke gebouwen zijn bovendien makkelijker op de markt te brengen, omdat hun bezettingsgraad gemiddeld hoger is. Tot slot beperkt CO 2 management het risico van de mogelijke invoering van strengere milieuwetgeving. Op basis van onderzoek van Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), een onafhankelijke organisatie die de duurzaamheidsprestaties van onroerend goed beoordeelt, zijn we namens Achmea het engagementthema in 2013 gestart met zes ondernemingen (CapitaLand Ltd., Hammerson Plc., Link Real Estate Investment, Macerich Co., Simon Property Group en Unibail-Rodamco). In 2014 hebben we daar nog eens drie ondernemingen aan toegevoegd (Federal Realty Investment, Scentre Group en Sun Hung Kai Properties). Aanzienlijke voortgang Samengevat hebben alle 9 ondernemingen ten minste één van vijf de engagementdoelstellingen gehaald. Op basis van de succesdrempel waarbij ten minste drie van de vijf doelstellingen gehaald moeten zijn, sluiten we de dialoog met acht van de negen ondernemingen succesvol af. Hieronder geven we een best practice voor iedere engagementdoelstelling. Klimaatveranderingsmanagement en regelgeving Er is een sterk verband tussen het gebruik van hernieuwbare energie, kostenbesparingen op de lange termijn en het verkrijgen van LEED- en BREEAMcertificeringen. BREEAM en LEED zijn de twee meest erkende beoordelingsmethoden voor duurzaamheidsprestaties en worden wereldwijd gebruikt in de bouwsector. Een duurzaamheidsstrategie moet ook worden ondersteund op het allerhoogste niveau van een organisatie en worden gekoppeld aan de algemene strategie van de onderneming. Als het gaat om klimaatveranderingsmanagement, is Hammerson best practice in de sector. De inspanningen van de onderneming om alle nieuwe bouwprojecten te laten voldoen aan de strengste BREEAM-criteria, worden weerspiegeld door uitstekende Vierde kwartaal 2016 Achmea 8 of zeer goede beoordelingen voor alle nieuwe projecten. De onderneming is systematisch rekening gaan houden met klimaatverandering bij alle strategische besluiten. De ondersteuning op seniormanagementniveau wordt weerspiegeld door een sterk bewustzijn op de locaties van de onderneming, waardoor er in de dagelijkse activiteiten rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Legitimiteit bedrijfsvoering Om zakelijke argumenten voor duurzaamheid te versterken, is het belangrijk dat ondernemingen hun duurzaamheidsinitiatieven, zoals inspanningen om het energieverbruik te beperken, de invoering van milieumanagementsystemen en het verkrijgen van certificeringen voor duurzame gebouwen, koppelen aan kostenbesparingen. De beste manier om dit te bewerkstelligen, is de hoeveelheid relevante kwantitatieve gegevens in rapportages op te schroeven en de kwaliteit van deze gegevens te verbeteren. Dit is het best mogelijk met een volledig geïntegreerde rapportage, maar soms kan een traditioneel jaarverslag aangevuld met voldoende informatie op de website van de onderneming toereikend zijn. Als het gaat om legitimiteit van de bedrijfsvoering, is Simon Property Group best practice in de sector. De onderneming heeft eerst een opzichzelfstaand duurzaamheidsrapport gepubliceerd en dit vervolgens afgestemd met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en in overeenstemming gebracht met de GRI G4-eisen voor rapportage. Tot slot heeft de onderneming ook de beschikbare duurzaamheidsinformatie op de website sterk verbeterd. Wij zien dit als een belangrijke positieve ontwikkeling voor de onderneming. Milieu Management Systeem Efficiënt milieubeheer leidt tot betere operationele efficiëntie en daarmee ook tot lagere kosten. Het heeft dus rechtstreeks invloed op financiële cijfers, zoals de operationele marge. Daarom vinden wij het belangrijk dat ondernemingen een uitgebreid Milieu Management Systeem (MMS) hebben, waarmee ze de totale milieu-impact van hun activiteiten in de gaten kunnen houden. Zo kunnen ze zich richten op constante verbetering wat betreft het beperken van deze impact. Over het algemeen zien we een positieve trend, want ondernemingen laten hun MMS steeds vaker certificeren volgens ISO normen. Bovendien stappen ze over van certificeringen op objectniveau naar certificeringen op groepsniveau. CapitaLand Ltd. is een van de best practices op het gebied van Milieu Management Systemen in de sector. De onderneming heeft toegezegd de certificeringen ISO en OHSAS te willen halen in alle belangrijke markten en op groepsniveau. Bovendien moeten alle ingeschakelde hoofdaannemers gecertificeerd zijn volgens ISO en OHSAS of vergelijkbare normen. Het MMS van CapitaLand Ltd. wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk en erkend certificatiebureau. De onderneming wil in 2030 alleen nog maar groene gebouwen beheren, die zijn gecertificeerd volgens een groen beoordelingssysteem dat is uitgevoerd door een nationale overheidsinstantie of door een erkende Green Building Council. Daarnaast wil de onderneming dat alle bestaande gebouwen in Singapore die ze in bezit heeft in 2020 de Green Mark-certificering hebben, een specifieke certificering van de overheid in Singapore. Dialoog met huurders We beschouwen een effectieve dialoog met huurders als de heilige graal voor ondernemingen met retailvastgoed, die ernaar streven duurzaamheid te integreren in hun activiteiten. Dat komt omdat ze doorgaans alleen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke ruimtes, die normaal gesproken maar een klein deel van de milieu-impact voor hun rekening nemen 20% tot 40%, afhankelijk van het ontwerp van het gebouw. Als deze ondernemingen ervoor zorgen dat huurders hun eigen activiteiten ook vergroenen, is er veel meer verbetering mogelijk. Een belangrijke tool voor de dialoog met huurders is het green leases-concept. Bemoedigend is dat tijdens onze dialoog steeds meer onderneminge
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks