Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A Nagy Terv GYŐZELMI NAPLÓ Szikszay Csaba

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
nhbgvfcd
Transcript
  Szikszay Csaba – www.tudatosan.hu – A nagy terv! “GYŐZE #A$%& Mire használhatod?Mindenkinek jól esnek az eredmények. Mindenkinek jól fogesni úgy visszagondolni az életére a mennyországból, hogyaz nem egy elfecsérelt idő volt és valamit hagyott magatán. ! győzelem lehet é #tő és lehet romboló hatású. $aé #tésre használod ezt a nagyszer% energiát, akkor ebből ana lóból ráláthatsz részleteiben, hogy csinálod, csináltadvagy hogyan csinálhatod és nem tolsó sorban miért&'rány a nyomtató()inyomtatva tollal*cerzával érdemes tovább olvasnod(  Szikszay Csaba – www.tudatosan.hu – A nagy terv! “GYŐZE #A$%& Bevezető +okat t%nődtem, gondolkodtam azon, mit jelentszámomra a győzelem. an-e értelme győzni( ajon az egygonosz rossz dolog vagy egy jóságos tndér. !rra kellettráj/nn/m, hogy korábban ezért t%nt gonosznak, mertnem voltam részese. !zt láttam, hogy nekem nincs és másnak van. 'rigyvoltam, mert nem járhat másnak, ha nekem még csaknem is lehetséges. 0elháborodtam még azon is, amikorvalaki fel szerette volna vázolni, mennyi minden van mégelőttem és a győzelemre talt. 0oggal, k/r/mmelragaszkodtam valami olyanhoz, ami nem a t/bbiekrőlszólt, hanem rólam. !z én veszteséghez, az én hiányérzetemhez k/tődőérzéseimhez és elké zeléseimhez. 1á kellett j/nn/m, hogya veszteség romboló erő, a győzelem edig é #tő,bármelyik oldalra állhatok. ! vesztesre nem sz#vesenemlékszik senki, a győztes edig bszke a múltjára éssz#vesen emlékeznek rá.$a 2e is olyan vagy, aki szeret ktatni és elgondolkodni,elmélylni /nmagában, viszont vagy annyira akaratos éskitartó, hogy be is fejezed, akkor vágj bele ebbe ana lóba. ! gondolataimat szamárvezetőnek szántam, azigazi tartalom és érték, a válaszaidban lesznek.3ekem 4 óra alatt sikerlt kit/ltenem és végiggondolnom,a győzelemhez társ#tott é #tő elké zeléseimet. 5gy ha vanmost 4 órád, vágj bele.  Szikszay Csaba – www.tudatosan.hu – A nagy terv! “GYŐZE #A$%& 0elkészlés$elyezd magad kényelembe. )a csold ki, halk#tsd le a telefonodat)a csolj be a nygodt hanglathoz k/tődő zenét( )ész#ts valami finom innivalót( 2edd félre az elvárásaidat($a felkészltél az indlásra la ozz(
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks