Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ

Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
PŘÍLOHY A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM B. PODKLAD PRO ROZHOVOR S METODIKEM PLÁNOVÁNÍ C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ D. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z DOKUMENTACE KLIENTŮ
Transcript
PŘÍLOHY A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM B. PODKLAD PRO ROZHOVOR S METODIKEM PLÁNOVÁNÍ C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ D. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z DOKUMENTACE KLIENTŮ E. PŘEHLED DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VYBRANÝCH DO VÝBĚROVÉHO SOUBORU F. VZOR VYPLNĚNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 1 G. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 2 H. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 3 I. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 4 J. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 5 K. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 6 L. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 1 M. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 2 N. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 3 O. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM VSTUP POSTOJE/ VZTAH/ NÁZOR/ ZKUŠENOSTI Jak plánování rozumí Jak by vysvětlil/a, co to z jeho/jejího pohledu je a k čemu to je - (doptat se - připadá jí/mu to užitečné nebo zbytečné) (Myslí, že to má nějaký smysl nebo význam jaký? chápou to ostatní v zařízení stejně? (proč to dělají jakou roli v tom hraje to, že to požaduje inspekce, že to chce vedení, považují to za zbytečnou administrativu?) Pomáhá mu/jí vytvořený plán v něčem? V čem konkrétně? (při plnění přání klienta, rodiny, při řešení problému v práci s klientem např. neklidu, odcházení, projevům agrese, problémům s jídlem, s mobilitou apod.?) Co jí/mu brání a co pomáhá Je něco, co v IP brání? narazil/a na těžkosti? ví vždy, co má dělat? Co dělá, když ne? (PODPORA) (Máte se na koho obrátit v případě potřeby? - kam se podívat) Kdybyste si mohl/a vybrat nějaký kurz, který by vám pomohl v práci a v plánování, co byste se chtěl/a ještě přiučit? (ZNALOSTI/ DOVEDNOSTI) Pomohlo by mu/jí něco, aby to mohl/a dělat lépe? (Má na to dostatek času?) (PODMÍNKY) OSOBY SE SYNDROMEM DEMENCE (specifika) jak plánování s osobami s demencí probíhá? v čem myslí, že je to u osob s demencí jiné než u lidí bez demence? (liší se také v něčem plánování v jednotlivých stádiích demence a v čem?) POSTUP Poznávání klienta je nějaký zvláštní způsob, jak daného klienta poznává a jak zjišťuje informace o klientovi ( co jí/mu v tom pomáhá) ( od koho nebo odkud získává informace?) Komunikace s klientem využívá nějaké techniky, jak naváže kontakt s člověkem a jak se s ním dorozumět, jak osobu lépe poznat? (používá předměty, fotografie, obrázky,...) Zdroje postupu dělají to/postupují všichni v zařízení stejně? jakým způsobem se to, jak plánovat, učil/a od koho ( co bylo nejtěžší, absolvovala nějaký související kurz, naučil jí/ho kurz něco?) (ZNALOSTI/ DOVEDNOSTI) např. komunikace s osobou, která má problémy v komu., IP Čas a počet klientů na plánování s kolika klienty plánuje? ( jakým způsobem je KP pro klienty vybírán a lze ho změnit?) kolik času asi týdně plánování věnuje ( je to dostatečné?) Spolupráce s rodinou je v kontaktu, snaží se spolupracovat s rodinou klienta? ( hovořil/a s rodinnými příslušníky někdy o klientovi?, využívají poznatky rodiny k plánování?) ne a proč ne? (není to zvykem?, je to obtížné?, neosvědčilo se?) - a myslí si, že by to k něčemu bylo? ano v čem se to osvědčuje?, vidí i nějaké nevýhody? ZPŮSOB, JAK INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PROVÁDĚJÍ Jaké vidí výhody a nevýhody toho, jak to zde mají nastavené? (ten postup, kt. využívají, to, jak tomu organizace jako celek rozumí) Návrhy na změnu změnil/a by něco, kdyby mohl/a? - co? - proč? (co by potřeboval/a, aby jim plán mohl lépe sloužit? Brání jim něco v plánování? Co jim pomáhá?) mají možnost něco změnit, něco upravit, navrhnout jinak, dělat po svém? PODPORA Podpora/rada radí jí/mu někdo? ano pomáhají mu/jí rady? ne chybí mu/jí to? CO NEBYLO V TABULKÁCH - pokud má čas, pokud ne, tak se zeptat někoho jiného nebo počkat ZÁVĚR věk pohlaví jak dlouho pracuje v oboru na jaké je pozici jak dlouho je na současné pozici jak dlouho je v tomto zařízení vzdělání B. PODKLAD PRO ROZHOVOR S METODIKEM PLÁNOVÁNÍ ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ A JEHO HISTORIE Řekl/a byste, že zde máte spíše jednotný systém plánování (všichni pracovníci postupují stejně), nebo různorodý ovlivněný přístupem každého pracovníka? Víte, jakým způsobem zavedený systém plánování vznikl, odkud byla brána inspirace? Jak probíhalo zavádění plánování do praxe? Plánujete do budoucna způsob, jakým probíhá plánování, nějakým způsobem měnit nebo upravovat? SPECIFIKA U OSOB S DEMENCÍ Narážíte na nějaké problémy, které se týkají plánování služby u osob se syndromem demence? Je něco, co se vám při plánování s osobami s demencí osvědčuje? PODMÍNKY Jaké podmínky by plánování usnadnily? CO NEBYLO V TABULKÁCH - pokud má čas, pokud ne, tak se zeptat někoho jiného nebo počkat ZÁVĚR věk pohlaví jak dlouho pracuje v oboru na jaké je pozici jak dlouho je na současné pozici jak dlouho je v tomto zařízení vzdělání C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ D. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z DOKUMENTACE KLIENTŮ E. PŘEHLED DOMOVŮ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VYBRANÝCH DO VÝBĚROVÉHO SOUBORU Arcidiecézní charita Praha - Praha 5 - Hlubočepy Středisko Diakonie v Krabčicích Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10 Domov Slaný Dům domácí péče Samopše Oblastní spolek Českého červeného kříže - Praha 9 Střížkov Domov pro seniory Blaník Centrum seniorů Mělník F. VZOR VYPLNĚNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 1 G. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 2 - Vytištěná předloha z programu Cygnus H. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 3 I. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 4 J. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 5 K. VZOR INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU 6 L. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 1 M. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 2 N. VZOR PODKLADU PRO SBĚR INFORMACÍ O KLIENTOVI 3 O. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ Číslo tabulky Název tabulky Strana Tab. 1 Vybraná DZR podle právní formy zřizovatele 74 Tab. 2 Vybraná DZR podle kapacity zařízení 75 Tab. 3 Vybraná DZR podle vlastnictví certifikátu Vážka 75 Tab. 4 Vybraná DZR podle data registrace služby 76 Tab. 5 Základní charakteristiky výběrového souboru 76 Tab. 6 Základní charakteristiky osob, se kterými byl 77 uskutečněn rozhovor Tab. 7 Oblasti informací, které jsou o klientech zjišťovány 89 Tab. 8 Vytváření osobního profilu klienta 90 Tab. 9 Zaměření potřeb a zájmů klienta 90 Tab. 10 Vytváření biografie klientů 90 Tab. 11 Zdroje biografických informací o klientovi 91 Tab. 12 Způsob zaznamenávání informací o klientových potřebách a zájmech 91 Tab. 13 Forma vedené dokumentace o klientech 91 Tab. 14 Způsoby předávání informací mezi pracovníky 92 Tab. 15 Fáze individuálního plánování 93 Tab. 16 Termíny aktualizací plánů 93 Tab. 17 Délka adaptační doby 93 Tab. 18 Podíly osob na plnění plánu 94 Tab. 19 Vytváření individuálních plánů 94 Tab. 20 Formát plánů 94 Tab. 21 Míra standardizace plánů 94 Tab. 22 Vizuální podoba plánů 94 Tab. 23 Plány péče a příklady plánovaných položek v plánech péče 95 Tab. 24 Plány osobních cílů a příklady plánovaných položek v plánech cílů 95 Tab. 25 Individuální krizové plány 96 Číslo grafu Název grafu Strana Graf 1 Grafické znázornění specifik plánování s osobami se syndromem demence 78 Graf 2 Grafické znázornění používaných metod k získání informací od klienta 80 Graf 3 Grafické znázornění dalších zdrojů informací 81 Graf 4 Grafické znázornění obsahu spolupráce s rodinou klienta 83 Graf 5 Grafické znázornění řešení problémů 86 Graf 6 Grafické znázornění smyslu individuálního plánování 87 Graf 7 Grafické znázornění smyslu plánování pro pracovníka 88 a pro klienta Graf 8 Zdroje postupu při individuálním plánování 98 Číslo obrázku Název obrázku Strana Obr. 1 Příklad profilu na jednu stránku vytvořeného s klientkou se syndromem demence podle metody Plánování zaměřeného na člověka 56
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks