Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Category:

Retail

Publish on:

Views: 17 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking
Transcript
Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve uitgever hebben wij alle informatie over Taal actief voor u gebundeld. Één handig document voor wanneer u zich oriënteert op een nieuwe methode, eenvoudig een bestelling wilt plaatsen of meer over uw huidige methode te weten wilt komen. Alle informatie over Taal actief op één plek. Alles wat u moet weten over Taal actief Taal actief - uitgebreide samenvatting Uitgeverij: Malmberg Jaar van verschijning: 2012 Doelgroep: jaargroep 4 t/m 8 Algemeen behandeld: Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen Woordenschat Taal verkennen Spreken & luisteren Schrijven Taal actief Spelling bestaat uit twee leerlijnen: Onveranderlijke woorden (38 categorieën) Werkwoorden (10 categorieën) De leerlijnen taal en spelling in Taal actief zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat. De leerlijn woordenschat zit in het basisprogramma en is volledig opgebouwd volgens de didactiek uit Met woorden in de weer van Dirkje van den Nulft & Marianne Verhallen: De kern van consolideren is veel en speels herhalen van zowel het woord als de betekenis. Taal actief doet dit in de lessen woordenschat en met woordspelletjes, maar ook in de overige lessen taal en spelling komen de woorden terug. Taal actief is zo opgebouwd dat de kinderen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma: woordenschat extra. De lessen spelling geeft u in groep 4 tot en met 8. Eind groep 6 start u al met werkwoordspelling. Vanaf dat moment gaat de helft van de lessen over het correct leren schrijven van werkwoorden. Bij werkwoordspelling wordt er een beroep gedaan op de kennis van grammaticale begrippen en het inzicht in relaties tussen zinsdelen. In de leerlijn taal verkennen komen deze begrippen en zinsdelen al vanaf groep 5 verkennend aan bod. In elke basisweek biedt Taal actief één nieuwe spellingcategorie aan. Vanaf eind groep 6 komt er per week één spellingcategorie werkwoordspelling bij. Daarnaast worden elke week twee eerder aangeboden categorieën opgefrist. Taal actief is vanaf ook volledig digitaal te gebruiken. U werkt dan met dezelfde leerlijnen, didactiek en organisatie als de niet-digitale variant en u behoudt uw vertrouwde, centrale rol als leerkracht. Speelse en gevarieerde oefeningen en een duidelijke stapsgewijze opbouw zorgen voor een solide basis. Leuk én duidelijk, ook digitaal! Dit schooljaar wordt Taal actief Digitaal getest in groep 7 en 8 door ruim 80 scholen. Uitgangspunt bij Taal actief Digitaal is dat de leerkracht en niet de software de regie houdt over het onderwijsleerproces. De voordelen van digitaal werken met Taal actief Een unieke variatie in oefenvormen die de lesstof echt tot leven brengen, passend bij de vakdidactiek en motiverend voor de kinderen. Kwalitatieve feedback die het kind echt verder helpt. Adaptiviteit, door automatische niveauschakeling tijdens het oefenen. Stap voor stap digitaliseren. U hoeft niet in één keer met de hele school over te stappen, maar bepaalt zelf in welk tempo en in welke mate u digitaliseert. De voordelen van digitaal werken plús de zekerheid van een beproefde taalmethode: dat is Taal actief Digitaal Structuur Taal actief heeft acht jaarlijks terugkerende thema s die elk vier weken duren. Er zijn dus 32 lesweken per jaar, wat ruimte geeft in het jaarprogramma. Voor een zinvolle invulling van de uitloopruimte heeft Taal actief diverse suggesties in de vorm van een instapweek, uitstapweek en parkeerweken. De parkeerweek kan onder andere gebruikt worden voor uitloop in het programma of het afnemen van niet methode gebonden toetsen. Taal actief heeft lessen voor de parkeerweek. Er is ook een instapprogramma beschikbaar. De kinderen maken kennis met de structuur van de methode en worden inhoudelijk voorbereid op de eerste thema s. Het instapprogramma vindt u op Een thema duurt vier weken en begint altijd met een ankerverhaal. Alle ankerverhalen zijn geschreven op het juiste technisch leesniveau. Het ankerverhaal vormt het uitgangspunt voor het gehele thema. In de eerste drie weken geeft u de basislessen. Tijdens de basislessen differentieert u op drie niveaus. Aan het eind van week 3 volgt een taaltoets. In week 4 gaan kinderen aan de hand van de toetsresultaten remediëren, herhalen of verrijken (r-h-v). Taal actief informeert de kinderen over wat ze leren. Elk taal- en spelling werkboek start met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen wat ze de komende thema s gaan leren. Daarnaast wordt aan het begin van iedere les het instapkaartje behandeld. Het instapkaartje geeft een duidelijke doelbeschrijving ( Dit ga je leren ) en een uitleg in begrijpelijke taal ( Dit moet je weten ). Op maandag staat Taal actief altijd in het teken van woordenschat, inclusief het lezen van het ankerverhaal. Op dinsdag tot en met vrijdag staat er een taalles van 40 minuten op het programma. Differentiatie Vanaf dag één werken alle kinderen op hun eigen niveau. Direct na de instructie maken ze drie beginopdrachten. Op basis van het resultaat gaan kinderen aan de slag op hun eigen niveau. Ook in de instructie wordt gedifferentieerd. Verlengde instructie is opgenomen in de handleiding. Voor taalbegaafde kinderen heeft Taal actief een plusboek met uitdagende opdrachten. Volgen en toetsen In Taal actief wordt veel geoefend. Ook herhaling van de lesdoelen is een vast onderdeel van het basisprogramma. Aan het eind van week 1 en 2 herhaalt u met de kinderen de doelen van die week in een toepassingsles. De doelen worden voor de toets ook herhaald in een les samenwerkend leren en na de toets in de weektaak. Goed leren spellen is een kwestie van oefenen. Taal actief laat kinderen veel oefenen vóór het woordendictee. Elke spellingcategorie komt per leerjaar meerdere malen en in alle leerjaren terug, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Bij elke les zelfstandig werken is er een extra oefenblad beschikbaar. Taal actief - opsomming Methode: Taal actief Uitgeverij: Malmberg Jaar van verschijning: 2012 Doelgroep: jaargroep 4 t/m 8 Algemeen Leerlijn taal, spelling en woordenschat extra Taalaspecten: spreken/luisteren, schrijven, taal verkennen, woordenschat Spelling: onveranderlijke woorden (38 categorieën), werkwoorden (10 categorieën) Één nieuwe categorie per week + herhaling van oude categorieën werkwoordspelling vanaf groep 6 werken op 3 niveaus vanaf dag 1. Structuur 8 thema s van 4 weken Uitlooptijd van 8 weken in te vullen met aangeboden materiaal 3 basisweken, gevolgd door 1 week toets met verrijking herhaling en remediëren 60 minuten les per dag Elke taalles bestaat uit een leerkrachtgebonden lesdeel en een lesdeel zelfstandig werken Spellingslessen wisselen elkaar af; leerkrachtgebonden of zelfstandig werken Differentiatie Standaard differentiëren op 3 niveaus Na het startonderdeel even proberen wordt er a.d.h.v. de resultaten bepaald op welk niveau de kinderen de les in gaan stappen Naast basisinstructie ook uitwerking van verlengde instructie in handleiding Differentiatie n.a.v. toets op 3 niveaus Plusboek voor taalbegaafde leerlingen, ook plustoets en een map speciale spellingsbegeleiding met extra instructie en oefeningen Woordenschat extra: aanvullend programma voor leerlingen met een beperkte woordenschat Volgen en toetsen Bij iedere les staat het lesdoel en de uitleg in de instapkaart Elke les eindigt met een reflectievraag verwerkt in een uitstapkaart Elk taal- en werkboek start met een visuele leerlijn, waarin kinderen zien wat ze gaan leren per thema Resultaat onderdeel eerst proberen bepaalt op welk niveau het kind de les instapt Per thema een toets met meerkeuzevragen (taal verkennen, woordenschat en plusvragen) en een plustoets Nieuws Taal actief Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? Whitepaper van onderwijsspecialist Pepijn Dousi over feedback en de potentiele (grote) toegevoegde waarde voor het basisonderwijs. Maak kennis met Lees hele artikel op Heutink.nl Taal, maar dan anders! Maak kennis met nieuwe verfrissende taalmaterialen en breid uw taalaanbod op een snelle en leuke manier uit. Speel samen een taalkwartet, oefen je Lees hele artikel op Heutink.nl Pilotscholen gezocht voor Taal actief Digitaal Bent u gebruiker van Taal actief (versie 4) en geïnteresseerd in een gratis proefjaar Taal actief Digitaal? Lees hier de voordelen van het digitaal werken en ontdek hoe u Lees hele artikel op Heutink.nl E-learning uitgelicht NIEUW Leerlijnen Taal: de basis Nieuwe e-learningmodule voor leerkrachten die op zoek zijn naar methodeonafhankelijke leerlijnen voor het vakgebied Taal. In deze module worden alle Lees hele artikel op Heutink.nl Bestellijsten Taal actief Taal actief - versie 4 (2012) - Leerkrachtsoftware taal Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware woordenschat extra Jaargroep 8 Taal actief - versie 4 (2012) - Leerlingsoftware taal Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware woordenschat extra Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep 4 t/m 8 Taal actief - versie 4 (2012) - Leerlingsoftware taal Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware taal zekerheidsgarantie Jaargroep 8 Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Antwoordenboek 4A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Antwoordenboek 4B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Handleiding plusboek 4 Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Taalboek 4A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Taalboek 4B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Toetsboek 4 (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Werkboek 4A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 4 Werkboek 4B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Antwoordenboek 5A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Antwoordenboek 5B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Handleiding plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Taalboek 5A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Taalboek 5B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Toetsboek 5 (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Werkboek 5A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 5 Werkboek 5B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Antwoordenboek 6A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Antwoordenboek 6B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Handleiding plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Plusboek 6 Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Taalboek 6A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Taalboek 6B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Toetsboek 6 (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Werkboek 6A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 6 Werkboek 6B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Antwoordenboek 7A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Antwoordenboek 7B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Handleiding plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Taalboek 7A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Taalboek 7B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Toetsboek 7 (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Werkboek 7A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 7 Werkboek 7B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Antwoordenboek 8A Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Antwoordenboek 8B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Handleiding plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Plusboek Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Taalboek 8A Taal actief - versie 4 (2012) - Taal jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Taalboek 8B Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Toetsboek 8 (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Werkboek 8A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Taal jaargroep 8 Werkboek 8B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Leerkrachtsoftware spelling Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Digibordsoftware spelling Jaargroep 8 Taal actief - versie 4 (2012) - Leerlingsoftware spelling Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware speciale spellingbegeleiding Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep 5 Taal actief - versie 4 (2012) - Leerlingsoftware spelling Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Oefensoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Toetssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep 4 t/m Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Verwerkingssoftware spelling Jaargroep 8 Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 4 Antwoordenboek 4A Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 4 Antwoordenboek 4B Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 4 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 4 Werkboek 4A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 4 Werkboek 4B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 5 Antwoordenboek 5A Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 5 Antwoordenboek 5B Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 5 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 5 Werkboek 5A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 5 Werkboek 5B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 6 Antwoordenboek 6A Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 6 Antwoordenboek 6B Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 6 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 6 Werkboek 6A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 6 Werkboek 6B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 7 Antwoordenboek 7A Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 7 Antwoordenboek 7B Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 7 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 7 Werkboek 7A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 7 Werkboek 7B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Spelling jaargroep Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 8 Antwoordenboek 8A Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 8 Antwoordenboek 8B Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 8 Handleiding Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 8 Werkboek 8A (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) Spelling jaargroep 8 Werkboek 8B (in 5-voud) Taal actief - versie 4 (2012) - Map speciale spellingsbegeleiding Taal actief - versie
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks