Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A. O. Veteriner Fakültesi /I. Şirurji Kürsüsü Prof Dr. B. S. Artun

Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 21 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A. O. Veteriner Fakültesi /I. Şirurji Kürsüsü Prof Dr. B. S. Artun TEKTIRNAKLILARDA SıK GÖRÜLEN. PROLAPSUS ANt VE PROLAPSUS REcTİ VAKALARı HAKKINDA MÜŞAHADELERİMİZ M. Temizer* Ö. Tekeli** Giriş Proplapsus
Transcript
A. O. Veteriner Fakültesi /I. Şirurji Kürsüsü Prof Dr. B. S. Artun TEKTIRNAKLILARDA SıK GÖRÜLEN. PROLAPSUS ANt VE PROLAPSUS REcTİ VAKALARı HAKKINDA MÜŞAHADELERİMİZ M. Temizer* Ö. Tekeli** Giriş Proplapsus Ani, Anus'un olduğu gibi dışarıya dönerek çıkması; Prolapsus recti ise, Rectum'un Anus yoluyla az veya çok bir kısmının dışarıya çıkmasıdır (4, 6). Bu hastalıkların oluşumu; çoğunlukla bakım ve beslenme hataları yüzündendirki; yurdumuzda bu türlü vakalara sık sık rastlanmaktadır. SEBEPLER: Hazırlayıcı ve yapıcı sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. HAZIRLAYıCı SEBEPLER: Musculus sphincter ani'nin gevşek olduğu durumlar. Rectum mukozasının kas tabakasıyla olan bağlantısının zayıflığı ve ayrıca periproktal bağ dokunun dayanıklılığının azaldığı hallerde görülür (2, 4, 6). YAPıCı SEBEPLER: Devamlı ve ileri derecedeki Constipation'larda, sancı esnasında, barsak nezleleri, Proctitis, diyareler, Rectum'da bulunan yabancı cisim, tümör ve parazitlerden ileri gelen irkiltiler, Rektum yoluyla ether verilmelerinde, Tympanitis, yatınimış vaziyette Castration ve Ovariectomie'lerde Prolapsus recti ve Pmlapsus ani husule gelmektedir (2, 4, 6). SYMPTOM'LAR Şekilleri çok değişiktir, silindirik, yuvarlak, manşet şeklinde, tırtıl kurdunu andırır görünüşte, sucukvari bir çıkıntı ile belirli 01- A. Ü. Vet. :Fak. II. Şirurji Kürsüsü ve Kliniği Profesörü A. Ü. Vet. :Fak. II. Şirurii Kürsüsü ve Kliniği Dr. Asislanı Tcktınıakhlarda Prolnpsııs Ani c Prolapsl1S Rccti 133 maktadır. Prolapse olan kısım, çoğunluk a~ağı doğru sarkık bir durumdadır, invagination'larda ise Mesenterium'un çekmesi ile yukarı doğruda yönelebilir (2, 6). Yukarıya veya aşağıya dönük olan Rectum kısmının bitim kısmında bir delik bulunm:. Yeni oluşmuş Prolapsus'larda mukoza normal renginde ve bütünlüğü henüz bozulmamıştır. Fakat çok geçmeden, Sphincter ani'nin basıncı ile değişikliğe uğramaya başlar. Venöz hyperemie ile birlikte mukoza gittikçe artan ödemli bir durum alır. Sağıtılması geciken ilerlemiş durumlarda; Excoriation'lar küçük veya büyük çatlak ve bazen yırtıklar, ulcuslar mucozada irili ufaklı nekrozlar, bazanda ince barsak prolapsusları görülebilir. Ağır vakalarda ise dışarı çıkmış olan bütün kitle mortifiye olduğu gibi hasta hayvan Peritonitis ve Septisemie sonucu ölüme gidebilir. PROGNOZ: Tektırnaklılarda nekadar erken sağıtılmaya başlanırsa prognoz o kadar iyidir. Prognoz; prolapsus'un tarzına, Prolapse olan kısmın az veya çokluğuna aradan geçen zamana ve sonradan şekillenen komplikasyonlara göre değişir (2, 3, 4, 5, 6). TEDAvt Profilaktik olarak; Prolapsusu oluşturan bütün hastalıkları bir an evvel ortadan kaldırmalı. Ağrılı operasyonlarda ıkınmalardan doğacak.zararları önlemek için kuyruğu büküp Anus üzerine kapatarak tazyik yapılmalıdır (2, 3, 6). Küratif tedavide ise iki yol vardır, Red (Reposition) ve tesbit. Yeni oluşmuş Prolapsus'lar kolayca red edilir ve nüksleride görülmez. Eskimiş vakalarda ise Prolapse olan kısımlar, kaynamı~ soğuk sularla yıkanarak temiz hale gelmesi sağlanır. Rahat ret yapabilmek için ya Extradural anestezi yahut % 2 Pantocain' ve Novocain ile mukoza tuşe edilerek anestezisi sağlanır (ı, 2, 4, 6). Sonra soğuk astrejan solüsyonlardan biri ile ıslatılmış temiz bir bezle, tümör periferden merkeze doğru muntazam tazyiklerle küçültülerek reddi sağlanır. Bazen mucoza kısmının kaymasını sağlamak için Pom. bonquee veya antibiotik bir pomat kullanılır. Pr9lapse olan kısım reddedildikten sonra el sokularak Rectum'- un Canalis pelvis'deki normal pozisyonunu alması sağlanmalıdır, değilse tekrar nüks ile karşı karşıya kalınır. 134 M. Temizer. Ö. Tekeli Sadece reddin kafi gelmediği. durumlarda, Anus kaslarından geçen tütün kesesi ağzı dikişi ile rectum içerde tesbit edilmiş olur. Dikiş bitince iplik, dışkının rahatlıkla çıkmasına mani olmayacak bir tarzda ve alt tarafta' fiyonk şeklinde düğümlenir (2, 3, 4, 5, 6). Şayet Rectumun reddi mümkün olmaz yahut geniş yırtılma ve nekrozlar 'varsa son çare olarak Prolabe olan kısım ampute edilir (2, 3, 4,' 5, 6). Bizim bütün vak'alarda başarııi olduğumuz ve öğütleyebileceğimiz usul ise şöyledir. Nekroze olmuş mucoza kısımlarının redden sonra hiç bir komplikasyona sebep olmamalarını gaye edinir. Önce ılık su ile, Rectumun içerde kalan kısmında biriken gaita lavmanla boşaltilır ve tümör kısmı kaynamış soğuk su ile yıkanarak temizlenir. Sonra ise tek veya iki elle tedavisi geciken Prolapse olmuş Anus ve rectum mucozası kavranarak geriye doğru muntazam tazyiklerle sıyırma ve sıkma hareketleri yapılarak şekillenmiş olan nekroz parçaları uzaklaştırılır. ~u anda husule gelebilecek hafif mucoza kanamaları ise önemli değildir. ~ekrotik kısımları uzaklaştırılan ve bu arada hacmi küçülen tümör kendiliğinde~ içeri girerek reddedilecektir. Bir veya iki defaya mahsus olmak üzere; redden sonra i %0 lik potasyum permanganat solusyonuyla lavajlar uygulanmıştır. ~aterya1 ve ~etot çalışmamız yılları arasında A. Ü. Yet. Fak. II. Şirurji Kürsüsü Kliniğine tedavi için getirilen 7 at ve bir merkep üzerinde yapılmıştır. Daha önce tavsiyesinde bulunduğumuz sağıtma usulüyle red di yapılan hastalar; hayvan sahiplerine i,5-2 saat bekletildikten sonra verildi ve tekrar kontrole getirmeleri tenbih edildi. Ayrıca üç dört gün hasta hayvanları barbütajlarla beslemeleri öğütlendi. Bütün hastaların kontrollarında ise; yeniden nüks'leri ve hiç bir kompiikasyonla karşılaşılmadı. Yak'a i tarihinde; 44 protokol numaralı 6 yaşında yerli demiri kır at tedavi için Kliniğimize getirildi. Aldığımız anamnezde; iki gün evvel sancı sonucunda orta derecede rectumun Problabe olduğunu öğrendik. Ayrıca hayvan sahibi reddedebilmek için bir çul parçasıyla şiddetle tazyik ederek bir kaç yerinden mukozada derin olmayan küçük yırtık ve sıyrıklara sebep olmuş. Muayenemizde bundan başka Prolapse olan Rectum kısmının, hayvan yatıp kalk- i Tektırnaklılarda Prolapsus Ani ve Prolapsus Reeti tıkça toz toprak, saman parçaları ve dışkı bulaşıklarıyle kirlendiği görüldü. Üç dört yerde orta büyüklükte nekroz odakları tesbit edildi. Hayvan travaya alınarak ılık su ile bolca lavman yapıldı. Kaynaınış soğuk sularla Problapse olan Rectum kısmı. tamamen yıkanıp temizlendi. Yıkanıp, % o 1 süblüme solusyonundan geçirilen elle tümör kavrandı ve sağ elin baş parmağı ile biraz büyükolan nekroroza uğramış mukoza kısımları yavaş yavaş ayrılarak uzaklaştırıldı. Sonra her iki elin yardımıyla kontrollu bir.vaziyette tümör kaidesinden uca doğru muntazam tazyiklerle sıyrıldı. Bunun sonucu küçük nekroz adacıkları ayrılmış ve tabiatı bozulmuş mucoza kısımları uzaklaştırılarak küçülen tümör hafif itmelerle kolayca ret edildi. İrigatör'e konan % o 1 lik Potasyum Permanganat ile lavaj yapıldı. Hasta hayvan 1,5-2 saat klinikte bekletildi; 2-3 gün kepek çorbasından başka birşey verilmemesi ve tekrar kontrola getirmesi tenbih edilerek gönderildi. Sonraki kontrolda ise nüks görülmedi. II i 1-III-1966 tarihinde 336 protokol numaralı 9 yaşında yerli doru at tedavi için kliniğimize getirildi. Alınan anamnez ve yapılan klinik muayene sonunda; ileri derecede kaşektik olanenteritis'li doru atta üç gün evvel şekillenmiş oldukça hacmi geniş nekroz odakları olan Prolapsus recti görüldü. Tümör oldukça kirli ve çoğu yerlerine saman parçaları yapışmış bir vaziyette idi. Önce ılık sularla bunlar ıslatılarak ayrıldı sonra ılık suyla lavman ya.pıldı. Tekrar tümör kay-o namış soğuk suyla iyice yıkanarak temizlendi. Bilinen usulle yine Prolabe olan Rectum reddedildi. 2 saat sonra sulu gıda verilmek şartıyle tekrar kontrola getirilmek üzere gönderildi. İkinci kontrolda nüks görülmedi. III tarihinde 1085 protokol numaralı 7 yaşında al at tedavisi için kliniğimize getirildi. Hayvan sahibinin ifadesine göre 2 gün önce geceleyin Problapsus Recti olmuş ve sebebini bilmiyorlarınış. Reddetmek. için zeytin yağına batırılmış bezlerle epeyce uğraşılınış ve mucosada oldukça hırpalanmış bir vaziyette idi. Tümörgenellikle daha koyu bir renk almış ve hafif kokuda gelmekte idi. Derhal yıkanıp temizlendi, lavmanı yapıldı ve dikkat ederek bilinen usulle reddi sağlandı. Yalnız mucoza tahrip edildiği için iki defa % o i lik Potasyum permanganat solüsyonuyla lavaj ı yapıldı. -Tekrar kontrolda nüks görülmedi. 136 lll. Temi.zer - Ö. Tekeli LV tarihinde 1253 protokol numaralı 6 yaşında yerli boz merkep tedavi için kliniğimize getirildi. Uzun zamandır konstipe olan merk epte üç gün evvel Prolapsus Recti oluşmuş. Hayvan sahibi zeytin yağına batırılmış bezle ret için bir haylı uğraşmış, fakat muvaffak olarnamış. Çeşitli yerleri nekroza uğramış ve çok kirli olan mucoza yıkanarak temizlendi. Lavman yapılarak tek elle tümör, kaideden uca doğru sıyrılarak nekroze kısımlar uzaklaştırıldı. Sonunda Prolapse olan rectum kısmı kendiliğinden içeriye girdi. Gıda şekli bunada sağlık verildi. Kontrolünde ise nüks görülmedi. V 3- i i- i 966 tarihinde 1465 protokol numaralı 8 yaşında yerli doru at tedavi için kliniğimize getirildi. İki gün evvel şekillenen Prol~psus Ani'yi reddedebilmek için hayvan sahibi uygun olmayan şekilleri deneyerek mukozayı hayli zedelemiş. Lavmandan sonra, tümör'ün dezenfeksiyonu sağlandı. Nekroza uğramış kısımlar uzaklaştırılarak Prolapsus ani red edildi. Kontrolda ise nüks görülmedi. VI i 967 tarihinde, i 996 protokol numaralı 5 yaşında yerli doru at tedavi için kliniğimize Polatlıdan getirildi. Uzun zamandır. enteritis ve diareli olan at üç gün evvel şiddetli ıkınmalar sonucu Prohi.psus recti şekillenmiş. Orada yapılan müdahaleler sonuç vermeyince kamyonla kliniğimize' getirildi. Gerek oradaki çabalar ve gerekse hayvamn yatıp kalkmaları esnasında tümör mukozası çok kirli, yer yer kanamalar husule gelmişti. Bu hastayada aym işlemler uygulanarak reddi sağlandı. Hasta iki gün kliniğimizde alıkonarak hem kontrolü yapıldı hemde % o i Potasyum permanganat solüsyonu ile lavaj yapıldı. Bu arada enteritis ve diare'nin tedavisine başlandı. Hasta hayvan bir hafta sorlra şifa ile taburcu edildi. ' VII i 0-6- i 967 tarihinde 553 protokol numaralı 7 yaşında yerli demimiri kır at tedavi için kliniğimize getirildi. İleri derecede konstipe olan hayvanda bir gün evvel Prolapsus Ani şekilleniyor. Hayvan sahibinin yaptığı basit müdahaleleler sonuç vermiyor. Daha e\ -veldeprolabe olan hastanın, Rectum içerisinde sıkışıp kalan gaita yumakları lavmanla ve biraz el yardımıyla boşaltıldı. Prolabe olan Anus'un dezenfeksiyon'u yapılarak tek elin yardımıyla bilinen usulle reddi sağlandı. Konstipasyon'u giderici ilaçların yam sıra gıdası düzenlendi. Kontrolü için geldiğinde nüks görülmedi..r Tektımaklılarda Prolapsu6 Ani ve ProlapsII6 Reeti 137 vın 3 i -8- i 967 tarihinde 860 protokol numaralı 9 yaşında yerli doru at tedavisi için kliniğimize getirildi. Şiddetli bir sancı sonucu şekillenen Prolapsus recti vak'ası bize ancak dördüncü günü getirildi. Tümör'ün hacmı iyiden iyiye fazlalaşmış, mukozanın rengi bir hayli koyu ve geniş nekroz odakları mevcuttu. ılk anda sancı semptomunu ortadan kaldırmak için 3 ml. % 5 lik Novalgin'den damar içi enjekte edildi. Lavmandan sonra, bilinen yolla Prolapsus Recti reddedildi. Kontrolda nüks görülmediği gibi, sancı tedavisi takip olundu. Sonuç Kliniğimizde yeni uygulanmasına başladığımız bu tedavi metoduyla 7 at ve i merkepte çok iyi neticeler aldık. Bu usuııe tedavisi yapılan vak'aların 2. Prolapsus ani ve 6. Prolapsus recti idi. Sonraki bütünkontrollarınıızda ise hiç bir nüks olayı ile karşılaşmadık. Tartışına Gerek Prolapsus ani ve gerekse Prolapsus recti'nin öğütlediğimiz metotla sağıtılmalarından iyi sonuçlar aldık. Yaptığımız tedaviyi tamamlamak için Rectum'un tesbiti gibi ikinci bir müdahaleye ihtiyaç kalmadı. Dolayısiyle M. sphincter ani'ye dikiş konmadığı için az dahi olsa zedelenmesi önlenmiş oldu. ılerlemiş Prolapsus vak'alarında görülen mucosadaki nekrotik kısımların parmakla dikkatlice ve yavaş yavaş ayrılması yabancı cisim tesiriyle ilerde doğabilecek komplikasyonları önlemek bakımından çok faydalı olmaktadır. Nekrotik dokular ayrılırken; bir elle veya iki eııe geriye doğru yapılan sıyırmalar esnasında ödem kaybolmakta ve dolayısıyla red çok çabuk husule gelmektedir. Zaten bu sıyırma hareketleri esnasında duyduğu hafif ağrılardan dolayı hayvan ıkınma fiilini bırakmakta dolayısıyla kolay husule gelen redden sonra nüks görülii).emektedir. Özet Kliniğimize tedavi için gelen 6 Prolapsus recti ve 2 Prolapsus ani vak'alannda yeni uyguladığımız tedavi yoluyla tam olumlu sonuç aldık. Buna göre; tümör mucozasında şekillenen nekrotik fuayyeleri uzaklaştırırken, eııe yapılan geriye doğru sıyırmalar sonunda 138 :\1. Tenıizer - Ö, Tekeli Prolapsus recti'deki oluşmuş olan ödem küçüldüğünden red kolaylıkla husule gelmektedir. Ayrıca sonraki kontrollarda 'hiç bir nüks vak'asıyla karşılaşılmadl Sumınary Observations about the proiopsus ani and recti, which is comınonly seen, in horses and dankeys Wc have taken exactly good results on the treatment of six pro. lapsus rccti and two prolapsus ani cases, applying our new treatment manuer. According to this: While taking out the mucosal nccrotic. patches by hand manipulations which is done to the backward position, hence the oedema of the prolapsus shrinks, and rejection becomes by itself. We have not met any relapse in our controls. Literatür i - Artun, B. S. (I 964): Evcil Hayvanlarda Operasyon,Bilgisi (Ders TT kitabı), A. v. Yet. Fak. Yay. A. U. Basımevi, Başer, T. (1955): Operas..yon Bilgisi, Cilt III, A. Ü. Vet. Fak. Öğ. Yay., ,. 3 - Berge, E. ve MülIer, H. (1965): Lehrbuch der Speziellen Chirurgie für Tierarzte und Studierende, Ferdinand Enke Yerlag Stutgart, Berge, E. ve Westhues, M. (1956): Tierarztliche Operationslehre, Paul Parey in Berlin und Hamburg, O'Conner, J. J. (1950): Dollm s Veterinary Surgery, Fourth Edition, Alexander Eger İnc. Chicago, Öktem, B. (1964): Özel Şirurji (Göğüs ve Karın Hastalıkları ders kitabı), A. Ü. Yet. Fak. Yay., A. Ü. Basımevi, razı Dergi razı Kuruluna günü gelmiştir. Tektırnaklılarda Prolap'u, Ani ve Prolap,,,, Recıi 13'l Vak'a : 4 (Casc: 4) Prat.: 1253 (Port.: 1253) Pro1apsus Reeti (Prolapse of the Reetum) Tedaviden önee (Before treatment) Tedaviden sonra (Mter treatment) 140 M. Temizer. Ö. Tekeli Vak'a : 6 (Case G) Prot.: 1996 (Port.: 1996) Prolapsus Reeti proıaps~ of the Recıum) Tedaviden önee (Befare treatment) Tedaviden sonra (After treatment)
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks