Please download to get full document.

View again

of 586
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Adriana Trigiani - A Cipesz Felesege

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 586

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Drama
Transcript
   Ciro és Enza ti   zen   éves koruk     ban ta   lál   koznak először az Olasz-Al   pok     ban meg    bú   - vó kis fa   lu    ban, ami az ott   honuk. Ta   lál   kozá   suk rövid, de sze   met gyönyör   köd   te   -tően tar   tal   mas. Ami   kor Ci   rót mél   tat   lan módon el   kül   dik Ame   ri   ká    ba, Kis-Itá   li   á   - ba ci   pészta   nonc   nak, Enza vi   gasztal   ha   tat   lan. A csa   lád    ját vá   rat   lan tra   gé   dia éri,és neki is Ame   ri   ká    ba kell men   nie ap    já    val, hogy így biztosít   sák csa   lád    juk jövő-ét.  Anél   kül, hogy tud   ná   nak egy    másról, Ciro és Enza új éle   tet kezd New York     ban,ahol el   té   rő uta   kon jár   nak, míg   nem a sors közbe   szól, és újra össze   hozza őket. Deek    kor már késő: Ciro je   lent   ke   zett az I. Vi   lág   há    ború    ba, és En   zá   nak meg kell ta   -nul   nia Ciro nél   kül fel   épí   te   ni éle   tét a Met   ropoli   tan Ope   ra   ház var   rónője   ként.  Ahogy sor   suk össze   fonódik és vi   lá   guk vég   ér    vé   nye   sen meg    vál   tozik a há    borúután, el kell dön   te   ni   ük, hogy közös-e a jövőjük vagy sem.     Írta: Ad   ri   a   na Tri   gi   a   ni A mű ere   de   ti címe: The Shoema   ker’s WifeCopy    right © 2012 by The Glory of Every    thing Com   pany  All rights re   ser    ved in all count   ri   es. For   dí   tot   ta: Far   kas Já   nos A szöve   get gon   dozta: Le   lé   né Nagy Már   ta  A mű    vet ere   de   ti   leg ki   ad   ta:Har   per   Col   lins Pub   lishers, New York   A sorozat   terv, an   nak ele   mei és az ol    va   sók    hoz szóló üze   net a borí   tóbel   sőn Ka   tonaIl   di   kó mun   ká    ja.© Ka   tona Il   di   kó, 2014 ISSN 2061-9332ISBN 978 963 399 438 2© Ki   ad   ta a Könyv    moly    kép   ző Ki   adó, 2015-benCím: 6701 Sze   ged, Pf. 784Tel.: (62) 551-132, Fax: (62) 551-139E-mail: info@konyv    moly    kep   zo.hu www.konyv    moly    kep   zo.huFe   le   lős ki   adó: Ka   tona Il   di   kó Mű   sza   ki szer   kesztők: Ge   ren   csér Gá    bor, Zsib   ri   ta LászlóKor   rek    torok: Réti At   ti   la, Széll Ka   ta   linNyom   ta és kötöt   te a Ki   ni   zsi Nyom   da Kft., Deb   re   cenFe   le   lős ve   ze   tő: Bör   dős Já   nos ügy     ve   ze   tő igazga   tó Min   den jog fenn   tart    va, be   le   ért    ve a sok    szorosí   tás, a mű bőví   tett, il   let    ve rövi   dí   -tett ki   adá   sá   nak jogát is. A ki   adó írásbe   li en   ge   dé   lye nél   kül sem a tel    jes mű, seman   nak ré   sze sem   mi   lyen for   má    ban – akár elekt   roni   ku   san vagy me   cha   ni   ku   san, be   le   ért    ve a fény    má   solást és bár   mi   lyen adat   tá   rolást – nem sok    szorosít   ha   tó.   ADRIANA TRIGIANI A cipész felesége  Első ki   adás  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks