Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aanvraag Lesverplaatsing

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
aanvraag lesverplaatsing
Transcript
    Datum aanvraag: ................................................ ......................................................... vraagt een lesverplaatsing aan om volgende reden(en): .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Les 1 Aantal te verplaatsen lesuren: ................. uren Inhaalles: ............................................. uren Vak: Dag & datum: Dag & datum: Van: Tot: Van: Tot: Afdeling & lokaal: Afdeling & lokaal (te bevestigen door secretariaat): Les 2 Aantal te verplaatsen lesuren: .................. uren Inhaalles: ........................................... . uren Vak: Dag & datum: Dag & datum: Van: Tot: Van: Tot: Afdeling & lokaal: Afdeling & lokaal (te bevestigen door secretariaat): Les 3 Aantal te verplaatsen lesuren: ................. uren Inhaalles: ............................................ uren Vak: Dag & datum: Dag & datum: Van: Tot: Van: Tot: Afdeling & lokaal: Afdeling & lokaal (te bevestigen door secretariaat): Les 4 Aantal te verplaatsen lesuren: .................. uren Inhaalles: ............................................ uren Vak: Dag & datum: Dag & datum: Van: Tot: Van: Tot: Afdeling & lokaal: Afdeling & lokaal (te bevestigen door secretariaat): Goedkeuring directie Bovenvermelde aanvraag voor lesverplaatsing wordt toegestaan/niet toegestaan. Handtekening: VOORBEHOUDEN SECRETARIAAT Contingent Reeds gebruikte uren Aantal uren deze lesverplaatsing Totaal gebruikte uren  REGLEMENT LESVERPLAATSINGEN STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS GEEL Art.59 Een lesverplaatsing is elke les die verplaatst wordt binnen het door de academie vastgelegde uurrooster. Art.60 Een lesverplaatsing heeft steeds een uitzonderlijk karakter en kan alleen worden toegestaan omwille van actieve deelname aan: -   artistieke of pedagogische activiteiten (repetities, uitvoeringen, opnamen, vernissages, navorming...) -    jury’s van openbare proeven.   Art.61 Het contingent van het toegelaten aantal te verplaatsen lessen voor artistieke of pedagogische activiteiten is, behoudens uitzondering toegestaan door de directeur, per leraar bepaald op maximaal 5 % van zijn jaaropdracht, hetgeen overeenstemt met tweemaal zijn wekelijkse lesopdracht. Lesverplaatsingen omwille van deelname aan een jury van een openbare proef tellen niet mee in dit contingent. Art.62 Lesverplaatsingen die de continuïteit van het onderwijs in het gedrang brengen worden niet toegestaan. Lesverplaatsingen van meer dan veertien opeenvolgende kalenderdagen zijn pedagogisch en organisatorisch niet verantwoord. Bij langdurige en regelmatig terugkerende lesverplaatsingen moet gebruik worden gemaakt van een reglementair voorzien verlofstelsel. Art.63 De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de directeur. Lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of wettelijke feestdag, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de   directeur.   Art.64 De inhaalles moet binnen een periode van 14 kalenderdagen vóór of na het oorspronkelijke lesuur worden gegeven, met inachtneming van een redelijke spreiding, behoudens   uitdrukkelijke goedkeuring van de directeur.   Art.65 Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep gerespecteerd. Art.66 Aanvraagprocedure §1 Leraars/begeleiders die lesverplaatsingen wensen aan te vragen doen dit ten laatste veertien kalenderdagen vóór de te verplaatsen les via het daartoe bestemde formulier dat is opgenomen in bijlage 4 bij dit arbeidsreglement. §2 In bijzondere en uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de normale aanvraagtermijn, beschreven in §1. De leraar motiveert met de nodige bewijsstukken het bijzonder en uitzonderlijk karakter. §3 De aanvraag is gericht aan de directeur van de academie en vergezeld van een verantwoordingsstuk. §4 De directie geeft, na beoordeling van de motivering, al of niet zijn schriftelijke toestemming en vermeldt die op het aanvraagdocument. Art.67 In uitzonderlijke gevallen kan de directeur een lesverplaatsing om persoonlijke redenen toestaan. De directeur maakt hiervan melding aan het college van burgemeester en   schepenen.   Art.68 De directeur staat in voor de mededeling van de toegestane lesverplaatsing en de inhaalles aan: -   de leraar via het aanvraagformulier binnen de tien kalenderdagen na datum van aanvraag, -   de inspectie indien de lesverplaatsing binnen een doorlichtingsperiode valt. Art.69 Elke lesverplaatsing wordt  –  minimum 14 dagen vóór de verplaatste les  –  schriftelijk gemeld aan de leerlingen en aan de ouders van minderjarige leerlingen. BK: De directeur is verantwoordelijk voor de melding. AMWD: De leraar is verantwoordelijk voor de melding. Art.70 De directeur houdt alle aanvragen en beslissingen inzake lesverplaatsingen bij in een register dat ter inzage ligt van de inrichtende macht, inspectie en verificatie. Art.71 De directeur neemt de nodige maatregelen voor een adequaat toezicht. Art.72 Leraars kunnen zich bij klachten wenden tot het college van burgemeester en schepenen.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks