Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/86) Akreditasyon Kapsamı

Category:

Film

Publish on:

Views: 0 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/86) Deney Laboratuvarı Adresi : İstasyon Mah Sokak No:17 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta :
Transcript
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/86) Deney Laboratuvarı Adresi : İstasyon Mah Sokak No:17 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291 Su-Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması TS EN ISO TS EN ISO Yer Altı Sularından Numune Alma TS ISO Kirlenmiş Sahalardaki Yer Altı Suyundan Numune Alma ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot TS ISO SM 4500 H+ B SM 2510 B SM 2520 B TS 5091 EN ISO 7027 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Renk Tayini Spektrometrik Metot Renk Tayini Spektrometrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot Işık Geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu Debi Ölçümü Debi Metotları Toplam Sertlik Tayini ETDA Titrimetrik Metot Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot Yüzücü Madde Belirlenmesi Görsel Metot Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot SM 2120 C TS EN ISO 7887 SM 2540 D EPA 841-B EPA 841-B SM 2340 C SM 2540 F SM 2540 B SM 2540 C İşletme İçi Metot- BÇ.ÇT.162 SM 5520 B SM 4500 SO₄ ² E Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Klorür Tayini Argentometrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini Spektrometrik Metot Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfür Tayini Spektrometrik Metot Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot SM 4500-Cl B SM 5220 C SM 5220 B SM 4500 SO₃ ² B SM 4500 SO₃ ² C SM 4500-F B SM 4500-F D SM 5210 B TS ISO SM 4500-S² F SM 4500-S² D SM 4500-NO₂ B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot Toplam Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot Serbest Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi SM 4500-NO₃ B TS 6231 SM 4500-Cl G SM 4500-Cl G SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F İşletme İçi Metot - BÇ.ÇT.71 (SM 4500 NO₂ B, SM 4500 NO₃ B, TS 6231, TS EN ISO , SM 4500 Norg B) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminans Metodu Krom (VI) Tayini Spektrometrik Metot Silika Tayini Molibdosilikat Metodu Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot Toplam Kjeldahl Azot Tayini Macro Kjeldahl Metodu SM 4500-N C TS EN SM 4500-O C ASTM D888 SM 3500-Cr B SM 4500-SiO₂ C TS 6288 EN ISO 8467 SM 5540 C SM 4500-P B SM 4500-P D SM 4500-P D SM 4500-Norg B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Serbest Siyanür Tayini Ölçüm: Spektrometrik Metot Serbest Siyanür Tayini Ölçüm: Titrimetrik Metot Bor (B) Tayini Spektrometrik Metot Kalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik Metot SM 5530 B SM 5530 D SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN D SM 4500-CN E SM 4500-CN D SM 4500-B C SM 3500-Ca B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3- cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 D Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu, Silika Jel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu Toplam Pestisit, Organo Klorlu Pestisitler Tayini (Aldrin, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHC, 4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, alphaendosulfan, beta-endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlorepoxide, mhexachlorobenzene, Methoxychlor) TS 2627 EN ISO 6468 EPA Ön İşlem:Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-ECD Metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (PCB1, PCB 5, PCB 18, PCB 31, PCB 44, PCB 52, PCB 66, PCB 87, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB 141, PCB 151, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 183, PCB 187, PCB 206) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu, Sülfürik Asit / Permanganat Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu Demir (Fe) Tayini Fenantrolin Metodu Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Yöntemi Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini Hesaplama Yöntemi Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu EPA 3510 C EPA 3665 A EPA 8082 A SM 3500-Fe B İşletme İçi Metot - BÇ.ÇT.144 (SM 3030 B, C, E, K / EPA 200.7) İşletme İçi Metot - BÇÇT.144 (SM 3030 B, C, E, K / SM 2320 B / EPA 200.7) TS 8195 EN 1484 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Potasyum (K), Silisyum (Si), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Vanadyum (V) Tayini SM 3030 B, C, E, K EPA Ön İşlem: Filtrasyon, Asitle Özütleme, Nitrik Asitle Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetone, Benzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene,Chloroform, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromo-3 -chloropropane, 1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4 -Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2 -Dichloropropane, Ethylbenzene) EPA 5021 A GC-MS Headspace Metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetone, Acrylonitrile, Allyl chloride, Benzene, Bromobenzene Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, 2 -Butanone, n-butylbenzene, sec-butylbenzene, tert-butylbenzene, Carbon disulfide, Carbon tetrachloride, Chloroacetonitrile, Chlorobenzene, 1 -Chlorobutane, Chloroform, 2 -Chlorotoluene,4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromo-3 -chloropropane, 1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2 -Dichlorobenzene,1,3-Dichlorobenzene 1,4 -Dichlorobenzene, trans-1,4-dichloro-2 -butene, 1,1-Dichloroethane,1,2 -Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, cis- 1,2-Dichloroethene, trans-1,2 -Dichloroethen, 1,2-Dichloropropane, 1,3 -Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1 -Dichloropropene, 1,1 -Dichloropropanone, cis1,3 -Dichloropropene, trans-1,3 -Dichloropropene, Diethyl ether,ethylbenzene GC-MS Metodu EPA 8260 C Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Ethyl methacrylate, Hexachlorobutadiene, Hexachloroethane,2-Hexanone, Isopropylbenzene, 4-Isopropyltoluene, Methacrylonitrile, Methylacrylate,Methylene chloride, Methyl iodide,methylmethacrylate, 4 -Methyl-2-pentanone, Methyl-t-butyl ether, Naphthalene, Nitrobenzene, 2 -Nitropropane Pentachloroethane, Propionitrile, n-propylbenzene, Styrene,1,1,1,2 -Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Tetrahydrofuran,Toluene, 1,2,3 -Trichlorobenzene, 1,2,4 -Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2 -Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,3 -Trichloropropane, 1,2,4 -Trimethylbenzene, 1,3,5 -Trimethylbenzene, o-xylene,m-xylene,p-xylene) EPA 8260 C GC-MS Metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Fenollerin Tayini (2-Chlorophenol, 2-Nitrophenol, Phenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3 -methylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2 -Methyl-4,6-dinitrophenol, Pentachlorophenol, 4-Nitrophenol) SM 6420 GC-MS Metodu Fenollerin Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2 -Chlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6 -Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, Dinoseb (2-sec-butyl- 4,6-dinitro phenol), 2-Methyl-4,6 -dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-cresol), 3-Methylphenol (m-cresol), 4 -Methylphenol (p-cresol), 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5 -Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol) EPA 3510 C EPA 8041 Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC-FID Metodu Fenol Tayini Spektrometrik Metot Bakiye Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot Aktif Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot TS 6227 ISO 6439 SM 4500-Cl G SM 4500-Cl G Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Hidrokarbon Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Hidrokarbonlar Hidrokarbonlar Tayini GC-FID Metodu Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini GC-FID Metodu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini İyon Kromatografi Metodu Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu SM 5520 D SM 5520 D SM 5520 F TS EN ISO SM 5520 D SM 5520 F TS EN ISO TS EN ISO SM 2320 B SM 2550 B Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676 SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Klorofil-a Tayini Spektrometrik Metot Toplam Sertlik Tayini Hesaplama Metodu Magnezyum (Mg) Sertliği Tayini Hesaplama Metodu Yağ ve Gres Tayini Infrared Metodu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Potasyum (K), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini TS 9092 ISO SM 2340 B İşletme İçi Metot- BÇ.ÇT.62 (SM 2340 B, SM 3500 Ca B) EPA SM 3030 B, C, E, K EPA 6020 A Ön İşlem: Filtrasyon, Asitle Özütleme, Nitrik Asitle Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu Kalsiyum Sertliği Tayini EDTA Titrimetrik Metot SM 3500-Ca B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Tayini Hesaplama Metodu Koku Tayini Koku Eşiği Testi Hidrazin Tayini Spektrometrik Metot Alifatik/Aromatik Hidrokarbonların Tayini (C6-C35) GC-FID Metodu Alifatik/Aromatik Hidrokarbonların Tayini (C6-C35) GC-MS Metodu Koloni Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Salmonella spp. Tespiti Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği İşletme İçi Metot - BÇ.ÇT.144 (SM 3030 B, C, E, K / EPA 200.7) SM 2150 B ASTM D1385 TNRCC Metot 1005 TNRCC Metot 1006 SM 9215 D SM 9222 D SM 9222 B SM 9260 B TS EN ISO SM 9213 E Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/86) (SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç) Devam) Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Beggiatoa Tayini Sülfür Bakterileri Sülfür Bakterileri İzolasyonu, Zenginleştirme ve Sayımı SM 9230 C SM 9240 C SM 9240 E ATIKSU Atık Sulardan Numune Alma TS ISO Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Renk Tayini Spektrometrik Metot TS EN ISO TS EN ISO SM 4500 H+ B SM 2510 B SM 2520 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 2120 C Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/86) (ATIKSU Devam) Renk Tayini Spektrometrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot Işık Geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu Debi Ölçümü Debi Metotları Toplam Sertlik Tayini ETDA Titrimetrik Metot Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot Yüzücü Madde Belirlenmesi Görsel Metot Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot Klorür Tayini Argentometrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot TS EN ISO 7887 SM 2540 D EPA 841-B EPA 841-B SM 2340 C SM 2540 F SM 2540 B SM 2540 C İşletme İçi Metot- BÇ.ÇT.162 SM 5520 B SM 4500 SO₄ ² E SM 4500-Cl B SM 5220 C SM 5220 B Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/86) (ATIKSU Devam) Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini Spektrometrik Metot Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfür Tayini Spektrometrik Metot Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot Toplam Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot Serbest Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot SM 4500 SO₃ ² B SM 4500 SO₃ ² C SM 4500-F B SM 4500-F D SM 5210 B TS ISO SM 4500-S₂ F SM 4500-S₂ D SM 4500-NO₂ B SM 4500-NO₃ B TS 6231 SM 4500-Cl G SM 4500-Cl G Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/86) (ATIKSU Devam) Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminans Metodu SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F İşletme İçi Metot - BÇ.ÇT.71 (SM 4500 NO₂ B, SM 4500 NO₃ B, TS 6231, TS EN ISO , SM 4500 Norg B) SM 4500-N C TS EN SM 4500-O C ASTM D888 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/86) (ATIKSU Devam) Krom (IV) Tayini Spektrometrik Metot Silika Tayini Molibdosilikat Metodu Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot Toplam Kjeldahl Azot Tayini Macro Kjeldahl Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Serbest Siyanür Tayini Ölçüm: Spektrometrik Metot SM 3500-Cr B SM 4500-SiO₂ C TS 6288 EN ISO 8467 SM 5540 C SM 4500-P B SM 4500-P D SM 4500-P D SM 4500-Norg B SM 5530 B SM 5530 D SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN D SM 4500-CN E Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/86) (ATIKSU Devam) Serbest Siyanür Tayini Ölçüm: Titrimetrik Metot Bor (B) Tayini Spektrometrik Metot Kalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik Metot PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3- cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) SM 4500-CN D SM 4500-B C SM 3500-Ca B EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 D Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu, Silika Jel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/86) (ATIKSU Devam) Toplam Pestisit, Organo Klorlu Pestisitler Tayini (Aldrin, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHC, 4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, alphaendosulfan, beta-endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlorepoxide, mhexachlorobenzene, Methoxychlor) TS 2627 EN ISO 6468 EPA Ön İşlem:Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-ECD Metodu Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (PCB1, PCB 5, PCB 18, PCB 31, PCB 44, PCB 52, PCB 66, PCB 87, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB 141, PCB 151, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB 183, PCB 187, PCB 206) EPA 3510 C EPA 3665 A EPA 8082 A Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu, Sülfürik Asit / Permanganat Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu Demir Tayini Fenantrolin Metodu Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Yöntemi SM 3500-Fe B İşletme İçi Metot - BÇ.ÇT.144 (SM 3030 B, C, E, K / EPA 200.7) Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/86) (ATIKSU Devam) Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini Hesaplama Yöntemi Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Potasyum (K), Silisyum (Si), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Vanadyum (V) Tayini İşletme İçi Metot - BÇÇT.144 (SM 3030 B, C, E, K / SM 2320 B / EPA 200.7) TS 8195 EN 1484 SM 3030 B, C, E, K EPA Ön İşlem: Filtrasyon, Asitle Özütleme, Nitrik Asitle Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/86) (ATIKSU Devam) Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetone, Benzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene,Chloroform,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks