Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Ali İhsan ÇETİN, İbrahim ORDlJ, Ahmet KOI. İP

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
SALJ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.rit 2 Say (Temmuz 2003) Yakit Hücresi Teknolojisinde Bor ljygulamalari A.İ.Çetin İ. Ordu A.l
Transcript
SALJ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.rit 2 Say (Temmuz 2003) Yakit Hücresi Teknolojisinde Bor ljygulamalari A.İ.Çetin İ. Ordu A.l olip YAKIT HÜCRESİ TEKNOLOJİSİNDE BOR UYGULAMALARI Ali İhsan ÇETİN İbrahim ORDlJ Ahmet KOI. İP Özet - Bu çalşmada taştlarda kullanlabilecek olan alternatif enerji kaynaklanndan bor elenentine dayall yakt hücresi teknolojisi incelenmiştir. Yakt hücresi teknolojisinde bor e!enentinin kullannu ve hidrojenin taşnnasnda sağlanuş olduğu özellikler bor elementinin önenini bir kat daha arttrmştrr. Borun sadece taşnada değil farkj ki anyasal yap lany la yakt olarak ta kujjanjabijeceğinin görülmüş olmas dünya bor rezervinin yaklaşk olarak 0/c 70 inin ülkemizde olmas bor elenentine dayal teknolojilerin ülk enizde de geliştirijmesini gerehtirmektedir. Gelecekte bor elenentinin altn değe inde olacağ bugünden görülncktedir. İçten yanmal motorlarda bor elementinin l\ullanhnas ile hean daha az nali) ete daha fazla yol hem de hava kirliliğine yol açmamas bu elementin önemini daha da artt.. maktadr. Anahtar Kelineler - Sodyun Bor Hidrit Abstrrct - Yalut Hücresi Bor Teknolojisi In this study fuel ccij technology which is one of the alternative sources that can be used in inte nal conbistion engines is studied. The use of boron in fuel cell technology and the features in transporting hydrogen incre-ased the importance of boron element. Siu e it is seen that bo o can be used not only in transport but also as a fuel with its cheniral structure-s and nearl 70 /o ol earths bo on reserve is in our cuntry; it is necessery to devolop technologies about boron element in our cauntry. Today it can be foreseen that boron element will be as valua bl e as gol d in the future. The use of bo ro n element whitl inte naj comhistion engines does not nake much pollution and it ajso enables us to go forther less cost. So the e factors increase the inportance of this elenunt. This workis allout the technologies based on boron element for w h icle s is studied. Key J orls- FueJ cell Boron Teknoogy Sodium Bor Hydrit A i. Çetn Ayvack M esieki Eğitim Merkezi Çanakkale!.Ordu.SA.Ü Fen Bili leri Enstitüsü Makine Eği li:ni Adapazar ;\Kol p; SA.Ü Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Adapazar L ;iRİŞ Dünya [osd yakt rezervleinin tükennekte olnas gün geçtikçe artan taşltiann çevre kirliliğini önemli ölçüde etkilernesi) hem ulaşn araçlannda kullanj lan yal t teknolojilerinin gelştiilnesni hem de altenatif yaktlan n araşttrllp bu lunmasn zorun I u hale getinnektedi r[ ]. Kirletici cnisyon lan alaltnak; bir teknolojik gelişni ve bunu sağlayacal yatnnlan gerektirmektedir. Bu gelişini sağlayacak yatrnnlar büyük maliyetler ortaya çkannakta ve bu naliyetler gellşmiş ülkelerin ekonomik yaplan üzerinde olunsuz etki varatacaktn. Değişik verilere göre 2025 ybnda dünya genel eneji tiiketininin ulaşacağ düzey Mtep olarak tahmin edi hnektedi r.2025 ylnda dünyada Mtep hidroje encjisinin kullanlnas planlannaktadr. Böylece göz önüne alnan etüt periyodu ( ?5 döneni) sonunda dünya birinc enerjisiin J 9-2 arasndaki bir bölünlü hidrojene dönüştürülerek kullanlabccektir. Bu oran daha çok lo I O olarak öngörü hnektedir[23]. ll. T AŞilLARDA YAKIT -IÜCRESi UYGULAMALARI.. Yakt llücresinin Gelişiini Yakt hücresi yaj t (hidrojen) ve oksitleycinin (h av) kinyasal ene jisini doğrudan elektrik ve s fornunda kullanlabilen enerjiye çeviren güç üretn elenandrl3 ]. Hidrojenin bir yalot hücresi olarak içten yanmal notorlarda kullanbnas 9. yüzyln sonlarna u?anmaktadr. Ahnanya da 920 y h nda Erren in ve 940 y h nda Oenichen in hidrojen li motorlar üzerinde çah şnalar bulunnaktadr. 970 ] yllardaki petro kti.lierinn ardndan BalJard BMW Daimler Benz Ford Gtv -Ionda Mazda Suzuki Toyota gibi otomotiv fnnalannn da bulunduğu çeşitli kuruluşlar hidrojen le çal şan n otorjan kendi prototip araç lar nda denen işlerdir[ 4]. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.Ci lt. 2.Say (Temmuz 2003) Yakt Hücrcsi Teknolojisinde Bor Uygulam3lari A.I.Çetin l.ordu A.Kolip Son onbeş yl içerisinde hidroj enle çalşan değişik tnotorar üretilmiş otonobiere otobüslerc uygulanarak denonstrasyon lar yaplmştr. İçten yanna] rnotorlarda yakt olarak hidrojen kullalabmekte olup bunlar çoğunlukla enjeksiyon lu motorlardr. Diesel n otorlarda hidrojen enjeksiyonu ön ymna odasna yap lrken Otto motorlarda doğruca yanna odasna yaplnakta ve uzun tnnakh özel bujiler kullanlmaktadr. Bu motorlarn hen iki ve hem de dön zaman h olanlan vardr. Son yllarda hidrojen/b enzin ve hdrojen/ doğal gaz sistenli Otto motoru gibi düzenleneler ortaya çkan lnştr. Hidrojen yaot araçlara svlaştnlmş biçimde veya netalik hidrid biç-iminde uygulannaktad r [ 5]. Hidrojen yüksek verimle ku llanlan bir yakttr. Sudan olduğu gibi fosil yaktlardan da üretilebilir. Hidrojen kullanrn veiminin yüksekliği en bol fosil yakt ola kömürün diğer yakt ve enetjilere dönüştürülerek ulaştrmada kullanlmasna ilişkin verilerle gösterilebilir[ 6]. Tablo. Yakt hücresi çeşitleri Parametre AYH PAYI-l KOYH EKYil PDMYH r İşletian scaklğ (C.o) P latin ku ll am rm Güç yoğunlq; (W/kg) Verim(%) Atk s kulanm Hz yao kaynağ Ticari kullanm Saf H 200 Var 20- RO Snrl işlenmiş metan ol doğal gaz 92/ Yar Doğal gaz Var Doğal gaz 998 &5 Var : l i ll işcuuiş metanol. doğalgaz 993 Öneğin: ton könrür-benzine dönüştürüldüğünde 708 kn ton kömür-elektriğe dönüştürüldüğünde 772krn ton kömür-hidrojene dönüştürüldüğünde 030kn yol yol vol. Hidrojen Jem doğrudan hen de dolayh yoldan eneji üretininde kullanlabi lmesj ve birçok enej i kaynağndan üretilebihnesi gibi çok önenli bir avataja sahiptir[6].. u0 n. :... v. l.... Yakt hücreleri ne dayall teknolojilerin içten yannah notorlarda uygulannas sonucunda atk olarak su buhannn çknas insan sağlğ ve çevre sorunlan açsndan da hidrojenjn çten yannah motorlarda yakt olarak tercih sebebidirf7]. Şekl. Yal t hücresi (PEM Polimer esasl).2 Yakt Hücresi Çeşitleri ve Çal işmas Yakt hücreleri kulanlan elektrolit malzeme çeşitlerine göre s n L flandr lmaktadr. B un lar Tablo 2. de parernetre lerine göre veri ltniştir. Bütüll yaktt hücr leri ayn tenel ilkelerle çalşr. Yakt hücrelerindeki iki ince eektrot ve bunlann arasna skştrtlnş bir elektroht bulunur. Anoda ge]en yakt orada iyonlara ve elektronlara aynşr [8]. Bir yakt hücresi yaktn kinyasa enetjisini dödürerek devaml olarak elektrik akn meydana getnr. Elel trokinyasal reaksiyon sürecini yannasz yolu tarafndan elektrik enej s oluşturulnaktadr. Yalnt hi.icreleri yal t ve oksijen olarak (genellikle havadan) elektroki yasal reaksiyoda yanc olarak hidrojenden faydalanr. Elektrik ara ürün suyu ve ara ürün scakhğnda tepki sonucunda neydana gelir [9]. A YH: Alkall n yakt hücresi FA YH: Fosforik asit yakt hücresi KOYH: Kat oksit yakt hücresi EK.YH: Erirniş karbonat yaklt lücresi PDMr:Il: Proton değişken membran h yalot hücresi Şekil deki yakt hücresi iki elektrot (an ot ve katot) esasna dayanr. Bir polimer elektrot zanyla aynhr. Yakt hücresinin çalşma prensibi suyun elektrolizinin tan tetsidir. Yakt lücresi için reaksyc-: formülü aşağdaki gibidir. Hidrojen elektrotta; -l.. 2-I+ + 2e Oksijen el ektrotta; h o. + 2I-r + 2e- Toplam reaksiyon H2 + Y O () H O (2) HO - (3) Eektrotarn her biti birisinde patin-temel ahnan bir katallzörle yan taraflar kaplanr. Hidrojen yakttl anota beslenir ve hava katottan giter. Hava katot yüzeyinden geçerken hidrojen zengii gaz da anot yüzeyinden geçer. Elektron]ar katoda doğru bir dş devre yoluyla taşrlarken hidrojen iyonlan da elektrolit yoluyla oksijen elektroda göç ederler. Katatta oksijen ve hidrojen iyonlar e clektronlann reaksyona gümesiyle su elde 258 SAU Fen Bilmieri Enstitilsü Dergis 7.Ci lt. 2.Say (Temmuz 2003) Yakt Hücrcsi Teknolojisinde Bor Uygulamalari A.İ.Çetin i.or du A.Kolip dil ir. Elektronlann dş devre yoluyla akş elektrik akm üretir. Yakt kul]anlnhndaki yüksek verim nedeniyle bu elektrokimyasal işletnden çkan yan ürün sadece su s ve elektrik akndr [0]. rakt hücresnn şematik diyagrarn Şekil 2 de gösterilmektedir Hidrojenin doğal gaz ve hidrokarbonlardan üretini Hidrojen doğal gaztn buhar reforrnasyonu ile ür eti le bi lnektedi r: --- s_ ----II IIJ T (7).3.3. Hidrojenin fotokinyasal yolla elde edilişi: s Hidrojen güneş ve organonetalik bileşikler veya enzinlerle de üretlebilr. Hidrqjen Güneş + organotnetalik bi leşlider veya enzim Oksijen Yakt hücresi Doğru Alnn + H20 --IIJI Hidro.jenin Yalut Olarak Özellikleri Bi inen en hafif ki n yasal element hidrojen dir. (8) Güuünüzdc yaktt seçinnde kriter olarak ahnan ulaştrma yakt olma özelliği dönüşebilirlik (çok yönlü kuljanna uygun} tk) k ni lan m veri rn i çevresel Su uygunluk. enniyet ve efektif naliyet açsndan yaplan dcğerlendinneler hidrojen lehine sonuçlar vermektedir [ 2.. ek l Yakt hüc.;rcsin n scmatik görününli j.3 Hidrojenin Eld{ Edilmesi Claştrma yakh olma özelliği yalnzca yaktn enerji içeriğine ve liziksel durununa bağl olmayp işletnc lakörünc de bağldr. Hidrojen doğal bir yakt ohnaytp b rincil enej kaynaklanndan yararlanlarak değişik hamnaddelerle Lin tileb ilcn sentetik yakttr [ l ]. lijdrojen ürett minde kuanlan hammaddeler ise su fosil yaktlar ve byokihle natet yaldir.aşağda hidrojen üretlm teknikleri ksaca aşağda tan t hnaktadr..3.. li id rojenin sudan elde edilişi Çeşitli motor yal\tlannn özellikleri Tablo 2 de \eri In i s tir. J ublo 2. Çeşi l rnotor yaktlarnn özellikleri s Yakt v y tk l ar Kinyasal fornül J S ll değer MJ.kg-. Is i değer MJ.m-3 OC\i tm faktörii I\. Ii d roj en suyun direkt elektro hz i aşağda gösteri )en forndn elde edi lebir. 2H + O (4) Bcn7i.. LPG Cs.oH L - ElektroliL çn elektrik gereksinini fosil yaktlardan l;droclektrik güçten nükleer enerjiden jeotcrnal güçten güneş. rüzgar ve denz dalga enerjerinden karşlanabihr. Hdrojen suyun sl parçalanmas (termal kraking) ile de L:.JG O O 00 Ga:t yaktlar li ret i ]ebi nektedi r. Doğal gaz -50 o H2() (s parçalanma) 2273(0.. 2H2 i 02 (5) c;uyun ternokinyasal çevriner sonucuhin da hidrojen üreti J ebi li r. H) O t- çevrin --- H2 + O (6) _ YakJtn dönüşebiliriği ya da çok yönlü kullanm: yanna iş!en dşnda: s enejisi nekanik enetjj ve elektrik enerjisi gibi son tlike6n biçimlerine dönü ebilne özelliğini gösterir. Hidrojenin çok yönlü ku lannnt dğer _ 259 SAU Fen T3ilinleri Enstitüsü Dergisi 7 Ci lt 2.Say (Temmuz 2003) Yakt Hücresi Teknolojisinde Bor Uygulamalari A.İ.Çetin i. Ordu A.l olip bütün yaktlardan üstün ojup bu hidrqjenden yana bir avantaj dr. Tablo 3 de- hidrojenin tosil yaktarla karşlaşt n lmasna yer vei Imi ştir. Tablo 3. Hidrojen ve fosil yak.;tlarn karşlaşfrl...a Çevrin işlemleri Hidrojen Fosil yaktlar J A.levli yanma Evet Evet ; Direkt bu h ar üretimi Evet Hayr Katalitik yanma Evet Hayn Ki n yasal çevnrn Evet Hayr (hididleşme)! frnalannn ortaklğyla NECAR I adl aracl üretnişlerdir. Daha sonra N EC AR II adl araçlan ile daha uzun mesafe (30 knden 250 kmye) ve kapasite atş sağlamşlardr [ 34]. Doğal gazl yakt hücresini kullanan firmalar da bulunnaktadr. Bu firmalardan M.A.N 0/ol5-20 hidrojen ve 0/o80-85 orannda doğal gaz kanşnn yaktla (hythane) çal ş m br denostrasyon otobüsü üretmiştir [ 5]. Saf hidrojen] yalet olarak kullanlmas da arnk gününüzde gerçekleştirilmiştir. I-Ion da firmas yakt hücreli FCX-V3 adl otonobilin seri üretime hazt hale getümiş durumdadjr. Honda bu aracnda yakt hücest sistemine kontrol sisten entegre etmeyi başamtş ve yakn hücresi teknolojisini daha da gellştirniştir [6]. L Elektrokinyasal Evet Hayr Çevrin (yakt hücresi) Hidrojen in alevii yanmas içten yannall n otorlarda ( otto ve diesej) gaz türbinlerinde jet motorlannda ve roket motorlannda kullanjlnaktad r [ 2]. Hidrojenin hidridleşnc çevrii sonucunda hidrojen in depolanmas hidrojen zenginleştirilmesi veya ayşmas u ygulanalarnda yarar] anlmaktadr. H idri dleş me çevnn; nm +nh. (9) GM bünyesindeki OPEL firmas da Zafra ad h araçta. saf hidrojeni kullanan yakt hücresini uygulamaya koynuştur. Zafira 75 lip gücünde üç kadeneli elektrik motoruna 5 kşhk otunna alanna 40 km/h son sürate ve bir depoyla 400 kn ik menzi le sahip bir araçtr [7]. Oto motiv endüstrisinde bütün bu teknolojler kullanlrken yeni bir teknoloji olan yakt hücresinde - bor kullanm da en yeni teknoloji olarak karşmza çkrnaktadr. Yakt hi.icresinde hidroj en taşnmasnda kullandm bor elementi sayesinde yeni bir enerji kaynağ görülnektedir. Borlu yakt hü cresine sahip araç l-jatri um Chrys]er fna8 tarafndan teknolojiye kazand r hnştr [ 8]. nm +nh ( O) lll. Y.AKIT HÜCRESiNDE BOR KULLANit\ll Hidrojen Carnot çevrinnin snulayc etkisi altnda kalmadan yakn hikreleri yardunyla ve elektrokinyas(ll çevrinle direkt ele . tti k üreti n inde ku Ilan d abi Jen bir ya le tt r[-+]. Yakltlar için önenll olan bir özelh kte çevresel uygunhktur. Hidrojenin dğer yaktlar ile karşlaşt r ldğnda en temiz yaot olduğu zaten kabul görnektedir. Hidroi enin oksijenle yaklnas halinde çevreye sadece su bu han al lnaktadu [ 4]. Yaktlarn emniyet açsndan da değerlendrinles gereknektedr. Hidrojen diğer yaktlar ile kyaslanp) bei karckteristik öze ll ik ler göstermektedir. Bu karektcristi k özellikleri neticesinde de en enniyetli yaktn hidrojen olduğu görülnektedr [I ]..5. Yakt ll ücresi Uygulanalar lll. I. Bor Elementi J-Iaklunda Genel Bilgi Yer kabuğunun bileşimine giren elemanlar içinde yaygn olmayanlar arasnda yer alan bor pery odik sistemin üçüncü grubunun başnda bulunan bir elementtir. Atom sayjs 5 aton ağrlğ 082 ergi me noktas 290 +/- 20 C dir. Y cr kabuğunun o/o00003 ünü oiuşturmakla beraber doğada pek çok kayann yapsnda bulunur. Bor doğada serbest olarak bulunmaz. Bor elemer i doğada değişik oran larda bor oksit (8203) 50den fazla mineralin yapsjnda bulunur. Ekonomik anlamda bor min eralleri kalsiyun sodyun ve magn ezyum elementfen i]e hidrat bileşikleri halinde teşekkül etmiş olarak bulunur. Bor ninerallerinden ticari değere sahip olanlan; tin kal kojenanit probertit borasit pandermit szaybet. hidroborasit ve k e n ittir. Bor nadenleri topraktan çkan ldktan sonra krma elene y k ama ve öğütne işl em lerinden sonra ilgi li sanayilerin kullanmna hazr hale getii lmel tedir(20]. Hidrojenin eşsz özellikler] sayesinde çeşitli otonotv firmalar kendi araçlannda bu uygulanaya geçnşerdir. Uygulanan bu teknolojlerde yaklt hücresinden elde edilen elektrik enejisiyl e notorlara tahrik ku\veti sağlannştn. Bu ilk uygulamayj Baard- Daimer Benz Ülkenzde bor n.adenlerinin Çlkan lmas ve işletilmes görevini i.istlenen ETİ HOLDİNG A.Ş. bu ürünleri han ürün olarak pazarayabildiği gibi rafine ürün olarakta piyasaya arz etmektedir. 260 SAL fen Biiimieri Enstitüsu Dcrgis 7 Ci lt.?.say (Tennuz 2003) Yaktt Hücresi fckiolojisindc 8Gr Uygulamalari A.İ.(etin i.ordu A.I olip.2. Bor Ürünlerinin Kullanarn Alanlar Bor ürünlerinin kullann alanlan çerdikler D203 mj ktatana göre farkl lk göstermektedir. Bu ürünler i ]er i teknoloji gerektiren metotlar ile daha geniş kullanm alanlarna yaylmaktadr. Dünyada ticari olarak üretilen ve değişik kullanm ajanlar olan 00 den fazla bor ürünü rnevcuttur. En yaygjn olarak kullanjan bor ürünleri; Susuz Borik asit Elenentcr Bor Çinko Borat Ferrobor Bor Karbür ve Bor Nitrürdür [22]. Sody un borat cevherindcn elde edilen rafine veya konsantre Boraks deka hi drat ve Boraks Pentahidrat lar; {apştrclar Çinento Korozyon ön leyici Kozrnetikler ve ilaçlar Elektrik yahtkan Elektroitik an tma G übreler Cam ve cam yünü Herbi sitler (ot öldürücü ler) İ n ekti s it ler (böcek öl d ürücüler) Derici lik F otoğrafç l k rekstil boyalar Yün koruyucu Parafin enilgatörü gibi \ok geniş bir kullanm alanna sahiptir. almadan yaklaşk 500 kn yol alnasna olanak tannaktadr..3. Sodyun Bor llidritin faştlarda Kullann Yeni teniz ve?engi n eneji projeleri kapsamnda 998 ylnda yeni temiz ve zengin enej i kaynakl an üretmek i çin New Jerseyde kurulan Milleniun Cell çevre dostu ham rnaddeler kullanarak hidrojen ve elektnk enerjisi üreten teknoloji ler geliştimektedir. Geliştiri Jen teklolojilerde eneji elde etnek için ku lanlan ham maddele ; saf su ve sodvum bor hi dri tti r. Sodyun borhidrit; sodyurnlu bor tuzunun rafia yonu sonucu elde edilen ve detej an sanayiinde ullanlan bir üründüt l8j. Geliştirilen bu tclaoloj taş machğn yan sra taşnabilir enerji sağlayc piller içn de uygulanabilir bir tekoloji olarak ortaya çlaştlr Sodyum Metaboratlar yapştnc temizlik maddeleri herbister fotoğrafçlk ve tekstil ykama ajanlarnda kul lan l maktadn. Sodyu n Pentaborat: lar gübre ve yanma önleyici alan larnda kullanlmaktadr. Bor n inerali bir enej hanmaddesi olarak 950 y l dan bu yana üzerinde en yoğu çahşma yaplan bir ni neraldi r. Bu bağlanda bor nineral inin üç özel h ği üzeri nde ticari şekliyle önenle durulmaktadr [8]. Bunlar Sodyun Perboratlar temizleyici ve beyazlatc dezenfektanl ar teksti boyalan ve beyazlatma alan lannda kul J anlmaktadr. SusuL Borakslar gübreler cam can ylinü netaluj. cu n f akşkan laştnc enaye fritsr alan lannda ku lhn l naktadr. a) I-lidrojen taşycs olarak bor minerabnden faydalan ma b) IIidrojcden daha iyi bir enerjj halnnaddesi o lnas c) Fü/yon(fusion) reaktörlerinde yakt olarak ku llan abi rnesi. Susuz Borik Ast veya Borik Asitler kozmetik nükleer uygu lama naylon fotoğrafç l k tekstil işlem leri cnayefritsn antiseptikler ve borlu alaşm alaniarnda k u ll an naktadr. Kalsiyurn Horat cevherlei de borlu alaşm ve tekstil can sanayinde kullanlmaktadr [23]. l (H. ürünlerinin farkh işlemlere tabi tutularak elde edilen bor kirryasallan da teknolojini n gelişinline bağh olarak dtha fazla kuanm alanna sunulmuştur l22] Bor kinyasalarndan elde edilen Trimetil Borat ve bu n un ki nyasallaştr lmasyla elde edilen Sodyum Bor Hidrit yeni eneji kaynağ olarak karşmza ç knştu. çalşna da çtcn yanmah motorlarda kuanlan yakt hücresi teknoojsinde Sodyum Bor -lidrit kullann yer alnaktadr. Sodyum bor hiditin enerj yoğun lu ğu bir ba;;ka deyişle her bir litre hidrojenin çerdiği kullanlabilir enerji miktan sağlad ğ yüksek veri nli hlde yakt hücrelerin içten yannah benzin nntorjannn yerini alabilecek bir seçenek durunuma getinnektedir. Bunlarn en son geliştirilen ilk örnekleri ya t hücresiyle çalşan bir aracn yeniden yakt Bu Yakt pjlle i üzerinde yaplacak çalşmalar bor nineralii ön plana çkarabilir ve ticari olarak kullanlabilirhği üst seviyede kantlannş olacakhr..3.. Hidrojen taşycs olarak bor kulla r m Millenniun Ce ll firnas So dyum Bor hdrt solüsyondan llyd ro gen on Denan.d T:\t (talep kadar hidrojen/ talep i.ilrc hi drojen) sstemi kullanarak hidrojen üretnekte..: bu hidrojeni elektrik enejisne dönüştünektedir. Yakl pillerinde Sodyun borhidritin kullan]masl fosil yaktlardan cldesi da]a pahal depolanrnas ve taşnnas zor olan hidrojenn bu dezavantajlannt ortadan kald rm ştr [ 8]. Milleninn Cell fas; bor bazl solüsyonda hidrojen enrj isi üretim ve yine bor bazh uzun önürlü pi teknoloji lerin in patentini alnştr. Bor elenentinin elektrokinyas üzerine çahşnakta elde ettiği ticari uygulanabilir teknolojilerin patentini üzerinde top lanal t.ad r [ 8]. \tileniun Cell ; Sodyurn bor hidrifin suyla karştnltnas sonucu elde edilen svy \yakt} olarak tannlanaktadr. 26 Yakt H ticresi SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7.C i lt 2.Say (Temmuz 2003) Söz Teknolojiside Bo.r l)gulamln. A.I.Çeti n I.Ordu A.Kor Bu arada M i lenn i um Cell fi rn as ; Sodyum Bor H idrit solüsyon dan H ydro g en on Dem and TM s istemine d ayal olarak 5 yo l c u i l e yüklü bir oto mob lle 450 mi l üzerinde yo l al abi len ( 450x 6093=724 85km) sste: üzeinde çah şnal an n h zla südürrre tedir. Ş e k l 3de sodyum bor h i d rl t solüsyonundan h i d roj e n elde edil erek çahşan Chrys l er N a t ri un ad veri l en araca ait özellikler gös t er il n i ş t i r. konusu ya k t n k i m yasa l reaksiyonu KaBH4 + 2 H 20 - kat a l i z ö r - 4 H2 - NaB02 (l ) fonnüü ü zeri ne kuru lmuştur. Su içeri s i nde ç öz ün e n s o d yu n borhidnt bir kanşn olarak d ep o l an m a k t a enej i üretnek i ç n h i droj en i h t i yac gere lc tj ğin de bu kan ş m n i çi n e tatbi k edi len kat a l i zör vas t as y l a Re a ks i y o n re ak s i yo= baş l at lmaktadr. ki m ya s a l son ucunda gaz h al ; d e serbest kalan I-2 (hidrojen) ya yakt pi l i (Fuel Ccl J ) vastasj) la elektrik ene j i s i n e dönüştürülmekte yada doğrudan içten yan n a h
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks