Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Aanwijzingsbesluit. luchthaven Lelystad. tekst sedert 10 oktober PDF

Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 18 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aanwijzingsbesluit luchthaven Lelystad tekst sedert 10 oktober 2007 luchthaven Lelystad In 1968 nam de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het initiatief om te komen tot een landingsterrein voor vliegtuigen
Transcript
Aanwijzingsbesluit luchthaven Lelystad tekst sedert 10 oktober 2007 luchthaven Lelystad In 1968 nam de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het initiatief om te komen tot een landingsterrein voor vliegtuigen bij Lelystad. In 1971 werd officieel de luchthaven Lelystad aangewezen. De opening vond plaats op 19 november Vanaf 1977 werd het mogelijk vanaf Lelystad naar buitenlandse bestemmingen te vliegen. Voor de bedrijfszekerheid en de veiligheid van het vliegveld werd het in 1982 noodzakelijk een baan aan te leggen met een lengte van 900 meter. In mei 1991 werd de aanwijzingsbeschikking van de luchthaven gewijzigd ten behoeve van de geluidszonering. De landingsbaan werd verlengd tot meter en voorzien van baan- en naderingsverlichting. Daarnaast werd het mogelijk om gelimiteerd buiten de daglichtperiode vluchten te maken onder instrument-vliegvoorschriften. Op 1 januari 1993 is de n.v. Luchthaven Schiphol eigenaar geworden van de n.v. Luchthaven Lelystad. Met het idee om vluchten van Schiphol uit te plaatsen zijn medio 1994 plannen ontwikkeld om de luchthaven uit te breiden tot een business airport. Fase 1 houdt o.a. in de aanleg van een tweede verharde baan van 700 meter, de aanleg van een nieuwe baan voor micro light airplanes (MLA), het opheffen van de zweefvliegstrook en de bestaande banen voor MLA s, het vergroten van de Bkl-geluidszone en het vaststellen van een Ke-geluidszone. Ook wordt een nieuw platform aangelegd en wordt het bedrijventerrein uitgebreid. In fase 2 wordt o.a. de hoofdbaan verlengd tot à meter en wordt de luchthaven uitgebreid. Aanwijzing Luchtvaartwet Aanwijzing luchtvaartterrein Lelystad 23 april 1991, RLD/VI/L (Stcrt. 1991,83). Wijzigingen op de aanwijzing: I. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 22 maart 1994, R II. Beslissing op bezwaar/koninklijk Besluit nov./dec. 1994, JBZ/L Wijziging artikel 6 en artikel 8, tweede lid. III. Wijziging aanwijzing 9 december 1999, DGRLD/VI/L (Stcrt. 2000, 4). Wijziging n.a.v. aanpassing grenswaarde geluidszone van 50 naar 47 Bkl. Wijziging artikelen 2, 3, 4, 6, 8, 9. IV. Wijziging aanwijzing 9 november 2001, DGL/L De wijzigingen betreffen artikelen 2, 3, 4, 6, 8, 9 en toevoeging van artikel 10. V. Beslissing op bezwaar 22 juli 2002, DGL/ Wijziging betreft artikel 4, lid 2, sub B 300 vervangen door 426. VI. Wijziging aanwijzing 22 augustus 2003, DGL/03.U Wijziging betreft vervanging artikel 7, eerste lid. VII. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 5 november 2003, /1. VIII. Beslissing op bezwaar/wijziging aanwijzing 23 augustus 2004, HDJZ/LUV/ Wijzigingen betreffen artikel 4, lid 2, sub A en sub B, bijlage A en bijlage B1. IX. Uitspraak ABRvS 4 mei 2005, /1. X. Uitspraak ABRvS 30 november 2005, /1. XI. Beslissing op bezwaar 28 juli 2006, HDJZ/LUV/ Wijzigingen betreffen artikel 4, lid 2, sub A en sub B, bijlage A en bijlage B1. XII. Uitspraak ABRvS 10 oktober 2007, /1. Drie beroepen niet ontvankelijk, twee beroepen gegrond, bestreden besluit wordt vernietigd m.b.t. A-besluit én RO-besluit, het A-besluit van 9 november 2001 wordt herroepen. Deze uitspraak treedt in de plaats van het vernietigde en herroepen besluit. Opdracht binnen twee jaar na deze uitspraak nieuw A-besluit en nieuw RO-besluit te nemen, treft voorlopige voorziening dat totdat een nieuw A-besluit en luchthaven Lelystad RO-besluit van kracht zijn dat luchthaven Lelystad in werking mag zijn als ware het besluit van 9 november 2001 van kracht. Artikel 1 Tekst aanwijzing: Ten behoeve van de NV Luchthaven Lelystad, hierna te noemen de exploitant, wordt het Luchtvaartterrein Lelystad, gelegen in de provincie Flevoland, gemeente Lelystad, aangewezen zoals aangegeven in bijlage A. Het terrein bestaat uit de percelen als aangegeven in bijlage D. Artikel 2 1. Het luchtvaartterrein Lelystad wordt aangewezen voor het openbare burgerlijke luchtverkeer. 2. Het gebruik van het luchtvaartterrein vindt plaats overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften binnen de daglichtperiode onder de ter plaatse geldende zichtweersomstandigheden en overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften, tussen en uur plaatselijke tijd, voorzover deze periode valt buiten de daglichtperiode, uitsluitend voor incidentele IFR-overlandvluchten, niet zijnde les- en oefenvluchten. 3. Voor het uitvoeren van spuitvluchten en van medische vluchten met een spoedeisend karakter, kan door de exploitant worden bepaald dat van het luchtvaartterrein mag worden opgestegen en op het luchtvaartterrein mag worden geland, vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. Artikel 3 1. De exploitant stelt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat onverminderd het recht op vergoeding van kosten, ruimten ter beschikking indien deze nodig worden geacht voor de van rijkswege uit te oefenen diensten ten behoeve van de veiligheid, de regelmaat en de doelmatigheid van het luchtverkeer, alsmede in verband met de handhaving van de geluidszones. 2. De exploitant stelt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat kosteloos grond op het luchtvaartterrein ter beschikking voor de plaatsing en instandhouding van hulpmiddelen ten behoeve van de veilige uitvoering van het luchtverkeer, alsmede voor hulpmiddelen ten behoeve van de handhaving van de geluidszones. 3. De exploitant biedt ten genoegen van de Minister van Verkeer en Waterstaat voldoende gelegenheid voor het afhandelen van luchtvaartuigen, luchtpassagiers, goederen en post, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, te betalen door degene die de afhandeling verzorgen. Artikel 4 1. Het plan in hoofdzaak, bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder d, van de Luchtvaartwet, omvat het bepaalde in het tweede tot en met het vijfde lid. 2. Op het luchtvaartterrein zijn gelegen: a. een verharde baan, gelegen in de geografische richting , met een lengte van meter en een breedte van 30 meter, met daarbij behorende verharde rijbanen, en voor het luchtverkeer ingedeeld in codenummer 3 en codeletter C als bedoeld in de Bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109, hierna: Verdrag van Chicago), een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage A, behorende bij dit besluit; b. een ULV-baan gelegen in de geografische richting met een lengte van 300 meter en een minimale breedte van 30 meter, een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage A, behorende bij dit besluit. 3. Op het luchtvaartterrein is een start- en landingsplaats voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen gelegen, zoals aangegeven op de kaart in bijlage A, behorende bij dit besluit. 4. De bij de in het tweede lid, onder A, bedoelde baan behorende aan- en uitvliegroutes, zoals deze voor de berekening van de geluidszone, bedoeld in artikel 6, zijn gehanteerd, zijn aangegeven op de kaart, opgenomen in bijlagen B2, behorende bij dit besluit. luchthaven Lelystad 5. De beschrijving van de verwachte ontwikkelingen, naar aard en omvang van het luchtverkeer op het luchtvaartterrein Lelystad, en de daarmee samenhangende geluidsbelasting door luchtvaartuigen, alsmede de voor de berekening van de geluidsbelasting toegepaste luchtverkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage A, behorende bij dit besluit. Artikel 5 De 47 Bkl geluidszone is de zone die is aangegeven op de kaart in bijlage E, behorende bij dit besluit. Artikel 6 Artikel 7 Rond het luchtvaartterrein geldt een geluidszone voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet met een grenswaarde van 35 Ke en met de geluidscontouren behorende bij de maximale waarden 40, 45, 50, 55 en 60 Ke. Deze geluidszone met bijbehorende contouren is aangegeven op een topografische kaart, opgenomen in bijlage B1, behorende bij dit besluit. De aan- en uitvliegroutes naar en van het luchtvaartterrein worden vastgesteld, zoals aangegeven in bijlage B. Artikel 8 1. De exploitant laat op het luchtvaartterrein slechts luchtverkeer toe voorzover de daardoor veroorzaakte geluidsbelasting, buiten de in de artikelen 5 en 6 bedoelde geluidszones, de vastgestelde grenswaarden niet overschrijdt. 2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid, een zodanig feitelijk gebruik van het luchtvaartterrein plaatsvindt dat een overschrijding van de vastgestelde grenswaarden buiten de in de artikelen 5 en 6 bedoelde geluidszones dreigt, is de exploitant gehouden maatregelen te nemen om overschrijding van die grenswaarden te voorkomen. 3. De gezagvoerder, dan wel de eigenaar, de houder of de bezitter van een luchtvaartuig gebruikt, doet of laat het luchtvaartterrein gebruiken met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde maatregelen. 4. Voor het opstijgen van ballonnen van het luchtvaartterrein is voorafgaande toestemming van de exploitant vereist. Artikel 9 1. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de geluidszone en de naleving van de in dit besluit opgenomen voorschriften doet de exploitant aan de minister van Verkeer en Waterstaat opgave van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de geluidsbepaling en het toezicht op de naleving van de voorschriften. 2. Het gebruiksplan, bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet, betreft de periode van 1 januari van enig jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar. Artikel Op een verzoek tot vergoeding van schade ten gevolge van dit besluit is de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 van toepassing. 2. De Minister van Verkeer en Waterstaat kan, terzake het beslissen over het in het eerste lid bedoelde verzoek, mandaat verlenen aan het bestuursorgaan dat, voor zover het de onderhavige wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Lelystad betreft, bevoegd is te beslissen op het verzoek waar het gaat om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de wet op de Ruimtelijke Ordening. Ontheffingen op de aanwijzing Geen ontheffingen luchthaven Lelystad Aanwijzing Wet op de Ruimtelijke Ordening Datum: 23 april 1991 Aanwijzingen met betrekking tot het bestemmingsplan Artikel 1 De gemeenteraad dient de in bijlage A weergegeven geluidszone op te nemen in het bestemmingsplan Landelijk gebied, gedeelte Oostelijk Flevoland, bij de eerstvolgende herziening van dat bestemmingsplan doch in ieder geval binnen twee jaar na de dagtekening van dit besluit. Artikel 2 1. Op de bestemmingsplankaart dienen de op bijlage A weergegeven geluidsbelastingslijnen (contouren) te worden aangegeven die het bestemmingsplangebied doorlopen. 2. Ten aanzien van gronden: a. die volgens de plankaart een geluidsbelasting van meer dan zestig bkl ondervinden mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen die nieuwe geluidsgevoelige objecten toelaten; b. die volgens de plankaart een geluidsbelasting van meer dan vijftig bkl, doch niet meer dan zestig bkl ondervinden mogen geen bestemmingsregelingen worden opgenomen die nieuwe geluidsgevoelige objecten toelaten, behoudens die gevallen waarvoor de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer een hogere waarde heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 7, tweede lid van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart. c. die volgens de plankaart een geluidsbelasting van meer dan vijftig bkl, doch niet meer dan zestig bkl ondervinden, negen op grond van bestaande bestemmingsregelingen toelaatbare geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd indien de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een hogere waarde heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 10, eerste lid van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart. Aanwijzingen met betrekking tot de wijze waarop aan het bestemmingsplan uitvoering dient te worden gegeven Artikel 3 Voor geluidsgevoelige objecten gelegen op gronden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kan met inachtneming van artikel 9 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart vervangende nieuwbouw in de plaats worden gesteld.. Aanwijzingen omtrent de wijze en het tijdstip waarop geldelijke steun uit s Rijks kas wordt verleend Artikel 4 Artikel 5 De kosten die zijn gemoeid met het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1 komen ten laste van de gemeente. De Minister van Verkeer en Waterstaat vergoedt aan de gemeente de kosten van vergoedingen bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, mits de toekenning daarvan is geschied met instemming van de Minister van Verkeer en Waterstaat of bij een beslissing op een krachtens artikel 49, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingesteld beroep. luchthaven Lelystad bijlage A Bijlagen Bijlage A: Kaart van het luchtvaartterrein Lelystad en een beschrijving van de ontwikkeling van het luchtverkeer alsmede de voor de berekening van de Ke-geluidsbelasting toegepaste luchtverkeersgegevens. Bijlage B1: Kaart met de Ke-geluidszone Bijlage B2: Kaart met de aan- en uitvliegroutes zoals gebruikt voor de berekening van de Ke-geluidszone Bijlage B3: Luchtverkeersgegevens zoals gehanteerd voor de berekening van de Ke-geluidszone. Bijlage D: Kadastrale kaart Bijlage E: Bkl-geluidszone Bijlage A Beschrijving van de ontwikkeling van het luchtverkeer alsmede de voor de berekening van de geluidsbelasting toegepaste luchtverkeersgegevens als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder d, sub 2 en 3, van de Luchtvaartwet. 1. Gebruik van het luchtvaartterrein Algemeen Het luchtvaartterrein is bestemd voor gebruik door openbaar nationaal en internationaal burgerluchtverkeer, met inbegrip van ultra licht vliegtuigen (ULV s). Het luchtvaartterrein Lelystad kan worden gebruikt voor: - zakelijke vluchten, zowel met eigen vervoer als taxi luchtvaart, - les- en oefenvluchten, - spuitvluchten, - rondvluchten, - reclamesleepvluchten, - overheidsvluchten, - medische vluchten, - valschermvluchten, - privé- en recreatieve vluchten - vluchten met ultra lichte vliegtuigen, - ballonvaarten. Naast de gebruikelijke typen één- en tweemotorige vliegtuigen bestaat de op Lelystad gestationeerde vloot ook uit historische vliegtuigen, motorzweefvliegtuigen en ultra lichte vliegtuigen, alsmede hefschroefvliegtuigen. Veelal is sprake van gemengd gebruik, dat wil zeggen dat hetzelfde toestel wordt gebruikt voormeerdere van de bovenomschreven categorieën vluchten. Zo kan één en hetzelfde toestel worden ingezet t.b.v. rondvluchten, lesvluchten, personenvervoer, reclamesleepvluchten en inspectievluchten. De vliegopleidingen betreffen veelal opleidingen tot beroepsvlieger, deels ook de opleiding tot privévlieger. Voorafgaand aan het Aanwijzingsbesluit van 2001 vond reeds op beperkte schaal Ke-verkeer ( 6000 kg) plaats, op basis van een ontheffing van de Luchtvaartwet. Met het toegestane maximale aantal Ke-bewegingen van 350 bleef de geluidsbelasting binnen de grenzen van het luchtvaartterrein. De luchthaven wordt vooral gebruikt door de op de luchthaven gevestigde bedrijven en vliegclubs. Daarnaast wordt het vliegveld frequent bezocht door van andere vliegvelden afkomstige lichte motorvliegtuigen. luchthaven Lelystad bijlage A Ontwikkeling luchtverkeer (fase 2) De toenemende internationalisering binnen Europa, het wegvallen van de (binnengrenzen in de EU en de toenemende verkeerscongestie op de wegen leiden tot groei van de luchtvaart. Daarbij is de mate waarin van groei sprake zal zijn mede afhankelijk van de algemene economische ontwikkelingen. De ontwikkeling van de privé- en recreatieve luchtvaart is vooral afhankelijk van de algemene en regionale economische ontwikkeling. De ontwikkeling van het luchtverkeer op het luchtvaartterrein Lelystad zal zich naar verwachting vooral voordoen in het intra-europees vliegverkeer. In de PKB Schiphol en omgeving (Kamerstukken II , ) is aangegeven dat het segment general aviation (taxivluchten, lesvluchten en proefvluchten in de kleine luchtvaart) dat niet essentieel is voor de mainportontwikkeling van Schiphol naar de kleine luchthavens met name Lelystad wordt uitgeplaatst. Daartoe is een verruiming en verbetering van de capaciteit van luchthaven Lelystad vereist. Dit betreft zowel de infrastructuur als de geluidszone. In vervolg op het onderhavige Aanwijzingsbesluit wordt een ontwikkeling tot regionale luchthaven beoogd, waarbij, naast de zwaardere segmenten van het niet-mainportgebonden general aviation verkeer, ook passagiersvervoer van en naar (West-)Europese luchthavens op luchthaven Lelystad kan worden geaccommodeerd. Dit zogenaamde aanwijzingsbesluit tweede fase ziet op het handhaven van de huidige Bkl-zone, een verlenging van de huidige hoofdbaan tot 2100 meter en meer substantieel gebruik door general aviation, alsmede op ruimte voor passagiersvervoer. De baanbreedte van de hoofdbaan zal beperkt blijven tot 30 meter. Deze ontwikkeling is op basis van het Structuurschema Burgerluchtvaart (SBL), dat dateert uit 1988, niet mogelijk. In 2004 is om die reden de PKB luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad vastgesteld. In deze PKB is een geluidszone opgenomen diegeldt als het kader waarbinnen luchthaven Lelystad zich verder kan ontwikkelen (fase 2). 2. Ke-verkeer Het luchtvaartterrein Lelystad wordt thans eveneens gebruikt door hefschroefvliegtuigen en vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving. Ook in de toekomst zal het luchtvaartterrein door deze soorten vliegtuigen worden gebrukt. De bewegingen van deze soorten vliegtuigen kunnen niet onder de berekeningsmethode van de geluidsbelasting ten gevolge van de kleine luchtvaart worden gebracht en zijn ook in het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart niet begrepen. Derhalve zijn tevens en mede op grond van het Besluit geluidbelasting grote luchtvaart voor het bestaande Ke-verkeer de geluidscontouren berekend volgens de Ke-berekeningsmethode. Het resultaat van deze berekening levert een geluidszone op, die in de aanwijzing wordt vastgesteld omdat de 35 Ke-contour behorende bij deze geluidszone buiten de grenzen van het aangewezen luchtvaartterrein valt. Voor het helikopterverkeer bestaat geen aparte geluidsnorm. Helikopters werden voorheen met een standaardtype, de Bolkow, in het Ke-berekeningsvoorschrift meegenomen. Het feitelijk gebruik door helikopters op het luchtvaartterrein Lelystad vindt plaats met een ander, veel kleiner type helikopter, de Robinson. Dit type helikopter heeft een beduidend lagere geluidsbelasting, en behoort luchthaven Lelystad bijlage A tot de kleinste categorieën helikopters. In overleg met de exploitant van het luchtvaartterrein Lelystad is besloten af te zien van de vaste standaard categorie voor helikopterverkeer om in plaats daarvan de Robinson helikopter mee te nemen in een nieuwe Ke-berekening. Een en ander leidt ertoe dat in de herberekende Ke-geluidszone het aantal helikopterbewegingen weliswaar aanzienlijk is gestegen, maar dat deze zone als geheel desalniettemin kleiner is dan de Ke-geluidszone die in 1996 ter inzage is gelegd. Bij de berekening van de Ke-geluidszone overeenkomstig het Besluit geluidbelasting grote luchtvaart is uitgegaan van vliegtuigbewegingen met hefschroefvliegtuigen en 6900 vliegtuigbewegingen met vaste vleugelvliegtuigen met straalaandrijving (dan wel met schroefaandrijving indien opererend volgens de instrument vliegvoorschriften dan wel met een startgewicht van meer dan kg) in het jaar De resultaten van de berekening van de Ke-geluidszone zijn opgenomen in het rapport Geluidbelasting en externe veiligheidrisico s rondom luchthaven Lelystad ten behoeve van Milieueffectrapport Lelystad fase 1 (NLR-CR ). In bijlage B1 is de Ke-geluidszone met de maximale grenswaarde van 35 Ke opgenomen en is ook de contour behorende bij de maximale waarde van 40 Ke aangegeven. Aan de vaststelling van de Ke-geluidscontouren zijn geen wettelijke consequenties verbonden die leiden tot het nemen van geluidwerende maatregelen als bedoeld in artikel 26 van de Luchtvaartwet, aangezien zich binnen de 35- en 40 Ke-geluidscontour geen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen bevinden die voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in aanmerking komen. 3. BKL-verkeer De BKL-geluidscontour wordt in het voorliggende besluit ni
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks