Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri

Category:

Magazines

Publish on:

Views: 19 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 16-21, 2007 Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri Water Sorption Property of Adhesive Materials *Dr.Dt. Haluk
Transcript
ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 16-21, 2007 Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri Water Sorption Property of Adhesive Materials *Dr.Dt. Haluk Haktan SEVİLMİŞ, **Doç.Dr. Bilinç BULUCU *Samsun Diş Tedavi Merkezi ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZET Amaç: Çalışmanın amacı adeziv materyallerin su emilimi değerlerini araştırmak ve fiziksel olarak üstün olan materyali belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Admira (ormoser kompozit), Composan LCM (hibrit kompozit), Flowline (akışkan kompozit), Tetric Ceram HB (posterior kompozit), Hytac (kompomer), Photac-Fil (rezin modifiye cam iyonomer siman) ve Ionofil U (geleneksel cam iyonomer siman) materyalleri kullanılmıştır. Her bir materyalden 7 şer adet olmak üzere 5mm çapında ve 2 mm kalınlığında plastik kalıplar yardımıyla 49 adet örnek oluşturulmuştur. Örnekler desikatör içerisine yerleştirilerek 24 saat 37 ± 1º C de, daha sonra 1 saat 23 ± 2º C de bekletilmiş ve bu süre sonunda her örneğin ağırlığı hassas terazi ile ölçülmüştür. Aynı örnekler daha sonra distile suda 37 ± 1º C de bir hafta bekletildikten sonra kurutma kağıdı ile nemleri alınarak tekrar tartılmıştır. Su emilimi değerleri ADA spesifikasyonu No 27 ye göre hesaplanmıştır. Elde edilen veriler tek yönlü Varyans analizi ve Tukey HSD testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Rezin modifiye cam iyonomer siman ve cam iyonomer siman en yüksek su emilimi değerleri göstermişlerdir (p 0.05). ABSTRACT Aim: The aim of this study is to evaluate water sorption values of adhesive materials and to determinate the best material physically. Material and Methods: For water sorption examination, Admira (ormoser composite), Composan LCM (hybrid composite), Flowline (flowable composite), Tetric Ceram HB (posterior composite), Hytac (compomer), Photac-Fil (resin modified glass ionomer cement) and Ionofil U (glass ionomer cement) materials were used. Study group specimens were prepared in 49 disc shaped with dimension of 5mm diameter and 2 mm thick plastic molds as 7 specimens in each group. These specimens were stored in a desiccator for 24 hours at 37±1º and then 1 hour 23 ± 2º C and the weight of each sample was measured by balance. Then the specimens were weighed after sorption of wetness by tissue after stored in an incubator which contains distilled water at 37 ± 1º C for one week. Values of water sorption were calculated according to ADA specification No. 27. Results were analyzed statistically by Analysis of Variance and Tukey HSD test. Results and Conclusions: Resin modified glass ionomer cement and glass ionomer cement showed the highest water sorption values (p 0.05). ANAHTAR KELİMELER Adeziv sistemler, Su emilimi KEYWORDS Adhesive systems, Water sorption 17 GİRİŞ En eski dolgu maddesi olarak bilinen amalgam, 1970 li yıllara kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Kolay uygulanabilmesi, dayanıklı ve ekonomik olması gibi avantajlarının yanında, estetik olmaması, kopma ve çekmeye karşı dayanıksızlığı, galvanik akıma neden olması, ısı ve elektriği iletmesi, korozyon sonucu dişte renklenmelere neden olması ve en önemlisi diş dokularına adezyon eksikliği gibi dezavantajlarının olması, araştırmacıları yeni materyallerin arayışına yönlendirmiştir 1-5. Rezin materyalin asit ile pürüzlendirilmiş diş minesine bağlanması fikrini ilk olarak Buonocore 1955 yılındaki çalışmasıyla ortaya atmıştır. Adeziv dişhekimliğinin gelişmesine temel teşkil eden bu buluştan sonra 1962 yılında R. Bowen, mine ve dentin dokusuna mikromekanik olarak bağlanan kompozit rezinleri tanıtmış ve bu materyal günümüze kadar önemli gelişmeler göstermiştir Dişe kimyasal olarak bağlanma özelliğinden dolayı Cam iyonomer simanlar da (CİS) günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. CİS ların flor salınımı yapabilmeleri, biyouyumlulukları, önemli özellikleridir. Fakat CİS ın estetik özelliğinin yetersizliği, erken dönemde neme hassasiyeti, çalışma zamanının kısa, sertleşme zamanının uzun olması ve çiğneme kuvvetleri karşısında aşınmasının fazla olması ise olumsuz özellikleridir. CİS ın olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak ve bu iki materyalin olumlu özelliklerini tek bir bünyede barındırabilmek amacıyla kompomer ve rezin modifiye CİS materyalleri üretilmiştir 5, Ağız ortamında materyallerin su emilimi klinik olarak önemlidir. Su emilimi materyallerin fiziksel ve kimyasal yapısının bozulmasında önemli bir rol oynar. Su emilimi hidrolitik bozulma ve ayrılmalara neden olur. Bu durum ise restoratif materyalin aşınma direncini ve mekanik özelliklerini azaltmaktadır. Su emilimi sonucu materyalin renk stabilizesi bozulmakta ve hijyenik özellikleri kaybolmaktadır Araştırmanın amacı, klinikte kullanımları yaygın olan ve bazen tercih aşamasında hekimde kararsızlık yaratabilen kompozit, akışkan kompozit, CİS, kompomer ve rezin ile modifiye CİS ların su emilimi değerlerini belirleyerek, klinik kullanımda üstün olan materyali saptamaktır. Gereç ve Yöntem Çalışmada Tablo I de görülen materyallerin su emilimi özellikleri belirlenmiştir. Test edile- TABLO I Su emilim değerlerine bakılan materyaller Marka Materyal Üretim No: Üretici Firma Polimerize etme süresi Doldurucu Oranı Admira Ormoser Kompozit Composan LCM Hibrit Kompozit VOCO Cuxhaven, Germany PROMEDICA Neumünster, Germany 40sn %78 40sn %76.5 Flowline Akışkan Kompozit HERAEUS KULZER, USA 20sn %60 Tetric Ceram HB Posterior Kompozit E IVOCLAR VIVADENT, Germany 20sn %81 Hytac Kompomer 044 ESPE Seefeld, Germany 40sn %81 Photac-Fil Rezin Modifiye Cam İyonomer Siman 027 ESPE Seefeld, Germany 40 sn %76-77 Ionofil U Geleneksel Cam İyonomer Siman VOCO Cuxhaven, Germany - - 18 cek materyallerin hazırlanması için plastik kalıp üzerinde 5 cm çapında ve 2mm yüksekliğinde yuvalar açılmıştır. Materyallerin su emiliminin ölçülmesi için her materyalden 7 adet olmak üzere toplam 49 örnek hazırlanmıştır. (Örneklerin ebatları 5 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde). Bir cam üzerine selüloz asetat strip bant (Extra dental Nr:2757,100 universal strips) ve strip bandın üzerine de plastik kalıplar yerleştirildi. Test edilecek restoratif materyaller üretici firmaların önerdiği şekil ve sürede hazırlanarak yuvalar içine yerleştirildi. Materyallerin üzerine selüloz asetat strip bant, bunun da üzerine 1 mm kalınlığında bir cam yerleştirildi ve ışık cihazının ucu cama temas ettirilerek üreticilerin önerdiği sürede ışık cihazı (XL 3000Curing light 3 M Dental Products, USA) ile polimerize edildi. Örneklerin ışıkla polimerize edilmesi sırasında ışık şiddeti Curing Radiometer (Demetron/Kerr Co.USA) ile düzenli aralıklarla kontrol edildi. Polimerize edilmiş örnekler yuvalardan çıkarıldı. Farklı tipteki materyallerin standardizasyonunu sağlamak için çalışmada kullanılan Ionofil U dışındaki (renk seçeneği yok) tüm materyaller için A3 renk tonu kullanılmıştır. Ayrıca ışıkla polimerizasyon sırasında diğer örneklerin ilave ışığa maruz kalmasını engellemek için, sadece ışık uygulanacak bölgenin açıkta kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış metal pul kullanılmıştır. Su emilimi deneyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuarında yapılmıştır. Hazırlanan örneklerin her biri ayrı cam şişeler içine yerleştirilerek içerisinde anhidröz kalsiyum klorid bulunan desikatör içerisine konuldu ve 37± 1 O C de 24 saat süreyle, daha sonra ise benzer bir desikatörde 23±2 O C de 1 saat süreyle bekletildi.her bir örneğin ağırlığı hassas elektrikli terazi (Chyo JL-180, Chyo Balance Corp, Japan) ile ölçüldü.bu işleme sabit bir ağırlık değeri elde edilinceye kadar devam edildi ve ölçülen değerler kaydedildi. Örnekler ölçüm sonrasında etüv (Heraeus D Hanau) içerisinde distile suda 37±1 O C de bir hafta bekletildi ve sonra sudan çıkarıldı, kurutma kağıdı ile yüzeylerindeki nem alınıp havalandırıldıktan sonra tekrar tartıldı.su emilimi değerleri American Dental Association (ADA) 19 spesifikasyonu No.27 ye göre hesaplandı. Su emilimi değerlerini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanıldı: SE = B - A D SE: Su emilimi ( mg/ cm 2 ) A : Desikatöre konulduktan sonra örneğin ağırlığı B : Distile suda bekletilmiş örneğin ağırlığı D : Örneğin yüzey alanı ( cm 2 ) A ve B değerleri miligram(mg) ve D ise santimetrekare (cm 2 ) cinsinden, su emilim değerleri ise mg/cm 2 cinsinden hesaplandı. Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, gruplar arası farklılıkların araştırılması tek yönlü Varyans analizi (one-way ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. Varyans analizi, gruplar arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdiğinden, hangi grupların birbirinden farklı olduğunun araştırılması için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bulgular Yapılan su emilimi deneyi sonucunda materyallerin elde edilen ortalama su emilimi değerleri ve standart sapmaları Tablo II de gösterilmektir. Su emilimi değerleri ortalamaları, Admira, Composan LCM, Flowline, Tetric Ceram HB, Hytac, Photac-Fil ve Ionofil U için sırasıyla; 0.8±0.2, 0.8±0.1, 1.1±0.01, 0.4±0.007, 0.9±0.2, 7.1±0.6 ve 5.6±0.6 mg/cm 2 olarak bulunmuştur (Şekil1). Yapılan Varyans analizinde materyaller arasında fark bulunmuştur. Farklılıkları belirlemek için Tukey HSD testi ile yapılan çoklu karşılaştırmada en yüksek su emilimi değeri Photac-Fil için kaydedilmiştir (p 0.05). Photac- Fil i Ionofil U takip etmiştir (p 0.05). Tetric Ceram HB, Admira, Composan LCM ve Hytac arasında önemli fark bulunmazken, Flowline ve Admira, Composan LCM ve Hytac arasında önemli fark belirlenememiştir (p 0.05) (Tablo III). 19 Tartışma Bu çalışmada Admira, Composan LCM, Flowline, Tetric Ceram HB, Hytac, Photac-Fil ve Ionofil U materyalleri kullanılmıştır. Materyal içerisinde hava boşlukları oluşması restorasyonun fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz etkileyen bir unsurdur. Günümüzde tek pat sisteminin geliştirilmesiyle bu sorun büyük oranda azalmıştır. Özellikle kompozit ve kompomerlerin uygulanmasında bu risk düşük olmaktadır. Çalışmada kullanılan materyallerden Ionofil U ve Photac-Fil toz ve likit şeklinde olup karıştırılması ve kalıplara yerleştirilmesi esnasında hava boşluklarının olmamasına özen gösterilmiştir. Kompozitlerdeki su emilimi rezindeki hidrofilik gruplar nedeniyle olur ve her bir kompozit için değişen su emilimi derecesi rezinin yapısına bağlıdır. Genellikle düşük doldurucu yüksek rezin içeren materyallerin su emilimi daha yüksektir 15,20,21. Flowline %60 ile en düşük doldurucu içeriğine sahip materyaldir ve istatistiksel anlamda fark yaratmasa da kompozitler arasında en yüksek su emilim değeri göstermiştir. Qysaed ve Ruyter 21, yaptıkları çalışmada ışık ile polimerize olan sekiz posterior kompozit materyalinin su emilimi ve çözünürlük özelliklerini incelemiş ve doldurucu oranı arttıkça su emilimi ve çözünürlük değerlerinin azaldığını, doldurucu yüzey alanının geniş olması ve materyalde hava boşluklarının bulunmasının ise su emilimini arttırdığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda, Hytac ve Tetric Ceram HB (%81) en yüksek doldurucu içeriğine sahip materyallerdir ve su emilim değerleri oldukça düşük bulunmuştur. TABLO II Materyallerin ortalama su emilimi değerleri ve standart sapmaları Materyal n X SD Admira 7,76,21 Composan LCM 7,76,13 Flowline 7 1, Tetric Ceram HB 7, Hytac 7,86,15 Photac-Fil 7 7,13,60 Ionofil U 7 5,56,59 TABLO III Tukey HSD testi ile yapılan çoklu karşılaştırma Materyal n Tetric Ceram HB 7,38 Admira 7,76,76 Composan LCM 7,76,76 Hytac 7,86,86 Flowline 7 1,11 Ionofil U 7 5,56 Photac- Fil 7 7,13 20 ŞEKİL 1 Materyallerin su emilimi değerleri Araştırmamızda kullandığımız kompozit rezinler, rezin modifiye cam iyonomer siman ve cam iyonomer siman materyallerine göre daha az su emilimi değeri göstermiştir. En fazla su emilimini ise rezin modifiye CİS olan Photac Fil materyali göstermiştir. Bu sonuç, oluşan rezin tag ağının suyun difüzyonu ve çözünürlüğünü azaltacağı fikri ile açıklanabilir. Çünkü CİS lar hidrofilik materyallerdir, dehidratasyon ve su emilimine çok duyarlıdırlar. Rezin modifiye CİS ların su emme yeteneği onların kimyasal kompozisyonları, özellikle de ağlarında bulunan hidrofilik fonksiyonel grupla ilişkilidir 22,23. Rezin modifiye ve geleneksel CİS lar suya konulmadan önce kuru ortamda bırakıldıkları için yapılarında bulunan gevşek bağlı su, materyalden ayrılır ve su emilimlerini arttırır. Ayrıca rezin modifiye CİSların yapısı, yüksek şekilde çapraz bağlı bir matriste yüksek oranda hidrofilik fonksiyonel grup içerir ve sentetik bir hidrojelin yapısına benzetilebilir. Sıklıkla HEMA nın kopolimerlerinden hazırlanan hidrojeller, kitlelerin %80 ine kadar su emebilecek yapıdadırlar 18,24,25. Akışkan kompozitler, geleneksel hibrit kompozitlerle aynı büyüklükte partiküllere sahiptirler fakat doldurucu miktarı azaltılmıştır. Bunun sonucu olarak da daha akıcı kıvamdadırlar. Yüksek oranda doldurucu içeren kompozitlere göre, aşınma direnci ve kuvveti daha zayıftır, fakat kavite duvarlarına adaptasyonları daha iyidir. Akışkan kompozitler herhangi bir klinik performans kriterinden ziyade özel uygulama alanları için geliştirilmişlerdir Çalışma sonucunda akışkan kompozit olan Flowline diğer kompozit rezinler ile istatistiksel anlamda farklılık yaratacak bir su emilimi göstermemesine rağmen hepsiyle kıyaslandığında en yüksek su emilim değeri göstermiştir.dolayısı ile üzerine kompozitin geldiği özel uygulama şeklinin devam etmesi doğru olacaktır. Rezin modifiye cam iyonomer simanlar içerikleri esas olarak %80 cam iyonomer siman, %20 rezindir. Bunlar geleneksel cam iyonomer simanların suya duyarlılık problemlerinin, zayıf mekanik özelliklerinin, kötü estetik görünümlerinin üstesinden gelmek ve onların klinik avantajlarından yararlanmak amacıyla üretilmişlerdir 14,29. Çalışmada rezin modifiye CİS olan Photac- Fil ile geleneksel CİS olan Ionofil U en yüksek su emilim değeri göstermişlerdir. Bu durumda bu iki materyalin klinik kullanımının kısıtlı olabileceğini ve uzun süreli restoratif materyal olarak hizmet veremeyeceğini dolayısı ile pedodontide süt dişleri gibi kısa dönem fonksiyon görecek dişlerde tercih edilmesinin uygun olacağı kanısındayız. Çalışma sonuçlarımız, kullandığımız tüm materyallerin su emilimi özelliği gösterdiğini ortaya koymaktadır.ağız içinde bu özelliğin, polimerizasyon büzülmesi ile oluşan streslere karşı kısmi bir koruma sağladığı düşünülse bile, su emiliminin tamamlanması uzun bir süreçtir. Su emilimi, materyalin ömrünü etkileyebilecek mekanik ve fiziksel özellik değişimine yol açabilir. Suyun materyal tarafından tutulması doldurucu ve matris bağlantısının bozulmasına, matrisin plastizyonunda ve materyalin aşınma direncinin azalmasında direkt etkili olduğu gibi, ayrıca renklenmeye ve kenar kırılmalarına neden olabilir 30. Sonuç olarak, restoratif amaçla kullanılan materyaller ağız ortamında stres, ısı değişimleri ve kimyasal ajanlar gibi çeşitli faktörlere maruz kalmaktadırlar. Bu durum materyallerin fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilemektedir. Kullanılan materyalin özellikleri iyi bilinir ve doğru endikasyonda doğru materyal tercihi yapılırsa restoratif materyalin kullanım süresi daha uzun olur. Bu durum hastaların hekime tekrar gelme sürelerini daha uzun bir zaman dilimine uzatır. 21 Sonuç Araştırmada kullanılan bütün materyaller, farklı değerlerde de olsa su emilimine maruz kalmıştır. Bütün materyaller içinde en fazla su emilimini Photac- Fil göstermiştir. Photac-Fil materyalini Ionofil U takip etmiştir (p 0.05). Kompozit materyalleri (Flowline hariç), geleneksel CİS ve rezin ile modifiye cam iyonomer simandan daha az su emilimi göstermişlerdir. En az su emilimi Tetric Ceram HB materyalinde belirlenmiştir. KAYNAKLAR 1. Anderson, MH, McCoy RB.Dental Amalgam: The state of the art and science. Dent. Clin. North Amer. 1993; 3: Dabanoğlu A, Koray F. Ormoser esaslı restoratif materyaller. Türk Dişhek. Birliği Derg. 2001; 65 : Görücü J, Tiritoğlu M. Posterior estetik restorasyonlar. Dicle Üniv. Dişhek. Fak. Derg.1995; 6 (1-2-3): Kidd EAM,Smith BGN, Pickard HM. Pickard s Manual of Operative Dentistry, sixth Ed., Oxford Univ. Pres Wakefield CW, Kofford KR. Advances in restorative materials. Dent. Clin. North. Amer. 2001; 45 (1): Asmussen, E. Clinical relevance of physical, chemical and bonding properties of composite resins. Oper. Dent. 1985; 10: Belvedere PC. Contemporary posterior direct composites using state of the art techniques. Dent. Clin. North. Amer. 2001; 45(1): Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J. Dent. Res. 1955; Dec: Crispin JB. Contemporary esthetic dentistry: practice fundamentalis. Tokyo Quint Pub. Co Dayangaç B. Kompozit Rezin Restorasyonlar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti Ankara Dietschi D, Magne P, Holz J. Recent trends in esthetic restorations for posterior teeth. Quint. Int. 1994;25 (10): Bilgin Z. Pedodontide rezin modifiye cam iyonomer simanlar ve kompomerler. Ank. Üniv. Dişhek. Fak. Derg. 2000; 27(3); Mount GJ Glass ionomer cements: past, present and future. Oper. Dent. 1994; Vaikuntam, J. Resin modified glass ionomer cements (RMGICS): Implications for use in pediatric dentistry. J Dent. Child. 1997; 64: van Noort, R. Introduction to dental materials, Mosby London, New York Karacaer Ö, Yaman SD, Değim ZG. Poliasit- modifiye kompozit rezinlerin (Compomer) su emilimi ve çözünürlüğü. Ondokuz Mayıs Üniv. Dişhek. Fak. Derg b;. 5: Örtengren U, Andersson F, Elgh U, Terselius B., Karlsson S. Influence of ph and storage time on the sorption and solubility behavior of three composite resin materials. J Dent. 2001; 29: Yap, A.U.J. Resin-modified glass ionomer cements: a comparison of water sorption characteristics. Biomat. 1996; 17 (19): American Dental Association Specification No. 27 for Direct Filling Resins J. A. D. A. 1977; 94: Li Y, Swartz KL, Phillips RW, Moore BK,Roberts TA Effect of filler content and size on properties of composites. J. Dent. Res. 1985; 64 (129): Qysaed H, Ruyter IE Water sorption and filler characteristics of composites for use in posterior teeth. J. Dent. Res., 1986; 65 (11); Cattani-Lorente, M.A, Dupuis, V, Moya, F, Payan, J, Meyer, J.M. Comparative study of the physical properties of a polyacid modified composite resin and a resinmodified glass ionomer cement. Dent. Mater. 1999; 15: Mathis RS, Ferracane JL. Properties of glass ionomer/ resin composite hybrid material. Dent. Mater. 1989; 5: Meyer JM, Cattani-Lorente MA, Dupuis V. Compomers: between glass-ionomer cements and composites. Biomat. 1998; 19: Yap A, Lee CM Water sorption and solubility of resinmodified polyalkenoate cements. J Oral Rehabil. 1997; Bayne SC, Thompson JY, Swift EJ, Stamatiades P, Wilkerson M.A characterization of first generation flowable composites. J. A. D. A. 1998; 129: Christensen GJ. Sorting out the confusing array of resin based composites in dentistry. J. A. D. A. 1999; 130: Koray F, Yücel T. Kompozitin ön dişlerde kullanımı. Türk Dişhek. Birliği Derg. 2002; 71: Sidhu SK, Watson TF. Resin modified glass ionomer materials. A status report for the American Journal of Dentistry. Amer. J Dent. 1995; 8: Peutzfeldt A.Resin composites in dentistry: the monomer systems. Eur. J Oral Sci. 1997; 105: İLETİŞİM ADRESİ Doç.Dr. Bilinç BULUCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Samsun Tel: / 3003 Faks:
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks