Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Akte van Scheiding H.H. Hartholt Antje Pieters.

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 23 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Koopakte Pier Harmen Vos Betr no 4, Appelscha 807 Memorie van successie WP Eizinga Kantoor Gorredijk 825 Akte van cheiding HH Hartholt Antje Pieters Koopakte Pier Harmen Vos Betr no 4, Appelscha
Transcript
Koopakte Pier Harmen Vos Betr no 4, Appelscha 807 Memorie van successie WP Eizinga Kantoor Gorredijk 825 Akte van cheiding HH Hartholt Antje Pieters Koopakte Pier Harmen Vos Betr no 4, Appelscha 807 - t r / ; / / r/tl H --Jl, / : r t,t çe,- (i;/,/,/,)j;ec; 'J, )~, h / )? c t -' il -- t ' ô MemorieVan successie WP Eizinga Kantoor corredijk 825 , z do- ( 75, c r , LdCI ei, 'J _ \ t 7 : -' / / : 3- I tol- -J/ /: ' 'é, 6 72»f r, / : J/ \ _;_ 45; ;-z - ' ( t 4z;2 t' ee i /t: c'-t -;- t' t &-( '2 --r } -4 '-- i--/-r t t---'i- to` /e:-'z --C'tJ2_' - -f:'e '- '- /' - : ' - I ; ,(,- ' 'J);P-!2,'l( L; : _ _/- I7 - é(a9 /iiv' -;---':- , 7 eje /( i, e,-,/ j / t /_, ( / ::î,/d'e Tce ZF-i [L /,, / // t f -'l? f / 'c i /) : /7;7,;: :, - / - Ét /(/$-Y,,!: ; - ii k 'p Y;/2/27/, 4c r L : / - -- fy jf( /4 '7cjI t - t 47 /, // j /i,itii //( f J/flc/aict ( ' E C7 ~,,, t 7, ' ' ; ç, r gt //;i'jc' //CPCs'(dt' xe'/;' ( ( :/ JL ' /, /,/ / e ',-,e clé(,-'4'f,//4 L c' ' _-/ f ) 7/,4 / \,, ',I/ j' t t t / ii, 'z / t, P/Â&, P, c c z ~-,q 7 J -, // # :/', t ---, t It, (-7 7 &t,' & t '-,,z ' t/ - ) /, - z_t t) Jr : : Mo t '\ t',&ci/ 7, e» - / t Le - c e/r qecez / ee, /? e g 7 d t! z j / 7 / / 9J'' /%: e I/I7ZJ7 iz /t'&i-7 i' t f/', 2//,// // //', : t ( Ẏi; j t' 7 -; z- e -: yç/ ', et/ zl 4 joe / p y,- ' _ '5Z - -- P -,--- --,'-, ! i ; t c Ce 4 L c:::lt:t::- t -, e- _ - e--- ¼ Ï, c, ' -: _, / J - 'c-, 4 Akte van Echeiding H H Hartholt - Antje Pieters ( _ T ' EL +-- I,4 7Ç/ )ztd i2/ / t - ' 7' cr, : /Jf,:- / T : / t 7 Z- : : t : t L I I, : , -----:------*- ( i )& akn 'vai van eigendom 2Uoflte ::gr schr(jvcn, en ifl;clrjvin(c72 ex ie (lotn in de -egis 0 de gevtl! t ij arlikd 2 ;ç?xfl h6t II 404! i ç; ioinns (i VkN nr REPEROUI oveacfirjjviig DE AKTEN VAN OVERCÂNI VMJ EGE!IL / :? vanh' 7/2yJz ' J// é2 t 2/ V IeIte:i iruç-w t) : ' ' //7 7 ? d -c2- '' '7 t '' 0 7 ïtç 2, ( / em, a / - * / ze t f ' 0 ( cf' 7/7 7 f7 2j»,i-tpt A?/:A 4 p) tyt - ;!, /, %, / 7?' -,/ : Z -- / ' - - &2i 6 c/té:'i ; XLje, -_(' -()'2P l Ix 2e:,, /? fr / :-, / let : ' :?? '/ ;2' 7 ' 6' (T;-'\,- /' H / c ;,, ) / ' - 44 ÂK'2N AN OVERGANg VAN LNLOM )e *iken van orawapa eindovi woocieiji: ovsr te ehruven, n inzwhrjvingen ex ofilclo (8 (?0r4 in de r-irs (ier h?/pomcai e formaliteiten in: (le gcza,474 voorzi n &ij artikel 209 vlzfl het Jinrgertijk ;- NOM- MER - - :- -» VAN RT - - REPERTOIRE De «kien van organ,' '?en c(ndo»i oo?'(eiji - Gvcr t schr,jvn, n C'i; inc(*j vinp2 ex cfftdz te doen in dc, registers: der,po2ccair iiletten, n (le fç3vakfl - &ij criikcol 208 )t Brirçriik P- H boek - - ;,v ÇI,Ç'j - - : v - : - :' - - - # - '7 J' '- J', : ' - (_J -t/' ;i T2 /4c :j - : 4 i -' - : ', ' L', ze oel 2dxt 22'/ f7( / '2z WIJ ': ( '? 7 ' z-, (t(f; : 7/ 9 -J 7Li t,?) A( c' ~Jf /7 il 5 J / 6' v,;:' ' f 0 :J' '-- : 2 (, ' : ovei*;ceujvng teizl AITN TAN OVERGANG VAN EN)OM - - :, -oe wfc72 van 0wrga7~3, i 0 M F R, (itt2f i sc/zrven en c? ' A i bi T -inschrijvingen ex ocio II E F P T T ) t t dom in de re2sers O)Ltk dek- hy /=L; _ de tgont8fl h, rh 208 van het :: r! i I/ / '2 ZCL 22 IP~ JlL'?, - / Oe aten van overgang van eigendons woordelijk over te sc/trjvcn, en (Ze inchryvii'en ex officia ' do n in de regitc 9 (i*' hifpoficcait fotï2(ziie(e, in dd govuilen O?'zc3 hij &r(ki 203, Rurijk ïe',, ii ç : t - : t,z J- oor J) 0,, f 7, -----I -, ' ir ' : :,, : 4,JJ TNDOM :':' C / ', T ~ :, Oe kcn VZ ean eigendom woordeljk Gv vr te schrijvcn en (e ti tasccr(jvi;v'~n ex cffic i te &rccairejorrna 4ftfl, in de gevallen :; òü -Z8 VAN he van h boef- rlgtei rui OVERCflJVNGî LP AKTEN VAN OVERtiMNGVAN EilENDOiiL , ; ' ii ET ' : /f % ' : / 2, ;, 2, 6' to ---- ': '-T -'T' -'--:2' ' '-fr,, q;/_j / l,_ 'i ; ;L,: ','-' ' -, : - 6, : '': : :, ('( -:/ [ t -,,-? t 7 ' ' ','? / ' ' ' ' ' () i % 7 2?' -'7' - ' -- ; t c - _? / / U'z :'- --- - / L :/Z %( / - -L 'C ' JJ 7( 7 7 y : (222 ' -, % ') 6':-;f - t:'6 Ç% 2) :, \ K -,i -,,, / H ', z;') ' -, -* : - y_y, - - ,, : k4jt&u) 3 [,Do akten va ()Ucrffaflg van dgn(om 2uooTdejh cvcr ic 0c4rijvfl, en de : ijzc?'jviflgen ci ofllcio te (IO?a in de rejste aç hj/pofhcair5 Jorm(- Iieile4,? d3 CVaild/i ij 2Iik ; ;t ka Eurgeryk f'ir re : DER AKTiIN: tj OVRGAN VAN EGÉNDOIL I NOMMii, N HET REPERTOIRE van het van liet rter rki ' /_,_ \ / ' ; : t :, ' H t, k : ',, /-J/; ---- : 7 4 k:22 4s?/ 6-Y5 ( ( -/ 2 (, / * / ,, - - i,, 6' 5c' :7/ 7 J / ' ( -'3--2: / A2 ' ' / / ' r, /, / 9 /-2'J c 2Tz 7 '65 Z'z :'' (:'2taø~i' z: 7i / ' ' - -,- T s : f/ r% _) ' : 7 ; ' 7 2:?/-, :,--?,- r : : De : ii k(en t au overgang N t) M M F 5 Ç(4fl e 2 «trdom uow dclzj/ sc/ivn en de z&iflngefl ex officio -te dom in de register s de, :zoéez: i fo; htin, n (le, voorzien ) toch flu artt/rl 208 ijl JPt VA N U 9T REPERTOIRE van het rcisex OVERCHRLflTHNt L) UiTN VAN oveuang VAN EffNDOM van het titije J / : ;7//e ::T~',,' 77,tZt// 7 J /'- ' - - De cz!en wan overrg alk vn ci;rc)uio?fl woorc(eij/c over te schrjvn, e?z 57$cirijvincn ex officia c do in de registers d!r k,poca (r forma- 4:ici&, in de gevallen ixzfi, &ij arliad 208 Vi;L k(t B?Jf(j/ ff' èi- / 2r - t' ' &-?:'ji / / -'(// /' 5 ' J/ // \7L /l ;L y' # - 4 /I7# i doe / 5,:, / -; L -5 j, - 6 / e ::, ) 'f, / / - j/;ff ç / - &,' ge t, ;/ ' - ( -, ( 2 X d, \ z7; e 7 64f f 6ij ' f / _' L:-' :, '' ' - d ç7 ' I - LIP ' (_, /-) '- 55 - :: : ' AT-TEPIJ VAN OVERGANG VAN EENOT De alwen watt ovorgn van eigwiezo7r wooreijk over te schrijven, en & ; 'crijvinc7z ex te doin in de t egi$er$ ctr kypofcair6 formain de gevallen to?:zien ij a,-itki 208 i6: Rurr lij Ir ff tt- o3, r - NOM v0 REPEfl -van het reiswr J,, ; : ' / '! ': ' :_-' :-'/ ' ', t ' : /' - (2, (? ) k - : ç ', ' '' overscffl:üjvng )EI f&ktn VAN WERCANG VAN CH)OM \ De (ikt'cfl in ovrgan- 0 N 0 M M F P : s - - van e?'udorj uoo deîk otr te ichrjven, en de ' VAN IIT, : 7?Z,CYU?JVzflpfl CI OflCO RE P ta dom in- de EB 'o, derypo(hccn:;cjo,» 2 (, 'tttten, in de ei,an n hct :: r lo dfl liet ; 4, 2d c ; D boek icgiter Ve akt,z va v,'gtivz Vzfl IflClO7 W(JTlC'ij' H : CVV Id schrijven, en ( CX niftej;,? te dom in d reiüei! c7:r hjxthwar Jorm- ;!ti(n, in (i( gevallr i or:: e lij 6 ar:tke2lo8 v v veen t RUrY/k il -9 WP?~ ze C4 L- 7 :%- t:; ' 2t -fry -:4, : '' - J z_ -CLO' - )/:2 : ''; ::i :?i(;' Je c7 g J - / :, : 4 Ln#j 0 OVERMllUJVTG DER AKTiIN VAN OVRCANG VAN EENDOM ncr t : ;,/' g ~ vc akt72 Vfl OV'2Ç' rzfl igcncio ivcorcicljk,!' CV9 ttt cirijvii, en d? l insj2rijvin;cfl cx efficio - 8 doen in egiste7's : tcr U!i(en, i a's evaltrs hij arike 208 r vult èa )?UrVijk 7Fe! 2 t! : - - NOMEIt V4&NIUT REPERTOflE / vai het van hcl /;-; ( '-, est; trll4i, / - 5 i_ c/ d c, ' j;?ç c' e'c 22 :9 'c/f_ ç fç2) -, -- 'cp () zjc/ 2 4 ; :;/! Ei-' ' _'/' É L' e fr ) ç_ YL -;,) c- --;, f7r G;&i t 2/2/',/,//:'ee Jt-'7;î (? *' (_; ( -:,,, enzl : :~ t' j L / & / J - '» - I ' : ', k» 4 : t ' : T, - ' - o 7 sgjj%7 TG DE iitlin VAN OVERGANG VAN ENÏ)OM ç r ' De (ii 'en tan (VFÊafl D 0 M ME II et;zdom tloo!ce!)fr over te c /zrtjven, en d VAN irr inschrijvingen CX OkiO REPERTOBIE : : der hy 0L:: : :::;: litciten in dti cvaln %OOr:2e Z l'p ortikd 208 van lwt c: rcgitc : il:, /- '' t t - «: 3, : ' ' ; ' '' ' 4 f /(e q 'zqz Zi'/, '' /5, / : ' 55 -el? é~~ 7- ( ' ' : :, ' 5 5 2/ 55_ w : : 5 5 % / ' r 7  ; 6' -!, ',,f - ' 55 ' 7 / ' J 4 / Z----:---7,/ I/' 0Y-A /Jz ii : ' ::», : - ', ' 3 ;; ' ::» '4? L', ';: :,, ; ' ' : : : :::: ;j t ' al OVER dhrhijvjjng )ER, M(TEN VAN OVERGANG VAf EHENBOM [ De akten va van eig'm(?om 2uCorle?j/ c;ver te schrijven, en de tflc/z)'ijvi)gcfl ex cfflck ie docn hz dc registers dc,' 7qjpo/cca ir forma iileikn, (I gcvall-e Voorzien bij a,'iikd 208 van )a Jnrg-rljc Jf'èt- boek r NOM ril ER vkn 2T R P, pl, P r; o R F *-- Tai het van liet tilfti E ', G' , 2-7 zf t,z ('?/ (t t,,??i 7 X, j,t/)?/ :t)f', ',( /4,4 v' - ', - ' - , H! I /) ',CJ) j, ' // /I ' ) om ' - Jz 5?I) H ot, :? c- --' -7 4'/?? 7Ç'&c) -- ij p e :frlza / a dj7, - - L_yc (:: _) t;;:, : ', ''' :,,,, ', ':'; : - F '- ' -- ' 24 ',,, ', : hitci ta 74 tlih ti'(lo2fl WOO?dCljI over I 6cJrh'n, en ( ili$chijvi?lgez ex o!fci te (/(,efl in de registtrs der /zypct/cciii e Iitcie, z;i de gvzlli vrs oi- zi~an bij a7/d 2Û van het PZ(ViCrïji Jre-?OMMER vâ; WET, REPERTOIRE van het re;istcr OVERdiUJVNG DER AKTEN VM OVERGAN( VAN EHWNDOM van het artikel t, L; ::: N Oi: :f L -, e; c- T N J :ça t' REPEIL g ' ; g»e tç(' 4,5 xan liet t,' ;,( J;irt t'/:i/'aj x&;ter t~ A~~ /VU j~ ~ 3 , ' *t OVERCIIRUflNC DEK AKTEN VAN OVERGANG VAN EIGENDOM t4 UMadiiLdL'Uo e ve akten van ovcga)ig van eigendom tvcordefvk cv t- te en de nzsehrz)v in;en ex offcio te do,a in de registers dr /zypotccaii6 J'onnf2 Niet feit in de gevallen voea'tieu hij artikel 208 van hel flurgerlijk Tflt- N t) MM ER YÂN EET REPERTOIRE van het van het 2JL4 rcgizter artikel - - c 7CJ' z ti,2,l«ö K, t-'a2--r qtz-b (/f6rr) 67ye i o j «Z jy ci- // 'L tfl c?l-tt 2cPcj Jfç J jj y c/n/ cv -t't/pç/fldfy(:x 2 /ic c, 62 2é ac JL 4 t 7X7 ' t n'c Lt'2-rp -nze47/ ey, Aez Cn y7-)72e/ç 2 ~t,lrn2'26zetc I- ec-t -L yog t Xr/'t,,, 7r f /#q) rn7ylr/-l2t &ri'îz ic'rnn cn& emt7 Z a 2ecc(e'; «JZt2cja -- ,,, /('?( -/c/ -'/_ -nc - (Lc:tY// L-' - 2zY,- 2/yZ:: ( -- /KrC //A?rz y' '- etn é7,za JZ in // c'/»ç 6f tg dzti 27' 7///' 'A2frt /7c /i'i/74 77*t /r, t e~a'6 /7 %/rzj zv7rrc /7 /7/';tl t,,ete t, /c9o27/ - j j' 7r 4fa 4 r) 7 -éfl_lcz,l,q?/7 Z% te z n e t t Zee c L2_r ttt / t 7e ta r / 7c / t,,nxec CIa &tizy -4 a-ø- 7t'tn ç V 2 -L-; CW2fl t 2 --r ±t?y - - -L - -i - De t/er, tuit &tei'ga - t ige;dorn no, delfj/: e;ver te ch;ijurn na t?-' t Ud2 ijt zzgert ('t officio te tlois in «le rtq UICT' - de' lr'pothrc'i; 'jr;'znaliter te t, in (Ie i'allefl 208 pan hei Jvi'er j: tpi -- -?io-k ti LÇ 0 M M Ert VAN HET REPERTOIRE van het register van het artikel, 4 /nt - -- ' Jrt gr- - i - - (z 7 f e 'c,t*'4 t urii :l 2(38- NOMMER VAN fl R PER TO k van het t yan register art/: t- Xe rt -,-atn ka - ; 2t -jct-,ceetaa,,7-2 a2te t -z t? jn t a nanen 2e en t e7t,t»cé i,/y7, 'L'/i,rj'ri/ tyyaic', t,pr7j / t/c ~l C-ç t! / C/JZdC' &fin )r'î /n 6Z /nf7'- 'flt2' J2[,i r 2&4,T /7?rr er&éfl /y'ri, 'xin & ' ey - i)c / j,j Y /37 Ç vï L sliu;dn ix D - e uk/en VCØZ overgang &c - - tnsclifljv2jigcfl o t officw fr doen in de dr /iypo/liccain jbïnftz- - 6, ten,,- de gevallen vwrzien 4 artikel 208 tcfl j /-? Lz7L 7'4 vaiihet l?urgci 4jkWei- 2 - ; n',,'c / t//t z-ra2 2 orjree NO MM ER VAN fl REPERTOIRE van het register OVERCHRIJVING DER AKTEN VAN OVERGANG VAN EIGENDOM van het artikel C2 7 t'fe ,y 7, trjze n 2 a t te-t e/,6n' zn cae /2 7,/722/c -V2t2 tiy zfx rt;z7 6'L CZc&né / OCïtft62t-ZCfl Lk4/ é, 4 tt'j ) 27nt-C' tzt?,i c' zcr7 c ; 6)7e-'z / fl7,t -r7-, 7 Z- T /~r / t,j/ '0-4, / /r4 /(, / - ---':--'- --' L' t- -- -,ij-r c-4c t -) 6zc3'' ,,,» a-- --e?/o7 2zc4tf? n7& C{'2,//î :' 2V r/nvai jon O7 tn c / 9 ; n ej t2e67, nt/c'i& tin'a j 'z cocte f q 2t /7,jZ0-2W/flV, t&rfc t /n J,, cta,tc '- & &½ flcn frc_- ~zjr, ne fl, i t e rrt 7» 2, / -7 c22n t, ~ t c C z eekt7 4 /tct c-r-c 0, wie ei5lel~;l t 4ie t ' OVERUHIW ViNG HEEt AKTEN VAN OVERGANG VAN EWEN DOM 0V;: DeuJentaut'rrçent NOMMER tjn r,;c (!Wfl WQO' de/uk cr te 8e/iijuet, (fl de VAN liet REPERTOIRE der hypothecrzu -e forma- - luc!teu, in de gevalt-n tcorzieu tij (t2tik- 208 vat /tt J?urerijJ itt!- 6oek - van het rezster van het -LL2 / J/'ta cr/c/,n2/cfai6%n/ - artikel - / - C cv JkiJh,t:r, rergnn!f NO MiIEIt t-:, t: çci- tcov nr t 42rsjcs, t;i de VAN HET ct titda te ti-- t:! _'-t g:stv $ REPERTOÏÎL tq Cit -tur4 :) rn (t? Ci 208 van het vita -, itatater UiI:c (tc4? 7i} etr /dtdce ¼ Zr»/c e4e 6&' 4 ta z zr n -rr -i t-zez'f 4nic /Vz2t - a n- /a'enfli /'zta9 %eev ze--2n z i-, é- c~, d én an; n r 2j T it t 2, 3'i( CflÉ,t/7 7 )j 4'ttJt,t 'r 64?72c 7 /rn 7/em-- /c4 6ec érn ---vcn t ac- (,% gmx'i,e6ttj II -! , _
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks