Please download to get full document.

View again

of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ahmet Cemalettin Efendi-Bektasi̇ Sirri Nam Risaleye

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 78

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
BEKTAŞİ SIRRI NAM RİSALEYE MÜDAFAA
Transcript
  1   BEKTAŞİ SIRRI NAM RİSALEYE MÜDAFAA   Hacı Bektaş - ı  Veli Hazretleri sülale- i zahiresinden reşadetlü Çelebi Ahmet Cem alettin Efendi Hazretleri tarafından tanzim ve tertip buyrulmuştur.  Müellif ; Risale-i Mütevelli-i Vakf- ı Şerif Çelebi Ahmet Cemalettin Efendi  2   BEKTAŞİ SIRRI NAM RİSALEYE  MÜDAFAA Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri sülale -i zahiresinden Reşadetlü Çelebi Ahmet Cemalettin Efendi Hazretleri tarafından   Tanzim ve tertip buyrulmuştur.  Musahhihi Müşarülileyhin Vekil -i Umumisi Rıza Lütfi   Sahip ve Naşiri  Asr Matbaa ve Kütüphanesi K. Faik Dersaadet Manzume- i Efkar Matbaası : Hüseyin Onur Veşriki  1328  3   Çelebi Ahmet Cemalettin Efendi Hazretleri tarafından gönderilen iş bu eser bitaraflık hasebiyle arzuları vecihle müdafaa unvan verilerek risale şeklinde aynen tab’ edilmiştir. Bektaşi Sırrı namı altında neşr edilmekte olan risalenin sahip ve naşiri K. Faik Efendi’ye: Tab’ ve neşr etmekte olduğunuz << Bektaşi Sırrı >> nam risalenin on bir ve on ikinci cüzlerinde meslek-i matbu atte- i müsemmasına muhalif şahsiyete girişilmiş ve muamelat - ı hükümet -i seniyyeye müdahale edilmiş olduğundan risale gerek zahirinde tahkikat ve hukukunu havi evrakın maa’l - memnuneye kabul ve neşr edileceğe dair olan beyanata istinaden   hak ve hakikati meşar aleyhimde vaki neşriyatı mekzub iş bu cevapnamenin, müsned elbeha olan  vesaik mutebere ibraz ve irsal edilmekle, iş bu müdafaa ve cevapnamenin neşr edilmesi matlubdur. Risale -i mezkurenin on birinci cüzünün onuncu sahifesinde Hazret- i Pir Efendimiz Kadıncık Ana’ya hitaben: << yurdum bekçisi senden gelecek ve senden olacak >>   ve Kadıncık Ana’dan mütevellid Hızır Bali Hazretleri’ne: << yurdum bekçisi bunlardan olsun >> diye nutuk ve vasiyet ve Hızır Bali Hazretleri’ni dergah - ı şeriflerine kaimakam  buyurmuş oldukları ve Hangah- ı Pir’de mevcut Çelebilerin sülale - i vücudu bu Hızır    Bali Hazretleri’ne ittisal ettiği sırahaten gösteriliyor. Şu hikaye kısmen yanlış olmakla beraber madem ki Hazret- i Pir Efendimiz yurdunun bekçisinin Kadıncık Ana’dan ve Hızır Bali Hazretleri’nin sülalesinden geleceğini nutuk ve vasiyet ve dergah- ı şeriflerine kaimakam nasip ettiği tasdik ve itiraf olunuyor. Ve bir zatın vakfıma falanı mütevelli veya kaimakam kıldım demesine istilah şer’i şerifte şart ve akif deniliyor, o halde neden dolayı Çelebi’nin Hızır Bali Hazretleri’nden teselsül ettiği risalede tasdik ve itiraf ediliyor da sonra Çelebi’nin –    şu hakikat -i muterifeye ve şart - ı vakfa rağmen - dergah- ı şerifin tevliyet ve tasrifine gayri müstehak gösterilmesi gibi bir tenakusa düşülüyor? İşte şu ifadenin batılanını, bu sarih tenakuzdan, avam dahi istidlal eder. Tarikat- ı Aliye - i Bektaşiye’ye intisap edenlerin her halde ihtiyaz- ı tecrit etmeleri tarikatın şerut ve erkanından gibi gösterilmesine gelince: Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri gibi sadat - ı kiramdan olan ve mertebe -i bülend velayeti ihraz etmiş buluna n bit zat- ı alakadarın << tenakühü ve tenasülü >> nazım - ı celiline ve << la ruhbaniyye fiddin >> hadis- i şerifine muhalif ef’al ve ahvali ne kendisi ihtiyar, ne de ihlafata tavsiye ve ihtar etmeyeceği derkardır; zira velayet -i atikaya, itikada avamir-i ilahiye ve sinen- i seniyyeye itibaa mütevakkıftır. Zaten Fatma Nuriye İsmail’e müsemma Kadıncık Ana İdris Hevace’nin zevcesi değil kerime-i muhteremleridir; Hazret- i Pir müşarülileyhayı tezvic eylemiş ve firaşlardan ( Seyyid Ali ) nam- ı diğer ( Timur Taş İbn - i Hacı Bektaş ) isminde bir mahdumeleri dünyaya gelmiş ve Seyyid Ali Hazretleri’nden Resul ve Mürsel namlarında iki evlat tevlit ederek sülale-i veli- i müşarülileyh bu iki koldan teselsül eylediği pek eski ve yazma bir nüshası Üsküdar’da himmet zade derga h- ı şerifi kütüphanesinde mevcut olup muhafazasına itina buyrulan Tarih -i Selatin- i Osmaniye nam tarihçenin kırk dokuzuncu sahifesinde aynen << Sultan Osman Hazretleri mahdumlarından Ali Paşa  biraderi Orhan Gazi Hazretleri’ne terk  -i saltanat ve ihtiyar- ı azlet buyurduklarında asakirinin İksa ve Elbasan’daki muhalefet ve mücanesetin ref’ini tavsiye eylemesi üzerine Asakir- i Osmaniye’nin bidayet teşkilinde Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri dua ve yekundan alamet iksa buyurmuş olduklarından Orhan Gazi Hazretleri asrında  bulunan ve İdris Hevace’nin kerimeleri olan Fatma Nuriye Hatun’dan mütevellit ve Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri’nin sülbi sahih ve nesl -i pageninden mütahassıl  4   mahdum necibeleri << Seyyid Ali Timur Taş bin Seyyid Mehmed Hünkar Hacı Bektaş - ı Veli >> Hazretleri’ne varıp destini pos edip elbise ve kisve hususunda müşarülileyh Seyyid Ali Timur Taş ibn - i Hacı Bektaş - ı Veli ile istişare ve istizan  birle ( hayru’s -siyab el-ebyad ) hadis-i nebevisine emsalen ( ak börk ) yani beyaz kisve iksası müşarülileyh Seyyid Ali Sultan tarafından emir ve tensip buyrulmasıyla yeniçeriye ak börk ve kisve evvel zamandan kaldığı >> ve izahen ve tefsilen basit ve  beyan olunuyor; yine mezkur kütüphanede <<Risaletü’t -tac li Saadettin Süleyman Efendi eş - şehir bi müstakdim zade>> unvanıyla el yazısıyla yazılmış diğer bir risalenin birinci sahifesinde yine aynen <<merhum ve mağkurla Sultan Murat zamanında asker de kesiret… İcnas - ı mestuceb -i iltibas olmakla tevzi-i libas, tefrik esnafa esas ittihaz kılınıp Bektaş Paşa dalaletiyle bi r vesaya celp ve davet buyrulan Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri’nin mahdum necabetleri Seyyid Ali Timur Taş ibn -i Hacı Bektaş ve evlad - ı pak Mevlana’dan Emir Şah Efendi marifetleriyle yeniçeriye ve mülazaman dergah bulunan ayan- ı devlet ve erkan - ı saltanata (berata) tabir olunur geceden börk tayin ve ihtiyar buyrulduğu>> salifü’l -beyan tarih ve risalede kanaat olunacak derecede tefsil ve izah edilmiş ve kütüphane - i mezkurda mevcut bulunmuş olduğundan mütalaasıyla hakikat - i ahvale tefsilatıyla kesb- i itla’ olunur. Miratü’l -makasad nam risalede, gerçi takdim- i te’hir var ise de bin iki yüz seksen sekiz tarihinde ba berat- ı alişan dergah - ı   şerifin müşeyyihat ciheti tevcih buyrulan sülale -i müşarülilayhten pederim Mehmet Feyzullah Çelebi’ye kadar vesaik  -i mutebere ve hacec- i hatiyeden bulunan tevcih beratları tarihleri gösterilerek zikir ve tadat edilmiş. Gerçi bu gibi tevarih ve resail vesaik- i subutiyeden ad edilemez ise de Hacı Bektaş - ı Veli Hazretleri te’hil etmemiş ve evladı yoktur gibi nefi sarf ve inkarda    bulunanlardan şeriat ve kanun ve hakam - ı beyyine ve hüccet talep etmez, evladı vardır ve evladıyız iddiasında bulunanlardan ise beyana ve berhan - ı iştirake nazır  - ı şer  - i şerif ve kanun -u münifede hacec- i hatiye olarak kabul buyrulmuş olan berat - ı sultani ve kuyud-u hakani ve muhakem- i şeriyye sicilatı o beyanat ve berahibin katiyyedendir. İşte nazır  - ı mütalaaya aldırmak üzere gönderdiğim 1177 tarihli ferman- ı alide dahi: <<Hacı Bektaş - ı Veli Hazretlerinin evladı iki sınıf olup sınıf  - ı evveli mürselli demek  le maruf, sınıf  - ı ahiri hüdadat denmekle meşhur olduğu ve dergah- ı şeriflerinin tevliyet ve müşeyyihatı şart - ı vakıf mucebince evlad - ı mürsele -i meşruta iken hilaf  - ı şart - ı vakıf vuku bulan inhaya binaen evlad - ı hüdadattan Bektaş Çelebi’ye tevcih edildiği  bir nehc- i şeri tahkik etmekle tevliyet ve müşeyyihat cihetlerinin Bektaş Çelebi’den refiyle evlad - ı mürsel kulundan Abdüllatif Çelebi Efendi’ye tevcih olunduğu >> beyan izah buyrulmuştur. Tevcihat hakkındaki bu gibi  bervat ve feramin-i aliye herhalde bir alam- ı şeri ve mahalli mazbatasına müsteniden verile gelmektedir; binaenaleyh veli- i müşarülileyh evladından mürsel kulunun iş bu ferman- ı ali tarihi olan 1177 senesine kadar silsile -i vücudu tahkik eder. Ondan sonra da ceddim Veliddin ve amcam Ali Celalettin ve pederim Mehmet Feyza Çelebilere değin ba berat - ı tevcihatın tevali ettiği de risalenizde zikir ve tasdik olunduğu halde feramin ve bervat- ı aliye ve sicilat - ı muhakem - i şeriyye ve kuyud - u hakani hilafına Balem Sultan Hazretlerinden sonra sülalenin i nkıtai gösteriliyor; ve bu suretle an cehlin veya an kasdın akıl ve mantığın asla ve kata kabul etmeyeceği bir hata ihtiyar olunuyor. Yine bir ay mütalaa gönderdiğim vakf  - ı müşarülileyhe mahsus kuyud -u hakanide: <<evlad- ı merhum ve mağfurla Hacı Bektaş - ı V eli kuddüssere >> ibare ve azhasıyla evvel vakit mevcut bulunan Kalender ve İskender ve Murtaza Ali ve diğer
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks