Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

707per2018_NVB_hatarozat

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NVB
Transcript
    A Nemzeti Választási Bizottság  707/2018 . számú határozata    A Nemzeti Választási Bizottság a N. N.G. ( a továbbiakban: Beadványozó ) által benyújtott fellebbezés   tárgyában –  17 igen és 0 nem szavazattal  –  meghozta a következő   határozatot:    A Nemzeti Választási Bizottság a   Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 77/2018. (IV. 03.) számú határozatát megváltoztatja.    A Nemzeti Választási Bizottság   a kifogást elutasítja és N. N. G. bírság megfizetésére kötelezésé t mellőzi.    A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf. : 547., e-mail: nvb@nvi.hu).  A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 201 8. április 13- á n 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem   benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy –  a szakvizsga- bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával –   saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tá rgyi illeték - feljegyzési jog illeti meg.   Indokolás  I. [Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]  [1] dr. Szabó Ervin (a továbbiakban: Kifogástevő) a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje   2018. március 31- én kifogást nyújtott be a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.    2 törvény (a továbbiakban: Ve.) 209. § - a alapján a Ve. 2. § a ) és e) po ntjának megsértésére hivatkozással.  [2] Előadta, hogy Beadványozó 2018. január 26 - án megjelent az Orosházi Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahol ekkor az Orosháza Város Önkormányzatának képviselő - testületi ülése zajlott. Megzavarta és félbeszakította az ülést, majd Kifogástevő elé „ledobott az asztalra egy nyers, véres disznófejet úgy, hogy mindeközben különböző a becsületére sértő kijelentéseket tett”. Erről videofelvételt készített, melyet közzétett facebook oldalán az alábbi linken: https://www.facebook.com/pg/N%C3%meth - Norbert - 178342026105113/posts/.  [3] Kifogástevő előadta továbbá, hogy mindeközben Beadványozó   szórólapokat  is készít tetett, amelyek a rágalmazáson túl becsületét is mélyen sérti k. B izonyítékként mellékelt e a kampányeszköz egy példányát, melyet állítása szerint Beadványozó kb. 40-45.000 darabban állított elő   és azt a z adott választókerület 27 településén terjeszti.  A szórólap  szerint Kifogástevő „csicskáztató bűnözők ügyvédjeként : segített   abban, hogy rabszolgasorban tartsanak embereket, hogy elvegyék a nyugdíjukat, hogy döghússal etessék és rettegésben tartsák az áldozatokat”. Rákérdez arra, hogy Kifogástevő „kötött - e vádalkut, hogy mentse a bőrét”. Kifogástevő kifejti továbbá, hogy a szórólapon Beadványozó bizonyos iratokra is hivatkozik, valamint a szórólapra azt írt a, hogy „átadta saját magát a megfélemlített védenceinek”, majd  az alábbi üzenetet rögzíti: „annyit mondott, hogy azt üzeni a gazda, hogyha nem jól beszélünk, agyon leszünk verve” .  A szórólapon továbbá Kifogástevő montírozott arca látható, kezében egy véres levágott disznófejet és lábat tart. [4] Kifogástevő megítélése szerint a szórólappal Beadványozó egyértelműen megsértette a Ve. 2. § - ának a) és e) pontjait, „a jóhiszemű alapelvet, és a választás tisztaságát”. Ezért kérte, hogy az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a b) pont alapján tiltsa el Beadványozót a  jövőre nézve a facebookon a szórólapként is kiadott képek és a sajtótájékoztató, illetve a hivatalban megvalósított cselekedetét rögzítő videó közzétételétől, továbbá a d) pont alapján szabjon ki bírságot. [5]  Az OEVB 77/2018. határozatával 2018. április 3 - án a „választópolgári„ kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy a kifogás a képviselő - testületi ülés vonatkozásában elkésett , ugyanakkor a facebookon közzétett bejegyzésével, valamint a szórólapjával Beadványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontjai szerinti, a választás tisztaságának megóvása, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű  joggyakorlás alapelveit. Eltiltotta Beadványozót a további jogsértéstől, kötelezte, hogy a facebookról távolítsa el a Dr. Szabó Ervin képviselőjelölttel kapcsolatos 2018. március 14. és 2018. március 29. közötti időszakban közzétett bejegyzéseket, valamint 500.000, -  Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte.   II. [A fellebbezés tartalma]      3 [6] Beadványozó 2018. április 6 - án, a Fiatalok és Idősek Társadalmi Integrációja Párt képviselőjelöltjeként fellebbezést nyújtott be az OEVB döntése ellen, melyben előadta, hogy álláspontja szerint tevékenységével nem sértette meg sem a választás tisztaságának megóvása, sem a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezéseit. Kifogásolta, hogy Kifogástevő magánszemélyként nyújtott be kifogást, „holott ténylegesen jelölt”.  [7] Előadta továbbá, hogy az általa kifogásolt tevékenység Kifogástevő országgyűlési   képviselőjelöltségét érinti, azzal van összefüggésben. Álláspontja szerint jelen eljárás tárgyát képező szórólap tartalma nem téveszti meg a választópolgárokat és sem közvetlenül, sem közvetve nem korlátozza a választópolgári akarat kifejezését.  Álláspontja szerint minden választópolgárnak joga van tájékozódni a jelöltekről, azok tevékenységéről, személyükről annak érdekében, hogy megalapozott választópolgár  i döntést hozhassanak. Lehetségesnek véli, hogy „kissé erősnek tűnhet az általa gyakorolt k ritikus hangvétel, de az érintett ténybelileg   nem cáfolta a személyével kapcsolatos kritiká t ”.   Megítélése  szerint a választási ka mp ány része lehet az, hogy bármelyik jelölt vonatkozásában jelöltek, jelölő szervezetek kritikát fogalmazzanak meg, mivel a véleménynyilvánítás szabadsága kiemelt jogalkotói cél, különösen a választási időszakban.  [8] Kifejtette továbbá, hogy az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogás a képviselő - testületi ülés vonatkozásában elkésett, ugyanakkor tévedett a szórólapok tekintetében, mivel azok „jóval korábban készültek és kerültek kiosztásra, így a kifogás ebben a tekintetben is elkésett” . Hangsúlyozta, hogy az OEVB által  kiszabott bírság ot alaptalannak , túlzó nak és aránytalannak ítéli , mivel az OEVB nem értékelte azt a tényt, hog y Kifogástevő   Beadványozó „véleménye konkrét tartalma helyett a szórólapon lévő montázs megjelenési formáját kifogásolta,  azt tartotta sértőnek”. Továbbá álláspontja szerint az OEVB határozatában olyan kérdésekben is állást foglalt (személyiségi jogok) mel yek re hatáskörrel nem rendelkezik. Megjegyezte továbbá, hogy  a „kifogás állításával ellentétben nagyságrendekkel kevesebb szórólap készült, így az eleve kevesebb választópolgárhoz jutott el”.  [9] Fentiekre tekintettel Beadványozó kérte, hogy  a Nemzeti Választási Bizottság  a Ve. 231. § (5) bekezdé se alapján „elsődlegesen változtassa meg az OEVB döntését és a kifogás t utasítsa el, másodlagosan mellőzze a terhére megállapított bírság kiszabását” . III. [  A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai ] [10]  A fellebbezés az alábbiak szerint  megalapozott. [11] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.    4 [12] A Ve. 141. § -a alapján   kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása, vagy ennek megkísérlése céljából. A Ve. 140. § a) pontja alapján kampányeszköznek minősül a plakát. A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.  [13] Jelen ügyben a Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy a kifogásolt szórólap, a 2018. évi országgyűlési választások kampányidőszakában , a választásokon induló   képviselőjelölttel kapcsolatosan használt –   igen szélsőséges megfogalmazásokat tartalmazó - kampányeszköz. [14]  A Nemzeti Választási Bizottságnak jelen ügyben abban kellett állást f  oglalnia, hogy a kifogásolt szórólapokon szereplő megnyilvánulások a politikai közszereplők véleménynyilvánítási szabadsága tekintetében értékítéletként vagy tényállításként értékelhetőek - e. A kampánytevékenység gyakorlásához való jog ugyanis csak akkor sz ámíthat törvényes védelemre, ha az nem irányul a jog rendeltetésével össze nem egyeztethető célra, vagy nem sért más magasabb rendű jogi normát. [15]  A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozata felülvizsgálatának eljárásában irányadónak tekinti az Alkotm ánybíróság 2018 . március 27 - én, a Kúria - választási ügyben hozott Kvk.I V.37.367/2018 /2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elutasító - IV/569/2018.  AB határozato t (a to vábbiakban:  ABh.), amely döntésének jelen ügy szempontjából releváns megállapításai az alábbiak:  [16]  Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint , a politikai közszereplők vonatkozásában a kritika határai szélesebbek, mint más személyek esetében. Ugyanakkor a véleménynyilvánítási szabadság   által nyújtott oltalom szempontjából meg kell különböztetni a tényállítást az értékítélettől . M ivel az előző megléte bizonyítható, az utóbbié azonban lehetetlen. Így az értékítélet alkotmányos védelem alatt áll, a közszereplő becsületének csorbítására alkalmas hamis tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata azonban nem –   abban az esetben, ha a tényt állító, híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy közlése lényegét tekintve valótlan, vagy azért nem tudta, mert a tőle elvárható körültekintést elmulasztotta.  A z Alkotmánybíróság az 5/2015. (II. 25.)  AB határozatban és a 9/2015. (IV. 23.) AB határozatában is állást foglalt a politikai véleménynyilvánítás kérdésében, és azokban a korábbi kúriai gyakorlattól eltérő mércét határozott meg: a választási kampányidőszakban a jelöltek, közszereplők kritizálhatóságának a mércéjét megemelte.  [17]  Az Alkotmánybíróság kifejtette továbbá, hogy a közügyekkel összefüggő vélemények kinyilvánítását a szólásszabadság különös erővel védelmezi, és a közügyek megvitatásának lényegi részét jelentik a közügyek alakítóinak tevékenységét, nézeteit, hitelességét érintő megnyilvánulások: a társadalmi, politikai viták jelentős részben éppen abból állnak, hogy a közélet szereplői, illetve a
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks