Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

2K harsmortel WIT-NORDIC Comp B

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 18 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : Productcode : B 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof
Transcript
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : Productcode : B 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Verharder 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Würth Belux N.V - S.A. Everdongenlaan Turnhout Telefoon : +32 (0) Telefax : +32 (0) adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen +32 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) Oogirritatie, Categorie 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Huidsensibilisering, Categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 2.2 Etiketteringselementen Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) 1 / 21 Gevarenpictogrammen : Signaalwoord : Waarschuwing Gevarenaanduidingen : H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen : Preventie: P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Maatregelen: P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Dibenzoylperoxide 2.3 Andere gevaren Niets bekend. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2 Mengsels Gevaarlijke bestanddelen Chemische naam CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer Kwarts Dibenzoylperoxide / 21 Indeling Concentratie (% w/w) STOT RE 1; H372 = 50 - 70 Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 = 10 - 20 Reactiemassa van diëthyleen Niet toegewezen Aquatic Chronic 3; = 2,5 - 10 glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16. H412 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen. Bescherming van EHBO'ers : Eerstehulpverleners dienen te letten op zelfbescherming en, als gevaar voor blootstelling bestaat, de aanbevolen persoonlijke beschermingsapparatuur te gebruiken. Bij inademing : Bij inademing overbrengen in de frisse lucht. Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. Bij aanraking met de huid : Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Medische hulp inroepen. Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Bij aanraking met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen. Medische hulp inroepen. Bij inslikken : Bij inslikken, NOOIT braken opwekken. Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden. De mond grondig met water spoelen. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en Gevaren : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Behandeling : Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen : Waternevel 3 / 21 Alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO2) Droogpoeder Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gevaarlijke verbrandingsproducten : Koolstofoxiden Siliciumoxide 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen. Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen. Evacueren. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Volg het advies over veilig werken met de stof en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen : Afvoer in het milieu moet worden voorkomen. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal. Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden. Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen. 4 / 21 Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn. Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Technische maatregelen : Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING. Plaatselijke/totale afzuiging : Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Advies voor veilige hantering : Niet in aanraking laten komen met huid of kleding. Niet inslikken. Aanraking met de ogen vermijden. Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt. Hygiënische maatregelen : Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. Advies voor gemengde opslag Aanbevolen bewaartemperatuur : Niet opslaan bij de volgende producttypes: Sterke oxidatiemiddelen : 5-25 C 7.3 Specifiek eindgebruik Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar 5 / 21 RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Grenzen blootstelling in beroep Bestanddelen CAS-Nr. Type van de Controleparameters Basis waarde (Wijze van blootstelling) Kwarts TGG 8 hr (Respirabel 0,1 mg/m³ BE OEL stof) Dibenzoylperoxide TGG 8 hr 5 mg/m³ BE OEL Glycerol TGG 8 hr (Nevels) 10 mg/m³ BE OEL Deze substantie(s) is (zijn) onscheidbaar in het product gebonden en er is daarom geen gevaar voor het inhaleren ervan. Kwarts Grenzen van blootstelling in het beroep van producten bij het ontbinden van de stof Bestanddelen CAS-Nr. Type van de Controleparameters Basis waarde (Wijze van blootstelling) benzeen TWA 1 ppm 3,25 mg/m³ 2004/37/EC Nadere informatie Dermale blootstelling kan aanzienlijk bijdragen tot de totale belasting van het lichaam, Huid, Carcinogene of mutagene agentia TGG 8 hr 1 ppm 3,25 mg/m³ BE OEL Nadere informatie Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht., De betrokken stof valt onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk. Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006: Stofnaam Eindgebruik Blootstellingsroute Mogelijke gezondheidsaandoeningen Diisononyl hexahydrophthalattemische Werknemers Inademing Lange termijn - sys- Werknemers Aanraking met Lange termijn - systemische de huid Consumenten Inademing Lange termijn - systemische Consumenten Aanraking met Lange termijn - systemische de huid Consumenten Inslikken Lange termijn - systemische Dibenzoylperoxide Werknemers Inademing Lange termijn - systemische 6 / 21 Waarde 35 mg/m³ 41 mg/kg lg/dag 21 mg/m³ 25 mg/kg lg/dag 2 mg/kg lg/dag 39 mg/m³ Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat Werknemers Aanraking met de huid Lange termijn - systemische Werknemers Aanraking met Lange termijnplaatselijke de huid Consumenten Inslikken Lange termijn - systemische Werknemers Inademing Lange termijn - systemische Werknemers Inademing Acute - systemische Werknemers Aanraking met Lange termijn - systemische de huid Werknemers Aanraking met Acute - systemische de huid Consumenten Inademing Lange termijn - systemische Consumenten Inademing Acute - systemische Consumenten Aanraking met Lange termijn - systemische de huid Consumenten Aanraking met Acute - systemische de huid Consumenten Inslikken Lange termijn - systemische Consumenten Inslikken Acute - systemische Polyol Werknemers Inademing Lange termijnplaatselijke Consumenten Inslikken Lange termijn - systemische Consumenten Inademing Lange termijnplaatselijke 13,3 mg/kg lg/dag 0,034 mg/cm² 2 mg/kg lg/dag 5,8 mg/m³ 35,08 mg/m³ 1,7 mg/kg lg/dag 160 mg/kg lg/dag 1,4 mg/m³ 8,7 mg/m³ 0,8 mg/kg lg/dag 8 mg/kg lg/dag 0,8 mg/kg lg/dag 80 mg/kg lg/dag 56 mg/m³ 229 mg/kg lg/dag 33 mg/m³ Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006: Stofnaam Milieucompartiment Waarde Diisononyl hexahydrophthalate Bodem 10 mg/kg Dibenzoylperoxide Zoetwater 0,02 µg/l Zeewater 0,002 µg/l Intermitterend gebruik/intermitterende emissie 0,602 µg/l Rioolwaterbehandelingsinstallatie 0,35 mg/l Zoetwater afzetting 0,013 mg/kg Zeeafzetting 0,001 mg/kg Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen Bodem Zoetwater 0,003 mg/kg 0,0029 mg/l 7 / 21 glycol dibenzoaat Zeewater 0,00029 mg/l Intermitterend gebruik/intermitterende emissie 0,029 mg/l Rioolwaterbehandelingsinstallatie 10 mg/l Zoetwater afzetting 0,263 mg/kg Zeeafzetting 0,0263 mg/kg Bodem 1 mg/kg Oraal (Doorvergiftiging) 333 mg/kg voedsel Polyol Zoetwater 0,885 mg/l Zeewater 0,0885 mg/l Intermitterend gebruik/intermitterende emissie 8,85 mg/l Rioolwaterbehandelingsinstallatie 1000 mg/l Zoetwater afzetting 3,3 mg/kg Zeeafzetting 0,33 mg/kg Bodem 0,141 mg/kg 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische maatregelen Verwerking kan zorgen voor gevaarlijke verbindingen (zie sectie 10). Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Minimaliseer blootstelling op de werkplek. Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen : Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting: Veiligheidsstofbrillen Bescherming van de handen Materiaal : butylrubber doorbraaktijd : 60 min Handschoendikte : 0,7 mm Richtlijn : DIN EN 374 Materiaal : Chemicaliënbestendige handschoenen Opmerkingen : Kies handschoenen om contact met de chemische stoffen te vermijden op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de werkplek. Geen doorbreektijd bepaald voor het product. Handschoenen regelmatig vervangen! Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Huid- en lichaamsbescherming : Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over chemische weerstand en een beoordeling van de mogelijkheid op plaatselijke blootstelling. Contact met de huid moet worden vermeden door ondoor- 8 / 21 dringbare beschermende kleding te gebruiken (handschoenen, schorten, laarzen, enz.). Bescherming van de ademhalingswegen : Tenzij voloende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u ademhalingsbescherming te gebruiken. Filter type : Soort gecombineerde deeltjes en organische damp (A-P) RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen : pasta Kleur : zwart Geur : kenmerkend Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar ph : Geen gegevens beschikbaar Smelt-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar Beginkookpunt en kooktraject : Geen gegevens beschikbaar Vlampunt : 116 C Verdampingssnelheid : Niet van toepassing Ontvlambaarheid (vast, gas) : Niet geclassificeerd als gevaarlijk door ontvlambaarheid Bovenste explosiegrens : Geen gegevens beschikbaar Onderste explosiegrens : Geen gegevens beschikbaar Dampspanning : Niet van toepassing Relatieve dampdichtheid : Niet van toepassing Dichtheid : 1,55-1,59 g/cm³ (20 C) Oplosbaarheid Oplosbaarheid in water : onoplosbaar (20 C) Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water : Niet van toepassing Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 9 / 21 Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit Viscositeit, kinematisch : Niet van toepassing Ontploffingseigenschappen : Niet explosief Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. 9.2 Overige informatie Deeltjesgrootte : Geen gegevens beschikbaar RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties : Kan een reactie geven met sterk oxiderende stoffen. Er worden gevaarlijke afbraakproducten gevormd bij verhoogde temperaturen Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden : Niets bekend Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen : Oxidanten 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Thermische ontleding : benzoëzuur benzeen Fenyl benzoaat RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Aanraking met de huid Inname Aanraking met de ogen Acute toxiciteit Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. 10 / 21 Kwarts: Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): mg/kg Acute orale toxiciteit : LD50 (Muis): mg/kg Methode: Richtlijn test OECD 401 Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid Acute toxiciteit bij inademing : LC0 (Rat): 24,3 mg/l Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: stof/nevel Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat: Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): mg/kg Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): mg/kg Huidcorrosie/-irritatie Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Soort: Konijn Resultaat: Geen huidirritatie Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat: Resultaat: Geen huidirritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Soort: Konijn Resultaat: Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt. Opmerkingen: Gebaseerd op geharmoniseerde classificatie in EU-regelgeving 1272/2008, appendix VI 11 / 21 Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat: Resultaat: Geen oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Huidsensibilisering Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Ademhalingssensibilisatie Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Testtype: Lokale lymfkliertest (LLNA) Blootstellingsroute: Aanraking met de huid Soort: Muis Resultaat: positief Beoordeling: Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van overgevoeligheid van de huid bij mensen. Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat: Testtype: Maximalisatietest Blootstellingsroute: Aanraking met de huid Soort: Cavia Mutageniteit in geslachtscellen Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES) : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro Methode: Richtlijn test OECD 476 : Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo) Soort: Muis 12 / 21 Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie Methode: Richtlijn test OECD 474 Reactiemassa van diëthyleen glycol dibenzoaat, dipropyleen glycol dibenzoaat en triëthyleen glycol dibenzoaat: Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES) : Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro Kankerverwekkendheid Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Kwarts: Soort: Mensen Methode van applicatie: inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook) Resultaat: positief Opmerkingen: IARC: (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) Deze substantie(s) is (zijn) onscheidbaar in het product gebonden en er is daarom geen gevaar voor het inhaleren ervan. Soort: Rat Methode van applicatie: Aanraking met de huid Blootstellingstijd: 104 weken Giftigheid voor de voortplanting Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Gecombineerd onderzoek naar giftigheid met herhaalde dosis met de test voor screening van giftigheid voor reproductie/ontwikkeling Soort: Rat 13 / 21 Methode van applicatie: Inslikken Methode: Richtlijn test OECD 422 Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling Soort: Rat Methode van applicatie: Inslikken Methode: Richtlijn test OECD 414 STOT bij eenmalige blootstelling Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. STOT bij herhaalde blootstelling Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. Kwarts: Blootstellingsroute: inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook) Doelorganen: Longen Beoordeling: Bij dierproeven zijn betekenisvolle gezondheids waargenomen bij concentraties van 0,02 mg/l/6 uur/dag. Toxiciteit bij herhaalde toediening Kwarts: Soort: Mensen LOAEL: 0,053 mg/m³ Methode van applicatie: inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook) Opmerkingen: Deze substantie(s) is (zijn) onscheidbaar in het product gebonden en er is daarom geen gevaar voor het inhaleren ervan. Soort: Rat NOAEL: 500 mg/kg Methode van applicatie: Inslikken Blootstellingstijd: 54 dagen Methode: Richtlijn test OECD 422 Aspiratiesgiftigheid Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. RUBRIEK 12: Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks