Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

6. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 62 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
6. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ Mehmet Ali KAPAR Peygamberliğin Gelişi ve Da vet İslâm öncesi dönemde, risâlet sonrası getirdiği prensiplere aykırı davranışı olmayan Hz. Peygamber,
Transcript
6. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ Mehmet Ali KAPAR Peygamberliğin Gelişi ve Da vet İslâm öncesi dönemde, risâlet sonrası getirdiği prensiplere aykırı davranışı olmayan Hz. Peygamber, Alâk sûresinin ilk beş âyetinin inmesiyle kendisine risâlet görevi verildi. Üç yıllık gizli davet döneminde eşi Hz. Hatice ve çocukları başta olmak üzere ailenin birer ferdi sayılan Hz. Ali ve Zeyd b. Hârise de İslâmiyet i kabul etti. Ayrıca Hz. Ebû Bekir gibi yakın çevresinden O nu tanıyan, sır saklamasını bilen ve Cahiliye dönemindeki kötülüklerden ve bid atlardan uzak duran dostları Hz. Peygamber e tabi oldular. Hicretin 4. yılında; Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah a ortak koşanlara aldırış etme. 1 âyeti ile Önce en yakın akrabalarını uyar 2 âyetlerinin inzal buyurulmasıyla gizli davet dönemi sona ermiş; Safâ tepesinde; Ey Ka b b. Lüey oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın, Ey Hâşimoğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Abdüşems oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın. diye hitap etti ve devamla; Size şu dağın aşağısından birtakım süvarilerin gelmekte olduğunu haber vermiş olsam beni tasdik eder misiniz? diye sorunca cevaben; Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik dediler. Bunun üzerine, Öyle ise ben, sizler için şiddetli bir aza Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 1 Hıcr 15/94. 2 Şuarâ 26/214. 162 VAHYİN NÜZÛLÜNÜN YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.) bı haber veriyorum sözleriyle kavmi Kureyş, Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah ın elçisiyim. Allah a yemin ederim ki, uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi diriltileceksiniz, yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz hitabıyla da yakın akrabaları alenen davete muhatap oldu. Hz. Peygamber, tebliğ görevine başladığı günden itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle, büyük küçük ayırımı yapmadan müşrik, münafık, Ehl i Kitâb, ins ve cin herkesi İslâm a davet etti. Bu davet görevi Rasûlallah Medine ye hicret edinceye kadar devam etti. Bu davete zaman zaman kabilesinden ve ailesinden destek bulurken aleni davetten sonra ise, çoğu kez muhalefetle karşılaştı. Köle ve cariyelerden oluşan zayıf Müslümanlar başta olmak üzere güçlerinin yettiği bütün Müslümanlara ezâ ve cefâ yapmaktan geri durmadılar. Müşriklerin Hz. Peygamber e ve Müslümanlara bu baskılar devam e derken Rasûlallah ın izin vermesiyle 5. ve 6. nübüvvet yılında Müslümanlar Habeşistan a iki kez hicret etmek zorunda kaldılar. Kureyşliler in Habeşistan a giden Müslümanları geri getirme teşebbüsleri netice vermeyince bu defa 3 yıl devam eden ekonomik ambargo uyguladılar. Hz. Hamza ve Hz. Ömer in Müslümanlığı ile güç kazanan İslâmiyet in yaygınlaşmasına, büyük ümit besledikleri boykot olayı da engel olamadı. Hz. Hatice ve Ebû Tâlib in vefatı Rasûlallah ı derinden üzmüş olmasına rağmen insanları davet için arayış içinde olan Hz. Peygamber, Tâif e giderek Sakîf Kabilesi ni İslâm a davet etti. Ancak kabileyi yöneten üç kardeş liderin inatçı tavırları, Hz. Peygamber in orada çok zor anlar yaşamasına sebep oldu. Âdeta davet için yeryüzünde yolların kapandığı bir esnada Cenâb ı Hak O nu Mi râc ile ödüllendirdi. Bunu takip eden yıllarda çevre kabilelerden gelenler arasında yer alan Medineli Evs ve Hazrec kabilesiyle yapılan görüşmeler esnasında; Allah a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek, hiçbir hayırlı işte Rasûlallah a muhalefet etmemek gibi çok önemli şartların konuşulup kabul edildiği Akabe biatları sonucunda Medine ye hicretin yolu açılmış oldu. Önce ashabın daha sonra da öldürme HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ 163 ye muvaffak olamadıkları Hz. Peygamber in Medine ye hicretiyle 13 yıldır devam eden Mekke dönemi yerini Medine dönemine bıraktı. 3 Ehl i Kitab ile İlişkiler Hz. Peygamber in Mekke döneminde müşriklerin yanı sıra Ehl i Kitap olarak değerlendirilen Hıristiyan ve Yahûdilerle de ilişkileri olmuştur. Nitekim Mekke de inzal buyurulan Meryem, Enbiya, Zuhruf ve Kasas gibi sûrelerde Hz. İsâ, Hz. Meryem ve Hz. İsâ nın getirdiği prensipler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber in vahyin ilk günlerinde hanif olarak bilinen ancak Hıristiyan olduğu da söylenen veya Hıristiyan kültürüne vakıf olan Varaka b. Nevfel ile görüşmesi, Habeşistan dan gelerek Hz. Peygamber in huzurunda Müslüman olan Hıristiyan heyetin durumu Mekke dönemindeki Hz. Peygamber in Hıristiyanlarla münasebetlerini ortaya koymaktadır. Ayrıca Müslümanların iki kez Habeşistan a hicret etmeleri, Rasûlallah ın Medine ye hicretinin yedinci yılına kadar orada ikamet etmeleri bu ilişkinin önemini vurgulamaktadır. Bi setin altıncı yılında Bizanslıların Sâsânîlere yenilmeleri üzerine Mekkeli müşriklerin Müslümanları Ehl i Kitap olarak küçümseyerek; Sâsânîlerin Ehl i Kitap olan Rumları yendiği gibi biz de sizleri yeneceğiz diyorlardı. Ancak Cenâb ı Hak Rûm sûresini inzal buyurarak kısa zaman sonra Bizanslıların galibiyetini müjdelemişti. 4 Yine Hz. Peygamber in Tâif dönüşünde Müslüman olan, Utbe ve Şeybe nin köleleri Addâs da Hıristiyan idi. Hz. Peygamber in Mekke döneminde Yahûdilerle doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak Hz. Peygamber in kavminden görmüş olduğu çeşitli eziyetler karşısında Kur ân ı Kerim teselli olarak eski Peygamberlerin hayatlarından bahsetmiş, bu arada İsrâil oğullarıyla kavimleri arasında meydana gelen olaylar üzerinde durulmuştur. 5 Mekke de davetin ilerleyen yıllarında Mekke müşrikleri, eğitim ve öğretim yönüyle daha bilgili kabul 3 Bkz. Fayda, Mustafa, Muhammed (Hayatı), DİA, XXX/ , İst.2000; Bozkurt, Nebi, Küçükaşcı, Mustafa, Mekke, DİA, XXVIII/557, Ank Rûm 30/1 5; Özkuyumcu Nâdir, Asr ı Saadette Hıristiyanlarla İlişkiler, Bütün Yönleriyle Asr ı Saadette İslâm, II/ ,!st. Tarihsiz. 5 Özkuyumcu Nâdir, Asr ı Saadette Yahudilerle İlişkiler, Bütün Yönleriyle Asr ı Saadette İslâm, II/1188, İst. Tarihsiz.) 164 VAHYİN NÜZÛLÜNÜN YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ettikleri Medineli yahudilere Hz. Peygamber ve getirdikleriyle ilgili olarak; Siz Ehl i Kitapsınız. Sizin de Nebî ve Peygamberiniz vardır. Kendisine Allah ın peygamberi diyerek çıkan bu zât neyin nesidir? Siz bu hususta geniş bilgilere sahipsiniz. Aramızdan doğan peygamber hakkında ne diyorsunuz? Söyledikleri doğru mudur? Kendisi gerçekten Allah ın peygamberi midir? 6 gibi sorular yöneltmişler ve aldıkları cevaplar doğrultusunda Hz. Peygamber e karşı olumsuz tavırlar sergilemişlerdir. Davete Direniş ve Sebepleri Mekke müşrikleri diğer işbirlikçileriyle birlikte, Hz. Peygamber e ve Müslümanlara davet hayatı boyunca karşı çıktılar. Davetini engellemek için onunla tartışarak ve alay ederek, tehdit edip ezâ ve cefâ yaparak tepkilerini ortaya koydular. Hz. Peygamber i anlayamadılar ve davasından vazgeçirmek için para, kadın ve makam teklifinde bulundular. Rasûlallah a ve Kur ân a saldırdılar. Hz. Peygamber e mecnun, kâhin gibi sıfatlar taktılar, Kur ân a büyü ve eskilerin masalı demekten çekinmediler. Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı çıkıp davet hayatına engel olmalarının genel olarak sebeplerini şöyle sıralayabiliriz; putperest olan inanışlarına aşırı düşkünlükleri, Kâ be ye verdikleri önem, Hâşimoğullarına karşı rekabet duyguları, liderlik düşünceleri ve liderlerde aradıkları özellikler, ekonomik ve ticari kaygılar, putperestliğin ortadan kalkması hâlinde Arap kabileleri arasında itibarlarının kaybolacağı düşüncesi, Kur ân ı Kerim in putperestliği yermesi ve Kureyş büyüklerinin ahlâkî seviyelerini ve yaptıkları zulmü ortaya koyması, üstün davranışlar olarak kabul edilen müşriklerin örf ve âdetlerinin değersizliğini ortaya koyması. 7 Ayrıca bütün engellemelere rağmen Müslümanların sayısındaki artış ve Hz. Peygamber in Mekke toplumundaki risâlet öncesi dönemden itibaren devam eden yeri, itibarı ve O na duyulan güven, Mekke yönetiminin ve liderlerinin yıpranacağı endişesi, Arap toplumundaki içki, kumar, zina, yalan, asabiyet, kibir, haksız kazanç gibi zihniyet ve davranışları eleştirmesi, adalet, eşitlik ve hürriyet kavramlarını topluma yerleştirmesi Arapların Hz. Peygamber e karşı gelmelerine sebep olmuştur. 6 Atçeken, İ. Hakkı, Hz. Peygamber in Yahûdîlerle Münasebetleri, s. 75, İst Alâk 96/9 19; Kalem 68/10 16. HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ 165 Sonuç olarak diyebiliriz ki: Hz. Muhammed (s.a.v.), kabilesi tarafından hayatının bütün yönleri bilinen bir peygamberdi. Hz. Peygamber, başta kabilesi Kureyş olmak üzere çeşitli sebeplerle Mekke ye gelen diğer kabile ve topluluklara İslâm ı anlatma imkânı bulmuştur. Rasûlallah ın davet konusundaki bu gayret ve faaliyeti sonucu diğer kabileler de İslâm dininden haberdar olmuşlardır. Mekke de her geçen gün kadınıyla ve erkeğiyle İslâm a girenlerin sayısında artış ve bu artışa bağlı olarak Mekke deki zulme dayalı otoritenin bir gün çökeceği endişesi müşriklerin İslâm a ve Müslümanlara yaptıkları baskı ve zulmün dozunu arttırmalarına sebep oluyordu. Hz. Peygamber in Müslümanların Habeşistan a hicret etmelerine izin vermesi, davet için daha emin bir yer aramak maksadıyla Tâif e gidişi ve Akabe biatları sonucu Medine ye hicret emri vermesi müşriklerin baskı ve zulümlerinin şiddetini ortaya koymaktadır. Bu hicretler, can emniyeti adına ezâ ve cefâ dan kaçış değil, dinin korunması ve yaşanması adına alınmış tedbirlerdir. Hz. Peygamber in amacı; toplumda ikilik çıkarmak değil, inananları zalim kişilerin sultasından kurtarıp Allah ın hakimiyeti altında birleştirmektir. Çünkü O nun getirdiği hükümler, toplumda yerleşmiş ananeler değil akıl ve vahiy esasına dayanan prensiplerdir. Mekke toplumunda Müslümanlar arasında fakir ve yoksullar olduğu gibi zenginlerin olduğu da bir gerçektir. Zenginler mallarını infak ederek Müslümanların ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamışlardır. Toplumda ferdi olarak veya kabilesinden dolayı güçlü Müslümanların varlığı da görülmektedir. Ancak ister fakir, ister zengin, ister güçlü ister zayıf olsun bütün Müslümanlar canlarını dişlerine takarak Hz. Peygamber e karşı fedakârlıktan çekinmemişlerdir. Mekke toplumunda kardeşi Müslüman, anne babası kâfir, yine kendisi Müslüman çocukları kâfir olanlar olduğu gibi akrabalarından destek veya zulüm gören Müslümanların sayısının da az olmadığı görülmektedir. 166 VAHYİN NÜZÛLÜNÜN YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.) Mekke döneminde genel olarak inzal buyurulan âyetlere baktığımız zaman nübüvvetin önemine vurgu yapılıp tevhid ve inancı pekiştirici hükümler bildirilerek Allah a şirk koşmaktan sakındırılmıştır. Ahiret, Nübüvvet, cennet ve cehennem inancı ile insanların Allah a karşı hesap verecekleri gündeme getirilmiştir. Toplum düzenini ön plana çıkaran ahlâkî değerlere vurgu yapılmış, kız çocuklarını öldürmek, insan canına kıymak, baskı, zulüm, itham, cimrilik, yalan, kibir ve israf yasaklanırken, ana babaya ve akrabaya iyilik, yetimin malını gözetmek, ahde vefa, ölçüye tartıya dikkat etmek, emanete riâyet, iffet, infak ve şûra, necasetten sakınmak, beden ve nefislerin tezkiyesi, abdest, gusül, ve namaz emredilerek ibadet hayatı tanzim edilmiştir. Ayrıca yukarıda zikredilen içki, kumar, zina, yalan, asabiyet, haksız kazanç gibi zihniyet ve davranışlar eleştirilmiş, adalet, eşitlik ve hürriyet gibi kavramlar ve uygulamaları topluma yerleştirilmiştir. Mekke döneminde, Medine toplumunun alt yapısı oluşturulmuş, Hz. Peygamber e itaat ve dinî emirlere sadakatin en güzel örnekleri verilmiştir. Mekke Dönemi, Hz. Peygamber in vahiyle, insanlığın Kur ân ve Peygamberle buluştuğu dönemdir. Kaynaklar Atçeken, İ. Hakkı, Hz. Peygamber in Yahûdîlerle Münasebetleri, s.75, İst Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ, Ensâbü l Eşrâf, Thk: M. Hamidulluh, Mısır,1959. Bozkurt, Nebi, Küçükaşcı, Mustafa, Mekke, DİA, XXVIII/557, Ank Fayda, Mustafa, Muhammed (Hayatı), DİA, XXX/ , İst Hasan İbrahim Hasan,Târîhu l İslâm, Kahire,1964. İbn Habîb, Ebû Ca fer Habîb el Bağdâdî, Kitâbü l Muhabber, Beyrût,1941. İbn Hişâm, Abdülmelik, es Sîretü n Nebeviyye, Thk: Mustafa es Sekkâ vd. Mısır,1936. İbn İshâk, Muhammed b. İshâk, Sîratü İbni İshâk, Konya, İbn Kayyım el Cevziyye, Şemsüddîn, Ebû Abdillah Muhammed b. Bekr, Zâdü l Meâd fî Hedyi Hayri l İbâd, Mısır, İbn Kesîr, Ebü l Fidâ İsmâîl, es Sîretü n Nebeviyye, Thk: Mustafâ Abdü l Vâhid, Beyrût, İbn Sa d, Muhammed, et Tabakâtü l Kübrâ, Beyrût, 1968. HZ. PEYGAMBER İN MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ 167 İbnü l Cevzî, Ebü l Ferec, Abdurrahman, el Vefâ bi Ahvâli l Mustafâ,Thk:Mustafa Abdülvâhid, Mısır, İbnü l Esîr, İzzüddin Ebü l Hasan, Ali b. Ebi l Kerem, el Kâmil fi t Târîh, 1385/1965. İmâdüddin Halîl, Dirâse fi s Sîra, Beyrût,1977. Kapar, M. Ali, Hz. Muhammed in Müşriklerle Münasebetleri, İst Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Çev: M. Said Mutlu, Doç.Dr. Salih Tuğ, İst Önkal, Ahmet, Rasûlallah ın İslâm a Da vet Metodu, Konya, Özkuyumcu Nâdir, Asr ı Saadette Hıristiyanlarla İlişkiler, Bütün Yönleriyle Asr ı Saadette İslâm, II/ , İst. Tarihsiz. Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s , Ankara Süheylî, Ebü l Kâsım, Aabrurrahman b. Abdillah, er Ravdu l Unûf, Mısır, Taberî, Tarih, Ebû Ca fer, Muhammed b. Cerîr, Rârîhu r Rusûl ve l Mülûk, Thk: Muhammed Ebü l Fadl İbrâhim, Mısır,
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks