Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2016 YILI. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FAALİYET RAPORU

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 41 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
2016 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 1- Misyon (Öz Görev) Vizyon (Uzgörü)... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.
Transcript
2016 YILI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 1- Misyon (Öz Görev) Vizyon (Uzgörü)... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 C- Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 7 2- Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 12 D- Diğer Hususlar.. 12 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri.. 13 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler.. 13 A.1- Bütçe Uygulama Sonuçları 13 B-Performans Bilgileri B.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri. 17 B.2- Performans Sonuçları Tablosu.. 18 B.3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 26 B.4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 26 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 26 A-Üstünlükler.. 26 B- Zayıflıklar 26 C- Değerlendirme. 27 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. 28 VI- EKLER. 29 SUNUŞ Yüksekokulumuz, Yüksek Sağlık Şurasının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda, 2 Kasım 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulunun, Sağlık Meslek Lisesi binalarında faaliyetlerini sürdürmesi için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı arasında tarihinde imzalanan protokol dayalı olarak Eğitim-Öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu na devredilen Bursa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi binasında Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ile lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ebelik Bölümü mezunlarının özellikle Sağlık Bakanlığı kadrolarında iş bulamaması nedeniyle yapılan girişimler sonucu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve 713/7070 sayılı yazısı gereğince; Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ebelik Bölümü ne öğrenci alımı durdurulmuş ve kademeli olarak kapatılıp, yerine Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz üniversite kampusu içinde tahsis edilen binasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte eğitim-öğretime başlamıştır tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği; 5634 Sayılı Hemşirelik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 7. maddesi ile eklenen geçici madde 2 de yer alan Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık Memurluğu Programının adı, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik programı olarak değiştirilir ve programlar birleştirilir hükmüne göre Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik programı ile Sağlık Memurluğu programı Hemşirelik programı adı altında birleştirilmiştir. Yüksekokul, Merkezi Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile Hemşirelik Bölümüne YGS2 puan ile öğrenci alarak, bu dalda ülke koşullarına uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip Hemşire yetiştirmektedir. Yüksekokulumuz, 2016 yılı sonu itibariyle Hemşirelik Bölümünden 148, Sağlık Memurluğu Bölümünden 356 ve Ebelik Bölümünden de 120 olmak üzere toplam öğrenci mezun vermiştir eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümüne ÖSYS sonuçlarına göre 129, Yabancı Uyruklu 10, Ek Madde I e göre 9, dikey geçişle 9, yatay geçişle 14 ve 667 Sayılı KHK ile 4 olmak üzere toplam 175 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yüksekokulumuz Hemşirelik programına, 2016 ÖSYS giriş sınavları sonucunda yerleşen öğrencilerin giriş taban puanı tavan puanı da dir tarih ve 2016/8969 Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak, Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Bu nedenle eğitimöğretim yılından itibaren Hemşirelik Bölümüne MF-3 pıuanı ile öğrenci alımına başlanacaktır. Her yıl ÖSYS sınavı ile yerleştirilen öğrenci sayısı giderek artmakta, bu durum Fakültemiz yönetimine ayrı bir sorumluluk getirmekte ve tüm gücümüzle akademik kadromuzu arttırmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda stratejik plan hedeflerimiz arasında Fakültemizin eğitim-öğretim kadrolarını kariyerli öğretim elemanları ile takviye etmek ve fiziki koşulların iyileştirilmesi amacıyla, 3000 m2 kullanım alanına sahip yeni bina projesi tamamlanarak ihalesi yapılmış ve inşaatı devam etmektedir. Prof. Dr. Berrin TUNCA Dekan V. 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev) Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları davranış haline getiren, çevresine önderlik edebilecek yapıda, özgür ve bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel hemşirelik bakımı veren, araştırmalar yapan, mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir. 2. Vizyon(Uzgörü) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen; hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir fakülte olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki Anayasanın 130. maddesi dışında yetki görev ve sorumlulukları düzenleyen diğer yasal mevzuat; Kanunlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 6245 Harcırah Kanunu 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 4734 Kamu İhale Kanunu 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve K.H.K. lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 3 Kanun Hükmünde Kararnameler 78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. 190 Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K. Bakanlar Kurulu Kararları Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar Yönetmelikler Başbakanlık Resmi Yazışma Kurallarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Personeli, Görevde Yükselme Yönetmeliği Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Kamu İdarelerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Doçentlik Sınav Yönetmeliği Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik U.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği U.Ü. Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu 53. Maddesi) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ayniyat Yönetmeliği Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Yönergeler U.Ü. Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi U.Ü. Yan Alan Lisans Programı Yönergesi U.Ü. Dikey Geçiş Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı Uygulama Yönergesi U.Ü.Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi Intörn Programı Uygulama Esasları 2.Görev Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun özgörev, uzgörü doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 3.Sorumluluk Fakültenin yetki ve sorumlulukları, 2547 Yükseköğretim Kanunu ve Üniversitede Akademik Teşkilat Yönetmeliğine göre belirlenmiştir. Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. 5 Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar. Bölüm Kurulu; bölüm başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları, o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalları başkanlarından oluşur. Bölüm kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. Sağlık Yüksekokul Müdürü; Prof. Dr. Berrin TUNCA ( ) Müdür Yardımcısı; Doç. Dr. Neriman AKANSEL Müdür Yardımcısı; Doç. Dr. Hicran YILDIZ Yüksekokul Kurulu ; Prof. Dr. Berrin TUNCA (Müdür), Doç. Dr. Neriman AKANSEL (Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Hicran YILDIZ (Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU (Hemşirelik Bölüm Başkanı), Yönetim Kurulu ; Prof. Dr. Berrin TUNCA (Müdür), Prof.. Dr. Gülşah ÇEÇENER, Doç. Dr. Neriman AKANSEL, Doç. Dr. Hicran YILDIZ, Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Aysel ÖZDEMİR Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. ; Prof. Dr. Berrin TUNCA ( ) Dekan Yardımcısı : Doç. Dr. Neriman AKANSEL Dekan Yardımcısı : Doç. Dr. Hicran YILDIZ Fakülte Kurulu ; Prof. Dr. Berrin TUNCA (Dekan V.), Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU (Hemşirelik Bölüm Başkanı), Öğr.Gör. Dr. Nevin UTKUALP (Ebelik Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Gülşah ÇEÇENER, Prof. Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR, Doç. Dr. Neriman AKANSEL, Doç. Dr. Hicran YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Nursel VATANSEVER 6 Fakülte Yönetim Kurulu ; Prof. Dr. Berrin TUNCA (Dekan V.), Prof. Dr. Gülşah ÇEÇENER, Prof. Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN, Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR, Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU, Doç. Dr. Neriman AKANSEL, Yrd. Doç. Dr. Aysel ÖZDEMİR İdari Teşkilatı ve Görevleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanunun hükmünde kararname; Madde 38 Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik,fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür. Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki şekilde düzenlenir. a) Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri 1. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, persenel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 2. Bir fakültede 1.inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. C- Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Fakültemiz Uludağ Üniversitesi kampusü içinde m² alana yerleşmiş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte kullanılan 2 bina şeklindedir. Derslikler, kütüphane, kantin ve yemekhane bölümlerinin yer aldığı ana bina 2 katlıdır. Üst katta 655 m² lik ve zemin katta 152 m² lik alanları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun idari büroları ve dershaneleri bulunmaktadır. Alt katta toplam m² lik ortak kullanım alanı bulunmaktadır. İdari ve akademik personelin yer aldığı tek katlı ek binamız 375 m² dir. Fakültemiz Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde Mediko-Sosyal Merkezi ve merkezi yemekhanelere uzaklığı 1,9 km, Uygulama ve Araştırma Hastanesine uzaklığı 2.4 km dir. Dershaneler Fakültemizde ana bina içinde, 1 Teknik dershane ve 6 derslik bulunmasına karşın amfi bulunmamaktadır. 105, 106 ve 107 nolu derslikler SHMYO tarafından kullanılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan gün ve 4508 sayılı yazıda Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine dair yönetmeliğe göre hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsaması öngörülmektedir. Fiziki alan yetersizliği nedeniyle bazı dersler grup halinde yapılmakta olup, güz ve bahar yarıyılında toplam verilen ders saati olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, mevcut dershanelerin öğrenci yoğunluğuna cevap vermemesi sonucunu ortaya çıkardığı gibi, mevcut öğretim elemanı sayısı ile yoğun müfredatı yürütmenin güçlüklerini de beraberinde getirmiştir. 7 Kapalı alanların kullanım amacına göre aşağıda tabloda belirtilmiştir. Bazı derslikler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanılmakta olup öğrencinin aynı anda ders yapmasını imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle bazı dersler, görevlendirme yapılan öğretim üye/elemanlarının fakülte yada Anabilim Dallarının kendi dersliklerinde sürdürülmektedir. Yetersiz bulunan dershane fiziki alanların, değişen ders planlarındaki ders saatlerinde artış olması nedeniyle her iki okul için yeterli olmadığı görülmektedir Taşınmazlar Tablo : Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı YIL Hizmet alanı (m²) İdari Büro Arşiv Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Eğitim Alanları : Eğitim Alanları Sayıları Tablo : Fiziki Alanların Kullanımına Göre Dağılımı BİRİM Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin Cafe vb. FİZİKİ ALANLAR Sosyal Alanlar Lojman Diğer Spor Alanları Kapalı Spor Tesisi Toplam Alan (m²) Sosyal Alanlar : Yemekhane Kantin / Kafaterya Tablo : Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Adet Kapalı Alan((m2) Kapasite(Kişi) Kantin/Kafeteryalar Hizmet Alanları : Hizmet alanları 8 Tablo : Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM Teşkilat Yapısı 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3.1. Teknolojik Kaynaklar Fakültemiz akademik, idari personelin ve dershanelerde kullanılan bilgisayar sayıları yeterli olup internet erişimine sahiptir. Bilgisayar laboratuvarı 16 kişi kapasiteli olup Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aittir. Internet erişimine sahip laboratuvardan her iki okulun öğrencileri de faydalanmaktadır. Öğrenciler ders kayıtlarını buradan yapabilmekte, aynı zamanda dersleriyle ilgili yayınlara ve kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Ders geçme notlarının değerlendirmesi ve ilanı elektronik ortamda yapılmaktadır. Her iki okulun öğrenci kapasitesi (SYO 695 öğrenci, SHMYO 811öğrenci) ve Bilgisayar Bilgisi derslerinin de bu laboratuvarda yapılması nedeniyle, sınırlı sayıdaki bilgisayarlardan yeterince öğrencinin yararlanamadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca okuma salonuna 5 adet internete bağlı bilgisayar konularak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Birimimizde işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla bilişim sistemlerinden yararlanmakta, yazışma, öğreci, maaş, staj işlemleri ve diğerleri faaliyetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan otomasyon sistemleri üzerinden yapılmaktadır. 9 Fakültemiz bütçesinin harcamaları, bütçenin düzenlenmesi, taşınır kayıt işleri, tahakkuk işlemleri ve diğer mali işlemler Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS), Personel özlük işlemleri ve öğrenci staj sigorta işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan HİTAP ve diğer programlar kullanılarak yapılmaktadır. 4. İnsan Kaynakları Eğitim-Öğretim yılında yapılan ders programı değişikliği gereği 4 yıllık toplam ders saati 4612 saat olmuştur. Bu programa göre uygulama ve ders saatleri artmıştır. Birinci sınıftan başlayarak aşamalı geçişe başlanmıştır. Bu durum, mevcut öğretim elemanı sayısı ile yoğun müfredatı yürütmenin güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Temel Bilimler alanındaki dersler için Tıp Fakültesi ilgili Anabilim Dallarından görevlendirmeler yapılmaktadır. Kadrolu öğretim elemanı başına ortalama 41 öğrenci, uygulamalı derslerde öğretim elemanı başına ortalama 32
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks