Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Albus Dumbledore

Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Albus Dumbledore
Transcript
  Albus Dumbledore Albus Percival Wulfryk Brian Dumbledore  (1881–1996) – postać fikcyjna występująca w serii książeko Harrym Potterze angielskiej pisarki Joanne Kathleen Rowling. 1  HarryPotteriKamieńFilozoficzny ã  Ach, muzyka. To magia większa od wszystkiego, comy tu robimy! ã  Opis: komentując hymn Hogwartu. ã  Zobacz też: magia, muzyka ã  Blizny mogą się przydać. Sam mam jedną nad le-wym kolanem, jest doskonałym planem londyńskie-go metra. ã  Scars can come in useful. I have one myself above my left knee which is a perfect map of the London Underground.  (ang.) ã  Zobacz też: blizna ã  Bo nie warto zapadać w marzenia i zapominać o ży-ciu. ã  Zobacz też: marzenie ã  Naprawdę niczego nie daje pogrążanie się w marze-niach i zapominanie o życiu. ã  It does not do to dwell on dreams and forget tolive.  (ang.) ã  Pokazuje nam ni mniej, ni więcej, tylko najgłębsze,najbardziej utęsknione pragnienie naszego serca. ã  Zobacz też: serce ã  Ostatecznie,dlanależyciezorganizowanegoumysłu,śmierć to tylko początek nowej wielkiej przygody. ã  Tothewellorganizedmind,deathisbutthenext  great adventure.  (ang.) ã  Zobacz też: śmierć ã  – Prawdy – westchnął Dumbledore. – Prawda to cu-downa i straszliwa rzecz, więc trzeba się z nią ob-chodzić ostrożnie. ã  – The truth. – Dumbledore sighed. – It is a be-autiful and terrible thing, and should thereforebe treated with great caution.  (ang.) ã  Zobacz też: prawda ã  Strach przed imieniem wzmaga strach przed samąrzeczą. ã  Fear of a name increases fear of a thing itself. (ang.) ã  Zobacz też: strach ã  To dziwne, jak niewidzialność popsuła ci wzrok. ã  To, co się wydarzyło w podziemiach jest ścisłą ta-jemnicą, więc, oczywiście, wie o tym cała szkoła.Przypuszczam, że to twoi przyjaciele, panowie Fredi George Weasleyowie są odpowiedzialni za próbęprzysłania ci tutaj sedesu. ã  What happened down in the dungeons betweenyou and Professor Quirrell is a complete secret,so, naturally, the whole school knows. I believeyour friends Misters Fred and George Weasleywere responsible for trying to send you a lava-tory seat.  (ang.) ã  Zobacz też: tajemnica ã  Trzeba być bardzo dzielnym, by stawić czoło wro-gom, ale tyle samo męstwa wymaga wierność przy-jaciołom. ã  It takes a great deal of bravery to stand up toour enemies, but just as much to stand up to our  friends.  (ang.) ã  Zobacz też: przyjaźń, wierność ã  Twoja matka oddała za ciebie życie. Jedyną rzeczą,której Voldemort nie potrafi zrozumieć, jest miłość. ã  Your mother died to save you. If there is onething Voldemort cannot understand, it is love. (ang.) ã  Zobacz też: miłość ã  Tylko że ludzie mają wrodzony talent do wybieraniawłaśnie tego, co dla nich najgorsze. ã  Zobacz też: talent1  2  6 ZOBACZ TEŻ  ã  Wielkie szczęście, że jest ciemno. Nie zarumieni-łemsiętakodczasu,kiedypaniPomfreypowiedzia-ła, że podobają się jej moje nauszniki. ã  It’s lucky it’s dark. I haven't blushed so muchsinceMadamPomfreytoldmeshelikedmynewearmuffs.  (ang.) ã  Zobacz też: szczęście ã  Zanim rozpoczniemy nasz bankiet, chciałbym wampowiedzieć kilka słów. A oto one: Głupol! Mazgaj!Śmieć! Obsuw! ã  Beforewebeginourbanquet,Iwouldliketosaya few words. And here they are: Nitwit! Blub-ber! Oddment! Tweak!  (ang.) 2  Harry Potter i Komnata Tajemnic ã  Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują, kimnaprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdol-ności. ã  Zobacz też: wybór ã  Jednakprzekonaciesię,żenaprawdęopuszczęszko-łę tylko wtedy, kiedy już nikt w całym Hogwarcienie pozostanie mi wierny. Przekonacie się również,że ci, którzy o pomoc poproszą, zawsze ją otrzyma-ją. ã  Zobacz też: pomoc 3  Harry Potter i więzień Azkabanu ã  Macnair, czy naprawdę sądzisz, że gdyby ktoś rze-czywiście ukradł hipogryfa, to prowadziłby go poziemi? Przeszukaj niebo, jeśli potrafisz... Hagridzie,napiłbym się herbaty. Albo brandy. ã  Myślisz, że umarli, których kochaliśmy, naprawdęnas opuszczają? Myślisz, że nie przypominamy so-bie ich najdokładniej w momentach wielkiego za-grożenia?Twójojciecżyjetotobie,Harry,iujawniasię najwyraźniej, kiedy go potrzebujesz. Bo jak ina-czej mógłbyś wyczarować tego właśnie patronusa?To był przecież Rogacz. ã  Och, nie, on wcale nie jest niezrównoważony. Poprostu spotkał go straszny zawód. 4  Harry Potter i Czara Ognia ã  Będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczenii na tyle słabi, na ile podzieleni. ã  Zobacz też: siła, słabość ã  Niejestważne,ktokimsięurodził,aleczymsięstał! ã  Nadejdzie czas, w którym będziecie musieli wybie-rać między tym co słuszne, a tym, co łatwe. ã  Prawda to cudowna i straszliwa rzecz, więc trzebasię z nią obchodzić ostrożnie. ã  Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powracaze zdwojoną siłą. ã  Zobacz też: ból 5  Harry Potter i Zakon Feniksa ã  Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz. Prze-ciwnie... to, że odczuwasz taki ból, jest twoją naj-większą siłą. ã  Obojętnośćilekceważenieczęstowyrządzająwięcejkrzywd niż jawna niechęć. ã  Zobacz też: lekceważenie, niechęć, obojętność ã  Rzeczwtym,jakiniejesteś,aniewtym,jakijesteś. ã  Ty nie możesz wiedzieć, jak czuje i jak myśli staryczłowiek.Alestarzyludzieponosząwinę,jeślizapo-mną jak to jest, kiedy jest się młodym... i wszystkowskazuje na to, że ja właśnie o tym zapomniałem. ã  Zobacz też: starość 6 Zobacz też ã  Harry Potter i Czara Ognia ã  Harry Potter i Kamień Filozoficzny ã  Harry Potter i Komnata Tajemnic  ã  Harry Potter i więzień Azkabanu ã  Harry Potter i Zakon Feniksa  3 7 Text and image sources, contributors, and licenses 7.1 Text ã  Albus Dumbledore  Źródło:   https://pl.wikiquote.org/wiki/Albus_Dumbledore?oldid=427234  Autorzy:   AnankeBot, Alessia, Oola11, Ele-ferenBot, Dexbot, Syum90 oraz Anonimowy: 7 7.2 Images7.3 Content license ã  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks