Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 27 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar
Transcript
43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar normal dağılım göstermektedir. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, I. Bağıl ölçüt kullanılmıştır. II. Adayların % 0 si ön koşulu sağlamaktadır. III. Soruların en az yarısını doğru cevaplayanlar ön koşulu sağlamaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III - KPSS / EB-CÖ 4. Anekdot kayıtlarının güvenirliğini ve geçerliğini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi anekdotu yazan kimsenin kişisel yanlılığıyla ilgili değildir? A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış olması B) Olayın yazımı sırasında gerçeğin bazı yönlerinin atlanması veya değiştirilmesi C) Olay kahramanından söz ederken övücü ya da yerici sözcükler kullanılması D) Olay sırasında önem verilen davranışların daha dikkatle gözlenip ayrıntılı olarak yazılması E) Sadece olumsuz davranışların gözlenip kaydedilmesi D) II ve III E) I, II ve III 44. Genel yetenek testinde matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçmeyi amaçlayan bir araştırmacı, ilk olarak 80 soruluk bir sınav hazırlamış ve ön deneme uygulaması yapmıştır. Ön deneme sonunda iç tutarlık katsayısını 0,93 olarak hesaplamıştır. Sınavın cevaplanmasının çok uzun zaman aldığını gören araştırmacı, en düşük ayırt ediciliğe sahip 30 maddeyi sınavdan çıkarmıştır. Kalan 0 maddelik form için 0,8 olarak hesapladığı iç tutarlık katsayısını yeterli gören araştırmacı, testini bu şekliyle kullanmaya karar vermiştir. Bu araştırmacı ön deneme uygulaması ve devamındaki işlemlerde sınavının hangi özelliğini artırmıştır? A) Güvenirliğini B) Kapsam geçerliğini C) Kullanışlılığını D) Objektifliğini E) Yapı geçerliğini 46. Osman Öğretmen in elinde her bir konu için güçlük ve ayırt edicilikleri belirlenmiş maddeler yer almaktadır. Osman Öğretmen uygulayacağı sınavda dört konudan beşer madde kullanmayı planlamaktadır ancak ikinci konuyla ilgili elinde yeterli ayırıcılıkta madde olmadığını görür. Bunun üzerine ikinci konuya ilişkin sorular yerine, üçüncü konu kazanımlarını ölçmek üzere yazılmış ve yüksek ayırt edicilik sağlayan maddeleri kullanır. Osman Öğretmen in bu kararı sınavın güvenirliğini ve geçerliğini nasıl etkilemiştir? A) Güvenirliği etkilememiş, geçerliği artırmıştır. B) Güvenirliği artırmış, geçerliği etkilememiştir. C) Güvenirliği artırmış, geçerliği azaltmıştır. D) Güvenirliği ve geçerliği azaltmıştır. E) Güvenirliği azaltmış, geçerliği etkilememiştir. A 11 47. Bir öğretmen yıl sonunda, sözlü sınav puanlarını da dikkate alarak öğrencileri değerlendirmektedir. Öğrencilerin sözlü sınav puanlarını ise her ders sonunda sorduğu sorulara verilen cevaplara birer puan vererek elde etmektedir. Bu öğretmenin, öğrencilere her ders sonundaki değerlendirmelerin toplamıyla sözlü sınav notu vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek B) Öğrenciler arasında rekabet yaratmak C) Sınavın kapsam geçerliğini artırmaya çalışmak D) Sınava ilişkin kaygı düzeyini azaltmak E) Bireyler arası farkları ortaya koymak - KPSS / EB-CÖ 49. Öğrencilerin küresel ısınmanın getirdiği tehlikelerle ilgili ödevlerini inceleyen bir öğretmenin, ölçme sonuçlarına karışacak ölçmeciden kaynaklı hata miktarıyla ilgili endişeleri vardır. Puanlamasına karışacak olan öznelliği azaltmak isteyen bu öğretmene aşağıdakilerden hangisini yapması önerilir? A) Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanması B) Ödevin kapsamını genişletmesi C) Ödev konularını seçmeli olarak tasarlaması D) Ödev teslim tarihini öğrencilerle birlikte kararlaştırması E) Öğrencilerin düzeyine uygun ödev konuları vermesi 48. Bir öğretmen sınavında yer alan beş maddenin niteliğini incelemek amacıyla öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlar ile testin tümünden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır. Bilenle bilmeyeni en iyi ayırt eden maddeyi bu şekilde görebileceğini iddia eden öğretmen aşağıdaki katsayıları elde etmiştir. Maddeler 1 0, 2 2 0,1 3 0, 4 0, 6 0,7 Korelasyon katsayısı Bu öğretmenin en iyi ayırt edici olduğunu iddia edeceği madde hangisidir? 0. İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersine ilişkin bazı kazanımlar şunlardır: I. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. II. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır. III. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlara ulaşılma derecesini belirlemede kullanılabilecek en uygun yöntemdir? A) Sözlü sunum B) Yazılı yoklama C) Çoktan seçmeli test D) Öz değerlendirme E) Performans görevi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A 12 1. Bilişsel davranışların ölçülmesinde, ölçmenin geçerliğini artırmak için aynı sürede uygulanan uzun cevaplı yazılı sınavlara göre, kısa cevaplı maddelerden oluşan testler tercih edilir. Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısa cevaplı maddelerin kolayca cevaplanabilmesi B) Kısa cevaplı maddelere verilecek cevabın sınırlandırılmış olması C) Kısa cevaplı maddelerin çoktan seçmeli test maddesi köküne benzemesi D) Daha çok kısa cevaplı maddeyle kapsamın daha iyi örneklenebilmesi E) Kısa cevaplı maddelerle her düzeydeki davranışların yoklanabilmesi - KPSS / EB-CÖ 3. Bir ilköğretim öğretmeni öğrencilerinden yaptıkları ürünlerini, araştırma raporlarını, ünite testlerini ve etkinlik raporlarını bir dosyada toplamalarını ve sene sonunda kendisine teslim etmelerini istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu uygulamasının gerekçelerinden biri olamaz? A) Öğrencilerin kendi gelişimlerini takip etmelerini sağlamak B) Velileri öğrencilerde meydana gelen değişim ve gelişimler açısından bilgilendirmek C) En iyi dosyayı seçerek öğrenciler arasında rekabet ortamı oluşturmak D) Öğretim sürecini de değerlendirme sürecine katmak E) Öğrencilerin farklı özelliklerini ortaya çıkarabilmek 2. Öğretim sürecinde öz değerlendirme ve akran değerlendirmeye ağırlık veren bir öğretmenin bu uygulamasının öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Değerlendirme sürecinde sorumluluğu öğrencilere vererek iş yükünü hafifletmek istemesi B) Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını üstlenmesini planlaması C) Değerlendirme sonunda verilen kararların daha geçerli olmasına çalışması D) Verdiği notların öğrenciler tarafından beğenilmemesinden rahatsızlık duyması E) Değerlendirme sürecinin daha kısa sürede tamamlanması 4. Bir testten elde edilen puanların standart sapması küçük bulunmuşsa bu testi alan bireyler hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A) Ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. B) Bu tür testleri almaya alışmışlardır. C) Testi, verilenden daha kısa sürede cevaplamışlardır. D) Testte yer alan sorular kendi düzeylerine uygundur. E) Soruları cevaplarken gerçek performanslarını ortaya koymuşlardır. A 13 - KPSS / EB-CÖ. VE 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Altı maddelik bir sınavdan alınan puanlara ait frekans tablosu aşağıda verilmiştir. Puan Frekans SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Aşağıdaki tabloda aynı kapsamı ölçmek üzere tasarlanmış beş farklı test yer almaktadır. Bu testlerin her biri beşer adet çoktan seçmeli maddeden oluşmaktadır. Tabloda bu maddelerin güçlük indeksleri verilmiştir. Madde güçlük indeksleri Madde Madde Madde Madde Madde Testler I. 0,4 0, 0,6 0, 0,6 II. 0,4 0,8 0,9 0,7 0,3 III. 0,3 0,4 0, 0,2 0,9 IV. 0,8 0,7 0,6 0, 0,9 V. 0,2 0,4 0,3 0,1 0,. Bu sınav kaç öğrenciye uygulanmıştır? A) 6 B) C) 21 D) 26 E) III. testte yer alan en zor madde hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6. Bu puan dağılımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tek modlu simetriktir. B) Tek modlu sağa çarpıktır. C) Modu yoktur. D) Çift modlu simetriktir. 8. V. testte madde ayırt edicilik indeksi en yüksek olması beklenen madde hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) E) Çift modlu sağa çarpıktır. 9. Yukarıdaki testler içinde en kolay olanı hangisidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A 14 60. Bir yükseköğretim programında öğrencilerin genel notları ara sınavın % 40 ı ile genel sınavın % 60 ı toplanarak oluşturulmaktadır. Bu yükseköğretim programında geçme notu 60 olduğuna göre, ara sınavdan 4 puan alan bir öğrencinin dersi geçmesi için genel sınavdan en az kaç puan alması gerekir? A) 6 B) 70 C) 7 D) 80 E) 8 - KPSS / EB-CÖ 62. Fiziksel gelişimleri bakımından erkek ve kızların yaşlara göre boylarındaki artış miktarlarını en iyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 2 1 (Grafiklerde kesikli çizgiler erkekleri, düz çizgiler kızları göstermektedir.) A) B) C) D) E) Bir araştırmacı çocukların yaşa bağlı konuşma gelişimi örüntüsünü incelemek ister. Bu amaçla iki, dört ve altı yaşlarından ellişer çocuğu rastgele örnekleme yöntemiyle seçerek toplam çocuktan tek seferde veri toplar. Daha sonra verileri çözümleyerek farklı yaşlarda dil gelişimine ilişkin genellenebilir sonuçlar ortaya koyar. Bu araştırmacının kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Meta-analiz B) Kesitsel C) Örnek olay D) Nitel E) İzleme A 1
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks