Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aangifte inkomstenbelasting PDF

Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 29 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aangifte inkomstenbelasting 2016 De fiscale special voor mantelzorgers Informatie over o.a. het doen van belastingaangifte, mogelijkheden om zorgkosten af te trekken en andere regelingen die voor u van
Transcript
Aangifte inkomstenbelasting 2016 De fiscale special voor mantelzorgers Informatie over o.a. het doen van belastingaangifte, mogelijkheden om zorgkosten af te trekken en andere regelingen die voor u van belang kunnen zijn. Algemene informatie over het doen van belastingaangifte Aangifte inkomstenbelasting doen Als u per post of via de berichtenbox van mijn.overheid.nl bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, dan moet u binnenkort uw aangifte inkomstenbelasting 2016 indienen. Deze aangifte moet worden ingediend voor 1 mei Als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst, dan hoeft u in principe geen aangifte te doen. Tenzij u inkomen heeft ontvangen dat niet bekend is bij de Belastingdienst. In dat laatste geval moet u de Belastingdienst vragen om aangifte te mogen doen. Uitstel voor indiening U moet de aangifte inkomstenbelasting zoals gezegd doen voor 1 mei Indien u niet in staat bent de aangifte voor deze datum in te dienen, dan kunt u uitstel aanvragen. Dit kan door in te loggen op Voor het inloggen heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Als u deze nog niet heeft kunt u deze aanvragen via Ga op de site naar het tabblad inkomstenbelasting, kies voor Belastingjaar 2016 en klik op : Ik wil uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen. Hoewel het doen van aangifte geen leuke klus is, kan het in sommige gevallen lonend zijn om toch aangifte te doen. Ook als u geen bericht van de Belastingdienst heeft ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u gebruik kunt maken van een aantal aftrekposten. In deze publicatie zet Mezzo een aantal zaken op een rij die fiscaal voordeel kunnen opleveren voor u als mantelzorger. U moet het uitstel aanvragen vóór 1 mei U krijgt dan uitstel tot 31 augustus Zorgt u voor een ander? Mezzo zorgt voor u! 1 Aangifteprogramma U moet uw aangifte doen door middel van het aangifteprogramma dat door de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor logt u met uw DigiD-inlogcode in op Als u geen gebruik wilt of kunt maken van het aangifteprogramma, kunt u de aangifte op papier invullen en indienen. Het papieren aangifteprogramma kunt u aanvragen bij de Belastingtelefoon: Maak altijd een (digitale) kopie van uw aangifte of print deze op papier! Bonnetjes Bij de aangifte hoeven geen bonnetjes te worden meegestuurd. Het is echter wel belangrijk om deze bonnetjes goed te bewaren. De Belastingdienst kan namelijk vragen om de opgevoerde aftrekposten te specificeren en te documenteren met de bonnetjes. Het is aan te raden om de bonnetjes tenminste 5 jaar goed te bewaren. Bezwaar Aan de hand van de door u ingediende aangifte, zal de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting opleggen. Als u het niet eens bent met deze aanslag dan kunt u hiertegen binnen 6 weken nadat de aanslag is opgelegd bezwaar maken. Op de aanslag staat hoe u dat moet doen. U kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn met de aanslag, omdat de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte. Maar het kan ook zo zijn dat u bepaalde aftrekposten vergeten bent op te voeren. In dergelijke gevallen stuurt u een brief met een uitgebreide toelichting aan de Belastingdienst en vraagt om herziening van de aanslag. De belastingdienst zal om uitgebreide specificaties vragen. Ook als u niet binnen de 6 weken bezwaar indient, kunt u de Belastingdienst vragen om uw aanslagen van de afgelopen 5 jaren aan te passen. De Belastingdienst zal uw verzoek in dat geval gewoon behandelen, maar als ze het afwijzen kunt u hiertegen niet meer in bezwaar gaan. 2 Informatie over het aftrekken van zorgkosten Wanneer u als mantelzorger zorgt voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon mogelijk aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgkosten voor uzelf en/of uw (fiscale) partner. En om zorgkosten voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen, die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral bij lagere inkomens kan deze aftrek financieel zeer aantrekkelijk zijn. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden om deze kosten af te trekken. Lees de informatie goed door en maak gebruik van uw rechten! Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon van de Belastingdienst, telefoon of kijk op U kunt ook de Mantelzorglijn bellen, (elke werkdag tussen 9.00 en uur ( 0,10 p.m.)). Welke zorgkosten mag u aftrekken? Als u zorgkosten heeft, dan mag u deze kosten onder voorwaarden aftrekken. Hierbij gelden als voorwaarden: de kosten moeten verband houden met invaliditeit of ziekte; de kosten moeten zijn betaald in 2016; u mag alleen kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van uw (zorg)verzekering of bijzondere bijstand. Dit zijn de basisvoorwaarden. Verder zijn er nog voorwaarden verbonden aan de personen voor wie de kosten worden gemaakt en aan de bestedingsdoeleinden. Voor wie mag u zorgkosten aftrekken? De kosten die u maakt moeten zijn gemaakt voor: uzelf en/of uw fiscale partner of uw kinderen, jonger dan 27 jaar, ongeacht of ze thuis wonen of elders, die niet in staat zijn de kosten zelf te betalen, of ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder waarmee u een gemeenschappelijk huishouden voert. Er is sprake van een 3 ernstige handicap als iemand een indicatie Wlz (Wet langdurige zorg) heeft, of inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van uw zorg. Dat houdt in dat ze zonder de mantelzorg die u geeft, zouden zijn aangewezen op professionele zorg, thuis of in een instelling. LET OP: Meerderjarige kinderen/huisgenoten die zelf een inkomen of vermogen hebben, moeten hun specifieke zorgkosten in hun eigen belastingaangifte aftrekken. U kunt deze kosten dus ook niet nog eens in uw eigen aangifte aftrekken. Wat zijn de voorwaarden? Naast de hiervoor genoemde voorwaarden mogen de kosten alleen worden afgetrokken als zij boven een bepaalde drempel uitkomen. Hoe hoog de drempel is, hangt af van uw drempelinkomen en of u een fiscale partner heeft. Indien u geen fiscale partner heeft geldt een drempel van 128 bij een drempelinkomen van maximaal Indien uw drempelinkomen hoger is, maar maximaal bedraagt, dan geldt een drempel van 1,65%. Indien uw drempelinkomen hoger is dan , dan geldt over dat hogere bedrag een drempel van 5,75%. Voorbeeld: een mantelzorger zonder fiscale partner met een inkomen van heeft een drempel van in totaal 767: 1,65% x = 662 5,75% x = 105 In dat geval komen de zorgkosten die uitkomen boven 767 voor aftrek in aanmerking. Bij fiscale partners dienen zowel de zorgkosten als het drempelinkomen bij elkaar te worden geteld. Voor hen geldt een drempel van 256 bij een drempelinkomen van maximaal Voor het meerdere gelden dezelfde percentages als voor de mantelzorgers zonder fiscale partner. U hoeft de drempels zelf niet uit te rekenen. Als u elektronisch aangifte doet, worden de drempels automatisch uitgerekend. 4 Tegemoetkomingregeling Als uw inkomen zo laag is dat u weinig of geen belasting hoeft te betalen, kunt u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgen voor de specifieke zorgkosten. De Belastingdienst stelt op basis van uw aangifte zelfstandig vast of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet stort de Belastingdienst het bedrag uit zichzelf op uw rekening. Welke kosten kunt u niet aftrekken? Hoewel de volgende kosten worden gemaakt in verband met invaliditeit of ziekte, kunnen deze niet worden afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om de volgende kosten: Premies voor ziektekosten- of zorgverzekering. Dat geldt voor de basispremie en voor de aanvullende premies; Wettelijke eigen bijdrage CAK; Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet; Wettelijk verplicht eigen risico; Vrijwillig eigen risico. Specifieke Zorgkosten die u wel kunt aftrekken Specifieke zorgkosten die u wel kunt aftrekken kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën: 1. Geneeskundige hulp 2. Reiskosten voor ziekenbezoek 3. Medicijnen op doktersvoorschrift 4. Hulpmiddelen 5. Vervoerskosten door ziekte of beperking 6. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed 7. Uitgaven voor extra gezinshulp 8. Afschrijvingen op uitgaven van voor Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist Voor al deze kosten gelden specifieke regels. Wij zetten de belangrijkste regels hieronder op een rij. 1. Geneeskundige hulp Om voor aftrek in aanmerking te komen moet het altijd gaan om hulp door een naar Nederlandse begrippen erkende arts of om hulp op voorschrift en onder begeleiding van zo n arts. 5 Een uitzondering vormt de eerstelijns paramedische zorg waarvoor u geen verwijzing nodig heeft (bijv. fysiotherapie, ergotherapie, diëtist, logopedist). Uitgaven voor behandelingen die niet tot de eerstelijnszorg behoren en waarvoor u geen verwijzing nodig heeft van een arts kunt u niet aftrekken. Sportmassage door een fysiotherapeut is bijvoorbeeld niet aftrekbaar. Aftrekbaar zijn de volgende kosten die u zelf draagt: Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling; Huisarts, tandarts, fysiotherapeut, en specialist; Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts zoals acupunctuur, revalidatie en homeopathie; Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts. 2. Reiskosten ziekenbezoek Indien een huisgenoot langer dan een maand ergens anders wordt verpleegd of verzorgd (ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis), dan kunt u de reiskosten om deze te bezoeken aftrekken. De afstand moet meer dan 10 km bedragen. Korte periodes die samen optellen tot meer dan een maand, bijvoorbeeld vier periodes van twee weken, mag u ook opvoeren. Er mag niet meer dan 1 maand zitten tussen elke periode dat uw huisgenoot opgenomen is geweest. Gebruikt u de auto dan kunt u een vast bedrag van 0,19 per km aftrekken. Reist u met openbaar vervoer dan kunt u de werkelijke kosten aftrekken. Niet aftrekbaar: Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar; Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar; Kosten voor een combinatietest in het kader van prenatale screening indien er geen sprake is van medische indicatie. 6 3. Medicijnen De kosten van medicijnen (ook voorgeschreven verbandmiddelen) die uzelf betaalt, bijv. omdat u moet bijbetalen voor duurdere medicijnen zijn aftrekbaar. Een erkende (Nederlandse of buitenlandse) arts of andere erkende medische hulpverlener dient de medicijnen wel te hebben voorgeschreven. Ook homeopathische medicijnen vallen hieronder, evenals farmaceutische hulpmiddelen zoals injectienaalden of sondes. Let op: Niet aftrekbaar zijn betalingen omdat u de medicijnen die wel gedekt worden door de basisverzekering, koopt bij een apotheker die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. 4. Hulpmiddelen U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Kosten die u betaalt die niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico of verplichte eigen bijdrage vallen komen niet voor aftrek in aanmerking. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Welke hulpmiddelen zijn aftrekbaar en welke niet. Aftrekbaar steunzolen; gehoorapparaten; hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen, zoals de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer; Let op! De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar. blindengeleidehond; prothesen; dyslexiepakket; een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte, bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie; stomadouche; aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen; onderhoud, reparatie en verzekering van bovenstaande hulp middelen; andere aanpassingen, bijvoorbeeld aan een auto of een fiets, zoals handgas, handremmen, voorzieningen voor het vervoer van rolstoel of verbreding van portieren om de transfer te maken. 7 Niet aftrekbaar Rollator, looprek, krukken, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun; Scootmobiel en rolstoel (alleen afschrijving, zie onder 8. Afschrijvingen op uitgaven voor 2014). 5. Vervoerskosten door ziekte of beperking De vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis komen voor aftrek in aanmerking. Indien u daarbij reisde per taxi of openbaar vervoer kunt u deze kosten aftrekken. Indien u reisde per auto, dan mag u de werkelijke kosten (dus inclusief onderhoud en afschrijving) per kilometer in aftrek brengen. Als u daarnaast meer kosten voor het gewone dagelijkse leefvervoer had dan gewone mensen, dan bestaat de mogelijkheid deze meerkosten op te voeren als specifieke zorgkosten. Er geldt hierbij wel een vergelijkingsmaatstaf, hetgeen inhoudt dat u moet aantonen dat u in 2016 meer heeft uitgegeven aan vervoer dan iemand die geen ziekte of beperking heeft en die voor het overige (inkomen, vermogen, gezinssamenstelling) in vergelijkbare omstandigheden verkeerde als u. Verder u moet kunnen aantonen dat u die meerkosten maakt t.b.v. uw ziekte of beperking. Dit maakt het in de praktijk erg lastig en soms onmogelijk om dergelijke extra kosten af te trekken. Zie verder op 6. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed Deze aftrek geldt voor huisgenoten en alleen voor de meerkosten die worden gemaakt ten opzichte van mensen zonder een ziekte of beperking. U mag een vast bedrag van 300 aftrekken als: de uitgaven een rechtstreeks gevolg zijn van ziekte of invaliditeit; de zieke of invalide behoort tot uw huishouden, en de ziekte minimaal een jaar duurt of waarschijnlijk gaat duren. Dit bedrag van 300 geldt per persoon en per jaar. Indien u bijvoorbeeld vanaf 1 april de extra kosten had, mag u 9/12 van het bedrag in aanmerking nemen. Als u kunt aantonen dat u meer heeft uitgegeven 600 dan kunt u een bedrag van 750 aftrekken. U dient deze kosten dan wel te kunnen aantonen met bonnen. Ook deze bedragen zijn per persoon en gelden voor een heel jaar. 8 7. Uitgaven voor extra gezinshulp De kosten voor extra gezinshulp zijn in de meeste gevallen niet volledig aftrekbaar. De rekenhulp van het aangifteprogramma berekent wat u kunt aftrekken. 8. Afschrijvingen op uitgaven voor 2014 U mag de kosten van een hulpmiddel in één keer aftrekken. Daarbij geldt als eis dat als een hulpmiddel eenmaal is gebruikt het geen handelswaarde meer heeft. Een zelf aangeschaft gehandicaptenvoertuig behoudt wel handelswaarde, vandaar dat u deze niet in één keer mag aftrekken, maar moet afschrijven. Een afschrijftermijn van 5 jaar met een restwaarde van 10% is gebruikelijk. Indien er dus kosten zijn gemaakt voor hulpmiddelen in de jaren voor 2014 en waarop wordt afgeschreven, kan u de afschrijving in de aangifte 2016 meenemen. 9. Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist U kunt een vast bedrag meetellen als u op voorschrift van een arts of diëtist een dieet volgt dat staat in de tabel vaste aftrekbare bedragen voor diëten. Staat uw dieet niet in deze tabel dan kunt u deze niet aftrekken. Zie Andere regelingen die van belang kunnen zijn Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten Als u in het weekend of in de vakantie een gehandicapte verwant (broer, zus, kind) van 21 jaar of ouder thuis verzorgt, die anders in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ)verblijft, kunt u de uitgaven die u hiervoor maakt opvoeren. Ook andere personen voor wie u als mentor bent benoemd door de kantonrechter en die andere in een AWBZ instelling verblijft, vallen onder deze regeling. Vakanties vallen ook onder deze uitgaven. Voor deze uitgaven geldt geen drempel en deze moet u niet tellen bij de specifieke zorgkosten. Ook hier geldt weer dat de uitgaven die u doet niet worden vergoed door een andere instantie. 9 LET OP: Indien de gehandicapte voldoende inkomen of vermogen heeft om de uitgaven zelf te betalen, dan zijn de uitgaven voor de verzorging niet aftrekbaar. Is de betrokkene 21 jaar geworden in de loop van 2016, dan kunt u alleen de kosten aftrekken voor de periode na de 21e verjaardag. Heeft u nog vragen? Mezzo helpt u graag! Middeling Indien de hoogte van uw inkomen gedurende de jaren sterk wisselt, dan kunt u wellicht gebruik maken van de middelingsregeling. Bij middeling telt u de Box 1 inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over dit gemiddelde inkomen - berekent u per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kunt u een belastingteruggaaf krijgen. Alhoewel deze Belastingspecial van Mezzo met de grootste zorg is samengesteld, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze belastingspecial is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Mezzo. Contact Mezzo Auteur: Mezzo i.s.m. Dick van Heun en Finex Accountants Bunnik, maart 2017 Mezzo mezzo.nl Mezzo Mantelzorglijn (10ct/pm) 10
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks