Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

4.1 Het Münchhausenmanifest

Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
4 Beweging De Münchhausenbeweging definieert zichzelf door het schrijven van een manifest, het Münchhausenmanifest. Dit manifest beschrijft de gemeenschappelijke zorg en ambities van de initiatiefnemers.
Transcript
4 Beweging De Münchhausenbeweging definieert zichzelf door het schrijven van een manifest, het Münchhausenmanifest. Dit manifest beschrijft de gemeenschappelijke zorg en ambities van de initiatiefnemers. Het laat zien op welke wijze veranderingen tot stand gebracht zouden moeten worden. En het doet een oproep aan vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en aan de overheid. Daarbij is de oproep aan zichzelf de primaire oproep. Dit streven om zichzelf te veranderen is ook verbonden met de naamgeving van de beweging. De oproep aan de overheid om hiervoor randvoorwaarden te creëren is de tweede en aansluitende oproep. Het manifest, dat een typisch instrument is van een beweging, ontstaat een jaar voordat de initiatiefnemers hun initiatief beginnen te typeren als een beweging. Het begrip beweging gaan zij pas gebruiken op het moment dat de beweging rijp is om enige omvang te verkrijgen en op het moment dat er zichtbare werkvormen ontstaan die bijdragen aan het ontstaan van een zekere vorm van stabiliteit. In het literatuuronderzoek blijkt dat het begrip beweging kan worden verdiept vanuit inzichten uit de social movement theorie. In deze theorie worden verschillende soorten sociale bewegingen onderscheiden. Sommige van hen hebben politieke motieven. Andere hebben culturele motieven of een combinatie van politieke en culturele motieven. Verder worden bewegingen in deze theorie onderscheiden door de manier waarop zij omgaan met hun oppositionele kracht. Sommige bewegingen ontwikkelen zich puur als oppositionele groepen. Andere bewegingen zijn veel sterker georiënteerd op het onafhankelijk of samen met relevante autoriteiten werken aan het opbouwen van een gewenste maatschappelijke situatie. Als belangrijke kenmerken van bewegingen gelden de opbouw van collectieve betrokkenheid, activisme en oppositie. Betrokkenheid ontstaat op een rationele en op een niet-rationele wijze. De rationele betrokkenheid ontstaat door het gezamenlijk kaderen van de ongewenste situatie en van de oplossingsrichting. De nietrationele betrokkenheid ontstaat doordat mensen zich aangetrokken voelen tot de beweging, die zich aan hen voordoet als een gemeenschap van gelijkgestemde zielen. 95 HOOFDSTUK 4 Activisme vormt de kern van het werk van de beweging. Door het activisme wordt de collectieve betrokkenheid zichtbaar en werkt de beweging symbolisch en reëel aan de realisatie van haar doelen. Oppositie krijgt veelal gestalte in de vorm van een zich verzettende tegenmacht. Deze oppositie kan echter ook de vorm krijgen van verzet tegen een ongewenste situatie, waarbij de beweging in gemeenschap met heersende partijen werkt aan het creëren van de gewenste situatie. Een beweging die op een dergelijke manier opponeert wordt aangeduid als een consensusbeweging. In dit hoofdstuk wordt zichtbaar dat de Münchhausenbeweging de typische kenmerken bezit van een sociale beweging. Daarbij kan de Münchhausenbeweging getypeerd worden als een consensusbeweging. De leden van de beweging zoeken samenwerking met (andere) vertegenwoordigers van de gevestigde orde om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. 4.1 Het Münchhausenmanifest In de startfase van de Münchhausenbeweging besluiten de initiatiefnemers om een manifest te schrijven. Dit manifest komt in korte tijd tot stand. De concepttekst wordt gemaakt door Marjolein Vervaet, communicatieadviseur, op basis van een serie interviews die zij houdt met de direct betrokkenen. Het geheel aan ideeën bundelt zij tot een helder betoog. Daarbij neemt zij de interviewteksten soms letterlijk over. In de derde bijeenkomst van de initiatiefgroep op 3 maart 2005 wordt een concepttekst besproken. Ruim een week later ontstaat de definitieve versie. De integrale tekst van deze versie is opgenomen in bijlage 1. Het document krijgt als titel Münchhausenmanifest en als ondertitel: Rotterdammers die het alleen niet redden; het organiseren van succes vanuit een ketenbenadering. Daarna opent het manifest met een citaat van de baron van Münchhausen: Het ging er mij in die strijd niet om, persoonlijke roem te verwerven, maar alleen om mijn plicht als soldaat te doen. Zonder grootspraak mag ik zeggen, dat ik mijn plicht ten volle heb vervuld, ja, dat ik mij buitengewoon dapper heb gedragen. In het slot van het manifest komt de baron nog eenmaal terug: Wij zijn bereid om onszelf, zoals de Baron van Münchhausen in de 18e eeuw deed, aan de haren uit het moeras omhoog te trekken. We accepteren de huidige status niet en gaan ervoor om dit beter te maken! De tocht die ons voor ogen staat, willen we graag met onze beroepsgenoten ondernemen. Daarom roepen we andere organisaties in Rotterdam op om zich bij dit manifest aan te sluiten. In het manifest introduceren de initiatiefnemers zich kort en zij beschrijven het manifest als een eerste stap op weg naar een gezamenlijke ketenaanpak rond de vier componenten wonen, werken, leren en zorg. Daarna beschrijven zij de probleemsituatie. Onder het kopje tussen wal en schip ontstaat een beeld van Rotterdammers die niet voldoende zelfredzaam zijn om zich in de stad te 96 BEWEGING handhaven. De verantwoordelijkheid voor deze problematiek leggen de bestuurders voor een belangrijk deel bij zichzelf. Zij betogen dat de organisaties niet in staat zijn om te komen tot goede aansluiting en tot een integraal antwoord op de hulpvraag. Gebrekkige samenwerking, bureaucratie, complexiteit en tekort aan capaciteit van voorzieningen voor de doelgroep benoemen zij in het manifest als belangrijkste oorzaken. Het effect van deze situatie wordt geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld dat ontleend is aan een bestaand dossier. Het illustreert hoe een jonge vrouw af dreigt te glijden. Haar situatie is complex en de oplossingen blijken net buiten ieders bereik te liggen. In het manifest verbinden de deelnemers aan deze beschrijving de conclusie dat het een structureel gegeven is dat er mensen zijn die buiten de boot dreigen te vallen. Zij spreken de ambitie uit om vanuit eigen energie en creativiteit een keten te organiseren. Het gaat om het verbinden van partijen uit de vier genoemde sectoren en om het bieden van een langetermijnoplossing die het projectniveau overstijgt. Daarna wordt de doelgroep nader getypeerd, als een doelgroep met kansen. Hun participatie is in het belang van henzelf en van de stad. De doelgroep wordt geduid als zeer divers en wordt ingedeeld in drie leeftijdscategorieën. Tijdige signalering is van belang. De jongste leeftijdsgroep wordt gezien als de meest kansrijke groep, waar de problematiek nog het minst groot is. Ingrijpen is daar het meest lonend. Als leidend principe wordt geïntroduceerd dat het belang van de mens centraal staat. Alle betrokkenen worden opgeroepen om te denken vanuit de vraag van mensen uit de doelgroep. Hun belang moet boven de belangen van de eigen organisaties staan. Als tweede uitgangspunt wordt het organiseren van succes benoemd: Waar een wil is, is een weg. Het gaat om het zoeken en benutten van kansen. Andere uitgangspunten, die verderop in de tekst aan de orde zijn, zijn dat er wordt georganiseerd vanuit een eigen anker in een van de organisaties en dat er wordt ingezet op informatie-uitwisseling. Daarbij gaat het om het uitwisselen van signalen over de doelgroep en waar nodig over het delen van dossierinformatie. Dan wordt het klavertje vier geïntroduceerd. De vier elementen van wonen, werken, leren en zorg worden gepresenteerd als nevengeschikt. Er is geen ordening. In elke situatie moet gekeken worden welke elementen aan de orde zijn. Dat kan gebeuren rondom de vraag van één persoon, maar er kunnen ook collectieve voorzieningen gerealiseerd worden voor specifieke groepen zoals foyers en woonwerkvoorzieningen. Hierna volgt het verhaal van Loes als voorbeeld van een succesvolle ketenaanpak. Ook worden in het manifest drie projecten benoemd. Zij worden beschreven als pilots: een zorgnetwerk in het Nieuwe Westen, een foyer in de Nachtegaal in Charlois en een voorziening voor intensief beschermd wonen in Hoogvliet. Onder het kopje geen woorden maar daden benadrukken de opstellers dat zij andere organisaties willen insluiten in hun initiatief. Daartoe kondigen zij even verderop aan dat er een startbijeenkomst zal zijn waarin andere partijen worden uitgenodigd om mee te doen. Deze is op dat moment voorzien voor juni HOOFDSTUK 4 Zelf verklaren zij dat zij een actieve rol zullen spelen in de keten. Hiervoor willen zij ook middelen vrij maken. Tevens zetten zij een procesgroep aan het werk. Deze gaat de route naar ketenkwaliteit beschrijven. In de afsluiting van het manifest klinkt een oproep aan partijen. Deze is allereerst gericht aan zichzelf. Het is een oproep om elkaar overeind te houden. Dit geldt voor de organisaties onderling. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de politiek. De ondergetekenden formuleren dat zij er bij de uitvoering op rekenen dat de politiek een steun in de rug geeft en regelruimte creëert om van bestaande paden af te wijken als deze paden het succes van de doelgroep in de weg staan. Het manifest sluit af met de volgende woorden: Het organiseren van succes betekent: het respecteren van elkaars expertise en verder een lange adem, gedrevenheid, betrokkenheid en passie! Daarna volgen de namen van de initiatiefnemers en hun organisaties. Het manifest is een heldere opmaat van de beweging. Het verwoordt de zorgen en de ambities op een manier die, in de verdere ontwikkelingen van de beweging, op hoofdlijnen actueel blijft. Toch speelt het manifest bij de vervolgstappen van de beweging een bescheiden rol. Het manifest wordt in de startfase niet verspreid. De initiatiefnemers gaan eerst aan de slag met de voorgenomen initiatieven en met het organiseren van de startbijeenkomst. Uiteindelijk vindt deze startbijeenkomst pas een klein jaar later plaats. Bij deze bijeenkomst wordt het manifest voor het eerst verspreid. Op dit moment is een aantal concrete teksten in het manifest achterhaald geraakt. Er staan concrete initiatieven en data in die op dat moment niet meer gelden. Ook thema s in het manifest, zoals de differentiatie in doelgroepen en de gerichtheid op het veranderen van processen, zijn op de achtergrond geraakt. Daarvoor in de plaats is er een sterker accent op de cultuur van samenwerking gekomen. Deze elementen zijn in de code of conduct sterker verwoord. Om deze redenen raakt het belang van het manifest overvleugeld door de code of conduct. Daarom worden mensen die zich willen aansluiten bij de beweging, tijdens het symposium, opgeroepen om de code of conduct te ondertekenen. Het manifest wordt in dit stadium niet meer actief uitgedragen. 4.2 Het begrip beweging in de Münchhausenbeweging De Münchhausenbeweging wordt door de betrokkenen zelf getypeerd als een beweging. Deze woordkeus ontstaat echter niet direct aan het begin van de samenwerking. Bij de start van de activiteiten van de Münchhausenbeweging spreken de initiatiefnemers van het begrip groep. Dit begint in het verslag van de eerste bijeenkomst waarin de initiatiefnemers zichzelf benoemen als de Münchhausengroep en als de wegbereidende groep, voor de initiatieffase. Vanaf het voorjaar van 2005, als de initiatiefnemers de procesgroep hebben ingericht, wordt er door de procesgroep naar hen zelf verwezen als de initiatiefgroep of de manifestgroep. 98 BEWEGING In het najaar van 2005 domineert het begrip initiatief voor het aanduiden van de samenwerking. Er is sprake van het Münchhauseninitiatief, de initiatiefgroep en de initiatiefnemers. Tijdens interviews en besprekingen wordt dit begrip initiatief veelvuldig gebruikt. Pas bij het symposium in februari 2006 wordt gebruikgemaakt van het begrip beweging. De groep duidt zichzelf aan als de Münchhausenbeweging. Deze naamsverandering wordt tijdens dit symposium gepresenteerd als een bewuste markering van het afsluiten van de initiatieffase en de omzetting naar iets dat een meer stabiele vorm heeft gekregen. Op dit zelfde moment heft de initiatiefgroep zichzelf op en wordt een sociëteitsbestuur geformeerd. Met de introductie van het begrip beweging ontstaat een nieuwe fase in de samenwerking. Daaraan koppelt één van de initiatiefnemers ook een nieuw begrip voor de aanduiding van henzelf. Eerder waren zij zichzelf al beeldrijk gaan aanduiden als baronnen, met verwijzing naar de baron van Münchhausen. Nu introduceert één van hen in aanvulling daarop het begrip founding father. Het begrip wordt direct overgenomen en het beklijft. Tijdens de baronnenbijeenkomst van januari 2007 verwoordt één van hen de betekenis van dit begrip het meest helder: De initiatiefnemers vertegenwoordigen topclubs. Wij blijven ons verantwoordelijk voelen voor de beweging. Ik wil levenslang founding father zijn. Wat we hier hebben is uniek. Al met al wordt duidelijk dat de initiatieffase met de start van de sociëteit is afgerond. Er breekt een fase aan waarin de gezamenlijkheid een zekere omvang krijgt en waarin concrete werkvormen ontstaan. Daarbij ontstaat een zekere mate van stabiliteit en continuïteit. In deze fase ontstaat het begrip beweging. Het raakt verbonden aan het initiatief op het moment dat er een herkenbare entiteit met een zekere omvang is ontstaan. Mensen kunnen zich hierbij aansluiten en er deel van gaan uitmaken. 4.3 Opkomst en ontwikkeling van sociale bewegingen Sociale bewegingen horen tot de elementaire vormen waarmee mensen gezamenlijk stem geven aan hun verontwaardiging en zorg over rechten, welvaart en welzijn van zichzelf en anderen. Dit doen zij door deelname aan diverse vormen van collectieve actie, zoals manifestaties en straatprotesten. Daarmee maken zij hun verontwaardiging en zorg zichtbaar en doen zij een oproep om er iets aan te doen (Snow, 2004). In de literatuur worden verschillende typen sociale bewegingen onderscheiden. Deze typen sociale bewegingen ontstaan in verschillende perioden van de recente geschiedenis. De oudste van deze typen wordt gekarakteriseerd als politieke bewegingen. Zij ontstaan in het begin van de vorige eeuw. De arbeidersbeweging en de democratische beweging zijn hiervan de grote voorbeelden (Wieviorka, 2005, Touraine, 2002). Giddens (1990) beschrijft hoe ieder van deze bewegingen gericht is op de inperking van de macht van een belangrijke institutie zoals het kapitalisme en 99 HOOFDSTUK 4 de centrale beheersmacht van overheden. De leden van deze bewegingen hebben politieke motieven. Zij zijn gericht op een herverdeling van macht en op het doen afbrokkelen van instituties die bijdragen aan de centralisatie van macht. In de loop van de tweede helft van de afgelopen eeuw ontstaan de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen. Voorbeelden van dergelijke bewegingen zijn de vredesbeweging, de ecologische beweging en de vrouwenbeweging. Deze bewegingen worden in verband gebracht met culturele claims. Hun doelen zijn niet zozeer gericht op een herverdeling van macht als wel op het bereiken van ideële doelen die in verband gebracht worden met culturele vooruitgang (Giddens, 1990, Touraine, 2002, Bevington & Dixon, 2005). Anders dan de eerder beschreven politieke bewegingen wordt de kern van de werkzaamheid van deze bewegingen niet getypeerd door het proces van mobilisatie. In deze bewegingen gaat het om motivatie. Het gaat om het inspireren van mensen om tot nieuw gedrag te komen (Armstrong, 2008). De opkomst van deze nieuwe sociale bewegingen is door Touraine en door Wieviorka getypeerd als een richtingwijzer voor de ontwikkeling van een nieuw type samenleving. Daarbij zijn zij kritisch over het vermogen van deze bewegingen om de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Ze spreken van de afkalvende kracht van deze bewegingen en spreken over hun aftakeling en hun falen. Het derde type sociale bewegingen wordt niet met een eigen begrip aangeduid. In de literatuur is er sprake van een derde stroming. Deze stroming wordt gekenmerkt als anti-globalisatiebewegingen. De bewegingen die hiertoe behoren hebben opnieuw politieke eisen. Zij kanten zich tegen machtshebbers. Hun activisme is erop gericht de wijze waarop deze machtshebbers hun invloed uitoefenen aan de kaak te stellen. Hun claims liggen op het terrein van antiglobalisatie en antiterrorisme (Jordan et al., 2002, Touraine, 2002, Bevington & Dixon, 2005). Naast deze drie typen bewegingen signaleren Touraine (2002) en Wieviorka (2005) aan het einde van de afgelopen eeuw de opkomst van een nieuw type bewegingen. Het zijn kleinschalige verbanden die gericht zijn op het creëren van maatschappelijke veranderingen. Zij doen dit door vanuit een basishouding van eigen verantwoordelijkheid te kiezen voor vormen van zelforganisatie. Deze bewegingen worden door Touraine getypeerd als hoopvolle kleinschalige voorbeelden van onafhankelijk en autonoom activisme. Zij kenmerken zich niet zozeer doordat zij zich afzetten tegen de gevestigde orde. Hun kracht ligt erin dat zij hun energie richten op het opbouwen van een nieuwe orde die in lijn is met hun maatschappelijke verlangens. In lijn met de typering van de aard van dergelijke bewegingen door Touraine kunnen deze bewegingen gekenmerkt worden als autonome bewegingen. De potentiële vermogens van dergelijke autonome bewegingen sluiten aan bij de wijze waarop Giddens (1990) spreekt over sociale bewegingen. Hij dicht aan sociale bewegingen toe dat zij een visioen kunnen vormen voor een nieuwe wereldorde. Deze wereldorde schetst hij als het ontstaan van een pluriform sociaal leven dat zich 100 BEWEGING afspeelt tussen spelers die fundamenteel onafhankelijk geworden zijn van de machtsbasis van de bestaande instituties. In dit kader spreekt hij van een fundamentele maatschappelijke vernieuwing die hij karakteriseert als het toekomstvisioen van een postmoderne samenleving. Ondanks de aanvankelijke toon van hoop zijn Touraine (2002) en Wieviorka (2005) over de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bewegingen niet optimistisch. Zij signaleren dat veel van deze nieuwe sociale bewegingen niet tot wasdom en verbreiding komen. Een groot aantal van deze bewegingen krijgt een politieke lading en gaat zich oppositioneel gedragen. Andere bewegingen sterven een zachte dood. Door een recente verschuiving van de aandacht van het veld van de social movement studies ontstaat, in aanvulling op de voorgaande typen bewegingen, zicht op een vijfde type beweging. Deze verschuiving van aandacht bestaat erin dat er een interesse ontstaat om een brug te slaan tussen inzichten over sociale bewegingen en inzichten over cultureel georiënteerde institutionele veranderingsprocessen. Vanuit deze studies ontstaat zicht op bewegingen die veel sterker ingebed zijn in bestaande instituties, dan de bewegingen waar het veld van de social movement studies zich tot dan toe op heeft gericht (Lounsbury et al., 2003, Rao et al., 2000, Fligstein, 1996). Als voorbeeld van bewegingen die institutionele veranderingen tot stand brengen benoemen Rao et al. (2000) de kwaliteitsbeweging. Deze beweging gedraagt zich op de zelfde wijze als sociale bewegingen. Daarbij ligt haar voedingsbodem vooral binnen het domein van de betrokken organisaties. Een dergelijke beweging typeren zij als een consensusbeweging. Zo n consensusbeweging heeft ten doel een werkveld volledig te doordringen en daarbij gaandeweg verandering tot stand te brengen. Deze veranderingen zorgen voor omwentelingen op specifieke aspecten van het institutionele leven, zonder dat de fundamenten van het institutionele leven zelf aangevochten worden. Consensusbewegingen kunnen bijdragen aan het transformeren van bestaande praktijken. Dat doen zij door nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten die breken met geïnstitutionaliseerde handelingspatronen. Deze bewegingen hebben daarbij een tweevoudige rol. Ze ontmantelen bestaande stelsels van overtuigingen, normen en waarden en vervangen deze door nieuwe stelsels. Verder leveren zij de institutionele ondernemers die in staat zijn om kansen te ontdekken, nieuwe kaders te vinden voor het oplossen van problemen en die in staat zijn om samenwerkingsverbanden te mobiliseren.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks