Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Category:

Career

Publish on:

Views: 112 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar,
Transcript
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi, b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, c) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı, d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını, e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eğitim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi, f) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını, g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyıl (güz ve/veya bahar yarıyılı) veya yaz okulu olabilen zaman dilimini, ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını, h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt döneminde sağlanması gereken koşulu, ı) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri, i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, j) İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını, k) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını, l) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim yapılan meslek yüksekokullarını, m) Müdür: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini, n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini, o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı, ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu, p) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü, r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi, s) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, ş) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, t) Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı, u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller dahil en az 15 hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini, ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim dönemini, v) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu, y) Yüksekokul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim yapılan yüksekokulları, z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu dersler grubundaki dersleri, ifade eder. 1 İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar Öğrenci kontenjanları MADDE 5 (1) Birimlere alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimin görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Birimler, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde bulunabilir. Öğrenci statüleri MADDE 6 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır. (2) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Adnan Menderes Üniversitesi programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. (3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. Kabul MADDE 7 (1) Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak. b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak. c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak. ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak. Yatay ve dikey geçişle kabul MADDE 8 (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. c) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. ç) Geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde yapılır. Kayıt işleri MADDE 9 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir. (2) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. (3) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir ve birimler tarafından yürütülür. (4) Kayıt işlemlerini süresi içinde ilgili birime yaptırmayan veya istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. (5) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekalet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini yaptırabilir. (6) Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır. (7) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir. Kayıt yenileme ve ders yükü MADDE 10 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders seçimi işlemlerinden oluşur. (2) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl/yıl azami öğrenim süresinden sayılır. 2 (3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi yapmış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına ders yükü denir. Öğrenci, varsa başarısız olduğu derslere öncelik vermek kaydıyla, 40 AKTS kredisine kadar ders alabilir. (5) Muafiyet sınavı uygulanan dersler, staj ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer dersler, ders yükü hesabında dikkate alınmaz. (6) Öğrenci, ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla kayıt yenilerken derslerin yarıyıl/yıl öncelik sıralamasına (alt yarıyıl/yıldan üst yarıyıl/yıla) göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki sıralamaya göre kayıtlanır: a) Önceki yarıyıl/yıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler, b) Önceki yarıyıl/yıllara ait daha önce almadığı dersler, c) Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır. ç) Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir seçmeli ders alabilir. (7) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. (8) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını veya öğrenim ücretini yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir. (9) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır. Kayıt silme/ayrılma MADDE 11 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir: a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması. b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi. c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi. ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması. d) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması. e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi. (2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun kararıyla yapılır. (3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez. (4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak suretiyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından herhangi bir belge verilmez. (5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır. Danışmanlık MADDE 12 (1) Danışmanlıkla ilgili esaslar şunlardır: a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki akademik yaşamında rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere bir danışman atanır. b) Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir. Katkı payı ve öğrenim ücreti MADDE 13 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl öderler. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz. (2) Derslerin başladığı günün mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular dışında, kayıt silme halinde alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. (3) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitimle İlgili Esaslar Eğitim esasları MADDE 14 (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim, ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitimi yapılabilir. (2) Birimler; eğitim dallarının niteliklerine göre, 2547 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla eğitim ilkelerini, haftalık ders programlarını, staj, uygulama, kamp, atölye çalışması, seminer, bitirme tezi, konser, proje, çizim, ödev, danışmanlık gibi konuları ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirler. (3) Birimlerde, ders geçme sistemi yerine entegre sistemle öğretim yapılabilir. (4) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir. (5) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim esasları geçerlidir. (6) Uzaktan eğitim ile ilgili usul ve esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesi ile belirlenir. Akademik takvim MADDE 15 (1) Üniversiteye bağlı birimlerde akademik takvim Senato tarafından belirlenir. (2) Bir dersin dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavı arasında en az iki hafta süre bulunur. (3) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için farklı akademik takvime ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla yapılır. (4) Yabancı dil hazırlık sınıfı ile entegre sistem esasına göre eğitimin sürdürüldüğü programların eğitim dönemleri birimlerince belirlenir. Öğretim dili MADDE 16 (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir. Eğitim süresi MADDE 17 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Eğitim süresine ilişkin esaslar şunlardır: a) Ön lisans eğitimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. b) Lisans eğitimi; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara lisans diploması verilir. c) Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Diş hekimliği diplomasında program ve derece belirtilir. ç) Veteriner Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara veteriner hekim diploması verilir. Veteriner hekim diplomasında program ve derece belirtilir. d) Tıp Fakültesi eğitimi; on iki yarıyıl ya da altı yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara tıp doktoru diploması verilir. Tıp doktoru diplomasında program ve derece belirtilir. (2) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dahil değildir. Üniversitemizde öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yılında bulunan öğrencilerden, bahar yarıyılı veya yaz okulu sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olamayanların kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. (3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, eğitim süresine dahildir. (4) Tıp Fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri hariç diğer öğrenciler, sorumlu oldukları öğretim programını başarı ile tamamladıkları takdirde, eğitim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir. Ek süre MADDE 18 (Değişiklik 08/06/2015 tarihli ve sayılı R.G.) (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. (2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır: a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. 4 c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır. ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir. d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır. f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks