Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

Category:

Travel

Publish on:

Views: 16 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld
Transcript
De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld om een uitputtende opsomming van alle karakteristieken van dit product te geven. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. RBS accepteert geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding N.V. gewijzigd in RBS Holdings N.V. Alle verwijzingen in het bijgevoegde document naar ABN AMRO Bank N.V. moeten gelezen worden als verwijzingen naar The Royal Bank of Scotland N.V. en alle verwijzingen naar ABN AMRO Holding N.V. moeten worden gelezen als verwijzingen naar RBS Holdings N.V. . Deze naamswijzigingen hebben geen wijziging tot gevolg van de juridische entiteit van de uitgevende instelling, van de juridische entiteit van de garantiegever of van de productvoorwaarden van uw effecten. Voor meer informatie over The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Holdings N.V. of hun financiële status raadpleeg het Registratie Document van RBS Holdings N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V. dat verkijgbaar is via als ook de documenten gedeponeerd via Sinds 6 februari 2010 wordt de naam ABN AMRO Bank N.V. gebruikt door een andere juridische entiteit (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) die op 1 april 2010 eigendom wordt van de Nederlandse Staat. Deze nieuwe entiteit, ABN AMRO Bank N.V., noch de Nederlandse Staat zal, op enigerlei wijze, de verplichtingen ten aanzien van effecten uitgegeven door The Royal Bank of Scotlan N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V. genoemd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ) garanderen of op een andere wijze ondersteunen. The Royal Bank of Scotland N.V., established in Amsterdam, The Netherlands. Registered with the Chamber of Commerce in The Netherlands, no Authorised by De Nederlandsche Bank N.V. and regulated by the Authority for the Financial Markets in The Netherlands. The Royal Bank of Scotland N.V. is an authorised agent of The Royal Bank of Scotland plc. AEX Garantie Note Beschermd beleggen in Nederlandse aandelen In één belegging gespreid in de grote Nederlandse aandelen Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Dagelijks verhandelbaar Wilt u profiteren van een eventuele stijging van de beurskoersen? Wilt u tegelijkertijd de zekerheid dat uw inleg veilig is? Beleg dan in de AEX Garantie Note. Met deze Note belegt u in de meest toonaangevende Nederlandse index: de AEX-Index. U participeert op de afloopdatum met 100% in de mogelijke stijging van de AEX-Index tot aan een vooraf vastgesteld plafond. En als de AEX-Index niet stijgt, dan geniet u in ieder geval van de 100% hoofdsombescherming. ABN AMRO Bank N.V. garandeert u namelijk dat u op het einde van de looptijd minstens uw nominale waarde terugkrijgt. Wat is de AEX Garantie Note? De AEX Garantie Note (de Note ) biedt u de mogelijkheid te beleggen in de toonaangevende Nederlandse index: de AEX-Index (de AEX of de Index ). Met de Note participeert u met 100% in de mogelijke stijging van deze Index tot aan een vooraf vastgesteld plafond van 160% 1. De stijging wordt gemeten ten opzichte van de slotkoers van de AEX op 5 december Aan het einde van de looptijd, na vijf jaar, heeft u 100% hoofdsomgarantie: u ontvangt in ieder geval de nominale waarde. Uitbetaling op de afloopdatum. De Note heeft een indicatieve uitgiftekoers van 100% 1. De uitbetaling van de Note op de afloopdatum is afhankelijk van de eindwaarde ten opzichte van de startwaarde. Indien de eindwaarde van de AEX op basis van deze slotstand gelijk is aan of lager is dan de startwaarde, ontvangt u 100% van de nominale waarde retour. Indien de Index is gestegen ten opzichte van de startwaarde, dan participeert u met 100% in deze stijging met een indicatieve maximale uitkering van 160% 1. De aflossingswaarde van de Note op de afloopdatum is in dit geval gelijk aan: nov. nov. nov. nov. nov. nov Figuur 1. Koersverloop van de AEX van 11 november 2003 tot en met 11 november 2008, exclusief dividend. Bron: Bloomberg, 12 november De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aflossingswaarde Note = garantiewaarde + (nominale waarde x stijging Index), met een indicatieve maximale aflossingswaarde van 160% 1. In figuur 2 ziet u een schematische weergave en voorbeeld van de uitbetaling van de Note. Voorbeeldberekeningen. Stel, u koopt één Note met een nominale waarde van 100 euro, een uitgiftekoers van 100% 1 en een veronderstelde maximale uitbetaling van 160% 1. Op de afloopdatum is een aantal scenario s mogelijk. Voor alle scenario s is rekening gehouden met de genoemde aankoopkoers en de jaarlijkse kosten, welke reeds zijn opgenomen in de koers van de Note. Er zullen gedurende de looptijd geen tussentijdse coupon- of dividenduitbetalingen plaatsvinden. Scenario 1. De eindwaarde van de AEX is gelijk aan of lager dan de startwaarde Stel, de AEX is aan het einde van de looptijd 15% gedaald ten opzichte van de startwaarde. Op basis van deze daling ontvangt u naast de garantiewaarde geen extra uitkering. U ontvangt dan de garantiewaarde van 100 euro per Note. Uw rendement bedraagt 0,0%. Op jaarbasis is dit effectief 0,0%. Uitbetaling per Note in euro % -20% 0% 20% 40% 60% 80% Procentuele verandering AEX Figuur 2. Fictieve uitbetaling van de Note ten opzichte van de procentuele verandering van de AEX. Bron: ABN AMRO, 12 november 2008. Scenario 2. De eindwaarde van de AEX is licht gestegen ten opzichte van de startwaarde Stel, de AEX is aan het einde van de looptijd 20% gestegen ten opzichte van de startwaarde. Op basis hiervan ontvangt u bovenop de garantiewaarde een extra uitkering. De hoogte hiervan is 20% (de stijging van de AEX ), zodat uw einduitkering 120% van de nominale waarde bedraagt. U ontvangt dus 120 euro per Note. Uw rendement bedraagt 20,0%. Op jaarbasis is dit effectief 3,7%. Scenario 3: De eindwaarde van de AEX is sterk gestegen ten opzichte van de startwaarde Stel, de AEX is aan het einde van de looptijd 70% gestegen ten opzichte van de startwaarde. Op basis hiervan ontvangt u naast de garantiewaarde een extra uitkering. Doordat de Note een vooraf vastgesteld plafond kent, doet u als belegger in de Note niet mee in koersstijgingen boven 60% 1. In dit scenario ontvangt u de veronderstelde maximale uitkering van 160% 1 van de nominale waarde. U ontvangt dus 160 euro per Note. Uw rendement bedraagt 60,0%. Op jaarbasis is dit effectief 9,9%. Bedrijf Weging Royal Dutch Shell PLC 22,02% Unilever N.V. 13,78% Koninklijke KPN N.V. 8,21% ArcelorMittal 8,05% ING Groep N.V. 7,68% Koninklijke Philips Electronics 7,00% Koninklijke Ahold N.V. 4,43% Unibail-Rodamco 3,89% Akzo Nobel N.V. 3,43% Aegon N.V. 2,77% Figuur 3. Overzicht van de 10 grootste bedrijven uit de AEX en hun weging per 12 november Bron: Bloomberg, 12 november Risico s. De garantiewaarde is gekoppeld aan de nominale waarde van de Note en niet aan de aankoopkoers. Bovendien geldt de garantiewaarde alleen op de afloopdatum. Gedurende de looptijd kan de waarde van de Note onder de garantiewaarde noteren. In geval van tussentijdse verkoop kan het daarom zijn dat u minder terugkrijgt dan de nominale waarde of de garantiewaarde. Het maximale verlies van uw belegging op de afloopdatum is beperkt tot het verschil tussen uw aankoopkoers, indien deze boven de garantiewaarde ligt, en de garantiewaarde. De beurskoers van de Note volgt gedurende de looptijd de onderliggende waarde niet één-op-één. Het dividend van de onderliggende waarde wordt door de uitgever van de Note gebruikt om de Note haar karakteristieken te geven. De markt schat de hoogte van dit dividend momenteel in tussen de 3% en 4% (bron: ABN AMRO, 10 november 2008). U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) als uitgever van de Note. De verplichtingen van ABN AMRO met betrekking tot deze Note zullen ongewijzigd blijven. Dit product maakt onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten die door RBS zijn overgenomen en zal na de definitieve opsplitsing van ABN AMRO, in de RBS groep worden voortgezet. Alle productvoorwaarden (inclusief de kapitaalgarantie) zullen ongewijzigd blijven. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden van de Note. Het koersverloop van de Note. Gedurende de looptijd is het koersverloop van de Note afhankelijk van een aantal variabelen. De belangrijkste variabelen zijn: de koersontwikkeling van de AEX, de beweeglijkheid van de AEX en de rente-ontwikkeling. De Note is opgebouwd uit een obligatiecomponent en een optiecomponent. De obligatiecomponent zorgt op de afloopdatum voor de uitbetaling van de garantiewaarde. De optiecomponent zal op de afloopdatum zorgen voor de uitbetaling van eventuele koersstijgingen van de Index. Door de obligatiecomponent zal gedurende de looptijd de waarde van de Note beïnvloed worden door de rente-ontwikkeling. De invloed van een verandering van het renteniveau is hetzelfde als bij obligaties. De koers van de Note stijgt dus als de rente daalt. Dit geldt ook omgekeerd: wanneer de rente stijgt, daalt de koers van de Note, er van uitgaande dat de overige variabelen constant blijven. Door de optiecomponent beweegt de waarde van de Note tussentijds niet één-op-één mee met een stijging van de AEX. De koersontwikkeling van de optiecomponent is namelijk afhankelijk van meerdere factoren: naast de koersontwikkeling van de Index bijvoorbeeld ook van de beweeglijkheid van de Index en de resterende looptijd. Op de afloopdatum zal de optiecomponent echter altijd zorgen voor de uitbetaling zoals aangegeven in de kenmerken van de Note. Omdat deze Note een maximale uitkering heeft, zal de koers van de Note minder snel meebewegen bij een stijging van de AEX, dan eenzelfde Note zonder een maximale uitkering. Verhandelbaarheid. De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en wordt dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. Kosten. De indicatieve uitgiftekoers van de Note is 100% 1. In deze koers zijn de emissiekosten van 1% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld ongeveer 0,40% over de nominale waarde. Deze kosten zijn reeds in de uitgiftekoers verwerkt. De berekening van het effectief rendement is op basis van de uitgiftekoers. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van de Note. Deze berichten worden gepubliceerd op Tevens vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop. Na introductie vindt u de Note bij de categorie Vermogensgroei, met bescherming. Zo schrijft u in. Voordelen van de AEX Garantie Note. In één belegging gespreid in Nederlandse aandelen; Hoofdsomgarantie op de afloopdatum; Dagelijks verhandelbaar. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker of beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de kenmerken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt deze documenten vinden op de websites en op Inschrijven voor de Note kan van 17 november tot en met uiterlijk 5 december 2008 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor, via het Preferred Banking Service Center ( , lokaal tarief) of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via AEX Garantie Note Kenmerken AEX Garantie Note. Uitgevende instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa2) Looptijd: 5 jaar Inschrijvingsperiode: 17 november 2008 tot en met uiterlijk 5 december 2008 (15.00 uur Nederlandse tijd). As, If and When handel: 8, 9 en 10 december 2008 Uitgifte- en stortingsdatum: 12 december 2008 Officiële notering: 12 december 2008 Peildatum: 9 december 2013 Afloopdatum: 17 december 2013 Onderliggende waarde: AEX-Index Indicatieve uitgiftekoers: 100% 1 Nominale waarde: EUR 100,- per Note Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde Indicatieve maximale uitbetaling: 160% 1 van de nominale waarde Participatie: 100% Startwaarde: De officiële slotkoers van de AEX-Index op 5 december 2008 Eindwaarde: De eindwaarde van de AEX-Index is de officiële slotkoers van 9 december 2013 Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL ABN AMRO code: Informatie op internet: 1 De definitieve uitgiftekoers en maximale uitbetaling zijn afhankelijk van marktomstandigheden en zullen uiterlijk op 5 december 2008 worden vastgesteld. De maximale uitbetaling per Note zal tussen 150% en 170% van de nominale waarde liggen. Het basisprospectus, de bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden (het Prospectus ) van de AEX Garantie Note (de Note ) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO kan een long- of short positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure, of kopieën hiervan, mogen niet verzonden worden naar of ingevoerd worden in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada of gedistribueerd of uitgereikt worden binnen de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada of aan ingezetenen van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke weten regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/ of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/ of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. AEX-Index is een geregistreerde merknaam van Euronext N.V. of haar dochterondernemingen en wordt gebruikt met toestemming van Euronext Indices B.V. Euronext N.V. en Euronext Indices B.V. zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies to
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks