Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

7 UCHWAŁA Nr XXXII/227/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH. z dnia 30 grudnia 2008 r.

Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 8 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
7 UCHWAŁA Nr XXXII/227/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Łomianki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
Transcript
7 UCHWAŁA Nr XXXII/227/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Łomianki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), wykonując uchwałę nr XII/67/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Łomianki, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006r., Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Łomianki, zwany dalej planem Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 137 ha, położony w dwóch obrębach geodezyjnych: , Łomianki miasto, którego granice są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XII/67/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 października 2003r. Integralnymi częściami planu są: 1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu; 3. 2) część graficzna, na którą składa się rysunek planu, wykonany na wtórniku mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) dach stromy - dach, który spełnia jednocześnie warunki: połaci dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30 0, w przypadku górnej połaci dachu mansardowego - pod kątem większym niż 10 0, powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem; za dach stromy uważa się również dach w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu; 2) dach płaski - dach o spadku połaci dachowych do 10 0 ; 3) działka - jest to jedna lub więcej działek gruntu tworzących zwarty układ; 4) element wyposażenia przestrzeni publicznych - obiekt małej architektury, taki jak: ławka, kosz na śmieci, pojemnik na kwiaty, słup ogłoszeniowy, tablica informacyjna, barierka, pachołek; jak również: latarnia, przystanek komunikacji publicznej, budka telefoniczna, itp.; 5) istniejący stan lub aktualny stan w odniesieniu np. do zabudowy, granic własności, indywidualnych zjazdów, itp. - stan podczas sporządzania i w dniu uchwalenia niniejszego planu; 6) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, a także budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 7) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (usługową) - mieszkanie właściciela podmiotu gospodarczego, dozorcy lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania, przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 8) nieuciążliwa funkcja, w szczególności w odniesieniu do usług, produkcji i składów - sposób zagospodarowania, użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych, a której uciążliwość wszelkich działań realizowanych w ramach funkcji ogranicza się do granic działki własnej inwestycji; 9) przeznaczenie terenu - kategorie form zagospodarowania, działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczalne w danym terenie; 10) przeznaczenie terenu podstawowe - jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony ustaleniami planu; 11) przeznaczenie terenu tymczasowe - kategorie form zagospodarowania, działalności lub grupy tych kategorii inne niż przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, dopuszczone do lokalizacji w danym terenie w określonym horyzoncie czasowym; 12) przeznaczenie terenu uzupełniające - jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony ustaleniami planu; 13) stawka procentowa - wskaźnik ustalany planem, służący obliczeniu jednorazowej opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 14) Studium - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki; 15) teren - obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 16) usługi - działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi; 17) wskaźnik intensywności zabudowy - stosunek powierzchni brutto budynku do powierzchni działki budowlanej, na której jest on usytuowany. 2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres ustaleń planu obejmuje: 5. 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty budynków i wskaźniki intensywności zabudowy; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających przepisom odrębnym; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę wynikającą z wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 6. 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 5) przeznaczenie terenów, opisane symbolem literowym. 2. Ponadto na rysunku planu oznaczone zostały granice obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym granica pasa technologicznego linii energetycznej średniego napięcia. 3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są ustaleniami planu i mają charakter informacyjny lub doprecyzowują treść mapy, na której plan został sporządzony Plan stwarza warunki do realizacji określonych przez Studium polityk zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planu, który w całości położony jest w strefie 7, gdzie Studium przewiduje politykę dopełnień polegającą głównie na uzupełnianiu istniejącej zabudowy. 2. Plan ustala szczegółową strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru poprzez: 1) podział obszaru na tereny o różnym przeznaczeniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) wyznaczenie granic stref, obszarów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych lub chronionych ustaleniami planu. 3. Następujące określenia przeznaczenia terenu stosowane w uchwale oznaczają: 1) drobna wytwórczość - rzemiosło, rękodzieło oraz przetwórstwo płodów rolnych metodami nieprzemysłowymi; 2) usługi komercyjne - usługi służące zaspokajaniu popytu ludności, nastawione na przynoszenie dochodu i nie finansowane w całości lub części z budżetu samorządowego lub budżetu państwa; 3) usługi podstawowe - usługi służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności: sklep, apteka, punkt naprawy sprzętu, bar, kawiarnia, salonik z prasą, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, gabinet lekarski, salony odnowy lub pielęgnacji urody (fryzjer, kosmetyczka), kwiaciarnia, biuro rachunkowe, itp.; 4) usługi publiczne - usługi służące zaspokajaniu potrzeb ludności należące do zadań własnych gminy, finansowane w całości lub w części z pieniędzy publicznych; 5) usługi sportu i rekreacji - tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków: sportowych, sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i rozrywkowych. 4. Ustalenia ogólne planu w zakresie przeznaczenia terenu: 1) pod zabudowę usługową przeznacza się tereny oznaczone symbolami od U1 do U12; 2) pod zabudowę usług oświaty, sportu i rekreacji przeznacza się teren oznaczony symbolem UO/US; 3) pod zabudowę usług kultu religijnego przeznacza się teren oznaczony symbolem UK; 4) pod zabudowę usług pocztowych i telekomunikacji przeznacza się teren oznaczony symbolem U/T; 5) pod śródmiejską zabudowę usługowo-mieszkaniową przeznacza się tereny oznaczone symbolami od UM1 do UM15; 6) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną intensywną przeznacza się tereny oznaczone symbolami od MN1 do MN40; 7) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną intensywną - szeregową przeznacza się tereny oznaczone symbolami od MNi1 do MNi10; 8) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przeznacza się tereny oznaczone symbolem MW; 9) pod drogi publiczne wraz z infrastrukturą techniczną przeznacza się: a) teren oznaczony symbolem KDGP - droga główna ruchu przyspieszonego, b) tereny oznaczone symbolami KDZ1, KDZ2 - drogi zbiorcze, c) tereny oznaczone symbolami od KDL1 do KDL3 - drogi lokalne, d) tereny oznaczone symbolami od KDD1 do KDD47 - drogi dojazdowe; 10) pod ogólnodostępne ciągi pieszo-rowerowe przeznacza się tereny oznaczone symbolami od KX1 do KX11; 11) pod urządzenia infrastruktury przeznacza się teren oznaczony symbolem W - wodociągi. 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Zasady podziału nieruchomości gruntowych na działki budowlane: 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej oraz wymiar frontu - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów; 2) dopuszcza się powierzchnię działki budowlanej stanowiącą przynajmniej 80% minimalnej powierzchni działki budowlanej ustalonej planem dla terenu w przypadku, gdy: a) projekt podziału na działki budowlane został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami przed uchwaleniem niniejszego planu, b) dotyczy to co najwyżej jednej projektowanej działki budowlanej powstałej w wyniku podziału większej nieruchomości, c) dotyczy to działki budowlanej, której powierzchnia została ograniczona w wyniku przeznaczenia niniejszym planem części działki pod drogę publiczną. 2. Zasady wydzielania dróg wewnętrznych: 1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 8m, dopuszcza się 6m, jeżeli droga ma mniej niż 100m długości i obsługuje mniej niż 5 działek budowlanych; 2) maksymalna długość drogi bez przelotu 150m, wliczając długość placu do zawracania; 3) na końcu drogi bez przelotu należy wydzielić plac do zawracania samochodów osobowych, przy czym jeżeli droga obsługuje więcej niż 8 działek, plac powinien umożliwiać zawracanie samochodów ciężarowych. 3. Na terenach z istniejącą zabudową nowe obiekty oraz obiekty po przebudowie powinny być zharmonizowane z istniejącą w bezpośrednim sąsiedztwie zabudową znajdującą się w dobrym stanie technicznym, której parametry są zgodne z ustaleniami planu. Ponadto forma nowego obiektu, jego kolorystyka i użyte do wykończenia materiały nie mogą powodować nadmiernej ekspozycji obiektu w otaczającym krajobrazie. 4. Budynki jednorodzinne w układzie bliźniaczym i szeregowym powinny być ze sobą zharmonizowane, w szczególności: 1) zakaz różnicowania materiałów i kolorystyki pokryć dachowych; 2) zakaz różnicowania kształtu dachu od strony przestrzeni publicznej; 3) zakaz różnicowania koloru elewacji od strony przestrzeni publicznej. 5. Od strony drogi publicznej, zabudowę należy lokalizować wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy, chyba że za innym rozwiązaniem przemawiają istotne przyczyny, w szczególności konieczność ochrony istniejącego drzewostanu. 6. W przypadku dopuszczenia usług lub drobnej wytwórczości jako przeznaczenia uzupełniającego zabudowę mieszkaniową, te kategorie działalności należy lokalizować w parterze. 7. Zakaz na całym obszarze objętym planem stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych. 8. Zakaz na całym obszarze objętym planem zmian zagospodarowania terenu polegających natymczasowym składowania gruzu, części używanych samochodów i maszyn, zużytych opon, itp. 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego 1. Cały obszar objęty planem położony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego (zwanego dalej KPN); w celu zabezpieczenia obszaru KPN przed zagrożeniami zewnętrznymi nakazuje się stosowanie najlepszych dostępnych technik minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko - zarówno inwestycji jak i działalności powodujących zmianę zagospodarowania terenu. 2. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego: 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz innych zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi; 3) ochrona warunków siedliskowych istniejących zadrzewień oraz wartościowych pojedynczych drzew nieowocowych poprzez: a) zakaz utwardzania i innego ograniczania przepuszczalności gleby w promieniu 1 m od pnia drzewa o obwodzie powyżej 50 cm, b) zakaz prowadzenia robót ziemnych wymagających zastosowania sprzętu mechanicznego w odległości mniejszej niż 1,0m od pnia drzewa o obwodzie pnia cm, oraz w odległości mniejszej niż 1,5m od pnia drzewa o obwodzie pnia cm, oraz w odległości mniejszej niż 2,0m od pnia drzewa o obwodzie pnia powyżej 200 cm. 3. Zakazy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą: 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody; 2) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 3) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych; 4) realizacji inwestycji celu publicznego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem w przypadku braku alternatywnych rozwiązań, które w mniejszym stopniu naruszają standardy ochrony środowiska przyrodniczego; z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych dla terenów; 5) realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w przypadku braku alternatywnych rozwiązań, które w mniejszym stopniu naruszają standardy ochrony środowiska przyrodniczego. 4. W nawiązaniu do ustaleń ust. 2 niniejszego paragrafu, w celu ochrony walorów krajobrazowych, w szczególności istniejącego drzewostanu na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w toku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów obowiązują ustalenia: 1) do wniosku o wydanie zezwolenia należy obowiązkowo dołączyć szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów działki budowlanej inwestycji, wykonaną na aktualnej mapie zasadniczej wraz z oceną zdrowotności drzew i krzewów oraz dokumentacją fotograficzną drzew i krzewów wskazanych do usunięcia; inwentaryzacja musi być zweryfikowana w terenie przez organ wydający zezwolenie; 2) przed wydaniem zezwolenia niezbędne jest przeprowadzenie oceny zgodności z ustaleniami 12 ust. 1 pkt 6); 3) uprawomocnienie się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów następuje nie wcześniej niż uprawomocnienie się decyzji - pozwolenie na budowę; zabrania się usuwania drzew kolidujących z inwestycją przed uprawomocnieniem się decyzji - pozwolenie na budowę. 5. Usunięcie drzewostanu oraz inne działania, które w konsekwencji prowadzą do ustania lub zaburzenia procesów ekologicznych, ewentualnie istotnej modyfikacji krajobrazu - powinny być kompensowane przyrodniczo z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, w uzgodnieniu z właściwym organem. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 1. Na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne oraz obiekty lub budynki zaliczone do dóbr kultury współczesnej. 2. Plan ustala ochronę dóbr kultury - kapliczek, poprzez: 1) zakaz usuwania kapliczek; zmiany lokalizacji kapliczek jedynie w przypadku kolizji z realizacją inwestycji celu publicznego; 2) nakaz utrzymania kapliczek w dobrym stanie, zarówno technicznym jak i estetycznym; 3) zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 5m od ogrodzenia kapliczki lub od drzewostanu towarzyszącego kapliczce. 3. Plan ustala, że na rozbiórkę obiektów wybudowanych przed 1945 rokiem należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. 4. Na obszarze planu nie występują obiekty lub budynki zaliczane do dóbr kultury współczesnej. 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Plan ustala, że układ przestrzeni publicznych tworzą: 1) część pasa drogowego drogi krajowej nr 7 - teren oznaczony symbolem KDGP - służąca obsłudze ruchu lokalnego samochodowego, rowerowego i pieszego; 2) droga powiatowa 2420 W - teren oznaczony symbolem KDZ2 (ul. Rolnicza); 3) drogi gminne zbiorcze i lokalne - tereny oznaczone: a) KDZ1 - ul. Armii Poznań - droga zbiorcza, b) KDL1 - ul. Warszawska - droga lokalna, c) KDL2 - ul. Jedności Robotniczej - droga lokalna, d) KDL3 - ul. Sierakowska - droga lokalna; 4) drogi gminne dojazdowe - tereny oznaczone symbolami od KDD1 do KDD47; 5) ogólnodostępne ciągi pieszo-rowerowe - tereny oznaczone symbolami od KX1 dokx11; 6) Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe - teren oznaczony symbolem UO/US. 2. Plan ustala standardy zagospodarowania terenów publicznych: 1) docelowe oświetlenie terenu; 2) nakaz zharmonizowania: a) kolorystyki i rodzaju materiałów użytych do budowy nawierzchni, w szczególności chodników, placów, miejsc postojowych dla samochodów, b) kolorystyki i formy urządzeń wyposażenia ulicy lub ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego, c) kolorystyki i formy budowli i urządzeń technicznych typu: szafki energetyczne i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, itp., d) kompozycji roślinnej, w szczególności poprzez zachowanie jednorodności gatunkowej szpalerów, alei, żywopłotów; 3) nakaz zharmonizowania znaków informacyjno-plastycznych, takich jak: a) informacja adresowa na budynkach, b) informacja ulicowa w liniach rozgraniczających dróg w formie tablic, słupów lub w powiązaniu z elementami małej architektury, c) informacja kierunkująca w liniach rozgraniczających dróg w formie tablic, słupów, itp.; 4) zakaz umieszczania reklam: a) na kapliczkach i elementach wyposażenia przestrzeni publicznych, b) na drzewach, c) na budowlach i urządzeniach technicznych (stacje transformatorowe, szafki energetyczne i telekomunikacyjne, słupy, itp.), d) w miejscach zastrzeżonych dla znaków drogowych i w sposób utrudniający ich odczytanie, e) w miejscach, gdzie może to spowodować utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym; 5) umieszczenie reklam i znaków informacyjno-plastycznych w przestrzeni publicznej wymaga zgody Burmistrza; zakaz nie dotyczy słupów i tablic ogłoszeniowych; 6) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytania kompozycji przes
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks