Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS. Prof.

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 132 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS Prof. Gül Güner Akdoğan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Transcript
29. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Bezmialem Vakıf Üniversitesi AVRUPA DA DOKTORA EĞİTİMİNE BAKIŞ VE ORPHEUS Prof. Gül Güner Akdoğan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü DOKTORA İLE İLGİLİ DENEYİMLERİM İEÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2008-devam ediyor FEBS (Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu) Eğitim Komisyonu Başkanı (www.febs.org) ORPHEUS (Avrupa Biyotıp ve Sağlık Alanında Doktora Eğitimi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (www.orpheus-med.org) ORPHEUS Genel Sekreteri 2016-devam Ediyor ORPHEUS Etiket Komisyonu Üyesi DEÜ-SBE Orpheus Etiket Komisyonu Başkanı 2008: Tıp-Sağlık Konseyi Tıp-Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Eğitim ve İnsangücü Planlama Bologna İle Uyumlandırma Proje Kurulu Üyesi (DEÜ-Ankara-Hacettepe) 1. Giriş SUNUM AKIŞI 2. Orpheus: (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) 3. Doktorada Niteliklilik konsepti: ORPHEUS-AMSE- WFME PhD Standartları 4. Ülkemizdeki Durum 5. Orpheus Etiketi Süreci 6. Sonuç Doktora (PhD) DERECESİ PhD derecesinin modern konsepti olan izlem altında araştırma eğitimi, 19. yüzyılda geliştirilmiş olup dünya ülkelerinin çoğunluğuna yayılmış durumdadır (Nerad and Heggelund, 2008). Genel amaç, nitelikli bir araştırmacı yetiştirmek - bu da PhD tezinin değerlendirilmesi ve araştırma verilerinin sözlü olarak savunulması ile gerçekleşmektedir. PhD: uluslararası bir derece (Latince doctore: öğretmek) 1800 Humboldt, Almanya: dr. phil. Belirli bir eğitimi tamamlayan ve doğal/fen bilimleri ya da sosyal bilimler alanında bir tez/dissertasyon Wilhelm von Humboldt 1861 Yale, USA 1917 Oxford, UK Tüm dünyaya yayıldı PhD ler yeni nesil bilim insanları Bağımsız Araştırıcılar Yenilikçi fikirleri besleyen bilim insanları Doktora Sonrası Kariyer Yolları- (Almanya) Avrupa Üniversiteler Birliği: Salzburg, 3-5 Şubat, Salzburg ilkesi - Doktoranın temel ögeleri 1. Doktora eğitiminin kor komponenti, bilginin özgün araştırma yolu ile geliştirilmesi 1. Kurumsal strateji ve ilkelerin yapılanması 2. Çeşitliliğin önemi 3. Doktora adayları: erken dönem araştırıcılar 4. Danışmanlık ve değerlendirmenin anahtar rolü 5. Kritik kitle ye ulaşma 6. Süre belirlenmeli (3-4 yıl) 7. İnnovatif yapıların geliştirilmesi 8. Mobilitenin arttırılması 9. Maddi alt yapının sağlanması 10. Kariyer Gelişimi ne önem verilmesi Comparisons Avrupa da Doktora Eğitimi İle İlgili Dokümanlar Salzburg I: Bologna Seminar on Doctoral Programmes for the European Knowledge Society, 2005 Salzburg II: Implementing the Salzburg Principles, 2010 EU Commission: Principles for Innovative Doctoral Training, 2011 The Quality Assurance Agency for Higher Education Doctoral degree characteristics in UK, 2011 League of European Research Universities, LERU: Good Practice Elements in Doctoral Training, 2014 ORPHEUS Best Practices (2005) AVRUPA STANDARTLARINDA PhD EĞİTİMİ (Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde) Önemli Not: Yaptırım değil- Önermeler! ORPHEUS Organisation for PhD education in the European System Organisation for PhD Education in the Universal System ORPHEUS 2015 ORPHEUS Kongreleri (ORPHEUS ETİKETİNE DOĞRU) 2004, 2005 Zagreb 2007 Helsinki (Klinik PhDler) 2009 Aarhus (Standardlara doğru) 2010 Viyana (Kolaborasyonlar-ortak programlar) 2011 İzmir ( Kalite Ölçütleri) 2012 Bergen (Akreditasyon) 2013 Prag (Uluslar arası PhD Standartlarına doğru) 2014 Lozan (PhD ler için Kariyer olanakları yaratmak) 2015 Belgrad (PhD Eğitiminin Araştırma Çıktıları) 2016 Köln (İnterdisipliner Kariyer Yolları) 2017 Klaipeda (Litvanya) (4-6 Mayıs 2017) KİTAPÇIĞIN GENEL FORMATI Bas 1. TEMEL STANDARTLAR 2. KALİTE GELİŞTİRME KONULARI 3. NOTLAR AÇIKLAMALAR, TAVSİYELER VE ESNEKLİKLER STANDARTLAR 1. Araştırma Ortamı 2. Program Çıktıları 3. Doktoraya Kabul Kriterleri 4. Doktora Eğitim Programı 5. Danışmanlık Kriterleri 6. PhD Tezi 7. Değerlendirme 8. Kurumun Yapısı 1. ARAŞTIRMA ORTAMI PhD öğrencilerine sunulan alt yapı Araştırma, uluslararası etik standardlara uygun olup ilgili etik kurulların onayını almış olmalıdır 2. PROGRAM ÇIKTILARI İyi araştırma uygulamalarına hakim, bağımsız bir araştırıcı Akademik ve klinik araştırma dışındaki kariyerler? 3. KABUL KOŞULLARI Şeffaf ve yarışmalı bir seçim prosedürü.. Sıklıkla, yüksek lisans derecesi-ya da MD derecesi, Kayıt öncesinde araştırma projesi, kaynakları, öğrencinin alacağı destek, danışman belli olmalı ve bir jüri tarafından değerlendirilmelidır.. 4. PhD EĞİTİM PROGRAMI: EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? Doktora Programları Özgün araştırma, Analitik ve kritik düşünme gerektiren dersler ve Diğer etkinlikler Araştırma etiği, sorumluluklar Gerektiğinde öğrenci başka bir eğitim kurumunda süresinin bir bölümünü geçirebilmelidir Aktarılabilen Beceriler (Bilimsel Beceriler) Araştırmanın sunumu(sözlü/poster) Eğitim becerileri Dil becerileri Proje yönetimi Bilimsel literatürün eleştirel değerlendirilmesi Lisans eğitimine katkı Ulusal ve uluslar arası iletişim FORMEL DERSLERİN BİR PARÇASI OLMALIDIR 5. DANIŞMANLIK Nitelikli danışmanlık başarılı bir doktora sürecinin temel komponentidir Danışmanlık Kriterleri BELİRLENMİŞ OLMALIDIR Danışman-Öğrenci toplanma saatleri olmalıdır Danışmanlık Eğitimi! Danışmanların seçilmesinde dikkat edilmesi önerilen kriterler: - Alanında yetkinlik, - Hakemli dergilerde yayınla sonuçlanan sürekli araştırma; - En az doktora derecesi - Ulusal ve uluslar arası iletişim ağının parçası olması - Danışman olarak formel eğitim almış olması DOKTORA EĞİTİMİ STANDARTLARI PhD TEZİ 6. Tezin Niteliği 7. Tezin Değerlendirilmesi 8. KURUMSAL YAPI VE DOKTORA EĞİTİMİNİN KALİTESİ Kurumun kaynakları yeterli olmalıdır İç ve Dış Denetim Öğrenci düzenli olarak izlenmelidir Eğitim, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından değerlendirilmelidir Kurumun bir web sitesi olmalı ve tüm bilgilendirmeler ayrıntılı ve şeffaf olarak yapılmalıdır Orpheus Etiket Süreci 1. Aday Kuruluşlar Orpheus Başkanına müracaat ediyor. 2. Aday kuruluşlar, iki adet soru formunu (Core Data ve Self-Evaluation Data) yanıtlıyor. 3. Orpheus Etiket Komisyonu, soru formuna verilen yanıtları, kurumun web-sitesi ile karşılaştırıyor ve yazılı bir rapor iletiyor. Rapor olumlu ise PRPHEU sertifikası veriliyor. 4. Bu rapor olumlu ise, değerlendiriciler iki günlük kurum ziyareti yapıyorlar: Yerinde görmek ve toplantılar yapmak için: Tüm taraflarla Değerlendiriciler, Etiket komisyonuna rapor sunuyor. 6. Etiket komisyonunun raporu, ORPHEUS Yönetim Kurulunda onaylanıyor. 7. Etiket komisyonu, rapora istinaden ORPHEUS etiketine karar veriyor (Olumlu-Düzeltme-Olumsuz) 8. Aday kuruluşa, karar ile birlikte raporun kopyası iletiliyor. 8. Etiketin geçerlilik süresi dört yıl... BİZ NEREDEYİZ? DOKTORA EĞİTİMİ STANDARTLARIMIZ?? Uymayan hususlar Ders Yükünün fazlalığı Tezin geç başlaması Aktarılabilir Beceriler dersleri? (Kısmen giderildi) Etik dersinin zorunlu olmayışı (Bu durum düzeltildi) Tez savunmasından önce yayınlanma şartı? Tez savunmasının bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmemesi ve danışmanın oy hakkı olması (YÖK Yönetim Kurullarına bırakıyor) Doktora Programlarının Karşılatırılması araştırma ders bachelor master s PhD bachelor PhD qualifying exam bachelor master s PhD qualifying exam KAYNAKLAR Yetkin Y ve Yetkin A. Lisansüstü Eğitimde Niteliklilik. Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1-2):43-47,2007. Güner-Akdoğan, G. Orer, H & Yıldız, S. PhD Education Programmes in Graduate Schools of Health Sciences in Turkey. Orpheus, Vienna, April, Conference Book. Nerad M, Heggelund M (eds): Toward a Global PhD, Univ Washington Press 2008 ORPHEUS consensus documents 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, and 2012 (http://www.orpheus-med.org/, click on documents ) TRENDS V, European Universities Association (see Realising the European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 (see Doctoral Programmes for the European Knowledge Society Bologna Seminar, Salzburg, 3-5 February 2005, see Matching Ambition with Responsibilities and Resources . Bologna Seminar, Nice, 7-9 December 2006, see Brentel H. Establishing a Doctoral School. Bologna Handbook (BH1), , C pp1-12. Salzburg I Salzburg II recommendations: European Universities achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles. European Universities association-council for Doctoral Education.2010.www.eua.be/cde and Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe: Towards a common approach , 27 June 2011. İLETİŞİM BİLGİLERİM: Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN E-posta: ORPHEUS WEB-SİTESİ:
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks