Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONELĠ ETĠK DAVRANIġ ĠLKELERĠ ĠLE ETĠK KURULA BAġVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TASLAĞI

Category:

Homework

Publish on:

Views: 15 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONELĠ ETĠK DAVRANIġ ĠLKELERĠ ĠLE ETĠK KURULA BAġVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin
Transcript
ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONELĠ ETĠK DAVRANIġ ĠLKELERĠ ĠLE ETĠK KURULA BAġVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitede etik kültürünü yerleştirmek, Üniversite görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle Üniversite tüzel kişiliğinin itibarını artırmak, toplumu Üniversite personelinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Etik Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Üniversite tüzel kişiliğine bağlı çalışan tüm personeli kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 14 üncü maddesine dayanılarak, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ten esinlenilerek hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini, b) Üniversite personeli: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil Üniversite birimlerinde görevli tüm çalışanları, c) Kurul: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personeli Etik Kurulunu, ç) Etik davranış ilkeleri: Üniversite personelinin uyması gereken etik davranış ilkelerini, d) Başvuru sahibi: Yönerge kapsamında başvuru hakkını kullanarak Kurula başvuran gerçek kişileri, e) Bilgi: Üniversite kayıtlarında yer alan Yönerge kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi, f) Bilimsel etik: Her türlü bilimsel çalışmada araştırmacıların uymakla yükümlü oldukları davranış kurallarını, g) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları Yönerge kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve videokaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, ğ) Yönetici üniversite personeli: rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, bölüm, anabilim/anasanat dalı başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı, hastane başmüdürü, döner sermaye işletme müdürünü ifade eder. Sayfa 1 / 11 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Etik DavranıĢ Ġlkeleri Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Madde 5 (1) Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar. Halka hizmet bilinci Madde 6 - (1) Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler. Hizmet standartlarına uyma Madde 7 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar. Amaç ve misyona bağlılık Madde 8 - (1) Üniversite personeli, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler. Dürüstlük ve tarafsızlık Madde 9 - (1) Üniversite personeli; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. (2) Üniversite personeli, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. (3) Üniversite personeli, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler. Saygınlık ve güven Madde 10 - (1) Üniversite personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. (2) Üniversite personeli, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. (3) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan Üniversite personeli, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. Nezaket ve saygı Madde 11 - (1) Üniversite personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel, öğrenciler ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. Sayfa 2 / 11 Yetkili makamlara bildirim Madde 12 - (1) Üniversite personeli, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. (2) Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan Üniversite personelinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. Çıkar çatıģmasından kaçınma Madde 13 - (1) Çıkar çatışması; Üniversite personelinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. (2) Üniversite personeli, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Madde 14 (1) Üniversite personeli; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. (2) Üniversite personeli, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, CD ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. (3) Üniversite personeli, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. (4) Üniversite personeli, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Madde 15 (1) Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. (2) Üniversite personelinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir. (3) Üniversite personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. (4) Üniversite personeli, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler. (5) Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir. (6) Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır: Sayfa 3 / 11 a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, CD veya buna benzer nitelikte olanlar, c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, ç) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, d) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, e) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler. (7) Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır: a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler, ç) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler. (8) Bu Yönetmelik kapsamına giren en az idari görevlilerden daire başkanı eşiti ve üstü görevliler ile yüksekokul, enstitü müdürü, dekan eşiti ve üstü görevliler bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurulda incelenmek üzere Rektörlük Makamına bildirirler. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Madde 16 (1) Üniversite personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. Savurganlıktan kaçınma Madde 17 - (1) Üniversite personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dıģı beyan Madde 18 - (1) Üniversite personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Madde 19 - (1) Üniversite personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler. (2) Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar. (3) Üniversite personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler. Sayfa 4 / 11 Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Madde 20 - (1) Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. (2) Yönetici Üniversite personeli, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. (3) Yönetici Üniversite personeli, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. (4) Yönetici Üniversite personeli, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Eski üniversite personeliyle iliģkiler Madde 21 - (1) Üniversite personeli, eski üniversite personelini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz. (2) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilemez. Mal bildiriminde bulunma Madde 22 - (1) Üniversite personeli, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilimsel Etik DavranıĢ Ġlkeleri Bilimsel etiğe uygun davranma Madde 23 (1) Üniversite öğretim elemanları, bilimsel çalışmalarının her aşamasında bilimsel etiğin evrensel ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdürler. (2) Bilimsel etik ile ilgili temel ilkeler şunlardır: a) Araştırmada etik sorumluluk araştırmacıya aittir. b) Kişisel kazanç için kişiler sömürülmemelidir. c) Katılımcılar bilgilendirilerek aydınlatılmalı ve onayları alınmalıdır. ç) Katılımcıların mahremiyetini sağlamak araştırmacının yükümlülüğündedir. d) Katılımcılara yaptırım uygulanamaz, her durumda insan onuruna yaraşır bir tarzda davranılır. e) Katılımcılar, araştırmanın yapısı gerektirdiği durumlarda sonradan açıklanması hali dışında yanlış yönlendirilemez, gerekli bilgiden mahrum bırakılamaz. f) Konuya uygun, elverişli araştırma yöntemi kullanılır. g) Deneklere yönelik istenmeyen sonuçlar önceden tespit edilir ve ortadan kaldırılır. ğ) Araştırmanın veya sonuçların yayımlanmasının yaratacağı sonuçlar öngörülür ve gerekli tedbirler alınır. h) Araştırmaya fon sağlayanlar belirtilir, mali şeffaflık esastır. ı Karşılaştırmalı araştırma yaparken ev sahibi ülkelerle işbirliği yapılır. i) Sonuçlarla birlikte çalışma tasarımının ayrıntıları da açıklanır. Sayfa 5 / 11 j) Araştırma sonuçları araştırma verileriyle tutarlı biçimde yorumlanır. k) Araştırmada yüksek metodolojik standartlar kullanılır ve doğruluk için en üst düzeyde gayret edilir. l) Gizli araştırma yürütülmez. Ġnsan üzerinde bilimsel araģtırma yapılması Madde 24- (1) Katılımcı kullanılan bilimsel araştırmalarda araştırmacılar katılımcıların temel insan haklarını ihlal etmemekten sorumludurlar. (2) Bilimsel araştırmanın içeriği, konusu, uygulama biçimi ve sonuçlarına ilişkin katılımcının anlayabileceği şekilde yeterli aydınlatma yapılmadan, kendisinin, küçükse velisinin, kısıtlıysa vasisisin yazılı rızası alınmadan hiçbir insan üzerinde bilimsel araştırma yapılamaz. Araştırmada yapılacak değişikliklerde, değişiklik ile ilgili bilgilendirme yapılıp rıza yenilenmelidir. Rızanın araştırmanın sonuna kadar varlığı şarttır, katılımcıların herhangi bir aşamada haklı sebeplerle araştırmayı bırakma hakkı vardır. Araştırmayı bırakan katılımcının verileri ancak rızası dâhilinde kullanılabilir, aksi durumda hiçbir şekilde kullanılamaz, toplanan veriler iade edilir ve araştırmacı elindeki verileri derhal imha eder. (3) Deneklerin veya katılımcıların bağlı bulundukları kurumda yapılacak araştırmalarda, araştırma yapılacak kurumun yetkililerinden gerekli izinler alınmadan deney veya araştırma yapılamaz. (4) Kimse herhangi bir suretle deneye veya araştırmaya katılmaya zorlanamaz, deneğe veya katılımcıya menfaat temin edilemez, menfaat teminine bağlı katılım sağlanamaz. (5) Araştırmacı, araştırma sürecinde ve araştırma sonrasında deneklerin veya katılımcıların hiçbir olumsuz duruma girmeyeceği şekilde araştırmasını kurgulamalı ve icra etmelidir. (6)Veri toplama aşamasında kullanılan araçlar araştırmanın amacı ile uyumlu olmalı, gerek içerik gerekse uygulama biçimi yönünden deneklerin veya katılımcıların insan onuru ile bağdaşmayacak duruma düşmemesine, küçük düşürücü, rahatsız edici, huzursuz edici, yorucu ve benzeri olumsuz özellikler taşımamalı ve olumsuz etki ve sonuçlar öngörülüp en az seviyeye indirilmelidir. (7) Katılımcıların kim olduklarının anlaşılmaması için gerekli tedbirler araştırmacı tarafından alınır. Katılımcıların kim olduklarının anlaşılabileceği bilgiler gizli tutulmalıdır. Bu bilgilerin araştırmanın niteliği gereği açıklanması gerektiği durumlarda, araştırma başlamadan önce kendisinin, küçükse velisinin, kısıtlıysa vasisisin yazılı rızası alınmış olmalıdır. (8) Tüm katılımcılara, varsa veli ve vasilerine araştırmacının veya araştırma ekibinin sorumlusunun adı, adresi ve telefon numaraları verilmelidir. Bilimsel araģtırma sürecinde etik Madde 25- (1) Bilimsel araştırmanın amacı hakikate ulaşmaktır. Araştırmacı, bilimsel araştırma kurallarına uymaktan, araştırmanın her aşamasında gerekli dikkat ve özeni göstermekten, hakikate uygun bilgi ve sonuç sunmaktan sorumludur. (2) Araştırma verilerinin analizinde uygun istatistikler teknikler seçilmeli, araştırmacının yeterli istatistik bilgisi yoksa konunun uzmanlarından teknik bilgi ve yardım almalıdır. (3) Araştırmada toplanan veriler hiçbir suretle ve hiçbir nedenle tahrif ve tağyir edilemez, veriler çarpıtılamaz, gizlenemez, uydurma veri kullanılamaz. Bilimsel araģtırma raporunda etik Madde 26- (1) Herhangi bir biçimde üretilen bilimsel araştırma raporlarının yazım ilke ve kurallarına uygun hazırlanması gerekir. (2) Kimse bir başkasının bilimsel eserinin, çalışmasının veya verilerinin tümünü veya bir
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks