Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TÜV Nederland QA B.V. 1. Begripsbepalingen

Category:

Social Media

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1. Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TÜV Nederland QA B.V., gevestigd aan De Waal 21c te Best,
Transcript
1. Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TÜV Nederland QA B.V., gevestigd aan De Waal 21c te Best, met nevenvestigingen in onder meer, doch niet uitsluitend, Duitsland, Denemarken en Polen; b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; c. werkzaamheden: alle door of namens TÜV Nederland (QA) B.V. ( TÜV ) aan de opdrachtgever verleende diensten en/of adviezen en verrichte keuringen en/of beproevingen; d. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TÜV en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst; e. opdracht: iedere opdracht van de opdrachtgever aan TÜV; f. opdrachtprijs: het bedrag, dat de opdrachtgever verschuldigd is voor de desbetreffende opdracht; g. het TÜV-merk: de naam en/of het beeldmerk van TÜV; h. het beeldmerk van TÜV: alle varianten van het beeldmerk zoals door TÜV gebruikt, waaronder ook vallen alle in het verleden gebruikte beeldmerken. De meest recente versies van de door TÜV gebruikte beeldmerken worden steeds op de website van TÜV getoond (www.tuv.nl). 2. Toepasselijkheid voorwaarden a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht. b. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer. c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen. d. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt. e. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een met opdrachtnemer verbonden en door de opdrachtnemer met goedvinden van opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde persoon of rechtspersoon. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever onverkort van toepassing. f. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst. 3. Offertes, aanvang en duur overeenkomst a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mits niet anders vermeld, hebben de aanbiedingen en offertes een geldigheidsduur van één maand. b. De door opdrachtnemer opgestelde offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. c. Onverminderd het bepaalde in sub d van dit artikel, komt de overeenkomst eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of machtiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. d. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. e. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat het een duurovereenkomst betreft, welke voor een bepaalde tijd is aangegaan. 4. Gegevens opdrachtgever a. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. b. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige sub genoemde verplichting heeft voldaan. c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, waaronder voor de in diens opdracht aan het onderzoek ten grondslag gelegde onderzoeksmethoden en veiligheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle mogelijke claims en/of aansprakelijkstellingen welke voortvloeien uit onjuiste of onvolledige door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. d. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door haar aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden aan haar geretourneerd, behoudens het bepaalde onder artikel Uitvoering opdracht a. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en geeft hem desgevraagd inlichtingen voor zover dit gelet op de aard van de werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is. b. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de aard van de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat opdrachtnemer alle relevante bescheiden en/of hulpmiddelen heeft ontvangen van opdrachtgever en, indien van toepassing, opdrachtgever aan opdrachtnemer een voorschot heeft voldaan. Pagina 1 c. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten, waarmee opdrachtnemer structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemde derden kan slechts geschieden met instemming van opdrachtgever, behoudens in het voorkomende geval de opdracht aan de andere moet worden geacht te vallen binnen de gebruikelijke uitoefening van de taak van opdrachtnemer. d. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste kunnen uit in overeenstemming met de toepasselijke regels van wetenschap en techniek en met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften en richtlijnen. Tenzij zulks specifiek in de overeenkomst is vastgelegd, staat opdrachtnemer desondanks niet in voor de bruikbaarheid en veiligheid van enig in het kader van de overeenkomst onderzochte of geteste constructie, materiaalkeuze of bouwwijze. e. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven, behoudens in geval deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van opdrachtnemer. f. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer, dan wel aan de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. 6. Geheimhouding en exclusiviteit a. Onverminderd het bepaalde onder b van dit artikel, is opdrachtnemer, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet en/of richtlijnen hem opleggen, dan wel op grond van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. b. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden. c. Opdrachtnemer verplicht zich in te spannen deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem ingeschakelde derden. d. Uitgezonderd het bepaalde in sub b van dit artikel is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. e. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 7. Intellectuele eigendom a. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. b. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de onder lid a. bedoelde producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, uitgebrachte rapporten en verslagen en/of andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovenbedoelde rapporten of verslagen reeds openbaar zijn geworden. c. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden hulpmiddelen van de onder lid a bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. d. Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden om het TÜVmerk, of een daarop gelijkend teken, te gebruiken, zulks behoudens indien en voor zover dit recht op basis van deze algemene voorwaarden of op basis van het Certificatiereglement aan Opdrachtnemer is verleend. Het Certificatiereglement kent aanvullende voorwaarden voor het gebruik van het TÜV-merk. e. In het geval van een opdracht tot beoordeling van een of meer producten en/of een of meer werkwijzen door Opdrachtnemer is, in geval van een positieve beoordeling door Opdrachtnemer, Opdrachtgever gerechtigd om het TÜV-merk te gebruiken, zulks beperkt tot de tijd en geldigheid van de verstrekte beoordeling(en) met inachtname van de in dit artikel opgenomen condities alsmede met inachtname van de eventueel voor het overige tussen partijen overeengekomen condities. Indien Opdrachtgever een wijziging aanbrengt in het/de door Opdrachtnemer beoordeelde product(en) en/of werkwijze(n) vervalt daarmee automatisch het recht tot gebruik van het TÜV-merk, tenzij Opdrachtnemer voorafgaand en expliciet heeft ingestemd met het voortdurend gebruik van het TÜV-merk. Opdrachtnemer kan aan een dergelijke instemming additionele voorwaarden verbinden. f. Het TÜV-merk mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt in directe relatie tot de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever beoordeelde producten en/of werkwijzen waarvoor een positieve beoordeling is afgegeven. Er mogen door Opdrachtgever geen uitingen of suggesties worden gedaan die een ander beeld geven van hetgeen is beoordeeld door Opdrachtnemer. Het TÜV-merk mag door Opdrachtgever niet als eigen fabrieks-, handelsmerk of handelsnaam worden gebruikt en mag slechts worden gebruikt indien ook de (handels)naam en het beeldmerk van Opdrachtgever wordt gebruikt. Het TÜV-merk mag niet opvallender worden vermeld dan de (handels)naam en het beeldmerk van de Opdrachtgever.Het TÜV-merk mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door Opdrachtnemer zelf gehanteerd. g. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het recht tot gebruik van het TÜV-merk op elk moment dat zij dat geraden acht in te trekken/te beëindigen. In geval Opdrachtnemer tot intrekking/beeindiging van dit recht overgaat zal zij Opdrachtgever hiervan onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen. In geval van intrekking/beëindiging als hierboven bedoeld is Opdrachtgever met onmiddellijke ingang verplicht om elk gebruik, op welke wijze dan ook, van het TÜV-merk integraal te staken en gestaakt te houden Pagina 2 h. Bij overtreding van een van de bepalingen van artikel 7 sub b tot en met sub g verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer, een onmiddellijk opvorderbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van ,- (zegge: vijfentwintig duizend euro) per overtreding, dan wel - zulks ter keuze van Opdrachtnemer - van 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. 8. Overmacht a. Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een oorzaak welke opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder b. dat opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen. c. In geval van overmacht hebben opdrachtgever en opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 9 sub b van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. d. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 9. Honorarium a. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. b. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. c. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting in beginsel per maand, of na volbrenging van de werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening gebracht. d. De door opdrachtnemer te hanteren honoraria worden geïndexeerd conform de consumentenprijsindexcijfers, zoals deze worden gepubliceerd door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op enig moment aangepast honorarium geldt, ook al wordt van deze aanpassing aan opdrachtgever geen mededeling gedaan. Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. e. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer andere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is TÜV gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wijzigingen van tarieven zullen te allen tijde marktconform geschieden en zullen de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld worden. 10. Betaling a. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum door storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek, korting, schuldvergelijking of opschorting. De valutadatum op de bank- of giroafschriften is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. b. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. c. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 2% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand, tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft. d. Alle kosten die opdrachtnemer maakt in verband met en ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van haar vordering op opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250,- (zegge: tweehonderd vijftig euro). e. Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever. f. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 11. Reclames a. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie. Na vorenbedoelde reclame zal opdrachtnemer vervolgens de gelegenheid hebben de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uit te voeren of te herstellen. b. Reclames over een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. c. Een reclame als bedoeld onder sub a of sub b van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. d. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame. Pagina 3 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring opdrachtnemer a. Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot I. het bedrag dat in het betreffende
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks