Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aanvraagformulier Minima- en Inkomensondersteunende regelingen

Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aanvraagformulier Minima- en Inkomensondersteunende regelingen Deze regeling(en) is/zijn voor mensen met een inkomen tot 120% (met uitzondering van duurzame gebruiksgoederen voor mensen met de pensioengerechtigde
Transcript
Aanvraagformulier Minima- en Inkomensondersteunende regelingen Deze regeling(en) is/zijn voor mensen met een inkomen tot 120% (met uitzondering van duurzame gebruiksgoederen voor mensen met de pensioengerechtigde leeftijd, deze regeling is voor mensen met een inkomen tot 110%) van het bijstandsniveau waarvan het vermogen niet hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen. Het maximaal vrij te laten vermogen - gehuwden/samenwonenden: ,00 - alleenstaande ouders: ,00 - alleenstaanden 5.940,00 Richtlijnen voor de bijstandsnormen kunt u terugvinden op de website onder Minimaregelingen. Zie de voorwaarden in onze folder Bijzondere bijstand- en minimaregelingen of bezoek onze website Kruis hieronder aan welke regeling(en) u wilt aanvragen en voeg de gevraagde bewijsstukken bij! GelrePas, aantal personen:.. Deelname collectieve ziektekostenverzekering (Voeg een kopie van uw huidige zorgpolis bij) Diplomazwemmen A en B (Bewijs van inschrijving en de eerst betaalde nota/factuur bijvoegen) Computer/printer (Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, die in groep 7 of 8 op de basisschool zitten of voortgezet- of beroepsonderwijs volgen) Schoolkosten (Voeg een kopie schoolverklaring/onderwijsovereenkomst bij, waarop staat dat uw kind(eren) studeert (studeren) op het voortgezet- of beroepsonderwijs. Deze regeling kan eens per schooljaar worden aangevraagd) Bijdrage voor mensen met meerkosten wegens chronische ziekte en of beperking (m voor deze regeling in aanmerking te komen dient u te voldoen aan één van de gestelde voorwaarden) mijzelf partner Let op! De onderstaande regeling is alleen bedoeld voor mensen met de pensioengerechtigde leeftijd met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau. Bijdrage duurzame gebruiksgoederen voor mensen met de pensioengerechtigde leeftijd 1. Persoonsgegevens Aanvrager Partner Voorletter(s) en achternaam Burgerservicenummer Geslacht man vrouw man vrouw Geboortedatum Verblijfadres Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Uw rekeningnummer (IBAN) waarop de bijdrage gestort kan worden.. Stuur een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs/eventueel verblijfsvergunning (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner indien deze nog niet in ons bezit is. 2. Woon- en leefsituatie Hoe woont u? Huurwoning Koopwoning Kamer Woonwagen In inrichting Inwonend bij: Naam Adres Woonplaats Anders, namelijk: Vul hier alle personen in die op uw woonadres aanwezig zijn of ingeschreven staan en in welke relatie ze tot u staan. Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum Geslacht uder/kind/anders 3. Inkomsten Soort inkomen Aanvrager Echtgeno(o)te/Partner Loon uit arbeid Uitkering (AW, WA, Wajong, etc.) Pensioen Alimentatie mijzelf Alimentatie kinderen Heffingskortingen Belastingdienst Studiefinanciering Inkomsten uit onderverhuur/kostgeld Andere inkomsten Stuur een kopie mee van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. 4. verzicht van rekeningen en bezittingen Hieronder moet u alle rekeningnummers vermelden van uzelf, uw partner en inwonende minderjarige kinderen. Rekeningnummer (IBAN) Ten name van Saldo op 1 januari dit jaar Datum met huidig saldo Stuur een kopie mee van alle afschriften van alle (spaar)rekeningnummers van de laatste 2 maanden voor de datum van deze aanvraag (inclusief volgnummers). Let op! Het saldo moet zichtbaar zijn bij kopieën vanuit telebankieren. Bezit u en/of uw partner onroerende zaken in binnen- of buitenland? Ja Nee Soort onroerend goed Waarde Bezit u en/of uw partner en/of uw inwonende gezinsleden één of meerdere auto s of motoren? Kopie van kenteken deel II bijvoegen. Bezit u en/of uw partner en/of uw inwonende gezinsleden één of meerdere caravans of boten? Kopie van uw registratiebewijs bijvoegen. Heeft/hebben u en/of uw partner en/of uw inwonende gezinsleden nog andere bezittingen? Bewijsstukken van waardepapieren, lijfrentepolis, antiek, etc. bijvoegen. Verwacht(en) u en/of uw partner en/of uw inwonende gezinsleden nog vermogen te krijgen of aanspraak te kunnen maken op geld of bezittingen? Bijvoorbeeld uit een erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning of belastingteruggave. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 5. Zorgverzekeraar Menzis U bent al aanvullend verzekerd bij Menzis met het 1 e aanvullende pakket en het 1 e aanvullende tandpakket maar, nog niet collectief via de gemeente Duiven? Ga naar en selecteer de gemeente Duiven U kiest de pakket(ten) waarmee u al verzekerd bent. U sluit de verzekering direct af via de website. Liever persoonlijk? U kunt ook bellen met de verstapcoach van Menzis. De verstapcoach is bereikbaar via Maandag t/m vrijdag van tot uur, lokaal tarief. U bent nog niet verzekerd bij Menzis? Aanvraag verstappen kan alleen in de maand december. Indien u aanvullend verzekerd bent bij Menzis, maar nog niet collectief via de gemeente Duiven, dan Hoe werkt kunt het? u gedurende het hele jaar een aanvraag indienen. Ga naar en selecteer de gemeente Duiven Bent u niet bij Menzis verzekerd dan kunt u alleen aan het einde van het jaar een aanvraag indienen. U kiest zelf het pakket dat het beste bij u past. U sluit de verzekering direct af via de website. Liever persoonlijk? U kunt ook bellen met de verstapcoach van Menzis. De verstapcoach geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via Maandag t/m vrijdag van tot uur, lokaal tarief. Let op! Zodra u bent aangemeld dient u een bewijsstuk hiervan bij deze aanvraag toe te voegen 6. Chronische ziekte en of beperking (Deze vraag alleen invullen bij een aanvraag bijdrage voor mensen met meerkosten wegens chronische ziekte en of beperking) U hoort tot de doelgroep als u één van de volgende documenten kan verstrekken: Beschikking arbeidsongeschiktheidsverzekering Toekenningsbeschikking Wmo-voorziening Beschikking vrijstelling sollicitatieplicht op medische gronden Bewijs van indicatiestelling voor een of meerdere vormen van WLZ-zorg Gehandicaptenparkeerkaart Diabetespaspoort Aantoonbare meerkosten in verband met een chronische ziekte en of beperking 7. Verklaring en ondertekening ndergetekende(n) heeft (hebben) alle vragen volledig en naar waarheid ingevuld. De gemeente kan vaststellen of er recht bestaat op een bijdrage. ndergetekende(n) weet (weten) dat hij/zij bij verzwijging of vervalsing strafrechtelijk wordt (worden) vervolgd. ndergetekende(n) geeft (geven) hierbij toestemming om gegevens bij andere instanties te laten controleren. ndergetekende(n) weet (weten) dat bij onjuiste/onvolledige opgave van gegevens, de bijdrage wordt teruggevorderd Plaats en datum :.. Handtekening aanvrager Handtekening partner Is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze niet behandeld. Gemeente Duiven-loket WW Z - Koning Willem-Alexanderplein ER Duiven - t
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks