Please download to get full document.

View again

of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

208201951-Apolas-Idősgondozo-Modelfuzet.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 89

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Kiss Andrea Mgr. Góra Terézia Projekt koordinátor Juga Aliz
Transcript
  T ÜRR I STVÁN K  ÉPZ Ő  ÉS K  UTATÓ I  NTÉZET   ÁPOLÁS Id ő sgondozó   MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI   TANULÁST   TÁMOGATÓ   TANANYAG  Készítette Mgr. Kiss Andrea Mgr. Góra Terézia Projekt koordinátor  Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay Enik  ő   Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor  Kis Gábor 2. VÁLTOZAT Kiadó  T ÜRR I STVÁN K  ÉPZ Ő  ÉS K  UTATÓ I  NTÉZET  M ISKOLCI IGAZGATÓSÁG  3518 Miskolc, Ereny ő  u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) 530-150; Telefax: (46) 530-153 E-mail: miskolc@tkki.hu www.tkki.hu Felel ő s kiadó Andó Pál igazgató Készült a „Trans-Fair” program keretében ©A tananyag bármilyen módon történ ő  sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI el ő zetes hozzájárulásával történhet.   3TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS ----------------------------------------------------------------------------------------- 5   II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ ---------------------------------------------- 5   III. A MODUL CÉLJA -------------------------------------------------------------------------------- 6   IV. RÉSZCÉLKIT Ű ZÉSEK -------------------------------------------------------------------------- 7   V. EL Ő ZETES FELTÉTELEK --------------------------------------------------------------------- 7   VI. TANULÁS ------------------------------------------------------------------------------------------- 9  1. sz. Tanulási gyakorlat ------------------------------------------------------------------------ 9 A hallgató legyen képes az életfunkciók mérésére --------------------------------------- 9 2. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 23 Legyen képes az id ő s ember egészségi állapotának megfigyelésére, megítélésére - 23 3. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 31 A hallgató tudjon szükség szerint alapszinten els ő segély-nyújtási feladatokat ellátni31 4. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 51 Alkalmazni tudja a fert ő tlenít ő  eljárásokat ----------------------------------------------- 51 5. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 55 Gyógyszerelés az id ő sgondozó kompetenciahatárain belül ---------------------------- 55 6. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 59 A hallgató biztosítani tudja a gondozott személy higiénéjét --------------------------- 59 7. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 69 A hallgató legyen képes meghatározni az id ő s ember alapvet ő  szükségleteit, és azok kielégítésében hatékonyan részt tudjon venni ------------------------------------------- 69 8. sz. Tanulási gyakorlat ----------------------------------------------------------------------- 83 A hallgató legyen képes a haldokló beteg ápolására és a halott körüli teend ő kre -- 83 VII. FELMÉRÉS: MODULZÁRÓ VIZSGA ---------------------------------------------------- 87  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks