Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

Category:

Technology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot
Transcript
5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot en met 24 februari 2017 een eerste Obligatielening Serie A uitgegeven voor een bedrag van Deze gelden zijn uitsluitend gebruikt voor het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Port, Likeuren, Wijn en andere zeldzame en/of oude alcoholische dranken. De Obligaties Serie B worden ook uitgegeven door de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V. (verder ook te noemen Old Liquors Invest zonder de toevoeging B.V.). De Uitgifte geschiedt in overeenstemming met dit Informatie Memorandum. De beslissing om Obligaties van Old Liquors Invest te kopen moet uitsluitend genomen worden op basis van dit Informatie Memorandum, Versie Dit versienummer staat rechts onderaan vermeld op elke pagina van dit Informatie Memorandum. De Obligatiehouders worden geacht en zijn verplicht, voor het aangaan tot de Aankoop van de Obligaties, alle hoofstukken uit het Informatie Memorandum zoals vermeld in de inhoudsopgave volledig te hebben gelezen en de inhoud te hebben begrepen. Er worden geen Obligatiebewijzen uitgegeven. De Obligaties zijn op naam in de vorm van registerinschrijvingen. Aan de Obligaties zijn geen zeggenschap stemrechten of vergaderrechten verbonden anders dan omschreven in de Obligatievoorwaarden. Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V. Werftseweg ZG Breda Nederland Telefoonnummer: Website: Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 5.1 Doel van de Uitgifte van Obligaties De Uitgifte van de Obligaties dient ter (mede)financiering van, en de ontvangen gelden hieruit worden uitsluitend aangewend voor de aankoop van zeldzame en oude alcoholische dranken zoals in dit Informatie Memorandum omschreven. 5.2 Tijdschema De te verstrekken lening door de Obligatiehouders is een lening op basis van een doorlopende Inschrijving en doorlopende Uitgifte van Obligaties vanaf de Uitgiftedatum en tot een nominaal bedrag van (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro) is bereikt. De looptijd van alle uit te geven Obligaties is 5 (vijf) jaar na datum van Uitgifte. 5.3 Aantal uit te geven Obligaties Vanaf de periode 25 februari 2017 worden (vierduizend negenhonderd) Obligaties uitgegeven, derhalve tot een totaal nominaal bedrag van maximaal (twee miljoen vierhonderdvijftigduizend euro). 5.4 Uitgifteprijs van de Obligatie De uit te geven Obligaties hebben een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) per stuk. De Obligatie heeft de volgende kenmerken: Serie : Serie B Nominale Waarde per Obligatie : 500 (vijfhonderd euro) Minimale afname : 1 stuk Looptijd : 5 jaar Aflossing Obligatie : 100% Vaste Rente per jaar op Obligatie : 8% (rentebetaling per kwartaal) 5.5 Toepasselijk recht De Obligaties worden uitgegeven onder Nederlands recht. 5.6 Valuta De Obligaties luiden in euro's. De stortingen op de Obligaties alsmede de Rente op en de Aflossingen van de Obligaties worden afgerekend in euro's. 19 5.7 Rentevergoeding Alle Obligaties zijn rentedragend over de Nominale Waarde (Inleg). De Rentevergoeding bedraagt 8% per jaar en vangt aan op de datum waarop de Obligaties zijn uitgegeven aan de Obligatiehouder. De Rentevergoeding wordt per kwartaal achteraf betaalbaar gesteld, telkens op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar en uitbetaald binnen 10 (tien) Werkdagen na afloop van een volledig kwartaal waarover de Rentevergoeding verschuldigd is. 5.8 Looptijd en vervroegde Aflossing De Obligaties hebben een looptijd van 5 (vijf) jaar, gerekend vanaf de Uitgiftedatum. Old Liquors Invest heeft het recht om na Uitgifte tussentijds vervoegd de Obligatielening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Bij geheel of gedeeltelijke Aflossing aan de Obligatiehouder wordt te allen tijde de uitgiftekoers van 100% gehanteerd vermeerderd met de eventueel nog verschuldigde Rente. 5.9 Aflossing aan het einde van de looptijd De Aflossing van de Obligaties geschiedt aan het einde van de looptijd van de Obligatielening. De Aflossing wordt betaalbaar gesteld op de Aflossingsdatum waarna Old Liquors Invest binnen 10 (tien) Werkdagen uitbetaalt. De Aflossing geschiedt tegen 100% van de Nominale Waarde van de Obligaties Verhandelbaarheid van de Obligaties De Obligaties zijn vorderingen op naam waarvan de overdraagbaarheid aan anderen is toegestaan. De Obligaties zijn niet genoteerd aan of toegelaten tot de handel op enige gereglementeerde markt of andere markt Verkoop van de Obligaties aan Old Liquors Invest B.V. Obligatiehouders die hun Obligaties willen verkopen hebben het recht vanaf 18 (achttien) maanden na datum van Uitgifte terugbetaling van de Nominale Waarde te vragen aan Old Liquors Invest. Old Liquors Invest verbindt zich uitsluitend de Obligaties in te nemen tegen de Nominale Waarde, zodra zij hiervoor minimaal (vijfhonderdduizend euro) aan liquide middelen beschikbaar heeft. In het geval dat 10% of meer van het uitstaande Obligatiebedrag door de Obligatiehouders binnen een periode van 24 (vierentwintig) maanden wordt aangeboden, vervalt deze verplichting tot terugname voor Old Liquors Invest. In geval van terugverkoop van Obligaties is de Obligatiehouder verplicht hiervoor een onkostenvergoeding van 5% van de Nominale Waarde te betalen met een minimumbedrag van 50 (vijftig euro) per terugbetalingstransactie. 20 5.12 Zekerheden en Pandrecht De voorraad oude dranken die met gelden van de Obligatiehouders wordt aangekocht en als speculatieve investering in voorraad wordt aangehouden, dient te allen tijde als eerste recht van pand ter dekking voor Rentevergoeding en Aflossing aan de Obligatiehouders. Old Liquors Invest levert hiervoor elk kwartaal aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest een wettelijk geregistreerde pandlijst van dranken welke als speculatieve investering wordt aangehouden. De verpanding (bezitloos Pandrecht op roerende activa (3:237 BW) vindt plaats tot meerdere zekerheid voor de voldoening van de Hoofdsom van alle Old Liquors Invest Obligaties en de Rentevergoedingen. Old Liquors Invest verplicht zich voorts ten opzichte van ieder van de Old Liquors Invest Obligatiehouders om, zolang Aflossing niet heeft plaatsgevonden, de alsdan verpande dranken niet met enig ander Pandrecht te bezwaren. De financieringsstructuur van Old Liquors Invest bestaat uit de Uitgifte van Obligaties alsmede uitbreiding van Eigen Vermogen. Old Liquors Invest heeft daarnaast geen langlopende schulden of externe financiers of hypothecaire leningen en zal deze ook niet aangaan gedurende de looptijd van de Obligatielening Register van Old Liquors Invest Obligatiehouders Old Liquors Invest houdt een Register van Obligatiehouders bij. Voor elke Inschrijving in het Register van Old Liquors Invest Obligatiehouders ontvangt de Obligatiehouder een digitaal bewijs van Inschrijving Nieuwsbrief en andere rapportages Old Liquors Invest vindt een transparante en heldere communicatie met haar 1789 Cognac Obligatiehouders belangrijk. Om dit te bevorderen zal ieder halfjaar een (digitale) nieuwsbrief en elk jaar gepubliceerde jaarcijfers (in een beveiligde omgeving van de website), verschijnen speciaal bedoeld voor Obligatiehouders. In deze nieuwsbrief worden de voornaamste ontwikkelingen rondom de Obligaties toegelicht. De eerste nieuwsbrief zal na afloop van het eerste volledige halfjaar na Uitgiftedatum verschijnen. Indien daar aanleiding toe is zal er ook op andere momenten aan Obligatiehouders worden gerapporteerd Jaarcijfers De Obligatiehouders worden naast de informatiestroom, zoals hierboven beschreven, minimaal 1 21 (één) maal per jaar door Old Liquors Invest geïnformeerd middels een jaarverslag van Old Liquors Invest met daarin de balans, de verlies- en winstrekening en een toelichting. Elk jaar zal binnen 6 (zes) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening door Old Liquors Invest worden opgesteld. Het boekjaar van Old Liquors Invest is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarstukken zullen beschikbaar worden gesteld in de beveiligde omgeving van de website Bestuur en Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest De Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest behartigt de belangen van houders van Obligatieleningen en houdt een overzicht en Register van Obligatiehouders bij. Het stichtingsbestuur is bij oprichting gevormd door de heer B.C.H. Laming. De overige zetel in het bestuur wordt gevuld, zodra alle uit te geven Obligaties zijn toegewezen en een geschikte kandidaat door een meerderheid van 51% van de Obligatiehouders wordt voorgedragen. Elke Obligatiehouder, niet zijnde een aandeelhouder, heeft per ingelegde c.q. gefinancierde bedrag van 500 (een vijfhonderd euro) 1 (één) stem, waarbij alle Obligatiehouders gelijke rechten hebben Vergadering van Old Liquors Invest Obligatiehouders Een vergadering van Old Liquors Invest Obligatiehouders zal worden gehouden (a) indien het Bestuur van de Stichting Old Liquors Invest Obligatiehouders dit wenselijk acht, of (b) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste 51% van het totale nominale bedrag aan uit te geven Old Liquors Invest Obligaties. Het zittende bestuur is derhalve verplicht alle Obligatiehouders uit te nodigen voor een eerste vergadering op het moment dat het totale nominale bedrag aan Obligaties is uitgegeven. Tijdens deze eerste vergadering worden bij een meerderheid (51%) van stemmen een tweede bestuurder gekozen, e.e.a. conform hoofdstuk 5, artikel Emissiekosten Er worden geen kosten voor de Emissie in rekening gebracht bij de Obligatiehouders Inschrijfprocedure Op de Obligatielening kan worden ingeschreven door middel van het invullen van een elektronisch inschrijfformulier op de website van Old Liquors Invest via: De Inschrijving staat open vanaf 25 februari 2017 op basis van een doorlopende Inschrijving en een doorlopende Uitgifte van Obligaties vanaf de inschrijvingsdatum 25 februari Old Liquors Invest behoudt zich het recht voor om de openstelling van de Inschrijving op elk door haar gewenst moment te beëindigen of de periode van Inschrijving te verlengen. Old Liquors Invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt. Inschrijving mag alleen plaatsvinden als de Obligatiehouders verklaren kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met de Obligatievoorwaarden en het gehele Informatie Memorandum te hebben gelezen en begrepen en zich door Inschrijving onherroepelijk akkoord verklaren met de inhoud hiervan Betaling en toewijzing Na afronding van de elektronische Inschrijving geschiedt de betaling elektronisch via ideal of via een bankoverschrijving (onder vermelding van volledige naam en adresgegevens) op IBAN: NL20 ABNA , ten name van Old Liquors Invest B.V. Na betaling van de Nominale Waarde worden de beschikbare Obligaties door Old Liquors Invest toegewezen en ontvangt de inschrijver hiervan per een bevestiging. De Obligaties zijn op naam in de vorm van registerinschrijvingen. Er worden geen Obligatiebewijzen uitgegeven. Na afloop van de wettelijke annuleringstermijn van 14 (veertien) dagen ontvangt de Obligatiehouder elektronisch (per ) een bevestiging van het nummer waaronder de Uitgifte van de Obligatie(s) is/zijn geregistreerd in het Register van Obligatiehouders Ontbinding Obligatiehouders kunnen zonder opgave van redenen de koop van de Obligaties ontbinden c.q. annuleren. Dit is mogelijk gedurende 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Obligaties zijn aangekocht d.w.z. vanaf de eerste kalenderdag die volgt op betaling voor de aankoop van de Obligaties. Het voor de betreffende Obligaties betaalde bedrag zal dan binnen 5 (vijf) Werkdagen worden teruggestort. Voor het gebruikmaken van annulering, c.q. het ontbindingsrecht, dient een gestuurd te worden aan Indien het ontbindingsrecht niet wordt uitgeoefend binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen dan is dit ontbindingsrecht c.q. annulering niet meer van toepassing Voorbehoud De maximale Uitgifte van de Obligaties bedraagt (twee miljoen vierhonderdvijftig duizend euro). Indien er sprake is van overtekening, zal toewijzing plaatsvinden op volgorde van 23 binnenkomst van Inschrijving. Old Liquors Invest behoudt zich het recht voor, de Aanbieding op elk door haar gewenst moment volledig of tijdelijk te stoppen of te beëindigen wanneer zij over voldoende liquide middelen beschikt. Old Liquors Invest heeft geen behoefte aan liquiditeit overschot indien er onvoldoende dranken in de markt te koop zijn. Ook wordt het recht voorbehouden Inschrijvingen niet in behandeling te nemen zonder opgave van reden en om zonder opgave van reden aan één of meer gegadigden geen of minder Obligaties dan gewenst toe te wijzen. Eventueel ontvangen betalingen voor Obligaties worden in dat geval binnen 10 (tien) Werkdagen terugbetaald, zonder Rentevergoeding Maatregelen indien niet tot het nominale bedrag wordt ingeschreven In het geval dat voor de Emissie niet volledig wordt ingeschreven heeft Old Liquors Invest dus minder kapitaal beschikbaar. In dat geval koopt Old Liquors Invest minder oude dranken dan in haar prognose is voorzien en heeft zij daardoor ook minder kosten, maar behaalt zij ook minder winst Investeerdersprofiel Door het risicodragende karakter van de Obligaties is het niet aan te raden dat een Obligatiehouder zich niet kan permitteren zijn gelden geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere potentiële Obligatiehouder dient te onderzoeken of hij/zij voldoet aan het hieronder aangegeven risicoprofiel voor Obligatiehouders en dient zich op de hoogte te stellen van de volgende zaken: - De Obligatiehouder heeft kennis genomen van de volledige tekst van het Informatie Memorandum inclusief alle Bijlage(n). - De Obligaties betreffen een risicodragende investering. - Er wordt sterk afgeraden om Obligaties te kopen met geleend vermogen. - De Obligatiehouder dient voldoende liquiditeit aan te houden om op de (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan zijn of haar financiële en andere verplichtingen, inclusief onvoorziene uitgaven. - De Obligatiehouder dient in het geval de Rentevergoeding en/of Aflossing lager is dan verwacht, het mogelijk te ontstane verlies te kunnen compenseren met zijn of haar vermogen en/of andere Inkomsten. - De Obligatiehouder is ervan op de hoogte dat de Obligatie een lange termijn investering inhoudt, aangezien de looptijd van de Obligaties 5 (vijf) jaar bedraagt. - De Obligatiehouder wordt geadviseerd vooraf onafhankelijk professioneel advies in te winnen, alvorens Obligaties van Old Liquors Invest te kopen. Op deze manier kan een verantwoorde afweging worden gemaakt of Aankoop van Obligaties past bij het persoonlijke risicoprofiel van de betreffende potentiële Obligatiehouder. - Door de Inschrijving op en/of de Aankoop van Obligaties verklaart een (potentiële) Obligatiehouder dat hij of zij deze verantwoorde afweging heeft gemaakt. 24
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks