Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Abdullah GÜMÜŞ, Özcan DÖNMEZ, 1urat PERÇİN

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
\ ren Blimleri Fnsttiisü Ocrgis 7 Ci ll 2 Say i (! ennuz 2003) Yakt Pilleri ve Otomobillerde Kullaulmas AGiimiiş ODönmez l\pen;in YAKIT PİLLERİ \E OTOlVIOBİLlERDE KULLANILMASI Abdullah GÜMÜŞ Özcan DÖNMEZurat
Transcript
\ ren Blimleri Fnsttiisü Ocrgis 7 Ci ll 2 Say i (! ennuz 2003) Yakt Pilleri ve Otomobillerde Kullaulmas AGiimiiş ODönmez l\pen;in YAKIT PİLLERİ \E OTOlVIOBİLlERDE KULLANILMASI Abdullah GÜMÜŞ Özcan DÖNMEZurat PERÇİN Özet Yakt pilleri temiz verimli ve yakt türüne karş esnek enerji dönüştürücülerdir Benzin notorlarnn iki üç kat olan 0/o 60 n üzerindeki ternik verimlerine ek olarak düşük gürültü düzeyi düşük egzoz ernisyolar ve düşük s atna talebi bakmnda n da avantajldrlar Yakt pijierinin tcniz taşt teknolojisinde devrim yapacağ iddia edilncktedir Yakt pili sistemleri kullanlan elcktrolite göre snflandrlabilir bunlar doğrudan netanol yakt pilleri alkalin yakt pilleri fosforik asit yakt pilleri erirniş karbonat yakt pilleri poliner elektrolitli yakt phjeri ve kat oksit yakt pilleridir :aşm araçl arnda bu tiplerden en çok doğ udan net an ol yakt pilleri (DMYP) ve yakt pilleri (PM YP) kullanlir Analtfr Keline/er Yakt pili hidrojen poliner ejektrolitli Abstract Fuel eellls are clean fuel efficient and fue tlexibltl energy converters The energ) conversion cfficiccy of the fe) cell systen is over 60 per( ent tvvo to Hree tines that of gasoline engin es Fuel c eli electric chicle revolutionizes clean ehicje technology Fuel cell systens can be classifed according to the type of ejectrolyte used direct ncthanol fucl cells alkaline fuel cells phosphoric acid fuc cels molten carbonate fuel cells polner clc :trolyte membrane fuel cells and solid oxide fucl (ells lhe types of direct nethanol (Dl\FC) and pol)ner lectrolyte nenbrae (PEMJC) are used for particulary transportation applications Kll Jlortls Fuel cell hydrogen I GIRIŞ Ekononik büyüme ve sanayileşmede fosil yaktlar petrol ve doğalgaz kullanld Dünya enerji ihtyacnn c 80 i fosil yaktlar tarafndan karşlad Sadece 995 ythnda bütün dünyada 933xl09 ton fosil yakt encji ihtiyacn karşlanak için yakld [] Bununla birlikte fosil yakt tükerini bölgesel tahjip edici kuvvetlere ernisyonlara toksinlere kirletici naddejerin yaylnasna genel anlamda C02 niktann artrarak küresel snnaya (şekil ) iklin değişikliklerine deniz suyu seviyesinin yükselnesjne neden oldu 860 yl nda n gününüze yüzey s caklğ 07 C artş göstermiştir Bu artşn 2025 ylnda 25 (: ve 2050 ylnda ise 22 oc olacağ tahnun edilmektedir Hassas dengeler üzedne kurujnuş olan dünyanzclaki bu her Clik scaklk artş kuzey ve güney yarn kürede ikli n kuşaklarnun 60 kn yer değişünnesine neden olacaktu CO 2 070 u o : {) 50 bi : UO Global yüzey scaklji; Şekil l Global yüzey scaklğ değişimi [3] nin atnosferdeki niktar 50 yl öncesine göre bu günkünden 3 2 daha fazladr ABI) u la ş n sektörü bunun I /3 den soruludur Bu nedenle yakt döngüsünde eej i dönüşününün artrlnas ile birlikte u laşnn iç n teniz en e rj i kaynaklarnn gerektği bilinrnektedir [ 4 J B u da akülü taştlar yakt pili ve elektro klnyasal süper kapasjtör]erj giindene geünnektedir Ancak akülü taştlar i çn elektrik gereklidir ve elektrik çeşitli kaynak ]ardan üretilirken çevre kü Iiliğine neden olnaktadr AyTca bu taştlarn kullanc tarafndan dezavantaj lan vardr [5] J /!vi Pe çin; Teknk r ğitin Fakültesi Sakarya \C Lirnüş Ö Dönmc7; Fath Endütri l\ eslek Li ses i Sakarya Yakt pihnin enisyon değerleri diğer sstem ve yaktlar ile kyaslandğnda zararl enisyon değerlerinin çok düşük olduğu görülür Yakt pili çevreye zararl ga7 Yakt Pilleri SA U Fen Bi linleri Enstitüsü Dergisi 7Cit 2Say ve Otomobillerde Kullanlmas AGümüş (Temmuz 2003) ÖDönmcz MPerçin enerj i yi depo l ama görevi yapa rlar ve bu e nerji miktan içerisindeki k imya sal nadde nik t a r na b ağl dr Bu naddeler bi tti ği nde pi l in ömü de bitmiş demektir Yakt pi li n de ise pilin içerisine yakt ve oks i tlevic i verildiği sürece eneji elde edilebilir Böyle bir taştn ckso zu dan ve çok az nuktarda co2 gaz ç ka r )akt su buhan pilinin sadece taştl a rd a değil elektrik üretirninde tern:ik s an tral l e r yerine kullanlabileceği ve kul lan ld g da düşünülürse çevre sağhğna ola n katks da ha da iyi anlaşlnuş ol ur [ 5] hemen henen hiç annaz pillerinde iki ince elek trot ve bunlann arasna sk ştr ln ş bir e lektrolit (membran) bulunur Anot tarafnda gaz diftizyon kanalcklarndan geçerek elektroli te gel en hidrojen gözenekli yapdaki elektrottan difuzyon ve kap iler kuvvet yard m ile geçer Elektrot yak t (hidrojen nenbran birleşme n okt asna gelen burada menbran üzerindeki aktif platin ile tenas ederek reaksiyon s onucunda iyon haline dönüşür İyon haline dönüşen hidrojen el ektro b t içerisinden geçerek katoda ulaşr ayrlan elektrolar ise dş devre üzennden geçerek katoda ulaşrlar Elek tro nj an n bu hareketi bize gereldj olan elekttik ak n n sağlar Katod a ayn zamanda gaz difuzyon kanallarndan geçerek gö n deril e n oksijen de ulaşr M e mb ran pl a ti n aktif yüzeyinde memb rand an geçen hidroj en iyonu elektron ve o ks ij e n birleşerek :u s neydana gelii (Şekil 3) Yakt 2030 ylnda taş tlan n % 5 30 u y ak t p ili sistenili olarak çkacağ tahmjn edilmektedir \etanollü yclat pillerinin ekonomik fa ydalan n ede niy l e daha yaygn olac ağ DOE ve EPA tarafndan tahmin edilnektedir [6] ll YAKIT PİLİNİN TARİHÇESİ vvilliarn Grove ( ) yakt pili alanda ilk p latin elektrot ve çalşmalar yapt Çalşnalarnda sül:fiirik asit kulland Seyreltik sülfürik asit ile y aptğ ilk hidrojenoksijen yakt pili 839 yl nda Plilosophical Ma gazine dergisinde yaynlau uştr Yakt pili nde n yaklaşk V geril i n elde etb (Şekil 2) \T Elektrolizör = ;:_: H do Şe i 2 Greve Su s tarafndan yaplan lk yakh pili [7] t H idroien w: Proh n Elektron 950ere kadar unutu l an y ak t pilleri bu tarihte uzay uygula n a larnd a uygulanabileceği düşüncesiyle N ASA nn ilgisini çekniştir Çünkü uzay araçlanndaki aygtlarn çalşn as için elek trik enerjisi gereklidir Bu enerji güneş panelleri aküler ya da RTG denilen nükleer bü aygtla üretilebiliyordu Fakat o dönernde güneş enejisi s is t e nle ri pahal ve hacimli akül er de ağr ve ksa ö nürlü olduğunda n uzay araştrmalar için uygun bulunnanjştr N ükle er güçte uzay a d anl ar i çin riskli olduğundan uzay ar acnn elelettik ihtiyacn karşlanak yaloi pilleri tercih edilmiştir G e nini ve i\pollo için projeleri gibi insan l uz a y projelerinde uzay aracnn elektrik i l tiyac yakt piler ile sağlanmştr Bu gün Uzay Mekiğinin e l e lctrj ği de 2 l wlk y akt pilleri yle ük:s:ijen :;: Şekil 3 Yakt piliin çaşrna şekli Yalat hücresinden elde edilebilecek gerilim teo rikt 229 V olnasna rağmen prat ikte k a yp l arn neden olduğu voltaj düşmeleriyle bu değer 0807 \ olnlaktadr IIücre içerisinde meydana ge:e n polarizasyon ad veril en bu kayplar elde edilebilecek gerilini düşürnektedir Bu kayplar aktivasyon polarizasyonu onik (direnç) polarizasyonu ve konsantrasyon polarizasyonudur IV karşlannaktadu [ ] YakJt pil l eri : III Y Al(IT PİLİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Ç a l şma scaklklarna e le k tro kimyasal bir süreç sonucunda y ak tta d epo lann ş olan ene j iyi d oğ d an el ek tri k akmna çeviren bir dönüştürücüdür Yakt pi l eri bilinen pillerle benzer özelliklere ve parçalara sahiptir Piller Yakt pilleri YAKIT PİIİ ÇEŞİTLERİ 252 göre PEMYP ve DI\YP Düşük A YP için 00 C Orta FAYP iç in 200 C iç in 80 o C SAL Fen B ili m leri Ensttüsü Dergisi?C li ; Say (Temmuz 2003) Yakt PiHeri ve Otomobillerde Kullanrlmasa AGii mü ş ÖDönmez!\IPcrçi n Yüksek EKYP içn rv 650 C KOYP çn oc (alşna basnçlarna göre düşük( atnosferik basnçta) orta yüksek Ça lşna nadde lerine göre Gaz yaktlada çalşan (hidrojen anonyak ve hava oksijen) Sv yaktlada çallşan (netano] etanal hidrokarbonlar) Kat yaktla çalşan (Körnür metal hidrür) Kullamlan elektrolit tipine göre Poliner Elektrolit Menbranl Yakt Pili (PEMYP) J)oğnldan Metanol Yakt Pili (DMYP) Kat Oksitli Yak t Pili (KOYP) F osforik Asj t Yakt Pih (FA YP) Eriniş Karbonat Yakt Pili (EKYP) Alkali Yakt Pib (A YP) O la rak snflandrrlar (Ta blo ) [ 5] Tablo Y:kt piliçeşitleri oksijen r f + : i ! ; tt/ Illiereler rnembrar )ek[l Yakt pili hücresindeki binmleri göriinlimü [8] +i hidrojen Eektrolit (Jvenbran): Yakt pilerinde kat sv ve nenli polinerler elektrolit olarak kullantlr Elektrolit iyonik yükleri iki elcktrolit arasnda taşdğ gibi ayn zananda reaksiyondan çkan gazlan elektrotlara taşr Y akt ile oksijen (hava) aranda ayrc bir zar görevi yapar Düşük ve orta scaklktaki yakt pillerinde sulu veya polncr elektoli yüksek scaklklarda ise kat veya ergiyik elektrolit kullanlr Aynca elektroht yakt ve o ksi tleyici gaz aknlarnn doğrudan taşnmasn önleyecek fzksel bir engel görevi de görnektedir y n k t p l Pf:MYP Df\ YP AYP Anot Reaksiyonu 2fr + C:H50 4 SH + CO + 2c I + 2(or 2HO + 2e r atot Reaksiyonu /20 t zrr + 2e7 o 20) + 2H + 2et o k 202 H O+ 2e:) 2(0H} Elektrot: Yakt piljerinde reaksiyonlarn gerçekleşebilnesi için gerekl yüzeyi ortan sağlayall lgsm hr Reaksiyon yüzeyini ve dolaysyla hzn artrabil nek için gözenekli yapda yaplmşlardr Yapsn da karbon siyah plaün katalizatör bağlayc olarak da PTFE (politetrafluoroetilen) bulunur Yüksek ukn yoğunluğunun elde edilebilnesi için münkiin oldukça ince olnaldr FAYP I KYP K()YP Ih 2H + 2c l2 + CO:l 2 H20 + CO + 2e ll e /20 + 2H+ + 2 HO co2 + 2c _ co 2 /20+2e)02 Bipolar plaka: Üzerinde gaz akş kanallan bulunur akuj üzerinde toplar Bir taraf gözenekli yapdadr bu yüzeyde katalizör tabakas vardr yakt pili hücresinin scaklğnlt ayarianmasn sağlar [6] \l YAKIT PİLİNİN TEl\EL KISIJ\Lt\IU H ücrc \odülü: Yakt pli hücrelerinin istenilen ö?e ll ikle i \erebilecek sayda bir araya getirilebilmesiyle o h?urlr (Şek] 4) VJ KULl ANILAN YAKITLAR ) akt pillerinde elektrik üretnek için basnçl ve ya sv hidrojen netanol etanol benzin LPG doğa gaz biyogaz gibi bir çok yakt kullanlabilir Otonobjlferde kullanlan yakt pillerinde bu yaktlardan hidrojen netanoletanol ve benzin kullanlr PEMYP bu dört yakt da kullanabilir DMYP ise netanoletanol yak tn kullanlr Bu yaktlar içerisinde en çok kullanlan basnçl hidrojen ve netanoldur (Ş ele] 5) Geleceğin yakt ise hidrojen olacaktr l9] 253 SA U Fen B li mler i Ensti Lüsü Dergisi 7 Ci lt 2Say (Temmuz 2003) Yakt Pilleri ve Otomobillerde Kullanlmas AGümiiş ÖDönme i\llercin o Hidrojen netal lridi Benin adiğer VIIT OTOJ\tlOBİLLERDE YAKIT PİLİ UYGULAfALARI VIIIl Eleneo Yalot Pili Sistemleri c Sn lridren Şekil S Yakt pilide kullanjan yrkllar [7J o Nletanol VII OTOMOBİLLERDE KULLANILACAK YAKIT PILIERININ OZELLIKl ERI Teknolojidekj gelişneler düşük maliyetle çevreyi kirletrneyen; yüksek verinli güç üretnck eğilinundedir Yakt pjleri tiln bu ihtiyaçlan karşlayabilecek özelliktedir Sessiz verinli ve tenizdr ayn zananda çok az hareketli parças olduğundan az bakn gerektirir Bundan dolay ulaşn araçlar yakt pillerinin en önenli uygulana alan dr Yakt pilli araçlar yakn gelecekte kullanna sunulabilecektir Bu araçjarda kullanlabilecek en uygun yaktlar ise hidrojen ve netanoldur Metanal veya hidrojenin hangisin in en çok tecih edileceğini güvenlik ekononi verim enisyon değerleri ve dağtlabjlrne leri behrleyecektir [ OJ İ Y:vt larn verinleri %525 ci varndadr Bunun düşük olmasnn en büyük nedeni yakt kimyasal enerjisinin önce s sonra nekanik enerjiye çevrihnesidir Böyle bir rrotorun verimi en fazla Camot verimi kadar olabilir Yakt pillnde ise yaktn künyasal eneiisj doğrudan elektrik ene:jisine çevrildiği için verin yüksektir 0 onobilerde kullanlan yakt pjlinin verini benzin ve dzel notoruna göre o ldukça yüksektir Iemen henen bütün büyük otonobil şirketlerinin bu konuda çalşnalar ve denene araçlan vardr Toyota DainleBenz Ford General Ylotors Honda Nissan Ylitsubishi ChyrslerDaimler bunlardan bazlardr Bunlarn Jşnda otomobil frnalan ile birlikte veya tek baş lan na araştrna yapa şirketlerde vardr Ballar d P ower Plug Power De Nora Los Alanos National J_ab bunlardan sadece bjrkaçdr Ayrca çok sayda ünversücnin araştrna gruplarnn yaptğ bir çok yakt pili uygulamas vardr NASA (JPL)nn bu konu ile ilgih araştrnalan Apol]o uzay araçlarndan beri devan ctnektediryakn bir gelecekte satşa sunulnas beklenen yakt piui araçlarn saysn zananla hzla artarak 209 y h nda on nil yon u geçnesi beklennektedir [ll Eleneo çok katl gaz dağtna tabakal elektrodu bulunan graft karbon tabakalar üzerine PTFE eidirilmiş nkel plaka ile desteklenmiş gözenekli yakt pilini geliştirdi Kullanlan ağrlğnda elekttot platin yaklaşk O 3 mgtcm3 ise 05 nn kalnhğndayd Yllk adet üretin yapabiliyordu Elektrotlaro çerçeveleri AB S tipi tennoplastikten enjeksiyon ile inal ediliyordu Elektrotlar 24 hücrelik nodtiller halinde seri veya paralel olarak bağlannuşlard her biri O 5 k\v gücündeyd En büyük kapasiteli 20 modüllük ( 52 k\v ) bir sisteni Belçika Jeoloji Servisi için yapt]ar Elektrotlann önrü 5000 saatb Eleneo elekt ikli taşt için VW frmasna 3 2 modüllük ( 4kW) Hhava yakt pili geliştirdi Laboratuvar tecrübeleri ve değişik modifkasyonlar yapld Çelik tüpler içerisindeki basuçl hidrojenle 200 km yol alabilen taşt doğru akun notont kullan yordu [5] (Şeki 6) Hava C O Aync 2 Filtre H2 H r :J L Boşltma HO J Kondenser KOH Eşanjör Şekl 6 Eleneo yak:t pili çalşra şenas (5] Pompa \2 Fayp li Şehir İçi Otobüs Program KOH Tank Proje 987 ylnda başlatld LANL teknik desteğ ve Georgetow {)niversitesi personelinin yönetiminde proje ger{; ek lcştrjldi 240 adet yakt pilinden 50 V 240 A 36 kwlk perfonnans elde edildi 0 adet 00 Allik destek sağlayc batarya kullanld netanol kullanld [5] (Şekil 7) Yakt pilinde yakt olarak 254 ! \(\I!JIIIll/(i(:! \4kt lilkri t OtumolJilh rdl \ullanla \( tint Ol ünatt llt r i ;rj lo kn yo! aldhlliyudu l ak tt ul{)dçn hka SitccL ;r k:yi ta:;; hiijyodu ( trkü lajl hliy:ik k S(tO h algr:da yakl pl kilplythd ()L kl}l)) H! l rer { Pl : r Metdrwl il : k llf_ u u \IU3 Bllard Pilli ()tohüs Muto ktrtwlu ) k d ) ;\ ( /\ { t l 2 ] )t)(j yl ny\ yda )tik!t pl ik \ l :a! ( \R ) t a l d N ( /\ R I \ ll l u u ) () d l a h J if y k l p l i kullanltnl Bu ) de lalt (l hy tyahliy(ljdu a l o n t: r; ( J k ll l n yü k : k J / J t lu k tu u J n hu t;tt kul:ln yakn plinn tj Lic lidl 50 k\v idi ljjt ] Jl)(J \lj Kauda lühlinrti Larnd:n h: :b t l d l uc H) n h lt) b i i p L r ( n u bl /\ h i jl ln ddt edildl Y:kt o!jrjk d i:ttknn alttü \ t kt lts lll Jlkl :llk tlip llflllllhht ldujlll tll; lll t)(j yl utla HLl ljrjllk l)tohlb L i n n l a d 5 l ( d l X ) I){J/ yl lyllil ynd \clanull \ _l Nll i\r ttn t l d lk po n l t ol b (O] t) OU l\l \:u abbilyt)jdt Y:kt pl )O l \V llicüdcvd \ JUcl liic JlutHlti kull;lyurdu () lt it ylptbll t \ht _k BLll/ \ lt bt ll\ 2 \tklt ta\ ;:JJiyudu (d dl 0) Radyatôrltr Yat pilled Ha n tan h Motor \\ kontroll \ \ Güç kontrol : ompresör motoru Hdrojn tgplr (6) Otamatik DC motor transmisyen t N tr ar Seri i \ r ari ar B d ll d P \\ r S : le n h_ I) a r e B l ak : :: n li k k ri n: : r d r l) li va u n l bt i y li k l to H l b l tlth:ji ol J)ukr BL r; yakt pll a hdan fi()) vlnc k du }{/(){)() Hk t LiLLYi pllanaktd l) l) l V J [\ L \ aydj :vkn pi!i k l lk ;tr:\ ( \H l tintjd \ I : ( \ J CI d :: } o d til tk o l h a )d t pli kulbnl)onh \T iilü )0 k\\ bi dvr) yaktla Nl ( /\R 5 k lu bip obcak l kllk :L li tld )() kt u/l oln Vl:Tcl des lh n; \ L : o ; a nl c lkn Nl (\R t l;_h} \UI hgjlr: il: l)ilkll voku cl OOOJl tant};jn \ll A R ) ik i\l ( _\{ i ür ll k itdl de : U k \]k yakt pi! nl\(llltu li)rlili ulal nual bir aj tan hir kl i yoktu l):dn aac \ ala L l: duydt\o ) l idekvn hf f br kupr: )il ;c;i du ult\ltlh (vkl ll) ) )) ) \! v H! :l r l :Ltt:ti il q tl lt l :;\ll!t:ll!ju/ IHH) c kt J»illlTi \ t Otomol_ilknh Kulltlna :\(tirih O Uünttll i\llui l a!! h S u il y J l \ l ğ lil / nt: J \ J; a i: Yakt Plkn Hln L :kk lk!lsl lknn ll)()!\ 2 ] v ( ) l l o n tl r : lllo u t JVlL n ÜH ün l Yu lliil :llti i\ i l o\vcx RL\IJJlSlllill V H 2Si\5 /euliu Lhklot ()brk D\ nt tl sin (ja/ C FL Bl :u Yük st k I isans L Iİ ubat ] 00 IX ()l ( tlrdu vlt pillt: kulblk t:hlkll }; ar la ah i I t : t k h i r Jll j k t :: d a l u t ul u o lu u r!)aha ()lllii hu talla \ vtlyl \lrd /4ttd 6lL t bilr lllill lni/ lvllvi kik tlllylll lljll l hitcyt: h c\ rj kttyuağna slp uuhli ll utl k!?llltl r u tulada \(it! Ll ] J )Ll l ( l!\a:vl t lt l st ll l n es i l/ L n ll kllahk : i f:kr Kulbln ktl;h \l L dll p:lal lll Hldl l: ll!jktllh l/a]tjlll ] \kt ptlllllll ihi 0J lll Jihlllll iltjrdjll!l Y kt phnn vt in a lrlk Slinslon ( lotte::idl ltj k F KL lh:rsli n l\lolk I l\lbth nu lzl dondu rul l ( \ l!s ( irllj\ Po\\L :\bnu National bo tu v J Jl S (i f\: lji: cn The ( : lis DqurtK n ol l lll İ ll\ l ::tint: th: { t J rjnpot Jounal ut Pm\:r llll Ll l)t) KtoniL i SnatkT t \ onllllltji lpct uf l ul (\ ll l L hnuloy ( llnil al IZL\t\\ Jau:y }l}lj () sn l (i Bal Jl ();dci s ()s N idrojlll Ykt PiJh r: ()lonoh l diht kk l \ l: ula ml \e cl : üi J libi I AK f\af\t lk?00 7 J B;Jn l uok /\n ltodul ton to FuL l ( Llls and ll \d otlll J LTlolo!/ IIL luccl 3( ) \\ rs 5th :\\llllll\:trt u\ll BL \(J ) ;;da DLlLHlh r?ooi f\ lkku fvkkob \]LltlllLlllal Studc ()n Polym r L\ t ul ytl \leh ll :ul ( \ Stack LhtLI of S i nlt İn ILTholotv Ilcbl l \Lnv of ll l lo l U g y 2 ()( J lql l ul I (L Il Vl hi k Survey lt) J)el cnh:r 200 \\ \\ \\ it H h Lll t O ( l;_ y ld t ll l(j Adcso K PL a o i ydn)gcn and rytlljjlll a lunp;t 0 u! Slt) l;lull0jlls l :ftllllllck anj l tisso Juurntl uipo\vl Sclnres 6 l t h t Kosak l t:ll ( cl Velck: Yuk lll hna:ji ( (lllltl ( 2 llrd \ \\Lr ( \ hllrd podtch l) s vtc n n \ ) k: t p ln o i u tu I n s i y k l l: tll i ttkli katall/ (i h:ri gt ;itrilnv NJ l rn 0 Ll ll Ü:/ l l k h: İ lll Il L l S l l r Iz lll S i l)d knnpakt ith nk l gllstrlnh i L l k; vv bol nktada \a tl nn \tkt ulnk l d \ lj e i k ul tn Lla
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks