Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

7. Életmód és mindennapok 1945 után.doc

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
Életmód és mindennapok a Rákosi korszakban (1949-53) Rákosi és a hozzá legközelebb állók azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az országot viszonylag rövid időn belül a Szovjetunióhoz hasonlóra formálják. Ezért igyekeztek a mindennapi életet hozzáigazítani a szovjetunióbelihez. Az iskolákban kötelezővé tették az orosz nyelv tanítását; a mozik többségében szovjet filmeket játszottak, a könyvesboltokat ellepték a szovjet szerzők magyarra fordított könyvei. A sajtó csak olyan híreket közölt, amely
Transcript
  Életmód és mindennapok a Rákosi korszakban (1949-53) Rákosi és a hozzá legkzelebb állók azt a !élt t zték ki mag#k elé$ hog% az országot &iszon%lag r&idid'n bell a zo&*et#nióhoz hasonlóra +ormál*ák,  Ezért igyekeztek a mindennapi életet hozzáigazítani aszovjetunióbelihez. Az iskolákban kötelezővé tették az orosz nyelv tanítását a mozik többségében szovjet!ilmeket játszottak a könyvesboltokat ellepték a szovjet szerzők magyarra !ordított könyvei.A sajtó #sak olyan híreket közölt amelyek meg!eleltek a kommunista nevelés követelményeinek avilágban történt eseményekről #sak sz$kszav%an gyakran hazug tájékoztatás jelent meg. z országhatárát hermetik#san lezárták  & egyszer$ halandó nem utazhatott k'l!öldre.()*+,re az els' 5 é&es ter&  indulásának idejére az ország %jjáépítése jórészt be!ejeződött. A városokbanugyan még lehetett találni romos házakat de a vas%t a bányászat az ipar a mezőgazdaság termeléseelérte sőt némely ter'leten meghaladta a hábor% előtti szintet. A terv !ő #élkit$zése az iparosítás volt els'sorban a nehézipar els'dleges +e*lesztését irán%ozta el' . A !eszített iparosítási program és azegyoldal% nehézipar,központ%ság miatt azonban elhanyagolták a mezőgazdaság de még a könny$ipariágazatok !ejlesztését is.Az ipar !ejlesztéséhez sz'kséges összeget elsősorban a lakosságból préselték ki. ()-),től rendszeresséváltak a békekl!sn-*eg%zések  amelynek során a dolgozók !izetés'knek általában (+ ,át önkéntesenköl#sönadták az államnak mely /+ év alatt !izette vissza. A pia# szerepe a gazdaságban teljesen megsz$nt.  társadalom meg+éleml.tése & 012 3e#ski munkatábor& a rendszer ellenségei az 012 kezébe ker'ltek ill. a re#ski b'ntetőtáborba. 4Aki nin#s vel'nk az ellen'nk van56.Az ötvenes évek nagy vesztese a parasztság volt. 3ákosi már ()-7,ban meghirdette a mez'gazdaságkollekti&izálását mint a szo#ializmus !elépítésének elő!eltételét. 8ivel a parasztok nem hajlottak arra hogy önszántukból belépjenek a termelőszövetkezetekbe vel'k szemben elsősorban a gazdasági kényszer eszközét alkalmazták. 9evezették a ktelez' beszolgáltatás rendszerét . Ez azt jelentette hogy pontosanelőírták egy meghatározott !öldter'let után mennyi terméket kell #saknem ingyen az államnak leadni. 2a a parasztember beszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette végrehajtók jelentek meg nála akik elvittek mindent amit a házban találtak. Ebből az időből származik a lesöpört padlás ki!ejezés ami arra utal& avégrehajtók még a padláson szétszóródott b%zaszemeket is elvitték. :yakran elő!ordult hogy a beszolgáltatás után a parasztnak nem maradt egyetlen betevő !alatja sem. ;lyenkor vagy belépett a tsz,be vagy elment segédmunkásnak a nagy építkezések valamelyikére.A modern te#hnika hiányát a nagy számban rendelkezésre álló ol#só munkaerő pótolta. 2a nem is jól!izetett de valamilyen munkát mindenki talált magának még az ala#sonyan képzettek is. A modernizá#iós!olyamat ezekben az években !elgyorsult. Az ötéves terv !olyamán sok helyre lejutott a villany amigyökeresen átalakította a !alusi lakosság életét is. <yomában megjelent a mozi és a rádió.Elsősorban a városokban nőttek a lakosság kulturális igényei.  sz.nházakban bem#tatott darabok nag%része propaganda !élokat szolgált, /g%anez mondható el a kn%&kiadásról is, Az emberek táplálkozása lényegében visszaállt a hábor% előtti szintre. ;dőnként ugyan komoly élelmezésinehézségek támadtak országos átlagban mégis némi javulásról beszélhet'nk. ekkor vált ugyanisáltalánossá az zemi étkeztetés amelynek keretében az emberek többsége legalább napjában egyszer ol#són meleg ételhez jutottak. =iép'lt a gyermekétkeztetés hálózata is.  &árosi tmegkzlekedés 0 az állami támogatás hatására 0 rendk.&l ol!só&á mindenki által igénybevehetővé vált. 8egkezdődött a budapesti metró építése. z egészségg%i hel%zet *elent'sen *a&#lt,  Ebben nagy szerepet játszott az %j gyógyszerek > mindenekelőtt az antibiotikumok > megjelenése. Az általános ingyenes orvosi ellátás következtében  nagymértékben #sökkent a #se#semőhalandóság. Az orvosi rendelőkben kórházakban általánossá vált azs%!oltság.Az iparban a közlekedésben a kereskedelemben és a hivatalokban teljes körben bevezették a dolgozók nyugdíját ennek összege azonban #sekély volt.Az ötéves terv #élkit$zései nem voltak összhangban az ország teherbíró képességével. Az emberek életszínvonala egyre romlott eközben az %jságok tele voltak győzelmi kijelentésekkel. zemél%i k#lt#sz & 3ákosi aki ?ztálin legjobb tanítványának vallotta magát a propaganda számtalaneszközét bevetette önmaga népszer$sítése érdekében. <épszer$sítésére példátlan propagandakampány bontakozott ki. Ennek lett alárendelve hazánk kulturális élete. A 4böl#s vezető6 a 4dolgozók apja6 néven isemlegetett !őtitkár képe ?ztálin ar#képe mellett minden állami intézmény !alán ott lógott. <yilvános!ellépéseit az utolsó mozzanatig aprólékosan megtervezték gyakran !ényképezték !ilmezték egyszer$munkások vagy parasztemberek társaságában. @estmények szobrok százai kész'ltek róla valamint nagytanítómesteréről ?ztálinról. ;rodalmi alkotások zenem$vek kész'ltek di#sőítés'kre megrendelésre.1alóságos kulturális termelőmunka !olyt. A 4magyar ?ztálin6 beteges vezérkultusza az ()*/. már#ius ),énmegtartott +. sz'letésnapján teljesedett ki. 8agyarország egyemberként 'nnepelte a vezért& méltatták 3ákosi nagyszer$ tetteit és kiváló személyiségét. 8inden'tt !elállva tapsoló éljenző tömegvárta. Biszteletére számtalan kiadványt jelentettek meg ajándékok és jókívánságok tömegével árasztották el ar#képével bélyegsorozatot nyomtak valamint munkaversennyel kedveskedtek neki. Életmód és mindennapok a ádár korszakban emén% diktat2ra (195-3)  leszámolás az 5-os +orradalomban részt&e&'kkel (6ag% 7mre$ 8aléter ál)  :g%pártrendszer  8#nkás'rség#ha diktat2ra (193-;9)  193 amnesztia a politikai +ogl%oknak   z :6< elismeri a kádári 8ag%arországot 9ár az ()*,os !orradalom után a személyi kultusz k'lsőségeit mellőzték és a kollektív vezetés !ormáliskövetelményeit betartották valójában mégis eg%személ%i &ezetés  jött létre. :azdasági téren a rendszer kétségkív'l eredményeket könyvelhetett el. Az ()*C,ben > lényegében változatlan árak mellett > végrehajtott béremelések n&elték a m#nkások és alkalmazottak életsz.n&onalát . A beszolgáltatásirendszer pedig a parasztság helyzetére hatott kedvezően. Az életszínvonal emelkedésében jelentős szerepet játszott az a segítség amellyel a kommunista tömb valamennyi országa > k'lönösen =ína és a ?zovjetunió > segítette a =ádár,rendszert.()* után sajátos helyzet alakult ki a magyar mezőgazdaságban. A termelőszövetkezetek nagy része!elbomlott visszaállt a kollektivizálás előtti állapot. ()*7,ban 2*ra megind#lt a kollekti&izálás a parasztság termelőszövetkezetekbe kényszerítése. A !olyamat ()*),ben !elgyorsult tömegméret$vé vált. 6em hirdettek har!ot a k#lákok ellen megengedték hogy a tagok maguk válasszák meg vezetőiket a belépni nem akarókat nem vitte el az 012 és gazdasági kényszert sem alkalmaztak oly mértékben mintkorábban. A parasztok ellenállása is #sökkent& többség'k belátta a belépés elker'lhetetlen és aláírta a belépési nyilatkozatot. A mezőgazdaság átalakítása lényegében ()(,re be!ejeződött erre az időre amezőgazdaságilag m$velhető ter'letek döntő többségek a tsz,ek tulajdonába ker'lt.Az ()+,as évek elején miután be!ejeződött a !orradalom utáni konszolidá#ió !olyamata valamint amezőgazdaság átszervezése nyilvánosan soha ki nem nyilvánított kompromisszum alakult ki a társadalomés a hatalom gyakorlói között. Ezt egyrészt a kádári =ki nin!s ellennk$ az &elnk &an>  jelszó !ejezteki másrészt az hogy a lakosság jelentős része mindinkább távol maradt a politikától mintegy ráhagyva azta hatalom birtokosaira és visszavonult a magánéletbe a munkába. A lakosság elment a rítusszer$enismétlődő és többnyire )+,)* !ölötti részvételi arányt mutató választásokra az állami 'nnepségekre amájus elsejei !elvonulásra.  z életmód &áltozása a hat&anas é&ek kzepén kezd'dtt . :rre az id'szakra kialak#lt a mag%armez'gazdaság sa*átos modell*e$ amel% a nag%zem (termel'sz&etkezet) és a kiszem (háztá*igazdálkodás) kombiná!ió*ára éplt,  A magyar gazdaság az európai élvonalba k'zdötte !el magát. Ennek eredményeként megsz$nt a korábbi évekre jellemző élelmiszerhiány. Az 'zletekben bőségesen volt élelem méghozzá igen ol#só árakon. 8egváltoztak az emberek táplálkozási szokásai a h%s és h%skészítmények amindennapos étkezés elmaradhatatlan részévé váltak.Az életmód változását nagymértékben be!olyásolta a szabadid' megn&ekedése . Először az iparbanvezették be a szabad szombatot majd általánossá vált. A heti munkaidő -/ később -+ órára #sökkent. Aszabadidő megnövekedése a turizmus rohamos növekedését eredményezte. Ez egy'tt járt a korábbanszigor% utazási korlátozások enyh'lésével. Ezek az évek egész Európában a mindennapi életmodernizálásával jártak egy'tt és ez alól 8agyarország sem volt kivétel. A háztartásokban általánossá válta mosógép a porszívó és a h$tőszekrény használata. ='lönösen nagy jelentősége volt a televízióelterjedésének. A gondok és problémák ellenére 8agyarország ezekben az években jelentősen k'lönbözött a keleti tömbországaitól. 193-ban amnesztiában részeslt az 195-os +orradalom el.télt*einek dnt' tbbsége és arendszer tudomásul vette hogy az emberek nagy része nem marDista így nem követelte meg a lojalitáslátványos kinyilatkoztatását. 6em grd.tettek akadál%t a &allásg%akorlás 2t*ába és azt is elt$rték hogyegyes értelmiségiek időnként nyilvánosan tiltakoztak egyes intézkedések ellen. =ádár ános volt a keletitömb egyetlen vezetője akinek !ényképe nem !'ggött a hivatali szobák !alán. A nyugati világ értékelteezeket a k'lönbségeket. Ebben az időszakban az oktatás'gyre az állandó átszervezések re!ormok bevezetése volt a jellemző.=iszélesedett a közoktatásban részt vevők köre. ()/,ben a +els'oktatásban megszntették a származásszerinti kategorizálást$  ugyanakkor olyan !eltételeket igyekeztek teremteni hogy a munkás és parasztszármazás% !iatalok száma ne #sökkenjen az egyetemeken !őiskolákon. A szo#ialista országokban szokatlanul nag% #tazási szabadság is hozzájárult ahhoz hogy a polgárok ör'ljenek a rendszer kínálta előnyöknek s ne adjanak hangot elégedetlenség'knek. A szo#ialista tömb országaiba Fkivéve a ?zovjetuniót és ugoszláviátG piros %tlevéllel vízum nélk'l lehetett utazni. A nyugati országokba háromévenként , minimális valutakeret !elhasználásával , kék %tlevéllel mehettek azok akiket a rendszer arra alkalmasnak tartott.A magánsz!éra további erősödését jelentette a hét&égi telkek megszerzésének lehet'sége . A városi ember hétvégéit kis házának #sinosítására telkének m$velésére   !ordította. Ezzel nem #sak a nagyvárosi  betondzsungelnek !ordított hátat de a  társadalomból is kivonulhatott. Ehhez a#tóra  is sz'ksége volt s mivel az átlag!izetések    nem tették lehetővé ezeknek a javaknak az elérését a legtöbb ember t%lórázott a ?második gazdaságban?  próbálta jövedelmét kiegészíteni.  tel*es +oglalkoztatottság  elvéből nem engedtek. Hgy mindenkinek volt munkája. 8egind#ltak a lakásép.tési programok$  melynek következtében rengeteg lakótelep panellakás ép'lt. #lt2rpolitika 8agyarországon az %n. 2árom B 4ki!inomult6 változata a köztudatban A#zél :yörgynevéhez kap#solódik pedig már az ő !ellépése előtt is jól 4m$ködött6. A három B& tiltott t$rt támogatottm$vészeti alkotások.8o. a kelet,európai térségben a =leg&idámabb barakk>  lesz mivel nin#s olyan elnyomás terror mint atöbbi szo#ialista országban. 8agyarországon 4 g#l%áskomm#nizm#s 6 volt ami viszonylagos jólétet jelentett a keleti tömbön bel'l.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks