Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A Kisbojtár, Szövegértés 4. Osztály

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kisbojtár
Transcript
  A kisbojtár (Nyírbátori népmonda alapján) A Nyírségen történt, hogy a kurucok elfoglaltak egy falut. Ha elfoglalták, a falu szélén mindjárt tábort is vertek. A labancok pedig két ravasz kémet küldtek a tábor felé, és a kémek az erdő sűrűjében éppen arról tanakodtak, hogyan kémleljék ki a kuruc tábort. Az erdő mellett Misi, a kisbojtár legeltette a teheneket. Amikor a sűrűből meghallotta a labancok suttogását, közelebb ment, s hát a kémek észrevették! De a két labanc csak kíváncsi kisfiúnak nézte Misit, és barátságosan szóltak hozzá. Aztán megkérték  , vezesse el őket a kurucok táborához, de úgy hogy senki ne lássa a közeledésüket. Jólvan, Misi elvállalta a vezetést, és megindult a két labanccal a kurucok tábora felé. Vezette őket árkon -bokron át, s addig bujkáltak ide-oda, míg végül a kisbojtár a két labancot Rákóczi testőrei közé vezette. A testőrök mindjárt foglyul ejtették a labancokat, és vitték őket a tisztek elé. A tisztek kihallgatták a kémeket. Megtudták tőlük, hogy a labanc sereg a következő napon fog támadni. Másnap aztán, amikor a labancok rohamra indultak, alvó kurucok helyett ugrásra kész sereget találtak. A kurucok körülfogták az egész labanc sereget és kit levertek, kit elfogtak. Misit pedig kitüntették, felvették a seregbe és jó katonát neveltek belőle. 1. Válaszolj a kérdésekre! Melyik vidéken játszódik a történet? ___________________________________ Ki a történet főszereplője? ____________________________________________    2. Válaszd ki és húzd alá Misi jellemző tulajdonságait!   engedelmes, erős, fiatal, öreg, bátor, gyáva, vakmerő, ag yafúrt, eszes, félelmetes hanyag 3. Írd le másképpen! tábort is vertek _______________________________________________________ kémleljék ki __________________________________________________________  barátságosan szóltak ____________________________________________________ árkon-bokron át _______________________________________________________  bujkáltak ide-oda ______________________________________________________  4. Egészítsd ki az olvasmány vázlatát! I. _____________________________________________________________________ II. _____________________________________________________________________ III. Misi jutalma. 5. Próbáld meg leírni az olvasmány tartalmát tömören (4-8 mondatban)!  ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________     ____________________________________________________ 6. Írd le egy mondatban az olvasmány lényegét!  ___________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________    7. Válasz ki a történethez illő szólást, közmondást! Húzd alá!   Többet ésszel, mint erővel.  Inába szállt a bátorsága. Legény a gáton. Lenyeli a békét.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks