Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

AKTUALITY ročník VII január PDF

Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
AKTUALITY ročník VII január 2015 LIPIANSKEJ RADNICE téma mesiaca Nezabudnite na mestské dane S koncom januára sa spája viacero povinností, ktoré by sme si mali splniť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti
Transcript
AKTUALITY ročník VII január 2015 LIPIANSKEJ RADNICE téma mesiaca Nezabudnite na mestské dane S koncom januára sa spája viacero povinností, ktoré by sme si mali splniť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane Mestu Lipany, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, vysvetlila Ľudmila Vargová z referátu správy daní a poplatkov MsÚ Lipany. Ozrejmila aj druhú daň: Pri dani za psa daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (dovŕšil šesť mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (zmena vlastníka, strata, úhyn psa). Ak poplatník žiada zníženie poplatku za komunálny odpad, zdokladuje potvrdenia do 31. januára (Pokračovanie na str. 2) Úvodník Vážení spoluobčania! Prihováram sa k vám vo chvíli, keď už atmosféra vianočných a novoročných sviatkov doznela, ale zima, ktorá ju sprevádza, ešte nepovedala svoje posledné slovo. V prvom tohtoročnom vydaní našich Aktualít lipianskej radnice si spoločne želajme, aby rok 2015 bol pre naše mesto a jeho obyvateľov rokom úspešným. Prajem vám zo srdca pevné zdravie, pohodu a úspechy v pracovnom aj osobnom živote. Chcem poďakovať všetkým voličom v meste, ktorí 15. novembra 2014 využili svoje občianske právo a prišli k volebným urnám. Tým ste prejavili záujem o budúcnosť nášho mesta. Dovoľte mi, aby som rovnako poďakoval predchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu ako aj môjmu predchodcovi na pozícii primátora mesta Eduardovi Vokálovi za prácu vo volebnom období a za všetko, čo pre naše mesto urobili. Dôvera, ktorú ste mne a novozvoleným poslancom zverili v komunálnych voľbách, je pre nás veľkou výzvou a zároveň záväzkom do nadchádzajúceho obdobia. To nie je len fráza, čaká nás množstvo práce. Mojou snahou bude v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia naše mesto a vás, občanov. Musíme mať odvahu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste čakajú. Cieľom má byť rozvoj Lipian a zvyšovanie kvality života v našom meste. Som si vedomý zodpovednosti za budúcnosť nášho mesta a kvalitu života našich obyvateľov. V najbližšom období chceme s poslan- OZNAM cami zapracovať svoje nové myšlienky a predsavzatia do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a uchádzať sa o granty v novom programovacom období O konkrétnych aktivitách a projektoch vás budeme postupne informovať v nasledujúcich číslach periodika. Na to, aby sme mali naše mesto krajšie a modernejšie, budeme potrebovať pomoc vás všetkých. Zaujímajú nás vaše názory a postoje. So záujmom a rešpektom si vypočujeme konštruktívne pripomienky a kritiku, ktorá nás bude motivovať k zlepšovaniu našej práce. Ak sa nám práca bude dariť, potešia nás aj vaše pozitívne ohlasy a nové nápady. Na záver môjho príhovoru vám všetkým chcem ešte raz zaželať pevné zdravie a šťastie na každom kroku. Teším sa na spoluprácu s každým, kto len trochu chce prispieť k lepšej budúcnosti Lipian. Prajem vám dobrú prácu v blízkosti domova. Zamestnávateľom úspešné podnikateľské zámery. Študentom a žiakom výborné výsledky. Skôr narodeným sviežu myseľ a pohodu. Držme si navzájom palce a spoločne pracujme pre rozvoj našich Lipian. Ing. Vladimír Jánošík primátor mesta Lipany V súvislosti so začiatkom rekonštrukcie Lipianskeho potoka chceme požiadať obyvateľov mesta Lipany o trpezlivosť a pochopenie. Stavebné práce sa budú realizovať po dobu šiestich mesiacov. Prosíme o akceptovanie obmedzení, ktoré súvisia s rekonštrukciou. Ďakujeme za pochopenie MsÚ Lipany 2 MESTSKÁ SAMOSPRÁVA AKTUALITy LIPIANSKEJ RADNICE téma mesiaca Nezabudnite na mestské dane (Pokračovanie zo str. 1) HROZÍ POKUTA Mesto Lipany ako správca dane je povinné uložiť pokutu za správny delikt, ktorého sa dopustí daňovník, ak si včas a riadne nesplní svoje povinnosti. V zásade platí, že uložením pokuty nezanikajú povinnosti za porušenie ktorých bola pokuta uložená. Správca dane tiež vyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, upozornila Mária Majná, pracovníčka referátu správy daní a poplatkov. Mesto Lipany ako správca dane môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok). PODĽA ZÁKONA Povinnosť splniť si daňové povinnosti voči mestskej samospráve vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sociálne veci V zložitých situáciách vám môže pomôcť aj mesto Život prináša aj ťažké chvíle a tie sa nevyhýbajú ľuďom, ktorí sú v nevyhovujúcom sociálnom postavení. Aj v roku 2014 bola v podmienkach mesta Lipany poskytnutá jednorazová finančná výpomoc. Ako uviedla Mária Grešová zo sociálneho oddelenia MsÚ, za rok 2014 o jednorazovú finančnú výpomoc požiadalo spolu 73 občanov nášho mesta. Z toho bolo 72 žiadostí vybavených kladne. Žiadateľom pri ich nepriaznivej sociálnej situácii mesto vyplatilo celkovo eur. Jednému žiadateľovi táto jednorazová finančná výpomoc nebola priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok partnerského programu. O jednorazovú finančnú výpomoc bolo možné požiadať v zmysle podmienok určených v Partnerskom sociálnom programe mesta Lipany a Komunitnej nadácii Modrá Torysa. Rovnaká možnosť požiadať o jednorazovú výpomoc je aj v roku 2015 a to Komunita RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY Rómske občianske hliadky je nový projekt v Lipanoch, ktorý sa začal realizovať ešte minulý rok v októbri. Hlavným cieľom je využiť nástroj Rómskej občianskej hliadky v obciach a mestách na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporu ko- OZNAM z týchto dôvodov: - pri zabezpečení pohrebu manželovi, manželke a maloletým deťom pozostalého(ej), - rodinám, kde si dieťa vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, - pri závažných ochoreniach žiadateľa, - pri nádorových ochoreniach detí a dospelých, - žiadateľom, ktorých deti študujú na stredných a vysokých školách, - pri nákupe pomôcok pre invalidov, - pri živelných pohromách (s výnimkou úmyselného trestného činu), - pri osobnej starostlivosti o dieťa ako podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života v prípadoch choroba, úraz, úmrtie jedného z rodičov a v prípade narodenia súčasne troch a viac detí. Dávku si môžu vyzdvihnúť na sociálnom oddelení MsÚ v Lipanoch. munitného rozvoja, na zníženie páchania protispoločenského konania. V neposlednom rade má slúžiť na udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia, v ktorom žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Občianske hliadky spoznáte podľa oranžovej vesty s nadpisom Rómska občianska hliadka a preukazom pripnutým na odeve. V Lipanoch má rómska hliadka šesť stálych členov. Najčastejšie ich stretávate ráno, keď sprevádzajú deti do školy, v centre mesta a na vlakovej a autobusovej stanici, uviedla koordinátorka projektu Zuzana Rakašová. Hliadky pracujú aj cez víkendy ako výpomoc na udržanie verejného poriadku v meste. V zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ak poplatník žiada úľavu poplatku, je povinný zdokladovať potvrdenia do 31. januára správca poplatku MsÚ ročník VII január 2015 AKTUALITY Z MESTA 3 Rehabilitačné pracovisko už aj v Lipanoch Spoločnosť FyzioRehab otvorila v Lipanoch 1. decembra 2014 neštátne zdravotnícke pracovisko zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyzioterapia. Ambulancia sa nachádza na poschodí v budove firmy Ekorem, na Ulici kpt. Nálepku 1. Konateľkou spoločnosti je Miriam Ištoňová, ktorá je súčasne aj odborným garantom zdravotníckeho zariadenia. Čo vás priviedlo k myšlienke poskytovať v našom meste takýto typ služby? V súčasnosti pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Klinike fyziatrie, balneológie a liečenej rehabilitácie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na naliehanie známych som sa po 19. rokoch odbornej praxe rozhodla otvoriť rehabilitačné pracovisko podľa svojich predstáv. Počas svojej odbornej V rámci projektu Vzdelanie v našich rukách v rámci Operačného programu Vzdelávanie sa na prelome rokov, od 10. decembra do 16. januára, na Gymnáziu Lipany realizovalo školenie zamerané na rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu. Bolo to školenie pre pedagogických zamestnancov učiteľov anglického jazyka a manažment školy, ktorých v oblasti rozvoja regiónu vyškolila lektorka Soňa Šuhajová. Školenie absolvovalo 12 pedagógov počas piatich stretnutí v popoludňajších SPÝTALI SME SA ZA VÁS praxe a komunikácie s pacientmi som nadobudla pocit, že liečebná rehabilitácia sa pri súčasných medicínskych možnostiach dostáva akoby do úzadia. Tento názor mi potvrdilo aj negatívne stanovisko krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove. V odpovedi na žiadosť ROZVOJ REGIÓNU V ANGLIČTINE PROJEKT hodinách. Spolu absolvovali 20 študijných hodín zameraných na zvýšenie kompetencií používania anglického jazyka v témach o rozvoji regiónu. Prehĺbili a rozšírili si slovnú zásobu a vedomosti z oblasti cestového ruchu a analyzovali program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu mesta a regiónu hornej Torysy tentoraz v novej lingvistickej polohe v anglickom jazyku. Eva Lazoríková, Gymnázium Lipany, manažérka publicity projektu o uzatvorenie zmluvného vzťahu uvádza zabezpečený rozsah výkonov súčasnými zmluvnými poskytovateľmi v dostatočnej miere. Pritom pacienti trávia viac času v čakárni ako na samotnom vyšetrení a terapii. Môžete konkretizovať portfólio zdravotníckych služieb a terapií, ktoré poskytujete? Úlohou tohto špecializovaného pracoviska je poskytovať zdravotnícke služby verejnosti v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Diagnostikou a liečbou porúch pohybového systému predchádzať možným komplikáciám a tým uľahčiť klientovi návrat do každodenného života. Na vyšetrenie a terapiu objednávame na základe odporúčania obvodného alebo odborného lekára. Výhodou pre klienta je individuálny prístup. Prijímame telefonické objednávky na presný čas, takže klient nečaká. Je možné nás taktiež kontaktovať sms správou alebo om. Viac informácií, resp. objednanie na vyšetrenie získate na telefónnom čísle , Septemthillis s divou speváckeho neba Pod taktovkou dirigenta Igora Dohoviča lipiansky zbor vystupoval na exkluzívnom vianočnom koncerte predposledný deň minulého roku. Tento nádherný koncert sa konal v Teniscentre v Tatranskej Lomnici 29. decembra. Hviezda Adriana Kučerová, mladá slovenská sopranistka, Filip Tůma, Slavonic Symphony Orchestra a Septemthillis rozozvučali Teniscentrum hudbou a spevom. Umocnili príchod najkrajších sviatkov v roku mimoriadnou atmosférou. Výťažok z koncertu bol použitý na charitatívne účely. Gabriela Pintérová zbormajsterka 4 KULTÚRA AKTUALITy LIPIANSKEJ RADNICE Gymnazisti prežili zaujímavý týždeň Beseda s Danom Gladisom. Študenti často hovoria, že dni a týždne v škole sú stále rovnaké učenie, učenie, skúšanie, učenie, občas nejaské prázdniny. Ale týždeň od 19. do 23. januára bol pre gymnazistov naozaj pestrý. Hneď v pondelok (19. januára) navštívila svoju alma mater - Gymnázium v Lipanoch, jeho bývalá absolventka Soňa Matiová, ktorá prišla maturantom predstaviť Kolégium Antona Neuwirtha v Bratislave, ktorého je už tiež absolventkou. Spolu so svojou kamarátkou pripravili zaujímavú interaktívnu vyučovaciu hodinu na tému: Každý je filozof Kto som a kam smerujem, počas ktorej predstavili možnosti štúdia na tomto kolégiu. Táto škola neposkytuje klasické vysokoškolské štúdium, ale ponúka mladým ľuďom možnosť poznať sám seba, získavať rôzne zručnosti v komunikácii a argumentácii. Okrem toho sme s dozvedeli, že ďalšia absolventka nášho gymnázia, Mirka Duranková, je výkonnou riaditeľkou Kolégia Antona Neuwirtha. V ten istý deň zavítal medzi maturantov (ale prišli aj ostatní žiaci) šarmantný mladý Američan Dan Gladis, ktorého predkovia pochádzajú z Kamenice. Dan je úspešný študent a autor viacerých cestopisných kníh. Študenti mali možnosť klásť mu rôzne otázky, diskutovať s ním, zistiť, ako sú na tom s angličtinou necelé dva mesiace pred písomnými maturitnými skúškami. Bolo to zaujímavé a inšpirujúce, takže tri hodiny s Danom ubehli veľmi rýchlo. Netradičný týždeň sme 23. januára zakončili nezvyčajným koncertom, ktorý organizovala Koinonia Ján Krstiteľ v priestoroch našej školy. Bol to v poradí druhý zo série minikoncertov Victory, ktoré sa organizujú pre mladých každý rok a skvelá príležitosť stretnúť mladých, ktorí žijú radostný život kresťana v každodenných situáciách, nadviazať nové vzťahy a zažiť adrenalínový večer. Súčasťou koncertu boli krátke prednášky, zaujímavé workshopy, tanec, videá a iné aktivity. Nikola Vokálová, študentka gymnázia Predstavenie Kolégia Antona Neuwirtha. Lipianska VianoCná rozprávka A Vianoce sa môžu začať, zaznelo z hlúčika ľudí, ktorí si navzájom priali krásne prežitie vianočných sviatkov. Iste. Vianoce by sa začali aj tak, no vianočný koncert, ktorý sa pred chvíľou skončil, je už v Lipanoch neodmysliteľnou súčasťou osláv narodenia Ježiša Krista. Plná športová hala mohla, tak ako aj po minulé roky, potleskom odmeniť dvojhodinovú zmes slova, tanca, spevu a hudby podporenú krásnou scénou. Toto všetko pre divákov pripravili učitelia a žiaci lipianskej Základnej umeleckej školy. Program s názvom Vianočná rozprávka ponúkol pestrú zmes vážnej hudby, folklóru, tanečnej hudby, spevu aj moderného tanca. Na koncerte zazneli známe melódie ako Mas que nada, Eviva Espaňa alebo Forest Gump. V podaní fláut zaznela skladba El Condor Pasa. Bohaté zastúpenie mali v sólovom aj zborovom formáte speváci. Mňa osobne najviac zaujala skladba The Spring A. Vivaldiho z jeho Štyroch ročných období v nezvyčajnom prevedení a capella. Tanečníci predstavili ohnivé Flamengo aj Metlový tanec a všetky hudobné a tanečné bloky prepojil slovom literárno-dramatický odbor. Záver koncertu patril už tradične speváckemu zboru Septemthillis pod vedením Gabriely Pintérovej a neodmysliteľnej skladbe týchto dní Tichá noc. Ďakujeme základnej umeleckej škole za navodenie atmosféry Vianoc. Vianoce sú už za nami, no o rok bude určite ďalší koncert, ďalšia Vianočná rozprávka a znova niekto pri prianí povie: A Vianoce sa môžu začať. Jozef Lukáč KREPĽA BÁL o h (pondelok) Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... VESELÉ FAŠIANGY SENIOROV PRI ŠIŠKÁCH A FÁNKACH. Čaká vás dobrá zábava, tancovačka a množstvo prekvapení. Vstup voľný pre seniorov mesta Mestská galéria Lipany ročník VII január 2015 ŠKOLSTVO 5 Červené stužky na Hviezdičke Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline organizuje už niekoľko rokov celoslovenskú kampaň Červené stužky. Mladí ľudia 1. decembra vyjadrujú nosením červených stužiek solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria: Pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS. Aj žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici sa zapojili do kampane viacerými aktivitami. Porota zložená z výtvarníkov hodnotila nástenky, ktoré pripravili jednotlivé triedy a po spoločnej dohode určili tú najkrajšiu. Víťazom sa stala 7.A trieda. Ďalšou aktivitou bolo umiestnenie panelov vo vestibule školy. Takto si žiaci mohli kedykoľvek prečítať zaujímavosti o danej chorobe a kampani s ňou spojenou. Jednu z najkrajších a najpútavejších aktivít - živú červenú stužku - vytvorili žiaci prvého stupňa a poukázali na nutnosť uvedomiť si hodnotu zdravia a života. Žiaci 9. ročníka videli film Anjeli, po ktorom si otestovali svoje vedomosti o danej problematike. Symboly kampane - červené stužky - rozdávali žiaci 8. ročníka 1. decembra v uliciach mesta, čím šírili jej posolstvo medzi ľuďmi a upozorňovali na tento vážny celosvetový problém. Elena Čamajová ZŠ, Hviezdoslavova 1 Študenti v materskej škole V priebehu decembra deti z najstarších vekových kategórií Materskej školy z Námestia sv. Martina privítali vo svojich triedach študentov z Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove. Títo spoločne s deťmi zrealizovali projekt podporený inštitútom Iuventa - KomPrax. Všetci zúčastnení budúci školáci sa stali jeho aktívnymi aktérmi. Spoločne so študentmi vyrábali pozdravy, postavy anjelov, zdobili perníky. Za svoju tvorivosť a námahu boli odmenení. Materská škola ďakuje študentom, tvorcom projektu, za dobrý nápad zrealizovať ho v našej materskej škole. kolektív MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany Úspech v anglickom jazyku Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 14. januára v Sabinove. V kategórii 1A ( ročník) sa Marko Murín, žiak ZŠ, Komenského 113, umiestnil v neľahkej konkurencii na 1. mieste. Držíme mu palce, aby bol rovnako úspešný aj v krajskom kole. Anna Majtnerová učiteľka ZŠ, Komenského 113 POMÁHAME SI NAVZÁJOM V priestoroch ZŠ na Komenského ulici sa 16. decembra konal štvrtý ročník Vianočnej burzy. Pre našich žiakov bola akcia spestrením predvianočného obdobia a zároveň akýmsi podnetom k uvedomeniu si podstaty Vianoc. Je vyvrcholením našich charitatívnych akcií a zapájajú sa do nej takmer všetci žiaci, učitelia, vychovávateľky, rodičia, starí rodičia. Každý sa snaží pomôcť. Pred piatimi rokmi sme po prvýkrát zorganizovali akciu HELP. Vtedy sa nám podarilo vyzbierať 90 eur. Vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi rozhodovali o tom, ktorým žiakom budú finančné prostriedky venované. Výhodou týchto akcií je adresnosť, lebo mnohokrát pomáhame ľuďom, deťom z iných krajín a pritom zabúdame, že aj v našej škole sa nájdu žiaci, ktorí potrebujú pomoc. Za tieto peniaze sme im nakúpili pomôcky do školy. O rok neskôr sme rozmýšľali, ako vo väčšej miere zapojiť žiakov do charitatívnej akcie, aby mali väčší kontakt s celým dianím. Vtedy nám napadla myšlienka zorganizovať burzu. Každá trieda má vlastný stánok, v ktorom predáva svoje výrobky, alebo ponúka nejakú službu. Žiaci ponúkajú vianočné ozdoby, hračky, koláče, bižutériu, ikebany, obálky prekvapenia, farbia nechty, vlasy, vytvárajú rôzne účesy a mnoho iného. Každý rok prekvapia nie- čím novým, originálnym. V nemalej miere sa do týchto aktivít zapájajú aj rodičia i starí rodičia, ktorí so žiakmi vypekajú medovníčky, koláčiky, vyrábajú ikebany a rôzne iné vianočné ozdôbky. Na naše veľké prekvapenie sme takto získali pre našich žiakov 485 eur. Tieto peniaze sme použili na kúpu nových nohavíc, topánok, tričiek, vetroviek, školských tašiek, kopačiek, ponožiek, čiapok, svetrov, rukavíc, zaplatili sme lyžiarsky výcvik a pod. Doteraz sme pomohli 73 deťom. Každý rok spoločne vyzbierame vyššiu sumu a v minulom roku to bolo neuveriteľných eur. Samozrejme, nie je to iba o peniazoch. Je to o niečom viac, je to o dávaní, o obetovaní svojho času, hračiek, peňazí pre niekoho iného pre vlastného spolužiaka. A naši žiaci to vedia. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tejto burzy zapojili, veľmi pekne ďakujeme. Ľubica Hovancová učiteľka ZŠ, Komenského 113 6 ŠKOLSTVO / OZNAMY AKTUALITy LIPIANSKEJ RADNICE Bocian biely - vták roka 2014 V roku 2014 Slovenská ornitologická spoločnosť Bird Life SLOVENSKO vyhlásila bociana bieleho za vtáka roka. Pre školskú mládež vyhlásila ornitologická spoločnosť v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks